LPO127/2015
ID intern unic:  359962
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 127
din  02.07.2015
pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova
şi Republica Lituania în domeniul protecției sociale
Publicat : 24.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 190-196     art Nr : 388
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. – Se ratifică Acordul dintre Republica Moldova şi Republica Lituania în domeniul protecției sociale, semnat la Chișinău la 1 octombrie 2014.
    Art.2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.
    Art.3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica părţii lituaniene ratificarea acordului menţionat.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                     Andrian CANDU

    Nr. 127. Chișinău, 2 iulie 2015.

ACORD
ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI REPUBLICA LITUANIA
ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI SOCIALE

    Republica Moldova şi Republica Lituania (în continuare – Părţi),
    dorind să reglementeze relaţiile dintre Părţi în domeniul protecţiei sociale şi avînd drept scop determinarea legislaţiei aplicabile persoanelor angajate sau care desfăşoară o activitate independentă pe teritoriul Părţilor,
    au convenit asupra următoarelor:
I. DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1
Definirea termenilor
    1. În scopul aplicării prezentului Acord următorii termeni desemnează:
    1) legislaţie - legile şi celelalte acte normative care se aplică pe teritoriul Părţilor, care reglementează domeniul material de aplicare prevăzut la articolul 2 al prezentului Acord;
    2) autoritate competentă – autoritate abilitată de a stabili modul de aplicare a prezentului Acord pe teritoriul Părţii respective, şi anume:
    în Republica Moldova - Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
    în Republica Lituania - Ministerul Protecţiei Sociale şi Muncii;
    3) instituţie competentă – organismul sau instituţia Părţii, responsabile pentru aplicarea legislaţiei acestei Părţi;
    4) persoană asigurată – persoana care domiciliază pe teritoriul unei Părţi şi care este sau a fost supusă legislaţiei unei sau ambelor Părţi;
    5) domiciliu - locul de şedere permanentă sau temporară a persoanei pe teritoriul unei Părţi, în conformitate cu legislaţia acestei Părţi;
    6) pensii - pensiile prevăzute la articolul 2 al prezentului Acord, inclusiv toate componentele şi majorările lor, suplimentele şi adaosurile la acestea, prevăzute de legislaţia Părţilor;
    7) stagiu de cotizare - perioada care se ia în considerare în conformitate cu legislaţia Părţilor la stabilirea dreptului la pensiile prevăzute de prezentul Acord şi a cuantumului acestora;
    8) stagiu sovietic - la aplicarea alineatelor 10 – 12 ale articolului 23 al prezentului Acord: perioada realizată pînă la 1 ianuarie 1992 pentru Republica Moldova şi pînă la 1 iunie 1991 pentru Republica Lituania pe teritoriul fostei URSS, cu excepţia teritoriului Republicii Moldova şi/sau a teritoriului Republicii Lituania, care se include în stagiul de cotizare în conformitate cu legislaţia ambelor Părţi.
    2. Ceilalţi termeni utilizaţi în prezentul Acord au semnificaţia atribuită de legislaţia Părţii respective.
Articolul 2
Domeniul material de aplicare
    1. Prezentul Acord se aplică:
    1) legislaţiei Republicii Moldova în domeniul asigurărilor sociale de stat privind:
    - pensiile pentru limită de vîrstă; pensiile pentru pierderea capacităţii de muncă/de dizabilitate ca urmare a unei boli obişnuite; pensiile şi indemnizaţiile pentru pierderea capacităţii de muncă/de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; pensiile de urmaş. Prezentul Acord nu se aplică în cazul pensiilor pentru vechime în muncă şi pensiilor stabilite pentru unele categorii de cetăţeni;
    - plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat în conformitate cu Legea privind sistemul public de asigurări sociale;
    2) legislaţiei Republicii Lituania în domeniul asigurărilor sociale de stat privind:
    - pensiile de asigurări sociale de stat: pensii pentru limită de vîrstă (stabilite la atingerea vîrstei de pensionare); pensii pentru pierderea capacităţii de muncă (dizabilitate); pensii văduvelor (văduvilor) şi orfanilor (în cazul pierderii întreţinătorului), precum şi alte tipuri de pensii care se achită în conformitate cu Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat;
    - plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat în conformitate cu Legea privind asigurarea socială de stat.
    2. Dacă Părţile nu convin altfel, prezentul Acord se aplică de asemenea şi altor tipuri de pensii sau contribuţii de asigurări sociale de stat achitate în conformitate cu legile de modificare şi/sau completare a legilor prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol.
Articolul 3
Domeniul personal de aplicare
    1. Prezentul Acord se aplică persoanelor care au domiciliul pe teritoriul unei Părţi şi care sunt sau au fost supuse legislaţiei unei sau ambelor Părţi, precum şi persoanelor care în conformitate cu legislaţia Părţilor dobîndesc dreptul la pensia de urmaş/pensia văduvelor (văduvilor) şi orfanilor.
    2. Prezentul Acord nu se aplică persoanelor care beneficiază de pensii în cadrul unor sisteme speciale de asigurare cu pensii, care nu cad sub incidenţa sistemului de pensii de asigurări sociale de stat.
Articolul 4
Egalitatea de tratament
    Dacă prezentul Acord nu prevede altfel, persoanele prevăzute la alineatul 1 al articolului 3 al prezentului Acord, care au domiciliul pe teritoriul unei Părţi, au aceleaşi drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia acestei Părţi ca şi cetăţenii proprii.
Articolul 5
Exportul pensiilor
    Dacă prezentul Acord nu prevede altfel, pensiile nu pot fi micşorate, plata acestora nu poate fi suspendată şi/sau sistată ca urmare a stabilirii domiciliului de către persoana interesată pe teritoriul celeilalte Părţi.
II. DETERMINAREA LEGISLAŢIEI APLICABILE
Articolul 6
Reguli generale
    1. Persoana asigurată care cade sub incidenţa prezentului Acord va fi supusă exclusiv legislaţiei acelei Părţi, pe teritoriul căreia desfăşoară o activitate salarială sau independentă, chiar dacă domiciliul sau oficiul înregistrat al angajatorului se află pe teritoriul celeilalte Părţi.
    2. Dacă persoana asigurată desfăşoară o activitate salarială sau independentă pe teritoriul ambelor Părţi concomitent, aceasta va fi supusă legislaţiei Părţii pe teritoriul căreia îşi are domiciliul permanent.
    3. Dacă persoana asigurată este angajată pe teritoriul unei Părţi şi desfăşoară concomitent o activitate independentă pe teritoriul celeilalte Părţi, aceasta va fi supusă legislaţiei Părţii pe teritoriul căreia este angajată.
Articolul 7
Reguli speciale
    În aplicarea articolului 6 al prezentului Acord sunt stabilite următoarele excepţii:
    1) persoanele asigurate care sunt supuse legislaţiei unei Părţi şi care sunt detaşate de către angajator pe o perioadă determinată pe teritoriul celeilalte Părţi, pentru a exercita o anumită activitate pentru acest angajator, vor fi supuse legislaţiei Părţii de detaşare, cu condiţia ca durata previzibilă a detaşării să nu depăşească 24 luni;
    2) membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Părţilor, cît şi personalului angajat în serviciul particular al acestora li se vor aplica respectiv dispoziţiile Convenţiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relaţiile diplomatice şi ale Convenţiei de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relaţiile consulare;
    3) membrii echipajului navei sunt supuşi legislaţiei Părţii sub al cărei pavilion se află nava. Persoanele angajate pentru prestarea serviciilor de încărcare, descărcare, realizarea lucrărilor de reparare a navelor sau efectuarea serviciului de securitate portuară sunt supuse legislaţiei Părţii pe teritoriul căreia este situat portul;
    4) angajaţii companiilor de transport internaţional, ale căror activitate este de natură mobilă şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul ambelor Părţi, sunt supuşi legislaţiei Părţii pe teritoriul căreia este înregistrată întreprinderea care i-a angajat;
    5) funcţionarii publici ai unei Părţi, care desfăşoară o activitate salarială sau independentă pe teritoriul celeilalte Părţi, sunt supuşi legislaţiei primei Părţi.
Articolul 8
Excepţii
    1. Autorităţile competente sau instituţiile competente desemnate de acestea, pot conveni în scris aplicarea excepţiilor de la dispoziţiile articolelor 6 şi 7 ale prezentului Acord în interesul anumitor persoane sau unor categorii de persoane.
    2. În cazul apariţiei unui conflict între dispoziţiile Acordului şi legislaţiei Uniunii Europene la determinarea legislaţiei aplicabile, normele de drept ale Uniunii Europene vor prevala.
III. PENSIILE
Articolul 9
Stabilirea pensiei
    1. La stabilirea dreptului la pensie, dacă este necesar, va fi luat în considerare stagiul de cotizare realizat în conformitate cu legislaţia ambelor Părţi, cu excepţia cazurilor cînd perioadele stagiului se suprapun în timp.
    2. Persoana îndreptăţită nu poate fi privată de dreptul de a beneficia de pensie în conformitate cu legislaţia unei Părţi, pe motiv că beneficiază de pensie concomitent conform legislaţiei celeilalte Părţi.
    3. În cazul în care persoana dobîndeşte dreptul la pensie conform dispoziţiilor Acordului şi în temeiul legislaţiei Uniunii Europene concomitent, instituţia competentă a Republicii Lituania stabileşte şi achită persoanei acea pensie, cuantumul căreia este mai mare.
Articolul 10
Calcularea pensiei
    1. Fiecare Parte calculează cuantumul pensiei corespunzător stagiului de cotizare realizat în conformitate cu prevederile legislaţiei proprii.
    2. Aplicarea legislaţiei Republicii Lituania:
    1) la determinarea cuantumului pensiei de asigurări sociale de stat pentru pierderea capacităţii de muncă, numărul de ani insuficienţi pînă la atingerea vîrstei de pensionare a persoanei conform legislaţiei Republicii Lituania se stabilesc proporţional numai stagiului de cotizare realizat în conformitate cu legislaţia Republicii Lituania;
    2) perioadele în care persoana a beneficiat de pensie pentru pierderea capacităţii de muncă acordată în conformitate cu legislaţia Republicii Lituania vor fi incluse în stagiul de cotizare, dacă pe parcursul acestor perioade persoana nu a realizat un stagiu de cotizare în conformitate cu legislaţia celeilalte Părţi.
Articolul 11
Stagiul de cotizare mai mic de un an
    Dacă stagiul total de cotizare al persoanei realizat în conformitate cu legislaţia unei Părţi este mai mic de un an şi dacă, ţinînd cont numai de acest stagiu de cotizare, nu rezultă dreptul la pensie în conformitate cu legislaţia acestei Părţi, Partea respectivă nu va acorda pensia pentru acest stagiu conform dispoziţiilor prezentului Acord.
Articolul 12
Pensia de urmaş/pensia văduvelor (văduvilor) şi orfanilor
    1. Pensia de urmaş /pensia văduvelor (văduvilor) şi orfanilor este stabilită de către Partea conform legislaţiei căreia a fost sau ar fi putut fi stabilită pensia persoanei decedate, indiferent de faptul pe teritoriul cărei Părţi domiciliază persoanele care dobîndesc dreptul la acest tip de pensie în conformitate cu legislaţia Părţilor, la momentul solicitării stabilirii pensiei de urmaş/pensiei văduvelor (văduvilor) şi orfanilor.
    2. Dacă legislaţia unei Părţi condiţionează dreptul la pensie sau cuantumul pensiei de numărul de persoane care au dreptul să beneficieze de acest tip de pensie, instituţia competentă a acestei Părţi va lua în considerare de asemenea numărul acestor persoane care au domiciliul pe teritoriul celeilalte Părţi.
    3. În cazul decesului persoanei căreia i-a fost stabilită pensia în conformitate cu legislaţia uneia sau ambelor Părţi, cuantumul pensiei de urmaş/pensiei văduvelor (văduvilor) şi orfanilor va fi calculat în conformitate cu legislaţia Părţilor.
Articolul 13
Acordarea altor tipuri de pensii
    Alte tipuri de pensii, care nu sunt prevăzute în prezentul Acord, se stabilesc şi se plătesc în conformitate cu legislaţia Părţii corespunzătoare, fără aplicarea dispoziţiilor prezentului Acord.
IV. COOPERAREA ÎNTRE PĂRŢI
Articolul 14
Aranjamentul Administrativ şi desemnarea
instituţiilor competente

    În scopul aplicării prezentului Acord, autorităţile competente ale Părţilor vor încheia Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea acestuia şi vor desemna instituţiile competente.
Articolul 15
Cooperarea şi schimbul de informaţii
    1. Autorităţile competente şi instituţiile competente ale Părţilor vor coopera direct între ele asupra implementării dispoziţiilor prezentului Acord.
    2. Autorităţile competente ale Părţilor se vor informa reciproc asupra modificărilor şi completărilor operate în legislaţia sa.
Articolul 16
Determinarea capacităţii de muncă/gradului
de dizabilitate şi capacităţii de muncă

    1. Decizia cu privire la determinarea capacităţii de muncă/gradului de dizabilitate şi capacităţii de muncă, privind cauza, termenul şi durata va fi luată de instituţia competentă a Părţii în conformitate cu legislaţia căreia va fi stabilită şi plătită pensia, luînd în considerare certificatele medicale şi alte documente relevante pentru determinarea capacităţii de muncă/gradului de dizabilitate şi capacităţii de muncă, eliberate de către instituţiile respective ale celeilalte Părţi.
    2. Determinarea capacităţii de muncă/gradului de dizabilitate şi capacităţii de muncă a persoanelor, la solicitarea instituţiei competente a unei Părţi, se efectuează de către instituţia competentă corespunzătoare a celeilalte Părţi, pe teritoriul căreia îşi au domiciliul persoanele respective. În caz de necesitate, instituţiile competente ale Părţilor îşi vor furniza reciproc informaţii suplimentare. Cheltuielile legate de determinarea capacităţii de muncă/gradului de dizabilitate şi capacităţii de muncă, precum şi de furnizarea informaţiilor suplimentare nu vor fi rambursate de către Părţi.
    3. Data emiterii deciziei privind capacitatea de muncă/gradul de dizabilitate şi capacitatea de muncă de către instituţia competentă a unei Părţi va fi considerată data stabilirii capacităţii de muncă/gradului de dizabilitate şi capacităţii de muncă a persoanei de către instituţia competentă a celeilalte Părţi.
Articolul 17
Introducerea cererilor
    1. Orice cerere de stabilire sau revizuire a pensiei depusă conform legislaţiei unei Părţi va fi considerată ca cerere depusă conform legislaţiei celeilalte Părţi.
    2. Data depunerii cererii sau reclamaţiei la o instituţie competentă a unei Părţi va fi considerată data depunerii cererii sau reclamaţiei la instituţia competentă a celeilalte Părţi.
Articolul 18
Depunerea documentelor
    1. Instituţiile competente ale Părţilor îşi vor furniza reciproc informaţiile necesare cu privire la circumstanţele relevante pentru aplicarea prezentului Acord şi vor lua măsuri pentru stabilirea acestor circumstanţe.
    2. Documentele necesare pentru asigurarea cu pensii şi/sau asigurarea socială de stat, eliberate pe teritoriul oricărei dintre Părţi, vor fi scutite de legalizare şi autentificare prin Apostilă.
Articolul 19
Protecţia datelor cu caracter personal
    1. Orice date cu privire la o persoană care sunt expediate de către o Parte celeilalte Părţi sunt prelucrate numai în scopul aplicării prezentului Acord. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu Convenţia de la Strasbourg pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981 şi legislaţia în vigoare a Părţilor, care reglementează protecţia juridică a datelor cu caracter personal.
    2. Datele cu caracter personal transmise trebuie să fie exacte şi în volumul necesar pentru realizarea unui scop sau a unei sarcini determinate, luînd în considerare scopul Acordului. În caz de necesitate, datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate, completate, distruse sau prelucrarea acestora va fi stopată.
    3. După realizarea scopului pentru care au fost transmise, datele vor fi distruse. Partea care a transmis datele va fi informată despre distrugerea datelor şi motivul pentru care au fost distruse.
    4. Autorităţile şi instituţiile competente ale Părţilor întreprind măsuri adecvate de securitate tehnică şi de organizare, în vederea împiedicării distrugerii, modificării, pierderii incidentale sau nesancţionate a datelor cu caracter personal, precum şi pentru prevenirea prelucrării nesancţionate a acestora.
    5. Persoana interesată este în drept să solicite informaţia privind datele sale cu caracter personal existente, scopul cu care acestea sunt sau vor fi utilizate. Dreptul persoanei interesate la acest tip de informaţie este reglementat de legislaţia Părţii de la care aceasta solicită informaţia. Acordarea acestui tip de informaţie poate fi refuzată în cazul în care acest refuz este necesar pentru aplicarea prezentului Acord, asigurarea securităţii statului, a ordinii publice, prevenirii acţiunilor criminale şi protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor terţe.
Articolul 20
Moneda de plată a pensiilor
    1. Plăţile acordate în conformitate cu prezentul Acord se efectuează în valuta acelei Părţi, pe teritoriul căreia îşi are domiciliul beneficiarul de pensie.
    2. Modalitatea de plată a pensiilor este stabilită în Aranjamentul Administrativ.
Articolul 21
Recuperarea contribuţiilor de asigurări sociale
 de stat şi a sumelor excedentare de pensii

    1. Dacă instituţia competentă a unei Părţi plăteşte unui beneficiar de pensie o sumă care depăşeşte suma la care este îndreptăţit, această instituţie poate, în condiţiile şi termenele prevăzute de legislaţia pe care o aplică, să reţină suma plătită în exces din orice altă sumă datorată beneficiarului de pensie sau să solicite instituţiei competente a celeilalte Părţi să reţină o sumă egală cu suma plătită în exces din orice altă sumă datorată beneficiarului de pensie, în condiţiile şi termenele prevăzute de legislaţia celeilalte Părţi.
    2. Instituţia competentă a Părţii, în condiţiile şi termenele prevăzute de legislaţia pe care o aplică, efectuează reţinerea sumei egale cu suma plătită în exces, prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol. Instituţia competentă a Părţii transferă trimestrial sumele reţinute instituţiei competente a Părţii care a solicitat reţinerea.
    3. Dacă după plata unei sume persoanei se stabileşte că persoana nu avea dreptul la pensie în conformitate cu legislaţia ambelor Părţi sau în cazul în care beneficiarului i-a fost plătită o sumă care depăşeşte suma la care acesta era îndreptăţit, iar persoana nu mai are dreptul la pensie în conformitate cu legislaţia ambelor Părţi, suma plătită în exces va fi recuperată la convenirea instituţiilor competente.
    4. În cazul în care persoana nu achită contribuţiile de asigurări sociale de stat prevăzute de legislaţia unei Părţi, instituţia competentă a acestei Părţi, în condiţiile şi termenele prevăzute de legislaţia pe care o aplică, va recupera datoria acumulată sau va solicita instituţiei competente a celeilalte Părţi recuperarea datoriei în modul şi termenele stabilite de legislaţia celeilalte Părţi.
V. DISPOZIŢII FINALE
Articolul 22
Soluţionarea diferendelor
    Problemele şi diferendele care pot apărea în ceea ce priveşte aplicarea sau interpretarea prezentului Acord vor fi soluţionate prin consultări şi negocieri directe între autorităţile competente ale Părţilor.
Articolul 23
Dispoziţii tranzitorii
    1. La stabilirea dreptului la pensie şi calcularea cuantumului acesteia în conformitate cu prezentul Acord, se ia în considerare stagiul de cotizare realizat pînă la intrarea în vigoare a prezentului Acord.
    2. Prezentul Acord nu deschide nici un drept de plată a pensiilor pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentului Acord.
    3. În cazul schimbării locului de domiciliu al beneficiarului de pensie, acordată în conformitate cu legislaţia unei Părţi, pe teritoriul celeilalte Părţi, la cererea beneficiarului, pensia stabilită pînă la intrarea în vigoare a prezentului Acord poate fi revizuită o singură dată în conformitate cu dispoziţiile prezentului Acord. În cazul în care după recalculare cuantumul pensiei (suma cuantumurilor pensiilor stabilite în conformitate cu legislaţia Părţilor) este mai mic faţă de cuantumul anterior al pensiei, persoana continuă să beneficieze de acest cuantum anterior al pensiei, stabilit pînă la recalculare.
    4. Articolul 5 al prezentului Acord se aplică persoanelor care şi-au schimbat locul de domiciliu de pe teritoriul unei Părţi pe teritoriul celeilalte Părţi după intrarea în vigoare a prezentului Acord.
    5. La aplicarea alineatului 3 al prezentului articol şi a dispoziţiilor articolului 5 al prezentului Acord data schimbării locului de domiciliu a persoanei se consideră data eliberării acesteia a permisului de şedere pe teritoriul celeilalte Părţi.
    6. Persoanei, căreia primar i-a fost stabilită pensia pînă la intrarea în vigoare a prezentului Acord şi care a dobîndit din nou dreptul la pensie în conformitate cu legislaţia Republicii Lituania, nu i se acordă dreptul la revizuirea pensiei conform dispoziţiilor prezentului Acord, cu excepţia cazului prevăzut la alineatul 3 al prezentului articol.
    7. Pensia care nu a fost stabilită sau pensia a cărei plată a fost sistată persoanei în legătură cu dobîndirea cetăţeniei sau pe motivul schimbării locului de domiciliu a acesteia pe teritoriul celeilalte Părţi, la cererea persoanei respective, se acordă în conformitate cu prezentul Acord.
    8. Dacă cererea prevăzută la alineatul 7 al prezentului articol este depusă în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Acord, drepturile acordate în conformitate cu dispoziţiile prezentului Acord vor fi dobîndite de la data intrării în vigoare a Acordului.
    9. În cazul în care cererea prevăzută la alineatul 7 al prezentului articol este depusă după expirarea perioadei de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Acord, drepturile care nu au fost pierdute sau sistate ca urmare a expirării termenelor, vor intra în vigoare din data depunerii cererii, sub rezerva dispoziţiilor mai favorabile ale legislaţiei Părţii respective.
    10. Stagiul sovietic se ia în considerare şi pensia pentru acest stagiu se stabileşte de către instituţia competentă a Părţii, pe teritoriul căreia persoana a realizat un stagiu de cotizare mai mare. La realizarea unui stagiu de cotizare egal pe teritoriul ambelor Părţi, stagiul de cotizare sovietic va fi luat în considerare de către instituţia competentă a Părţii în care persoana a fost asigurată ultima dată.
    11. În cazul în care persoana, pensia căreia a fost stabilită conform dispoziţiilor prezentului Acord, îşi schimbă locul de domiciliu de pe teritoriul unei Părţi pe teritoriul celeilalte Părţi, precum şi în cazul stabilirii unui alt tip de pensie, stabilirii repetate a pensiei sau revizuirii cuantumului acesteia (în cazul în care sunt prezentate documentele suplimentare privind stagiul de cotizare realizat pe teritoriul Părţilor, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia Părţilor), instituţia competentă care ia în considerare stagiul sovietic rămîne aceeaşi.
    12. În cazul în care persoana prezintă suplimentar documente care atestă realizarea unui stagiu sovietic suplimentar, acest stagiu este luat în considerare de către instituţia competentă care şi anterior a luat în considerare stagiul sovietic.
Articolul 24
Modificarea şi completarea Acordului
    La înţelegerea reciprocă a Părţilor, în prezentul Acord pot fi introduse modificări şi completări perfectate prin protocoale separate, care sunt parte componentă a acestuia şi intră în vigoare conform dispoziţiilor articolului 25 al prezentului Acord.
Articolul 25
Intrarea în vigoare a Acordului
    1. Prezentul Acord va fi supus ratificării.
    2. Părţile îşi notifică reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
    3. Prezentul Acord va intra în vigoare în a treizecia zi de la data recepţionării ultimei notificări.
Articolul 26
Durata şi încetarea valabilităţii Acordului
    1. Prezentul Acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.
    2. Fiecare Parte este în drept să-l denunţe pe cale diplomatică, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părţi. În acest caz, Acordul îşi încetează valabilitatea în prima zi a celei de-a şasea luni calendaristice, care urmează luna în care a fost transmisă notificarea scrisă celeilalte Părţi.
    3. În cazul denunţării prezentului Acord, toate drepturile dobîndite potrivit dispoziţiilor sale sunt menţinute, iar cererile depuse înaintea încetării valabilităţii prezentului Acord vor fi examinate conform dispoziţiilor acestuia.
    Semnat la Chişinău, la 1 octombrie 2014, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, lituaniană şi rusă, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe la interpretarea dispoziţiilor prezentului Acord, textul în limba rusă va fi de referinţă.

    PENTRU                                                 PENTRU
    REPUBLICA MOLDOVA                     REPUBLICA LITUANIA