HGC442/2015
ID intern unic:  360015
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 442
din  17.07.2015
pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul
de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale
Publicat : 24.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 190-196     art Nr : 499
    În scopul implementării Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 24-26, art. 137), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale (se anexează).
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 120 din 12 februarie 2001 „Despre aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere a tratatelor internaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 19-20, art. 160);
    Hotărîrea Guvernului nr. 169 din 19 februarie 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 120 din 12 februarie 2001” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 25-26, art. 182).
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                  Natalia GHERMAN

    Nr. 442. Chişinău, 17 iulie 2015.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.442
din 17 iulie 2015

REGULAMENT
privind mecanismul de încheiere, aplicare
şi încetare a tratatelor internaţionale
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale (în continuare – Regulament) determină procedurile de iniţiere a negocierilor, negocierea, semnarea, intrarea în vigoare, punerea în aplicare, suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatelor internaţionale, reglementează procedura de aderare la tratate internaţionale, de acceptare, aprobare şi ratificare a acestora, precum şi stabileşte modul de acordare a deplinelor puteri, de formulare şi retragere a declaraţiilor, rezervelor şi obiecţiunilor.
    2. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice exercită atribuţiile sale în domeniul încheierii tratatelor internaţionale în exclusivitate prin intermediul sau în strînsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    3. Prezentul Regulament serveşte la realizarea prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Convenţiei de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, din 23 mai 1969, Convenţiei de la Viena privind succesiunea statelor la tratate, din 23 august 1978, altor tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte, Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 101 din 12 aprilie 1996 „Cu privire la perfecţionarea relaţiilor Republicii Moldova cu alte state în domeniul aplicării tratatelor internaţionale” şi altor acte normative în vigoare. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene informează, conform competenţei, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul şi Parlamentul despre cazurile de încălcare a prevederilor dreptului internaţional şi legislaţiei interne în domeniul încheierii tratatelor internaţionale şi propune soluţii menite să înlăture astfel de abateri.
    4. În sensul prezentului Regulament se utilizează terminologia definită în Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, precum şi următoarele noţiuni:
    tratat bilateral – tratat internaţional încheiat între două state sau între un stat şi o organizaţie internaţională, fie între două organizaţii internaţionale;
    tratat multilateral – tratat internaţional încheiat între mai mult de două state şi/sau organizaţii internaţionale;
    obiecţiune – act unilateral formulat în scris de către o parte la un tratat multilateral în privinţa rezervei formulate de către o altă parte, prin care se aduce la cunoştinţa tuturor părţilor la tratat faptul că rezerva respectivă nu este acceptată;
    proiect-tip – proiect de tratat bilateral sau multilateral elaborat de Republica Moldova sau în cadrul unei organizaţii internaţionale care conţine prevederi uniforme şi care este menit să fie luat ca bază pentru negocierea unor tratate bilaterale sau multilaterale;
    conferinţă internaţională – reuniune, indiferent de denumirea acesteia, a reprezentanţilor a două sau mai multe state şi/sau ai unor organizaţii internaţionale, cu scopul dezbaterii şi/sau luării de decizii asupra unor probleme de interes reciproc;
    organizaţie internaţională – entitate internaţională interguvernamentală constituită în baza unui tratat internaţional şi care este subiect de drept internaţional;
    canale diplomatice – mijloc de comunicare între ministerele de externe ale statelor, organizaţiile internaţionale şi misiunile sau reprezentanţele diplomatice ale acestora;
    organ responsabil pentru implementarea tratatelor – ministerul sau alte autorităţi administrative centrale, de atribuţiile căruia ţine implementarea tratatului sau care este împuternicit pentru aceasta de Parlament sau Guvern;
    parte – statul sau organizaţia internaţională care încheie un tratat internaţional, indiferent de categoria acestuia (interstatal, interguvernamental sau interdepartamental);
    cealaltă parte – partea sau părţile la tratat, altele decît partea moldovenească;
    traducere oficială – transpunerea textului documentului dintr-o limbă în alta asigurată de către organul responsabil pentru încheierea tratatului.
    5. Organele responsabile pentru încheierea tratatelor sînt ministerele sau alte autorităţi administrative centrale abilitate conform legislaţiei de a negocia şi încheia tratate internaţionale. În cazul imposibilităţii stabilirii organului responsabil pentru încheierea tratatului, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene poate propune Guvernului sau Preşedintelui Republicii Moldova să împuternicească un organ central de specialitate al administraţiei publice centrale sau o altă instituţie abilitată să exercite funcţiile de organ responsabil pentru încheierea tratatului.
    6. Organul responsabil pentru încheierea tratatului are următoarele atribuţii:
    1) elaborează texte ale tratatelor internaţionale, negociază şi încheie tratate internaţionale, în conformitate cu deplinele puteri acordate în modul stabilit prin Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, inclusiv tratate interdepartamentale cu organele similare din alte state şi cu organizaţiile internaţionale de profil în limitele competenţei stabilite de legislaţie;
    2) asigură, după caz, împreună cu alte autorităţi desemnate, executarea obligaţiilor şi realizarea drepturilor care rezultă din prevederile tratatelor internaţionale ce au ca obiect domeniile lor de activitate şi urmăresc executarea acestora de către cealaltă parte la tratat;
    3) menţine relaţii de colaborare cu autorităţile omoloage din străinătate şi organizaţiile internaţionale de profil.
    7. Conform definiţiei Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova şi prezentului Regulament, nu constituie tratat internaţional orice înţelegere, indiferent de denumirea sa, care corespunde cel puţin unuia din următoarele criterii:
    1) nu este încheiat în scris;
    2) este încheiat cu o entitate care nu este subiect de drept internaţional;
    3) nu este guvernat de normele dreptului internaţional şi/sau documentul expres prevede că nu constituie un tratat internaţional.
    8. Documentele care nu constituie tratate internaţionale nu sînt supuse procedurilor stabilite de prezentul Regulament. Faptul că un document care nu constituie tratat internaţional a fost supus intenţionat sau involuntar unor anumite proceduri stabilite de prezentul Regulament nu acordă documentului respectiv valoarea unui tratat internaţional. Înainte de încheierea unor înţelegeri cu elemente de extraneitate, care nu constituie tratate internaţionale, va fi solicitată opinia Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene care se va expune şi în contextul general de promovare a politicii externe a Republicii Moldova.
    9. Statutul viitorului document propus spre încheiere urmează a fi stabilit în procesul de consultări prealabile între părţi, pînă la elaborarea textului. În procesul elaborării textului unui tratat interdepartamental se va lua în considerare faptul că legislaţia unor state nu atribuie la tratate internaţionale documentele interdepartamentale.
    10. În procesul elaborării textului unui document care, potrivit intenţiilor părţilor, nu va constitui un tratat internaţional se vor lua în considerare criteriile menţionate în prezentul capitol, şi se va utiliza un limbaj, care să determine exact statutul proiectului şi să excludă pe viitor orice ambiguităţi. Textul documentului care nu constituie un tratat internaţional nu va conţine prevederi sau noţiuni care pot induce în eroare sau care se referă la caracterul obligatoriu al documentului, valabilitatea acestuia, procedurile de intrare în vigoare, modul de soluţionare a litigiilor sau alte elemente caracteristice unui tratat internaţional.
Capitolul II
EXAMINAREA OPORTUNITĂŢII
ÎNCHEIERII TRATATULUI

    11. Iniţiativa negocierii şi încheierii unui tratat internaţional aparţine organului responsabil pentru încheierea tratatului.
    12. Încheierea unui tratat este precedată de consultări cu cealaltă parte sau celelalte părţi în vederea stabilirii interesului acestora de a încheia tratatul, precum şi pentru stabilirea oportunităţii elaborării, negocierii, semnării, acceptării unui tratat sau aderării la acesta. Organul responsabil pentru încheierea tratatului sau persoana care poartă consultări nu este în drept să negocieze proiectul tratatului sau să exercite alte atribuţii ce ţin de încheierea unui tratat în afara procedurii stabilite de prezentul Regulament.
    13. Consultările sînt purtate direct de către organul responsabil pentru încheierea tratatului, cu informarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene despre conţinutul şi rezultatele consultărilor. În cazul existenţei anumitor dificultăţi în obţinerea acordului de principiu pentru iniţierea unui dialog pe marginea negocierii unor tratate care prezintă interes sporit pentru Republica Moldova, consultările pot fi purtate prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    14. Demararea consultărilor cu cealaltă parte poate avea loc doar după consultarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi doar în cazul unei poziţii favorabile a acestuia, avînd drept scop asigurarea realizării consecvente şi coerente a politicii externe.
    15. Pînă la elaborarea textului tratatului, organul responsabil pentru încheierea tratatului urmează să stabilească următoarele aspecte:
    1) corespunderea viitorului tratat intereselor Republicii Moldova;
    2) existenţa intenţiei clare a tuturor părţilor de a încheia un tratat internaţional, fie că documentul propus pentru încheiere nu va constitui un tratat internaţional;
    3) categoria tratatului (interstatal, interguvernamental sau interdepartamental);
    4) limba în care va fi negociat tratatul şi, eventual, care va fi limba sau limbile autentice în care va fi încheiat tratatul;
    5) existenţa altor state cu care se negociază sau cu care sînt încheiate tratate similare.
    16. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în baza informaţiei parvenite de la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, de la alte state sau organizaţii internaţionale sau misiunile şi reprezentanţele acestora, poate înainta organului responsabil pentru încheierea tratatului propuneri de examinare a oportunităţii încheierii tratatului. Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova vor monitoriza evoluţia în domeniul tratatelor în statele şi organizaţiile internaţionale unde sînt acreditate şi vor înainta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene propuneri de extindere a cadrului juridic bilateral şi multilateral prin încheierea de către Republica Moldova a unor noi tratate sau prin amendarea tratatelor în vigoare.
Capitolul III
ELABORAREA TEXTULUI TRATATULUI
Secţiunea 1. Elaborarea textului de către
partea moldovenească

    17. Textele tratatelor internaţionale se elaborează de organul responsabil pentru încheierea tratatului, pornind de la interesele Republicii Moldova în domeniul respectiv. Textul tratatului internaţional se elaborează în limba română.
    18. În cazul în care propunerea înaintată de o altă parte conţine textul proiectului de tratat, organul responsabil pentru încheierea tratatului va traduce textul propus în limba română. Urmare examinării textului, organul responsabil pentru încheierea tratatului fie că va accepta textul propus pentru iniţierea negocierilor, fie va elabora un proiect de alternativă. În cazul în care propunerea de încheiere a unui tratat prezentată de la altă parte nu include un text al proiectului, organul responsabil pentru încheierea tratatului va purcede la elaborarea textului tratatului sau, în cazul în care se va considera binevenit, va solicita celeilalte părţi prezentarea unui text.
    19. Textele proiectelor tratatelor parvenite prin canale diplomatice de la altă parte vor fi remise de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene spre examinare, conform competenţei, organului responsabil pentru încheierea tratatului. Proiectele tratatelor recepţionate de către organul responsabil pentru încheierea tratatului altele decît cele parvenite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene vor fi remise, în termen de 5 zile lucrătoare, în copie Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu specificarea datei recepţionării, numărului de înregistrare a documentului şi denumirii instituţiei părţii remitente.
    20. Organul responsabil pentru încheierea tratatului asigură exactitatea traducerii textelor tratatelor în limba în care vor fi purtate negocierile. Traducerea proiectelor de tratate nu se certifică de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Secţiunea 2. Elaborarea textului în cadrul conferinţelor
sau organizaţiilor internaţionale

    21. Textele tratatelor internaţionale pot fi elaborate în cadrul conferinţelor internaţionale sau în cadrul organizaţiilor internaţionale. Reprezentanţii organului responsabil pentru încheierea tratatului şi/sau ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene participă la elaborarea textelor tratatelor internaţionale în cadrul conferinţelor internaţionale sau în cadrul organizaţiilor internaţionale în baza deplinelor puteri, fie sînt delegate în modul stabilit de lege în cadrul unor organe sau grupuri create în cadrul sau sub egida organizaţiilor internaţionale înzestrate cu atribuţii de elaborare a textelor unor tratate internaţionale.
    22. Stabilirea sau alegerea depozitarului tratatului se va coordona cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    23. Textele proiectelor-tip ale unor tratate bilaterale sau multilaterale în anumite domenii speciale, elaborate în cadrul conferinţelor internaţionale sau în cadrul organizaţiilor internaţionale, pot fi luate ca bază pentru iniţierea negocierilor.
Secţiunea 3. Structura tratatului
    24. Tratatul internaţional are, de regulă, următoarea structură:
    1) titlu, formulat la cazul nominativ nearticulat, care precizează într-o formă clară, cuprinzătoare şi concisă obiectul de reglementare, precum şi, după caz, părţile tratatului;
    2) preambul, care enumeră, după caz, părţile contractante, expune scopurile urmărite de către părţi la încheierea tratatului, eventual, principiile şi intenţiile politice şi de altă natură la care răspunde tratatul, precum şi menţiuni despre tratatele, care au stat la baza încheierii acestuia;
    3) dispozitiv (partea principală), care conţine prevederile de fond ale tratatului;
    4) clauze finale, care cuprind dispoziţii referitor la termenul de valabilitate a tratatului, modul de intrare în vigoare ori de încetare a efectelor acestuia, procedura de modificare şi completare, informaţii referitor la locul şi data încheierii/semnării şi limbile autentice în care se încheie tratatul;
    5) anexe, care completează, detaliază ori interpretează conţinutul tratatului. Anexele sînt parte integrantă a tratatului. În partea dispozitivă sau în clauzele finale ale tratatului se va face referinţă la anexele respective şi se va include menţiunea că anexele sînt parte integrantă a tratatului.
    25. Tratatul va fi structurat în articole. Articolele vor fi numerotate cu cifre arabe şi compuse din alineate numerotate cu cifre arabe. În cazul unor texte voluminoase, articolele vor fi grupate în capitole, capitolele în titluri, iar titlurile în părţi. Capitolele, titlurile şi părţile vor fi numerotate cu cifre romane. Pentru evitarea unor situaţii incerte, în documentele de modificare a tratatelor pentru numerotarea articolelor se vor utiliza cifre romane, iar pentru numerotarea alineatelor se vor utiliza litere majuscule latine. Toate paginile tratatului, inclusiv ale anexelor, vor fi numerotate cu cifre arabe.
    26. În procesul de negocieri părţile pot conveni de comun acord asupra regulilor ce ţin de numerotarea părţilor componente ale acestuia, cu condiţia ca acestea să asigure o coerenţă şi claritate a textului şi să excludă orice ambiguităţi în cazul referinţelor la orice element din textul tratatului.
Secţiunea 4. Structura tratatului încheiat
prin schimb de note

    27. Tratatul încheiat prin schimb de note este compus, de regulă, din două documente al căror dispozitiv este identic: nota prin care una dintre părţi propune anumite prevederi care vor constitui norme ale unui tratat şi nota de răspuns a celeilalte părţi în care se reia între ghilimele textul integral al notei iniţiale. Textul notei va prevedea expres intenţia părţilor că prima notă şi nota de răspuns vor constitui un tratat internaţional. Documentele care constituie tratat încheiat prin schimb de note poate avea forma de note verbale, note semnate sau de scrisori.
    28. Tratatele prin schimb de note sînt încheiate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, indiferent de domeniul tratatului sau organul responsabil pentru încheierea acestuia. În cazuri speciale, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va autoriza încheierea de către alte instituţii a unor tratate în formă de scrisori. Textele proiectelor tratatelor încheiate prin schimb de note vor fi coordonate de către organul responsabil pentru încheierea tratatului cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene la etapa de elaborare.
Capitolul IV
INIŢIEREA NEGOCIERILOR
Secţiunea 1. Aspecte generale privind demararea
procedurii de iniţiere a negocierilor

    29. Decizia privind desfăşurarea procedurilor interne necesare pentru iniţierea negocierilor aparţine organului responsabil pentru încheierea tratatului.
    30. Fiecare organ responsabil pentru încheierea tratatului va stabili un mecanism intern propriu de examinare în cadrul instituţiei a propunerilor pentru iniţierea negocierilor, care va include metodologia şi criterii minime, întrunirea şi respectarea cărora va constitui premisele de bază pentru luarea deciziei de iniţiere a negocierilor.
    31. În urma luării deciziei prevăzute la punctul 29, organul responsabil pentru încheierea tratatului va întocmi argumentarea necesităţii iniţierii negocierilor, în care vor fi specificate eventualele consecinţe de ordin politic, financiar-economic sau de altă natură, pe care le implică încheierea tratatului, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament şi va supune proiectul tratatului procedurilor de avizare. Argumentarea necesităţii iniţierii negocierilor va fi semnată de conducătorul organului responsabil pentru încheierea tratatului sau de locţiitorul acestuia.
    32. Textele proiectelor de tratat pot fi făcute publice, numai dacă aceasta este prevăzut de tratatele internaţionale în vigoare sau dacă în acest sens există acordul expres al celeilalte sau celorlalte părţi la negocieri şi doar cu condiţia ca această acţiune să nu influenţeze procesul de negociere în detrimentul intereselor Republicii Moldova. Publicarea în orice mod a textului proiectului tratatului pînă la exprimarea consimţămîntului Republicii Moldova de a deveni parte la tratat poate avea loc doar cu acordul expres al celeilalte sau celorlalte părţi la tratat. Publicarea proiectului textului tratatului nu trebuie să aducă atingere obiectului şi scopului acestuia, fie să pună în pericol procesul de negociere şi încheiere a tratatului.
Secţiunea 2. Procedura de avizare
    33. Organul responsabil pentru încheierea tratatului va prezenta concomitent proiectul tratatului spre avizare Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Economiei, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor şi, în caz de necesitate, ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, care vor fi direct sau indirect implicate în implementarea acestuia sau sînt competente de a se expune asupra subiectelor vizate în proiect. Setul de documente va conţine:
    1) textul proiectului tratatului în limba română. În situaţia în care limba română nu va fi una din limbile autentice de încheiere a tratatului, se va prezenta şi proiectul tratatului în una din limbile autentice respective;
    2) argumentarea necesităţii iniţierii negocierilor, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament;
    3) proiectul decretului Preşedintelui Republicii Moldova sau hotărîrii Guvernului privind iniţierea negocierilor.
    34. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor prezenta avizul în termen de pînă la 10 zile lucrătoare. În cazul tratatelor complexe, acest termen poate fi prelungit, dar nu mai mult decît cu 5 zile lucrătoare.
    35. Organele responsabile pentru încheierea tratatelor pot solicita prezentarea avizului în termene mai restrînse. În acest caz, se va argumenta motivul acestei solicitări.
    36. Fiecare minister sau alte autorităţi administrative centrale, de al cărui domeniu ţine integral sau parţial obiectul tratatului internaţional propus spre încheiere, va prezenta un aviz privind oportunitatea încheierii tratatului, specificînd detaliat aspectele ce ţin de domeniul său de competenţă.
    37. Avizul Ministerului Justiţiei se va referi şi la compatibilitatea proiectului tratatului cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi legislaţia internă. În cazul în care proiectul tratatului cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei Republicii Moldova şi legislaţiei interne, Ministerul Justiţiei va propune, fie modificarea proiectului tratatului, fie sistarea procedurii de iniţiere a negocierilor, fie formularea unor rezerve admise la tratatul multilateral, fie iniţierea elaborării concomitente a proiectelor de acte de modificare a actelor legislative/normative, fie iniţierea procedurilor de revizuire a Constituţiei, conform modului stabilit de legislaţia în vigoare.
    38. Tratatele care după semnare vor fi supuse procedurii de ratificare sau aprobare de către Parlament vor fi consultate la Comisia politică externă şi integrare europeană a Parlamentului. Solicitarea de aviz consultativ va fi însoţită de argumentarea necesităţii încheierii tratatului, textul proiectului de tratat în limba română şi, după caz, în limba de referinţă, avizul Ministerului Justiţiei şi a altor ministere şi autorităţi administrative centrale vizate.
    39. Nu sînt supuse consultării la Comisia politică externă şi integrare europeană a Parlamentului, tratatele multilaterale la care Republica Moldova poate deveni parte prin actul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare a Parlamentului, dacă acestea sînt în vigoare în plan internaţional sau negocierile pe marginea textelor acestora au fost finalizate.
    40. În caz de divergenţe între poziţia organului responsabil pentru încheierea tratatului şi avizele prezentate de ministere şi alte autorităţi administrative centrale, acesta va organiza o şedinţă cu autorităţile şi instituţiile interesate pentru a se decide pe principii reciproc acceptabile. În caz contrar, organul responsabil pentru încheierea tratatului va reflecta punctul său de vedere în tabelul de sinteză a avizelor, cu argumentarea neacceptării propunerilor.
    41. Avizarea repetată a proiectului de tratat este obligatorie doar în cazul în care în procesul de negociere în textul acestuia au fost introduse unele modificări sau completări care ţin de obiectul şi scopul tratatului, subiecţii, drepturile şi obligaţiile acestora, sau dacă în această privinţă există o decizie a Preşedintelui Republicii Moldova sau a Guvernului. În acest sens, în cazul în care negocierile nu au fost finalizate, în baza avizelor repetate se va elabora şi remite spre adoptare o nouă decizie de iniţiere a negocierilor în baza noului text al proiectului de tratat. În cazul în care negocierile au fost finalizate, în temeiul avizelor repetate pozitive se va elabora şi remite spre adoptare decizia de aprobare a semnării tratatului. În caz contrar negocierile vor fi reluate.
Secţiunea 3. Prezentarea spre adoptare a propunerii
de iniţiere a negocierilor

    42. În urma coordonării poziţiilor ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale cărora le-a fost prezentat spre avizare textul proiectului de tratat, organul responsabil pentru încheierea tratatului va prezenta, în termen de pînă la 15 de zile lucrătoare, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene propunerea cu privire la iniţierea negocierilor, care va fi însoţită de:
    1) textul proiectului tratatului în limba română, definitivat în conformitate cu avizele obţinute;
    2) argumentarea necesităţii iniţierii negocierilor asupra tratatului, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament;
    3) proiectul decretului Preşedintelui Republicii Moldova sau hotărîrii de Guvern privind iniţierea negocierilor;
    4) copiile de pe avizele ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale cărora le-a fost prezentat spre avizare textul proiectului de tratat;
    5) tabelul de sinteză a avizelor cu comentarii asupra obiecţiilor şi propunerilor formulate de ministere şi alte autorităţi administrative centrale, în vederea evitării existenţei poziţiilor diametral opuse.
    43. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene prezintă, în termen de 5 zile lucrătoare, propunerea privind iniţierea negocierilor împreună cu documentele prevăzute la punctul 42 al prezentului Regulament:
    1) Preşedintelui Republicii Moldova – în cazul tratatelor care urmează a fi încheiate în numele Republicii Moldova;
    2) Guvernului – în cazul celorlalte tratate.
Secţiunea 4. Acţiuni după adoptarea deciziei
de iniţiere a negocierilor

    44. În baza hotărîrii Guvernului sau decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind iniţierea negocierilor, organul responsabil pentru încheierea tratatului asigură traducerea şi prezentarea, inclusiv în versiune electronică, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a textului proiectului tratatului în limba în care se va negocia, în scopul remiterii acestuia, prin canale diplomatice, celeilalte părţi. Este interzisă remiterea la adresa celeilalte părţi a unui proiect de tratat sau a propunerii de începere a negocierilor pînă la adoptarea deciziei de iniţiere a negocierilor prin hotărîre de Guvern sau prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova.
    45. Sînt supuse procedurii prevăzute de prezentul capitol şi tratatele multilaterale care sînt elaborate şi/sau negociate cu participarea negociatorilor din partea Republicii Moldova în conformitate cu împuternicirile pe care le deţin. Nu sînt supuse procedurii prevăzute de prezentul capitol tratatele multilaterale textul cărora a fost adoptat sau pe marginea căruia negocierile au fost finalizate.
Capitolul V
NEGOCIEREA TRATATULUI
Secţiunea 1. Aspecte generale privind negocierile
    46. Negocierile se desfăşoară prin întîlnirea directă a delegaţiilor de negociatori, prin conferinţe video sau prin corespondenţă.
    47. Delegaţiile oficiale de negociatori sînt constituite la propunerea organului responsabil de încheierea tratatului.
    48. Organul responsabil pentru încheierea tratatului desemnează şeful delegaţiei.
    49. Organul responsabil pentru încheierea tratatului asigură, în strînsă cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, participarea la elaborarea şi negocierea tratatului a specialiştilor de calificare corespunzătoare, în particular, în domeniul dreptului internaţional şi al dreptului tratatelor.
    50. Participarea la negocieri a reprezentantului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene este obligatorie în cazul negocierilor tratatelor interstatale şi interguvernamentale.
    51. Pentru negocierea tratatelor interstatale şi interguvernamentale, cu excepţia tratatelor încheiate în formă simplificată, delegaţiile oficiale sînt împuternicite prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova sau prin hotărîre a Guvernului, conform competenţei. Preşedintele Republicii Moldova sau Guvernul poate împuternici o persoană în calitate de şef al delegaţiei de negociatori pentru negocierea tratatelor internaţionale. Şefii delegaţiilor de negociatori pot antrena în procesul de negociere experţi din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice.
    52. Negocierea tratatelor în formă simplificată se efectuează de delegaţiile oficiale de negociatori constituite conform punctelor 47-50 din prezentul Regulament. Temei pentru negocieri este actul de iniţiere a negocierilor.
    53. Delegaţiile de negociatorii vor respecta limitele mandatului stabilit conform actului de iniţiere a negocierilor şi vor dispune de gradul de flexibilitate care va corespunde intereselor Republicii Moldova şi care nu va aduce prejudicii derulării negocierilor.
    54. Delegaţiile de negociatorii vor lua în considerare prevederile tratatelor în vigoare şi ale celor încheiate anterior în domeniile similare, pentru a exclude orice contradicţii dintre tratate. În cazul în care astfel de contradicţii nu pot fi evitate, se va purcede la amendarea sau denunţarea tratatelor anterioare, conform procedurilor stabilite de prezentul Regulament
    55. Delegaţiile de negociatori şi organul responsabil pentru încheierea tratatului vor consulta pe durata negocierilor alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi instituţii de competenţa cărora ţin subiectele abordate în cadrul negocierilor sau în obligaţia cărora intră implementarea prevederilor tratatului.
    56. Limba în care vor fi purtate negocierile urmează a fi convenită pînă la desfăşurarea negocierilor. Din motive de coerenţă şi claritate, negocierile care au început într-o limbă nu trebuie să fie continuate sau finalizate într-o altă limbă. Indiferent de numărul de limbi pe care cealaltă parte o poate solicita, traducerea în aceste limbi urmează să se facă numai după ce părţile au finalizat negocierile asupra textului în limba în care s-au desfăşurat negocierile.
    57. Organul responsabil pentru încheierea tratatului asigură participarea în cadrul rundelor de negocieri directe sau în cadrul conferinţelor video a persoanelor care posedă limba în care se desfăşoară negocierile, precum şi asigură, în caz de necesitate, participarea unui interpret calificat.
    58. În cazul mai multor runde de negocieri, acestea vor avea loc prin alternarea locului desfăşurării, în modul convenit cu cealaltă parte sau celelalte părţi.
    59. Propunerile de intermediere a procesului de negocieri de către o parte terţă vor fi examinate şi autorizate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Propunerile de negociere a tratatelor bilaterale sau multilaterale sub egida sau în cadrul organizaţiilor internaţionale sau în cadrul conferinţelor internaţionale vor fi examinate şi autorizate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    60. După fiecare rundă de negocieri asupra unui proiect de tratat internaţional grupul de negociatori va prezenta un raport conducătorului organului responsabil pentru încheierea tratatului. Organul responsabil pentru încheierea tratatului va prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, un raport privind rezultatele rundei respective de negocieri. Raportul va reflecta poziţia celeilalte părţi, evaluarea posibilelor evoluţii ale procesului de negocieri şi eventualele propuneri vizînd procesul de mai departe a negocierilor. Raportul va fi însoţit de textul proiectului tratatului convenit în urma rundei respective de negocieri în limba în care a fost negociat, cu evidenţierea clară în text a propunerilor fiecărei părţi, inclusiv a celor convenite. În cazul în care, în urma rundei de negocieri, se semnează un proces-verbal sau minută a negocierilor, raportul va fi însoţit şi de textul documentului respectiv. O informaţie similară va fi prezentată de către organul responsabil pentru încheierea tratatului ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale vizate de implementarea tratatului.
    61. În calitate de organ coordonator în procesul de încheiere a tratatelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene poate formula observaţii şi propuneri care sînt obligatorii pentru grupul de negociatori şi organul responsabil pentru încheierea tratatului. Raportul şi alte documente ale negocierilor se păstrează la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene împreună cu celelalte documente ce ţin de încheierea tratatului, care vor servi drept mijloace complementare de interpretare a tratatului.
Secţiunea 2. Negocierea prin corespondenţă
    62. Negocierea tratatelor interstatale şi interguvernamentale prin corespondenţă este asigurată exclusiv prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Poziţia unei părţi asupra unui proiect de tratat comunicată în alt mod se consideră oficială doar după obţinerea unei confirmări a acesteia prin canale diplomatice.
    63. Negocierea tratatelor interdepartamentale poate fi asigurată prin corespondenţa directă a organului responsabil pentru încheierea tratatului cu organul omolog al altui stat sau cu organizaţia internaţională de profil, fie în alt mod convenit de către părţi. Organul responsabil pentru încheierea tratatului interdepartamental va informa cu regularitate Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene despre evoluţiile în procesul de negociere a tratatului.
    64. Prezentul capitol se aplică şi proiectelor de tratate încheiate prin schimb de note. Transmiterea primei note sau a notei de răspuns care urmează să constituie un tratat încheiat prin schimb de note se efectuează doar după ce conţinutul acestor note a fost negociat sau convenit prealabil de către părţi, conform prezentului capitol.
Capitolul VI
PARTICIPAREA LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE
    65. Participarea la conferinţe internaţionale a reprezentanţilor Republicii Moldova cu scopul dezbaterii şi/sau luării de decizii asupra unor probleme de interes reciproc, inclusiv pentru adoptarea sau îndeplinirea unor acte legate de elaborarea sau încheierea de tratate internaţionale se efectuează în baza împuternicirilor sau delegarea în alt mod stabilit de lege sau de tratatele internaţionale pentru participare la lucrările unor organe sau grupuri create în cadrul sau sub egida organizaţiilor internaţionale.
    66. Desemnarea reprezentanţilor Republicii Moldova pentru participarea la conferinţe internaţionale se efectuează prin eliberarea de către Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a deplinelor puteri. Modul de solicitare şi eliberare a deplinelor puteri pentru participarea la conferinţe internaţionale este stabilit la capitolul IX.
    67. În scopul asigurării realizării consecvente şi coerente a politicii externe, reprezentanţii Republicii Moldova prezintă Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene rapoarte privind participarea lor în cadrul conferinţelor internaţionale, în termen de 5 zile lucrătoare după finalizarea conferinţei internaţionale sau după runda de negocieri respectivă în cadrul acesteia. Raportul va reflecta poziţia părţilor, evaluarea posibilelor evoluţii ale procesului de negocieri şi eventualele propuneri vizînd procesul de mai departe a negocierilor. Raportul va fi însoţit, dup caz, de textul proiectului tratatului convenit în urma rundei respective de negocieri.
Capitolul VII
ADOPTAREA ŞI AUTENTIFICAREA TEXTULUI TRATATULUI
Secţiunea 1. Adoptarea textului tratatului
    68. Adoptarea textului tratatului este un act oficial prin care se stabileşte forma şi conţinutul textului tratatului. Adoptarea tratatului confirmă finalizarea negocierilor.
    69. Textele unor tratate pot fi adoptate în cadrul organizaţiilor internaţionale. Adoptarea textului tratatului se face, de regulă, prin consimţămîntul tuturor statelor participante la elaborarea acestuia.
    70. În cazul tratatului negociat în cadrul unei conferinţe internaţionale, de regulă, adoptarea textului tratatului se face cu majoritatea de două treimi a statelor prezente şi votante, cu excepţia cazurilor cînd aceste state decid, cu aceeaşi majoritate, să aplice o regulă diferită. Textul tratatului poate fi inserat în Actul final al conferinţei internaţionale.
    71. În cazul tratatului negociat în cadrul unei organizaţii internaţionale, adoptarea textului tratatului are loc prin rezoluţia organului reprezentativ al organizaţiei, sau în alt mod stabilit de statutul şi regulile de procedură ale acesteia.
    72. Decizia de adoptare a textului tratatului este luată de către organul responsabil pentru încheierea acestuia prin intermediul persoanei împuternicite pentru negocierea şi/sau adoptarea tratatului în baza deplinelor puteri eliberate în acest scop.
    73. Textele adoptate în cadrul conferinţelor şi organizaţiilor internaţionale urmează a fi obţinute de la depozitar de către persoana împuternicită pentru negocierea sau adoptarea tratatului şi remise Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în vederea iniţierii procedurilor interne necesare pentru aprobarea semnării sau ratificare, în funcţie de prevederile tratatului.
Secţiunea 2. Parafarea
    74. Prin parafarea tratatului se confirmă că textul tratatului este autentic şi definitiv. Parafarea nu lipseşte părţile de dreptul de a relua procesul de negocieri, în cazuri justificate, dacă aceasta este agreat de către părţi.
    75. Parafarea are loc prin aplicarea iniţialelor persoanei împuternicite pe fiecare pagină a textului definitivat al proiectului de tratat. În cazul tratatelor bilaterale, se supun parafării două exemplare identice ale proiectului, unul pentru fiecare parte. Iniţialele persoanei împuternicite se aplică în colţul de jos al fiecărei pagini. Alternanţa textelor parafate nu este obligatorie. Se supune parafării textul în limba de referinţă sau în limba în care s-au purtat negocierile. Originalul textului tratatului parafat, precum şi versiunea electronică a acestuia se remite Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data parafării.
    76. Dreptul de a parafa tratatul îl are şeful delegaţiei de negociatori împuternicit, conform punctelor 51 şi 52 ale prezentului Regulament.
    77. Şeful misiunii diplomatice poate parafa fără depline puteri textele finalizate ale proiectelor de tratate între statul acreditant şi statul acreditar sau o organizaţie internaţională, în baza demersului organului responsabil pentru încheierea tratatului şi instrucţiunilor în scris ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Capitolul VIII
APROBAREA SEMNĂRII
    78. După finalizarea negocierilor, organul responsabil pentru încheierea tratatului elaborează proiectul deciziei cu privire la aprobarea semnării tratatului.
    79. Propunerea cu privire la aprobarea semnării tratatului este prezentată de către organul responsabil pentru încheierea tratatului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care, urmare examinării tuturor documentelor prezentate, o remite:
    1) Preşedintelui Republicii Moldova – în cazul tratatelor interstatale; sau
    2) Guvernului – în cazul celorlalte tratate.
    80. Propunerea cu privire la aprobarea semnării tratatului va fi însoţită de următoarele documente:
    1) în cazul tratatelor interstatale:
    a) textul tratatului negociat sau adoptat/parafat, în limba română şi în limba de referinţă sau în limba în care va fi semnat;
    b) argumentarea necesităţii aprobării semnării, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament;
    c) proiectul Decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea semnării;
    d) copiile avizelor prevăzute la pct. 42. În cazul în care textul definitivat al proiectului tratatului negociat conţine diferenţe de fond faţă de textul asupra căruia au fost iniţiate negocieri, se prezintă copia de pe avizul consultativ repetat al Comisiei politică externă şi integrare europeană a Parlamentului şi copiile de pe avizele repetate ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor şi ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale competente de a se expune asupra domeniilor reglementate integral sau parţial prin tratat;
    e) tabelul de sinteză a avizelor prevăzut la pct. 42 sau tabelul de sinteză a avizelor repetate;
    2) în cazul tratatelor interguvernamentale şi interdepartamentale:
    a) textul tratatului negociat sau adoptat/parafat, în limba română şi în limba de referinţă sau în limba în care va fi semnat;
    b) argumentarea necesităţii aprobării semnării, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament;
    c) proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea semnării;
    d) copiile avizelor prevăzute la pct. 42. În cazul în care textul definitivat al tratatului negociat conţine diferenţe de fond faţă de textul asupra căruia au fost iniţiate negocieri, se prezintă copiile de pe avizele repetate ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor şi ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale competente de a se expune asupra domeniilor reglementate integral sau parţial prin tratat, precum şi copia de pe avizul consultativ repetat al Comisiei politică externă şi integrare europeană a Parlamentului în cazul tratatelor specificate la art. 11 alin (1) al Legii nr. 595 din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
    e) tabelul de sinteză a avizelor prevăzut la pct. 42 sau tabelul de sinteză a avizelor repetate.
    81. Nivelul şi funcţia persoanei care va semna tratatul va fi stabilită de organul responsabil pentru încheierea tratatului, despre care se va menţiona în argumentarea necesităţii aprobării semnării. Aprobarea semnării se aplică şi în cazul în care un tratat se încheie prin schimb de note care vor constitui un tratat fiind respectate aceleaşi proceduri ca şi în cazul celorlalte tratate.
    82. Semnarea tratatelor în formă simplificată în vederea realizării unor tratate deja intrate în vigoare sau pe un termen de pînă la un an şi care nu implică un angajament financiar poate avea loc în baza împuternicirilor exprese din partea Preşedintelui Republicii Moldova sau a Prim-ministrului Republicii Moldova, conform procedurii stabilite în punctele 79 şi 80 ale prezentului Regulament. Împuternicirile exprese sînt nominale, cu indicarea funcţiei semnatarului şi denumirii tratatului.
    83. Organul responsabil pentru încheierea tratatului poate înainta propunerea adoptării unei singure hotărîri de Guvern sau emiterii unui singur decret al Preşedintelui Republicii Moldova privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării în următoarele cazuri:
    1) proiectul tratatului este un proiect-tip, fie că textul nu necesită negocieri;
    2) semnarea tratatului nu poate fi amînată;
    3) semnarea urgentă corespunde intereselor Republicii Moldova;
    4) există temeiuri suficiente să se considere că textul proiectului tratatului propus spre semnare nu va conţine diferenţe de fond faţă de proiectul iniţial al tratatului.
Capitolul IX
ELIBERAREA DEPLINELOR PUTERI
Secţiunea 1. Competenţe şi cerinţe generale
faţă de deplinele puteri

    84. Depline puteri sînt eliberate pe numele unei sau mai multor persoane pentru exercitarea unui sau mai multor acte ce ţin de încheierea tratatelor şi reprezentare a statului sau Guvernului în relaţiile internaţionale, după cum urmează:
    a) negocierea şi/sau parafarea tratatului;
    b) semnarea tratatului sub rezerva ratificării sau aprobării;
    c) încheierea tratatului în formă simplificată;
    d) participarea şi/sau luarea deciziilor în cadrul conferinţelor internaţionale;
    e) adoptarea actului final al conferinţei prin care se aprobă textul unui tratat;
    f) exercitarea altor acte legate de încheierea unui tratat, în conformitate cu cerinţele stabilite de tratatele la care Republica Moldova este parte.
    85. Deplinele puteri se eliberează de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene, în baza solicitării organului responsabil pentru încheierea tratatului sau a organului competent pentru delegarea la conferinţa internaţională.
    86. Deplinele puteri se semnează de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene sau persoana împuternicită să exercite interimatul funcţiei de ministru al afacerilor externe şi integrării europene, avînd aceeaşi valoare juridică. Semnarea deplinelor puteri de către alte persoane este contrară legii.
    87. Deplinele puteri se eliberează într-un singur exemplar original perfectat în limba română, fiind însoţit, după caz, de un exemplar original perfectat într-o limbă de circulaţie internaţională convenită de către părţi sau acceptată de organizatorul conferinţei internaţionale, fie de traducerea oficială în această limbă.
    88. În cazul în care, din anumite motive, negocierea, parafarea sau semnarea tratatului, fie conferinţa internaţională nu a avut loc, fie împuternicirile înscrise în deplinele puteri nu au putut fi realizate din diverse motive, originalele deplinelor puteri urmează a fi restituite Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. De asemenea, urmează a fi restituite Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene deplinele puteri eliberate pe numele persoanelor care nu mai deţin funcţia indicată în deplinele puteri şi care nu au realizat împuternicirile înscrise în deplinele puteri pe durata exercitării funcţiei sale. Pentru eliberarea deplinelor puteri pentru o altă persoană nou-desemnată se va relua procedura stabilită de prezentul capitol.
    89. În cazul în care s-a stabilit că o persoană a îndeplinit fără a fi respectiv împuternicită un act legat de încheierea unui tratat, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va solicita organului responsabil pentru încheierea tratatului să iniţieze o anchetă de serviciu în vederea stabilirii circumstanţelor care au condus la încălcarea respectivă. Concomitent, organul responsabil pentru încheierea tratatului va iniţia de urgenţă procedurile necesare care urmau a fi îndeplinite în vederea realizării actului legat de încheierea unui tratat. Urmare adoptării deciziei care confirmă intenţia Republicii Moldova de a îndeplini un act legat de încheierea unui tratat, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica cealaltă parte sau depozitarul tratatului privind confirmarea actului îndeplinit fără autorizare. În caz contrar, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica cealaltă parte sau depozitarul tratatului despre faptul că actul referitor la încheierea unui tratat, a fost îndeplinit de o persoană fără autorizare şi nu are efecte juridice. Aceeaşi procedură va fi urmată şi în cazul participării fără autorizare la o conferinţă internaţională, care necesită confirmarea ulterioară a împuternicirilor respective.
    90. Conform legislaţiei în vigoare şi tratatelor la care Republica Moldova este parte, nu vor fi eliberate depline puteri persoanelor care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, pot exercita orice acte referitoare la încheierea tratatelor fără prezentarea deplinelor puteri. Celeilalte părţi nu i se va solicita prezentarea deplinelor puteri pe numele persoanelor care, în virtutea funcţiei pe care o deţin pot exercita orice acte referitoare la încheierea tratatelor internaţionale fără prezentarea deplinelor puteri.
Secţiunea 2. Eliberarea deplinelor puteri
pentru negociere şi/sau parafare

    91. Deplinele puteri pentru negocierea unui tratat, cu excepţia tratatelor încheiate în formă simplificată, se eliberează în baza decretului Preşedintelui Republicii Moldova sau hotărîrii Guvernului privind desemnarea şi împuternicirea delegaţiei oficiale pentru negocierea unui tratat.
    92. Deplinele puteri pentru negocierea tratatelor încheiate în formă simplificată se eliberează la solicitarea organului responsabil pentru încheierea tratatului în baza actului de iniţiere a negocierilor.
    93. Depline puteri pentru negociere sînt eliberate în cazul în care aceasta a fost convenit de către părţi sau este solicitat de către organizaţia internaţională. Deplinele puteri pentru negociere se eliberează într-un singur document care întruneşte persoanele care constituie delegaţia oficială, fiind evidenţiat în mod obligatoriu conducătorul delegaţiei oficiale şi calitatea celorlalţi participanţi.
    94. În vederea obţinerii deplinelor puteri pentru negocierea şi/sau parafarea tratatelor, cu excepţia tratatelor încheiate în formă simplificată, cu cel puţin 30 zile lucrătoare înainte de începerea negocierilor, organul responsabil pentru încheierea tratatului internaţional va prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene solicitarea de împuterniciri, care, urmare examinării tuturor documentelor prezentate, o va remite:
    1) Preşedintelui Republicii Moldova – în cazul tratatelor interstatale; sau
    2) Guvernului – în cazul celorlalte tratate.
    95. Solicitarea prevăzută la punctul 94 al prezentului Regulament va fi însoţită de setul de documente care va conţine:
    1) Demersul oficial privind solicitarea împuternicirilor, cu specificarea datei sau perioadei şi locului desfăşurării negocierilor sau a procedurii de parafare a tratatului, precum şi a componenţei delegaţiilor oficiale;
    2) argumentarea necesităţii încheierii tratatului, conform anexei 1 la prezentul Regulament;
    3) textul proiectului tratatului în limba română şi, după caz, în limba de referinţă;
    4) proiectul decretului Preşedintelui Republicii Moldova sau al hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea de împuterniciri.
Secţiunea 3. Eliberarea deplinelor puteri pentru semnare
    96. Deplinele puteri pentru semnarea unui tratat se eliberează în baza decretului Preşedintelui Republicii Moldova sau a hotărîrii Guvernului privind aprobarea semnării tratatului.
    97. Solicitarea eliberării deplinelor puteri pentru semnarea tratatului se remite de către organul responsabil pentru încheierea tratatului în adresa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu 20 de zile lucrătoare înainte de semnarea tratatului, dar nu mai tîrziu decît cu 20 de zile lucrătoare înainte de expirarea termenului-limită pentru prezentarea originalului acestora stabilit de către părţi sau de către organizaţia internaţională.
    98. Demersul oficial privind solicitarea deplinelor puteri va specifica data, locul, nivelul şi modalitatea semnării tratatului. Demersul va indica în mod expres numărul şi data decretului Preşedintelui Republicii Moldova sau ale hotărîrii Guvernului prin care s-a aprobat semnarea tratatului, precum şi numele, prenumele şi funcţia semnatarului.
    99. Originalul deplinelor puteri pentru semnarea tratatului bilateral se remite de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene organului responsabil pentru încheierea tratatului sau titularului deplinelor puteri împreună cu mapele cu textele autentice ale tratatului. Originalul deplinelor puteri pentru semnarea tratatului multilateral se remite de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, după caz, organului responsabil pentru încheierea tratatului, titularului deplinelor puteri, depozitarului sau organizaţiei internaţionale respective.
    100. Organul responsabil pentru încheierea tratatului bilateral asigură remiterea în adresa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a deplinelor puteri ale celeilalte părţi, împreună cu textele autentice ale tratatului bilateral.
Secţiunea 4. Eliberarea deplinelor puteri pentru
participare la conferinţe internaţionale

    101. Deplinele puteri pentru participarea la conferinţe internaţionale se eliberează conform solicitării organului central de specialitate al administraţiei publice competent şi potrivit regulilor de procedură ale conferinţei sau organizaţiei internaţionale.
    102. Solicitarea eliberării deplinelor puteri pentru participare la conferinţe internaţionale se remite în adresa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene de către organul central de specialitate al administraţiei publice cu 20 de zile lucrătoare înainte de şedinţa conferinţei internaţionale, dar nu mai tîrziu de 20 de zile lucrătoare înainte de expirarea termenului-limită pentru prezentarea originalului acestora stabilit de către părţi sau de către organizatorul conferinţei internaţionale.
    103. Demersul oficial privind solicitarea deplinelor puteri pentru participare la conferinţa internaţională va specifica în mod expres numele, prenumele, funcţia şi calitatea fiecărui participant la conferinţa internaţională, precum şi limitele mandatului fiecăruia, cum ar fi dreptul de participare, votare şi luare a deciziilor în cadrul conferinţei internaţionale şi de adoptare sau semnare a actului final al conferinţei.
    104. Deplinele puteri pentru participare la conferinţe internaţionale se perfectează şi se eliberează în conformitate cu cerinţele de acreditare stabilite de organizaţia internaţională sau de conferinţa internaţională, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. Componenţa şi mărimea delegaţiei se stabileşte conform cerinţelor conferinţei internaţionale.
    105. Deplinele puteri vor indica în mod expres numele, prenumele, funcţia şi calitatea fiecărui participant la conferinţa internaţională, precum şi limitele mandatului fiecăruia, cum ar fi dreptul de participare, votare şi luare a deciziilor în cadrul conferinţei internaţionale şi de adoptare sau semnare a actului final al conferinţei.
    106. Deplinele puteri pentru participare, votare, adoptare a deciziilor în cadrul conferinţei internaţionale sau pentru aprobare a actului final al conferinţei (credentials) nu oferă dreptul pentru semnarea unui tratat sau pentru îndeplinirea altor acte legate de încheierea unui tratat în cadrul conferinţei. Pentru aceste cazuri specifice urmează a fi solicitate şi eliberate depline puteri distincte (full powers) pentru semnarea tratatului sau pentru îndeplinirea altor acte legate de încheierea unui tratat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    107. Originalele deplinelor puteri şi, după caz, traducerea acestora, sunt înmînate titularului sau şefului delegaţiei, fie se remit organizatorului conferinţei internaţionale în modul şi termenele stabilite de acesta. Originalul deplinelor puteri şi, după caz, traducerea sa oficială, fie versiunea electronică a acestora, poate fi remisă anticipat sau prezentată în alt mod convenit de către părţi sau stabilit de către organizatorul conferinţei internaţionale. Prezentarea ulterioară sau tardivă a deplinelor puteri poate fi efectuată doar în cazul în care acest lucru a fost în prealabil convenit de către părţi sau stabilit de către organizatorul conferinţei internaţionale.
Capitolul X
SEMNAREA TRATATULUI SAU ÎNCHEIEREA
TRATATULUI PRIN SCHIMB DE NOTE

Secţiunea 1. Semnarea clasică a tratatului
    108. După finalizarea negocierilor, organul responsabil pentru încheierea tratatului va transmite Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în format electronic şi pe suport de hîrtie textul definitivat al tratatului în toate limbile autentice în care urmează a fi semnat.
    109. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va confirma, prin canale diplomatice, textul definitivat al tratatului. După confirmarea textului tratatului, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va imprima textul documentului, înaintat spre semnare pe hîrtie specială pentru tratate.
    110. Cu excepţia Preşedintelui Republicii Moldova, Prim-ministrului şi ministrului afacerilor externe şi integrării europene, semnarea tratatelor internaţionale se efectuează numai de către persoanele respectiv împuternicite în condiţiile legii.
    111. După caz, se va solicita celeilalte părţi prezentarea pînă la momentul semnării a deplinelor puteri emise de către aceasta pe numele reprezentantului său. Dacă pînă la momentul semnării nu a fost prezentat originalul, acesta va fi remis prin canale diplomatice.
    112. Semnarea tratatelor bilaterale poate avea loc şi în cadrul unor conferinţe sau reuniuni internaţionale, decizia fiind coordonată între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi organul responsabil pentru încheierea tratatului.
    113. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în coordonare cu cealaltă parte semnatară va asigura colaţionarea sau confruntarea textelor înainte de semnare, pregătirea textelor alternate în mai multe limbi, imprimarea textelor pe foi speciale pentru tratate, coaserea în mape de tratate, aplicarea sigiliului statului. Fiecare parte urmează să plaseze textele autentice în mapa proprie.
    114. Procedura semnării tratatelor internaţionale este asigurată de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. În cazul tratatelor multilaterale, ceremonia procedurii de semnare a tratatului revine statului sau organizaţiei internaţionale desemnate în calitate de depozitar.
    115. Organul responsabil pentru încheierea tratatului va urmări ca procedurile interne necesare pentru aprobarea semnării tratatului multilateral să aibă loc pînă la expirarea termenului în care tratatul este deschis pentru semnare.
    116. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene poate iniţia procedura de retragere a semnăturii de pe un tratat doar în cazul existenţei unui viciu de consimţămînt de a semna sau de a fi legat prin tratat în conformitate cu normele de drept internaţional.
Secţiunea 2. Aplicarea sigiliului statului pe tratate
    117. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene asigură aplicarea sigiliului statului în cazul în care părţile la tratat convin sigilarea acestuia. Sigiliul statului se aplică pe toate exemplarele textelor autentice ale tratatului.
    118. Sigiliul statului se aplică pentru tratatele interstatale şi interguvernamentale.
Secţiunea 3. Semnarea prin schimb de note
    119. Încheierea tratatelor internaţionale prin schimb de note, în principiu, este rezervată angajamentelor al căror text este foarte scurt.
    120. Tratatele încheiate prin schimb de note se încheie de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi intră în vigoare la data efectuării schimbului de note sau la altă dată prevăzută de acestea, fără a fi supuse procedurilor interne de ratificare sau aprobare, dacă aceasta nu este prevăzut în mod expres în tratat.
    121. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene poate iniţia procedura de retragere a notei doar în cazul existenţei unui viciu de consimţămînt de a fi legat prin tratat în conformitate cu normele de drept internaţional.
Capitolul XI
TRATATE ÎNCHEIATE ÎN FORMĂ SIMPLIFICATĂ
    122. În cazul tratatelor încheiate în formă simplificată, consimţămîntul de a fi legat printr-un tratat se exprimă prin semnare, fie prin schimbul instrumentelor care constituie un tratat. Tratatele în formă simplificată nu sînt supuse procedurilor de ratificare sau aprobare.
    123. Tratatele în formă simplificată, încheiate în vederea realizării unor tratate deja intrate în vigoare şi tratatele încheiate pe un termen de pînă la un an şi care nu implică un angajament financiar, se semnează în baza împuternicirilor exprese din partea Preşedintelui Republicii Moldova sau a Prim-ministrului privind exprimarea definitivă a consimţămîntului Republicii Moldova de a fi legat printr-un tratat prin simplul fapt al semnării.
Capitolul XII
DEPOZITAREA TRATATELOR
    124. Originalele textelor autentice ale tratatelor, iar în cazul tratatelor multilaterale, copiile certificate ale acestora, se remit Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în scopul înregistrării şi depozitării la Arhiva tratatelor.
    125. Organul responsabil pentru încheierea tratatului sau persoana împuternicită cu semnarea acestuia transmite Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene originalul tratatului sau copia certificată, în cazul tratatului multilateral, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării acestuia.
    126. În cazul în care copia certificată a tratatului multilateral nu este eliberată imediat după semnare, organul responsabil pentru încheierea tratatului va transmite copia certificată spre depozitare în termen ce nu depăşeşte 5 zile lucrătoare de la data obţinerii acesteia.
    127. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va înregistra tratatul încheiat în Registrul de stat al tratatelor şi va depozita la Arhiva tratatelor originalul acestuia, iar în cazul tratatelor multilaterale, copia lui certificată.
    128. În cazul în care tratatul nu conţine un text autentic în limba de stat, organul responsabil pentru încheierea tratatului prezintă Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene spre înregistrare, certificare şi depozitare traducerea oficială în limba română. Exactitatea traducerii va fi asigurată de organul responsabil pentru încheierea tratatului, confirmată prin aplicarea ştampilei secretariatului/cancelariei pe fiecare pagină.
    129. În scopul îndeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a tratatului încheiat, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va remite organului responsabil pentru încheierea tratatului copia certificată a textului autentic în limbile în care a fost încheiat tratatul, iar în lipsa textului autentic în limba română, copia certificată a textului autentic într-o limbă străină, şi copia certificată a traducerii oficiale în limba de stat depozitată la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene de către organul responsabil pentru încheierea tratatului.
    130. În vederea examinării oportunităţii acceptării, adoptării, ratificării, aplicării prin succesiune a unui tratat, sau aderării la acesta, organul responsabil pentru încheierea tratatului va solicita Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene obţinerea de la depozitar a copiei certificate a tratatului multilateral. Copiile certificate obţinute de la depozitar vor fi depozitate la Arhiva tratatelor, iar organului responsabil pentru încheierea tratatului i se va remite o copie a acestuia, certificată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. După primirea copiei certificate, organul responsabil pentru încheierea tratatului, în termen ce nu depăşeşte 20 de zile lucrătoare, va prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene spre înregistrare, certificare şi depozitare traducerea oficială în limba română a tratatului respectiv. Exactitatea traducerii va fi asigurată de organul responsabil pentru încheierea tratatului, confirmată prin aplicarea ştampilei secretariatului/cancelariei pe fiecare pagină.
Capitolul XIII
APLICAREA PROVIZORIE A TRATATELOR
    131. Aplicarea provizorie a tratatului sau a unei părţi a acestuia pînă la intrarea lui în vigoare, poate avea loc în una din următoarele condiţii:
    a) cînd tratatul prevede expres acest fapt;
    b) cînd în acest scop există o decizie a Preşedintelui Republicii Moldova, în cazul tratatelor interstatale, sau a Guvernului, în cazul tratatelor interguvernamentale.
    132. Decizia privind aplicarea provizorie a tratatului sau a unei părţi a acestuia de către Republica Moldova în mod unilateral poate fi luată de Preşedintele Republicii Moldova sau Guvern, concomitent cu decizia de aprobare a semnării. În acest caz, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica cealaltă parte sau depozitarul privind aplicarea provizorie a tratatului sau a unei părţi a acestuia.
    133. În condiţiile punctului 131 litera b) aplicarea provizorie poate avea loc cu scopul evitării situaţiilor juridice incerte în legătură cu intrarea tardivă în vigoare a tratatului sau cînd o astfel de situaţie ar favoriza interesele Republicii Moldova.
    134. Decizia de suspendare sau anulare a aplicării provizorii a tratatului se ia respectiv prin decret de către Preşedintele Republicii Moldova pentru tratatele interstatale sau prin hotărîre de Guvern pentru celelalte tratate.
    135. Organul responsabil pentru încheierea tratatului va reflecta aspectul aplicării provizorie a tratatului în argumentarea privind necesitatea încheierii, acceptării, aprobării sau aderării la tratat.
    136. Tratatele care prevăd aplicarea provizorie se prezintă spre examinare Parlamentului sau Guvernului în termen ce nu depăşeşte 30 de zile de la data semnării.
    137. În cazul respingerii sau retragerii proiectului de hotărîre a Guvernului privind aprobarea tratatului sau a proiectului de lege privind ratificarea tratatului, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica celeilalte părţi sau celorlalte părţi la tratat intenţia părţii moldoveneşti de a nu deveni parte la tratat.
    138. Aplicarea provizorie a unui tratat sau a unei părţi dintr-un tratat faţă de un stat încetează, dacă acest stat notifică celorlalte state între care tratatul este aplicat provizoriu intenţia sa de a nu deveni parte la tratat sau au fost îndeplinite procedurile interne pentru aplicarea lui integrală. Decizia de încetare a aplicării provizorii de către un stat se comunică prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene organelor responsabile pentru implementarea tratatului, în vederea adoptării unor decizii care se impun faţă de aplicarea provizorie.
Capitolul XIV
FORMULAREA REZERVELOR
    139. Republica Moldova îşi poate exprima intenţia de a exclude sau modifica efectele juridice ale unor prevederi ale tratatului multilateral în ceea ce priveşte aplicarea lor faţă de Republica Moldova. În acest scop la momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării unui tratat multilateral ori aderării la el, sau cînd se face o declaraţie de succesiune la un tratat va fi formulată o declaraţie unilaterală, care, oricare ar fi conţinutul sau denumirea sa, va constitui o rezervă la tratat.
    140. Nu pot fi formulate rezerve:
    a) în cazul în care acestea sînt interzise de tratat;
    b) în cazul în care acestea nu figurează printre rezervele admise de tratat;
    c) dacă acestea sînt incompatibile cu obiectul şi scopul tratatului.
    141. Textul rezervei formulat cu ocazia semnării tratatului urmează să fie expus în conţinutul actului normativ de aprobare a semnării, precum şi, ulterior, în deplinele puteri eliberate pentru semnare sau în anexa la acestea, fie în anexa la tratatul respectiv. Instrumentul privind rezervele efectuate la momentul semnării va fi înmînat depozitarului sau anexat la textul tratatului în momentul semnării. Tratatul în acest caz va fi semnat cu menţiunea „cu rezerve”, sau în alt mod convenit de către părţi sau cu depozitarul tratatului.
    142. În cazul în care tratatul nu prevede îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a tratatului, iar legislaţia Republicii Moldova prevede astfel de proceduri pentru categoria respectivă de tratate, semnarea tratatului va avea loc doar cu rezerva îndeplinirii ulterioare a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a tratatului, indiferent de faptul dacă actul normativ de aprobare a semnării nu stipulează rezerva respectivă.
    143. Textul rezervei formulat cu ocazia ratificării, acceptării, aprobării unui tratat multilateral ori aderării la el urmează să fie expus în conţinutul actului de ratificare, aprobare, acceptare a tratatului sau de aderare la el, precum şi, ulterior, în textul instrumentului de ratificare, aprobare, acceptare sau aderare, sau, după caz, în notificarea privind îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a tratatului.
    144. Textul rezervei formulat cu ocazia semnării tratatului urmează a fi confirmat în momentul ratificării sau aprobării acestuia, cu excepţia tratatelor încheiate în formă simplificată. Rezerva care se referă la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a tratatului formulată cu ocazia semnării tratatului nu se confirmă ulterior. Alte rezerve formulate cu ocazia semnării tratatului, dar care nu au fost confirmate cu ocazia ratificării sau aprobării acestuia se consideră nule.
    145. Republica Moldova poate formula rezerve ulterior ratificării, aderării, acceptării, aprobării unui tratat multilateral dacă această posibilitate este prevăzută de tratat sau dacă o astfel de practică este admisă de către depozitar. În acest caz, în urma consultării prealabile cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, organul responsabil pentru încheierea tratatului poate iniţia procedura de modificare a actului de ratificare, aderare, acceptare sau aprobare a unui tratat multilateral, cu condiţia respectării termenului-limită stabilit pentru formularea unor astfel de rezerve.
    146. În cazul respingerii de către depozitar a unei rezerve ca fiind inadmisibilă, organul responsabil pentru încheierea tratatului va iniţia procedura de modificare sau completare a actului de ratificare, aprobare, acceptare sau aderare şi a instrumentului respectiv de ratificare, aprobare, acceptare sau aderare sau, după caz, a notificării privind îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a tratatului.
    147. Unele tratate pot prevedea acceptarea rezervei formulate de către o altă parte. În acest caz, organul responsabil pentru implementarea tratatului va examina acceptabilitatea rezervei formulate şi va comunica decizia luată Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care va notifica depozitarul şi/sau celelalte părţi despre acceptarea sau neacceptarea rezervei.
    148. Rezervele pot fi retrase parţial sau total în orice moment, respectîndu-se procedura prin care acestea au fost formulate, în cazul în care tratatul nu prevede altceva.
    149. Organul responsabil pentru încheierea sau implementarea tratatului, fie Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene poate iniţia, în consultare prealabilă cu alte organe centrale de specialitate al administraţiei publice interesate, retragerea rezervelor formulate de partea moldovenească la un tratat multilateral, care urmează aceeaşi procedură ca şi în cazul exprimării consimţămîntului de a deveni parte la tratatul respectiv.
    150. Proiectul actului normativ privind retragerea rezervelor va fi însoţit de argumentarea necesităţii retragerii rezervei la tratat conform anexei nr.6 la prezentul Regulament.
    151. După intrarea în vigoare a actului normativ prin care se aprobă retragerea rezervelor, în mod similar procedurii urmate la formularea rezervelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene notifică depozitarului retragerea rezervelor părţii moldoveneşti sau transmite instrumentul de retragere a rezervelor semnat de ministrul afacerilor externe şi integrării europene şi învestit cu sigiliul de stat.
Capitolul XV
FORMULAREA DECLARAŢIILOR
    152. Declaraţiile pot fi formulate la momentul semnării, ratificării, aprobării, acceptării unui tratat internaţional multilateral sau aderării la el, sau cînd se face o declaraţie de succesiune la un tratat, sau la un alt moment în conformitate cu prevederile tratatului.
    153. Declaraţiile pot fi modificate sau retrase în orice moment, în cazul în care tratatul nu prevede altceva.
    154. Procedura de formulare, modificare şi retragere a declaraţiilor interpretative la tratate este similară procedurii formulării, modificării şi retragerii rezervelor.
    155. Formularea, modificarea şi retragerea altor declaraţii, inclusiv a notificărilor prevăzute de tratat sau a comunicărilor periodice, se efectuează de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene la propunerea organului responsabil pentru încheierea sau implementarea tratatului.
    156. Declaraţiile prin care se exclud sau se modifică efectele juridice ale unor prevederi ale tratatului în ceea ce priveşte aplicarea lor faţă de Republica Moldova constituie rezerve şi sînt reglementate de capitolul XIV al prezentului Regulament.
Capitolul XVI
FORMULAREA OBIECŢIUNILOR
    157. Organul responsabil pentru încheierea sau implementarea tratatului va monitoriza formularea de către alte state a rezervelor la tratatele la care Republica Moldova este parte. În cazul în care rezervele la tratatele multilaterale nu sînt disponibile public acestea vor fi solicitate prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la depozitarul tratatului.
    158. Organul responsabil pentru încheierea sau implementarea tratatului va urmări ca prevederile tratatului să se aplice uniform de către toate părţile. În cazul în care o rezervă formulată de o altă parte la tratat contravine interesului naţional al Republicii Moldova, limitează drepturile Republicii Moldova sau a cetăţenilor săi, se va lua decizia de formulare a obiecţiunii la rezervă. Dacă tratatul nu stabileşte altfel, formularea obiecţiunii se efectuează pînă la expirarea a douăsprezece luni de la data formulării rezervei sau de la data la care Republica Moldova şi-a exprimat consimţămîntul de a fi legat prin tratat, dacă această dată este posterioară. Formularea obiecţiunii nu poate fi efectuată după termenul în care o rezervă este considerată acceptată de Republica Moldova.
    159. În procesul de examinare a oportunităţii formulării unei obiecţiuni, organul responsabil pentru încheierea sau implementarea tratatului, direct sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene poate stabili în mod individual sau împreună cu alte părţi la tratat un dialog cu partea care a formulat rezerva, în scopul de a o aduce la decizia de retragere sau modificare a rezervei respective pînă la expirarea termenului-limită pentru formularea obiecţiunii.
    160. În cazul în care obligativitatea acceptării rezervelor de către părţile la tratat rezultă din obiectul şi scopul tratatului sau din prevederile acestuia, organul responsabil pentru implementarea tratatului va examina şi va remite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene obiecţiunea respectivă. În caz contrar, acceptarea rezervei se va efectua de către organul care a ratificat sau aprobat tratatul.
Capitolul XVII
PROCEDURILE NECESARE PENTRU INTRAREA
ÎN VIGOARE A TRATATULUI
Secţiunea 1. Modalităţile de exprimare a
consimţămîntului de a deveni parte la tratat
    161. Orice tratat, cu excepţia celui încheiat în formă simplificată, este supus unor proceduri interne speciale care sînt necesare pentru intrarea lui în vigoare şi care confirmă exprimarea consimţămîntului de a fi legat prin tratat. Necesitatea îndeplinirii procedurilor interne este prevăzută în textul tratatului respectiv sau rezultă din acesta.
    162. Tratatul poate prevedea necesitatea îndeplinirii procedurilor interne doar de către o singura parte sau doar de către unele părţi. Dacă, din careva motive, tratatul prevede îndeplinirea procedurilor interne, iar legislaţia Republicii Moldova în vigoare nu prevede o astfel de procedură pentru tratatul respectiv, cealaltă parte sau depozitarul va fi notificat de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în acest sens printr-o notă verbală care va specifica că această notificare urmează a fi considerată drept confirmare a îndeplinirii de către partea moldovenească a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a tratatului.
    163. Exprimarea consimţămîntului de a fi legat printr-un tratat se efectuează în baza actului normativ de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, adoptat de Parlament sau de Guvern, conform competenţei. Exprimarea consimţămîntului de a fi legat printr-un tratat se reflectă în instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare semnat de Preşedintele Republicii Moldova sau, după caz, în notificarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene către cealaltă parte sau către depozitar, confirmînd îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a tratatului.
Secţiunea 2. Tratatele supuse examinării Parlamentului
    164. Sînt supuse examinării Parlamentului tratatele în privinţa cărora, potrivit legislaţiei în vigoare, decizia de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare ţine de competenţa Parlamentului.
    165. Tratatele supuse examinării Parlamentului vor fi prezentate Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene de către organul responsabil pentru încheierea tratatului. Setul de documente necesare pentru îndeplinirea procedurilor interne în vederea punerii tratatului în vigoare va conţine:
    a) argumentarea oportunităţii ratificării, acceptării, aprobării tratatului sau aderării Republicii Moldova la tratat, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament;
    b) copia de pe textul tratatului în limba română şi limba de referinţă, iar în cazul în care tratatul nu conţine un text autentic în limba română, copia de pe textul autentic al acestuia într-o limbă străină şi traducerea oficială în limba română efectuată de organul responsabil pentru încheierea tratatului şi certificată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
    c) copiile de pe avizele prevăzute la pct. 80;
    d) tabelul de sinteză a avizelor prevăzut la pct. 80;
    e) proiectul hotărîrii Guvernului despre aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea, acceptarea, aprobarea tratatului sau aderarea la tratat (în limba română cu traducerea în limba rusă);
    f) proiectul de lege cu privire la ratificarea, acceptarea, aprobarea tratatului sau aderarea Republicii Moldova la tratat (în limba română cu traducerea în limba rusă) care va stabili expres: organul sau organele responsabile pentru implementarea tratatului sau pentru efectuarea unor acţiuni, orientate spre respectarea angajamentelor pe care şi le asumă Republica Moldova prin îndeplinirea procedurilor interne de intrare în vigoare a tratatului; formularea textelor rezervelor în vederea aplicării ori neaplicării unor prevederi ale tratatului faţă de Republica Moldova;
    g) proiectul de lege privind introducerea modificărilor în legislaţie (în limba română cu traducerea în limba rusă), dacă din tratatul internaţional decurge adoptarea unor legi noi sau modificarea legilor în vigoare.
    166. Urmare examinării setului de documente necesare pentru ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea, la tratatul internaţional, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene îl va prezenta, în termen de 5 zile lucrătoare, spre examinare Guvernului.
    167. Tratatele interstatale, prin hotărîre de Guvern sînt prezentate Preşedintelui Republicii Moldova, care printr-un demers în scris le prezintă spre examinare Parlamentului. În cazul celorlalte tratate, acestea se prezintă Parlamentului prin hotărîrea Guvernului.
    168. Proiectul hotărîrii Guvernului de aprobare a proiectului legii de ratificare, aprobare, acceptare sau aderare, precum şi proiectul respectiv de lege se va referi la un singur tratat. În cazul în care, datorită conexiunii dintre ele, două sau mai multe tratate urmează a fi supuse ratificării, aprobării, aderării sau acceptării prin aceeaşi lege şi nu pot fi examinate şi prezentate în mod separat, prevederile proiectului de lege privind ratificarea, aprobarea, aderarea sau acceptarea se vor exprima, pentru fiecare tratat, printr-un articol distinct.
Secţiunea 3. Tratate supuse examinării Guvernului
    169. Sînt supuse examinării Guvernului tratatele în privinţa cărora, potrivit legislaţiei în vigoare, decizia de acceptare, aprobare sau aderare ţine de competenţa Guvernului. Hotărîrea Guvernului poate prevedea aprobarea sau acceptarea unui tratat, fie aderarea Guvernului sau a altui organ central de specialitate al administraţiei publice la tratat, în conformitate cu prevederile tratatului.
    170. Tratatele supuse examinării Guvernului vor fi prezentate de către organul responsabil pentru încheierea tratatului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Setul de documente necesare îndeplinirii procedurilor interne în vederea punerii tratatului în vigoare va conţine:
    a) argumentarea oportunităţii aprobării tratatului, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament;
    b) copia de pe textul tratatului în limba română şi limba de referinţă, iar în cazul în care tratatul nu conţine un text autentic în limba română, copia de pe textul autentic al acestuia într-o limbă străină şi traducerea oficială în limba română efectuată de organul responsabil pentru încheierea tratatului şi certificată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
    c) copiile de pe avizele prevăzute la pct. 80;
    d) tabelul de sinteză a avizelor prevăzut la pct. 80;
    e) proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea tratatului (în limba română cu traducerea în limba rusă) care va stabili expres organul sau organele responsabile pentru implementarea tratatului sau pentru efectuarea unor alte acţiuni, orientate spre respectarea angajamentelor pe care şi le asumă Guvernul Republicii Moldova prin îndeplinirea procedurilor interne de intrare în vigoare a tratatului, precum şi textele rezervelor în vederea aplicării ori neaplicării unor prevederi ale tratatului faţă de Republica Moldova.
Capitolul XVIII
INTRAREA ÎN VIGOARE A TRATATELOR
    171. Tratatele intră în vigoare în conformitate cu modul şi termenele stabilite de tratat sau cu acordul comun al părţilor.
    172. Tratatele interstatale intră în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, la termenul prevăzut de tratat sau în altă modalitate prevăzut de acesta. În cazul în care intrarea în vigoare a tratatului este condiţionată de întocmirea opiniei legale de către Ministerul Justiţiei, aceasta se remite celeilalte părţi la tratat prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    173. În baza legii de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare sau a hotărîrii Guvernului de acceptare, aprobare sau aderare, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene notifică celeilalte părţi sau depozitarului tratatului îndeplinirea condiţiilor necesare pentru intrarea în vigoare a tratatului, efectuează schimbul instrumentelor corespunzătoare sau le transmite depozitarului.
    174. Notificările privind îndeplinirea procedurilor interne, perfectarea, evidenţa, schimbul şi depozitarea instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare ţin de competenţa exclusivă a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    175. Preşedintele Republicii Moldova semnează instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la tratatele internaţionale şi aplică sigiliului statului. Instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare se contrasemnează de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene. În cazul încetării funcţiei sau suspendării din funcţie a ministrului afacerilor externe şi integrării europene, sau a lipsei temporare, instrumentul de ratificare va fi contrasemnat de către viceministrul afacerilor externe şi integrării europene.
    176. Schimbul instrumentelor de ratificare a tratatelor bilaterale se consemnează în protocoale privind schimbul instrumentelor de ratificare.
    177. Schimbul instrumentelor de ratificare poate fi efectuat de către orice persoană desemnată în acest scop de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Pentru semnarea protocolului privind schimbul instrumentelor de ratificare nu sînt necesare depline puteri.
    178. Tratatele în formă simplificată intră în vigoare din data semnării în condiţiile stabilite de lege şi de prevederile tratatului. Pentru intrarea în vigoare a unui tratat în formă simplificată nu sînt necesare proceduri interne de ratificare sau aprobare, chiar dacă pentru cealaltă parte sau celelalte părţi există o astfel de cerinţă. Conform textului tratatului sau cu acordul comun al părţilor, tratatele în formă simplificată pot intra în vigoare la o dată ulterioară datei semnării, fără a fi necesară îndeplinirea unor proceduri interne în acest sens.
    179. După îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de tratat pentru intrarea acestuia în vigoare, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa Guvernul, organul responsabil pentru încheierea tratatului, precum şi alte instituţii vizate despre intrarea lui în vigoare.
    180. Data intrării în vigoare a tratatului se aduce la cunoştinţa publică prin ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în termen de cel mult 30 zile de la constatarea datei intrării în vigoare a tratatului. În cazul unui tratat cu termen determinat de valabilitate, în ordin se indică şi data stingerii acestuia.
Capitolul XIX
SUCCESIUNEA LA TRATATE
    181. Modul de succesiune la un tratat este conform prevederilor Convenţiei de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 23 mai 1969 şi Convenţia de la Viena privind succesiunea statelor la tratate, din 23 august 1978. În particular, în privinţa Republicii Moldova sînt aplicabile reglementările dreptului internaţional privind succesiunea în privinţa unui nou stat independent, care nu poate fi obligat să menţină în vigoare sau să devină parte la tratat doar pe motiv că acesta era în vigoare anterior cu privire la teritoriul său.
    182. Republica Moldova nu poate deveni parte la un tratat prin succesiune dacă aceasta este incompatibil cu obiectul şi scopul tratatului sau ar modifica radical condiţiile sale de funcţionare.
    183. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene exercită funcţia de coordonator în problema aplicării în relaţiile Republicii Moldova cu alte state a tratatelor internaţionale ale fostei URSS.
    184. Decizia privind succesiunea Republicii Moldova la un tratat poate ave loc prin:
    a) notificarea succesiunii în raport cu un tratat multilateral făcută de Republica Moldova, prin care se exprimă acordul de a fi considerată legată prin tratat; sau
    b) încheierea unui nou tratat bilateral privind succesiunea la unul sau mai multe tratate.
    185. Republica Moldova poate deveni parte prin succesiune la o parte a tratatului multilateral sau la anumite prevederi ale acestuia doar în condiţiile în care tratatul permite o astfel de alegere.
    186. Republica Moldova poate deveni parte prin succesiune la o parte a tratatului bilateral sau la anumite prevederi ale acestuia doar în condiţiile în care părţile convin astfel.
    187. Procedura de succesiune la un tratat multilateral poate să se refere la un singur tratat multilateral sau la mai multe tratate multilaterale conexe. Procedura de succesiune poate să se refere atît la un tratat multilateral în vigoare, cît şi la un tratat multilateral care nu a intrat în vigoare. Examinarea oportunităţii succesiunii la un tratat multilateral ţine de competenţa organului responsabil pentru încheierea tratatului.
    188. În cazul în care, din cauza numărului limitat de părţi la tratatul multilateral, succesiunea necesită acordul tuturor părţilor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va solicita acest acord prin intermediul depozitarului sau direct, dacă altceva nu este prevăzut de tratat.
    189. În cazul succesiunii la un tratat multilateral, organul responsabil pentru încheierea tratatului va examina oportunitatea acceptării sau neacceptării rezervelor la tratat formulate de statul predecesor, sau formulării unor alte rezerve la acelaşi subiect.
    190. În cazul succesiunii la un tratat multilateral, organul responsabil pentru încheierea tratatului va examina oportunitatea acceptării rezervelor la tratat formulate de alte părţi. Eventualele obiecţiuni la rezervele formulate de alte părţi pot fi formulate şi notificate ulterior, însă, nu mai tîrziu decît în termen de douăsprezece luni de la notificarea succesiunii la tratat.
    191. Iniţierea procedurii de succesiune la un tratat multilateral se va efectua în cazul imposibilităţii ratificării, aprobării, acceptării acestui tratat sau aderării la acesta, precum şi în cazul în care aplicarea tratatului prin succesiune este în avantajul Republicii Moldova.
    192. Notificarea succesiunii la un tratat multilateral poate avea loc doar în privinţa unui tratat încheiat de către statul predecesor conform procedurii de examinare a oportunităţii de a deveni parte la tratat prevăzut de prezentul Regulament.
    193. Procedura de succesiune la un tratat bilateral poate să se refere la un singur tratat sau la mai multe tratate încheiate cu un singur stat sau cu o singură organizaţie internaţională.
    194. Încheierea tratatelor bilaterale privind succesiunea la un tratat ţine de competenţa organului responsabil pentru încheierea tratatului. Încheierea tratatelor bilaterale privind succesiunea la mai multe tratate care vizează competenţa mai multor instituţii ţine de competenţa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    195. Încheierea tratatelor bilaterale privind succesiunea la tratate se va efectua doar în cazul în care încheierea unui nou tratat bilateral care ar acoperi domeniul respectiv este în dezavantajul Republicii Moldova.
    196. Procedura de încheiere a tratatelor bilaterale privind aplicarea prin succesiune a tratatelor este reglementată în capitolele IV, V, VIII, X şi XVII.
    197. Decizia privind succesiunea la tratatele multilaterale va fi luată de către Guvern sau de către Parlament, conform competenţei stabilite de legislaţia în vigoare pentru ratificarea, acceptarea, aprobarea tratatelor respective sau aderarea la acestea.
    198. Dacă tratatul nu prevede altfel, notificarea de succesiune va fi transmisă depozitarului sau, dacă nu există un depozitar, celorlalte părţi.
    199. Tratatul multilateral intră în vigoare pentru Republica Moldova de la data primirii notificării de succesiune de către depozitar sau, în lipsa acestuia, la data primirii acestei notificări de către toate părţile, dacă altceva nu este prevăzut de tratat. Tratatul bilateral intră în vigoare la data stabilită în tratatul de succesiune sau la o altă dată convenită de către părţi.
    200. Notificarea privind succesiunea poate fi semnată de Preşedintele Republicii Moldova, Prim-ministru sau de ministrul afacerilor externe şi integrării europene, sau de către o altă persoană care deţine în acest sens depline puteri eliberate în acest scop şi în conformitate cu prezentul Regulament.
Capitolul XX
PUBLICAREA TRATATELOR
    201. Tratatele la care Republica Moldova este parte se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    202. Sînt supuse publicării:
    a) textul autentic al tratatului în limba română împreună cu textele anexelor şi documentelor aferente, iar în cazurile în care tratatul nu conţine un text autentic în limba română, textul autentic al acestuia într-o limbă străină şi traducerea oficială în limba română certificată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
    b) rezervele şi declaraţiile Republicii Moldova la tratat efectuate la momentul semnării, ratificării, aderării, acceptării sau aprobării.
    203. Tratatul care intră în vigoare urmare îndeplinirii procedurilor interne se publică împreună cu actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare.
    204. Tratatul încheiat în formă simplificată se publică împreună cu ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene prin care se aduce la cunoştinţa publică data intrării lui în vigoare. Tratatul se publică în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data intrării acestuia în vigoare.
    205. Tratatul care se aplică provizoriu se publică împreună cu ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene prin care se aduce la cunoştinţa publică data începerii aplicării provizorii. Tratatul se publică în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data respectivă. Tratatul publicat cu ocazia aplicării provizorii nu necesită republicarea sa împreună cu actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare.
    206. Tratatele care din careva motive nu au fost publicate împreună cu actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare, fie cu ocazia aplicării provizorii sau intrării în vigoare, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    207. Exactitatea traducerii oficiale în limba română este asigurată de organul responsabil pentru încheierea tratatului internaţional şi este certificată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    208. Actele normative referitoare la suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatului sau retragerea din acesta se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform legislaţiei.
    209. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene asigură remiterea spre publicare a tratatelor internaţionale care urmează a fi plasate pe web site-ul oficial al Guvernului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul XXI
ÎNREGISTRAREA TRATATELOR
    210. În conformitate cu art. 102 al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene înregistrează la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite următoarele tratate internaţionale:
    a) tratatele la care Republica Moldova este parte şi care au intrat în vigoare, al căror conţinut şi importanţă necesită opozabilitatea acestuia faţă de organele Organizaţiei Naţiunilor Unite;
    b) tratatele multilaterale pentru care Republica Moldova exercită funcţia de depozitar, care au intrat în vigoare pentru cel puţin două părţi contractante, indiferent de faptul dacă Republica Moldova este parte la aceste tratate.
    211. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va înregistra tratatele, textul cărora conţin prevederi privind obligativitatea înregistrării, precum şi tratatele multilaterale pentru care Republica Moldova exercită funcţia de depozitar. Înregistrarea tratatelor poate avea loc şi în cazul lipsei în textul acestora a unor prevederi privind înregistrarea.
    212. Înregistrarea tratatului bilateral poate fi efectuată de orice parte la tratat, dacă textul acestuia nu prevede altceva sau părţile nu au convenit altfel. Părţile pot conveni anticipat care dintre ele va înregistra tratatul.
    213. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din oficiu va înregistra în mod obligatoriu tratatele politice de bază, tratatele privind regimul frontierei şi alte tratate de importanţă majoră, chiar dacă acestea nu prevăd expres această procedură. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din oficiu sau la cererea organului responsabil de încheierea tratatului sau implementarea acestuia, va înregistra şi alte tratate importante care ar putea fi invocate de către părţile la tratat în faţa organelor Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    214. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va verifica prealabil dacă tratatul a fost înregistrat anterior.
    215. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va verifica prealabil dacă alte tratate la care face referinţă tratatul sînt înregistrate. În caz contrar, se vor remite spre înregistrare toate tratatele la care face referinţă tratatul şi care nu au fost înregistrate anterior.
    216. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene ţine evidenţa tratatelor la care Republica Moldova este parte, înregistrate conform art. 102 alin. (2) al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    217. Tratatele care nu au fost înregistrate conform art. 102 al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite nu pot fi invocate de către părţile la tratat în faţa organelor Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    218. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene poate înregistra tratatele la care Republica Moldova este parte şi la alte organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile tratatului supus înregistrării sau a documentelor statutare ale organizaţiei internaţionale respective. O astfel de înregistrare nu substituie înregistrarea tratatelor în conformitate cu art. 102 al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Capitolul XXII
IMPLEMENTAREA TRATATELOR
    219. Tratatele internaţionale se execută cu bună-credinţă, în conformitate cu principiul pacta sunt servanda.
    220. Republica Moldova nu poate invoca prevederile legislaţiei sale interne ca justificare a neexecutării unui tratat internaţional la care este parte.
    221. Organe responsabile pentru implementarea tratatelor asigură implementarea tratatelor prin executarea obligaţiilor şi realizarea drepturilor care rezultă din prevederile acestuia, precum şi urmăresc executarea acestora de către cealaltă parte.
    222. În cazul în care din prevederile şi obiectul tratatului nu decurge clar organul sau organele responsabile pentru implementarea tratatului, acestea pot fi specificate în actul normativ de ratificare, aprobare, acceptare sau aderare. În cazul tratatelor încheiate în formă simplificată, organul sau organele responsabile pentru implementarea tratatului pot fi specificate în actul normativ de aprobare a semnării. Organul sau organele responsabile pentru implementarea tratatelor pot fi desemnate pentru implementarea tratatului în întregime fie a unor prevederi ale acestuia. Desemnarea sau modificarea organului sau organelor responsabile pentru implementarea tratatului poate fi efectuată ulterior de către organul care a emis actul de exprimare a consimţămîntului de a deveni parte la tratat.
    223. În cazul în care Parlamentul prin legea de ratificare, aprobare, acceptare, aderare sau printr-o lege separată împuterniceşte Guvernul să întreprindă măsurile necesare pentru realizarea prevederilor unui tratat, organul responsabil pentru încheierea tratatului poate înainta Guvernului propuneri privind desemnarea prin hotărîre de Guvern a organului sau organelor responsabile pentru implementarea tratatului.
    224. Guvernul întreprinde măsurile necesare pentru a asigura executarea tratatelor.
    225. Organele responsabile pentru implementarea tratatelor:
    a) vor asigura executarea prevederilor tratatelor, precum şi realizarea drepturilor Republicii Moldova care rezultă din prevederile tratatelor;
    b) vor urmări executarea acestuia de către cealaltă parte;
    c) vor informa Guvernul asupra problemelor pe care le implică aplicarea tratatului şi, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, vor înainta Guvernului propuneri de soluţionare.
    226. Organele responsabile pentru implementarea tratatelor vor prezenta semestrial Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene informaţia privind deficienţele întîmpinate la implementarea tratatelor, precum şi anual informaţii privind procesul implementării prevederilor tratatelor internaţionale încheiate.
    227. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în baza informaţiei prezentate, va raporta semestrial Guvernului despre problemele constatate la implementarea tratatelor şi a altor înţelegeri internaţionale la care Republica Moldova este parte şi respectarea obligaţiunilor ce recurg din prevederile acestora, precum şi va înainta propuneri corespunzătoare la subiect. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va prezenta Guvernului anual informaţii privind procesul implementării prevederilor tratatelor internaţionale încheiate.
    228. Organele responsabile pentru implementarea tratatelor vor prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene la finele fiecărui an calendaristic, dar nu mai tîrziu de 25 decembrie al anului curent, planuri de acţiuni privind implementarea tratatelor internaţionale pentru anul următor. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa Guvernul şi Parlamentul despre activităţile care urmează a fi realizate conform angajamentelor din tratatele internaţionale.
    229. Controlul asupra executării legislaţiei referitoare la încheierea tratatelor internaţionale este exercitat de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene care, în caz de necesitate, informează Guvernul asupra carenţelor existente în domeniu.
Capitolul XXIII
INTERPRETAREA TRATATELOR
    230. Interpretarea tratatelor urmează a fi efectuată în conformitate cu normele şi principiile dreptului internaţional, astfel încît să se evite eventualele contradicţii dintre prevederile legislaţiei Republicii Moldova şi dispoziţiile tratatului. Interpretarea tratatelor are loc conform procedurii prevăzute de secţiunea 3 a Convenţiei de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 23 mai 1969.
    231. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene asigură păstrarea permanentă a documentelor şi corespondenţei ce se referă la lucrările pregătitoare care pot servi drept mijloace de interpretare a tratatului. Organul responsabil pentru încheierea tratatelor asigură depozitarea la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a corespondenţei şi altor documente relevante care se referă la elaborarea textului tratatului şi la procesul de negocieri.
    232. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în comun cu organul responsabil pentru încheierea tratatului, va asigura existenţa unei poziţii unice faţă de interpretarea tratatului internaţional. În cazul unor eventuale contradicţii dintre părţi la interpretarea tratatului, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va solicita opinia organelor competente pentru încheierea şi implementarea tratatelor, precum şi, în caz de necesitate, a altor instituţii abilitate naţionale şi internaţionale.
Capitolul XXIV
AMENDAREA TRATATELOR
    233. Un tratat poate fi amendat conform prevederilor tratatului respectiv şi prin acordul părţilor.
    234. Cu excepţia cazului în care tratatul supus amendării prevede o procedură specială, amendarea tratatului are loc conform aceleiaşi proceduri care a fost urmată pentru încheierea tratatului supus amendării.
    235. În cazuri excepţionale şi în scopul facilitării amendării unor prevederi mai puţin importante sau de ordin tehnic ale tratatului, părţile pot conveni inserarea în textul tratatului a unor prevederi, care să stabilească o procedură specială, care ar oferi posibilitatea amendării prin schimb de note sau posibilitatea adoptării şi intrării în vigoare a amendamentelor fără încheierea unui alt tratat.
    236. Printr-un singur instrument poate fi amendat doar un singur tratat. În cazuri excepţionale şi cu acordul părţilor la tratat poate fi convenită amendarea printr-un singur instrument a mai multor tratate conexe.
    237. Pot fi amendate tratatele intrate în vigoare. Amendarea tratatelor încheiate, dar care nu au intrat în vigoare, poate avea loc în cazuri excepţionale, şi doar atunci cînd s-a convenit astfel cu celelalte părţi semnatare şi aceasta este în avantajul Republicii Moldova. Prevederile tratatului privind amendarea nu sînt aplicabile amendamentelor operate pînă la intrarea acestuia în vigoare.
    238. Propunerea de amendarea a tratatului poate fi înaintată de orice parte la tratat, dacă altceva nu este prevăzut de tratat.
Capitolul XXV
SUSPENDAREA, DENUNŢAREA SAU STINGEREA TRATATELOR
Secţiunea 1. Suspendarea aplicării tratatelor
    239. Aplicarea unui tratat în vigoare sau a unor prevederi ale acestuia poate fi suspendată conform prevederilor acestuia sau prin acordul părţilor.
    240. Organul responsabil pentru încheierea tratatului la suspendarea tratatului internaţional va urma aceeaşi procedură care este stabilită pentru iniţierea negocierilor. Setul de documente va fi prezentat spre examinare Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi va conţine:
    a) argumentarea oportunităţii suspendării aplicării tratatului sau a unor prevederi ale acestuia, conform anexei nr.6 la prezentul Regulament;
    b) proiectul hotărîrii de Guvern şi, dacă decizia urmează a fi luată de Parlament, proiectul legii de suspendare;
    c) copiile de pe avizele ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale şi avizul consultativ al Comisiei parlamentare pentru politică externă şi integrare europeană, în cazul tratatelor supuse Parlamentului spre examinare;
    d) copia de pe tratat.
    241. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene prezintă Guvernului setul de documente privind suspendarea tratatului, care ia decizia de suspendare sau, în cazul tratatelor ce ţin de competenţa Parlamentului, le remite acestuia spre examinare sau Preşedintelui Republicii Moldova în cazul tratatelor interstatale.
    242. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în baza deciziei privind suspendarea tratatului, adoptată de Guvern sau Parlament, notifică, prin canale diplomatice, cealaltă parte sau depozitarul tratatului despre suspendarea aplicării tratatului sau a unor prevederi ale acestuia.
Secţiunea 2. Denunţarea sau stingerea tratatelor
    243. Încetarea valabilităţii unui tratat poate avea loc în condiţiile prevăzute de tratat.
    244. Denunţarea de către Republica Moldova a unui tratat urmează procedura prevăzută în punctul 240.
    245. Notificările oficiale sau alte acţiuni similare referitoare la denunţarea sau stingerea tratatelor internaţionale se efectuează de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    246. În caz de necesitate, denunţarea tratatelor interstatale se consemnează în instrumentul de denunţare sau retragere, semnat de Preşedintele Republicii Moldova şi contrasemnat de ministrul afacerilor externe şi integrării europene, autentificat prin aplicarea sigiliului statului.
Secţiunea 3. Nulitatea tratatelor
    247. Nulitatea sau validitatea unui tratat sau a consimţămîntului unui stat de a fi legat printr-un tratat ţine de competenţa exclusivă a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Contestarea validităţii în privinţa întregului tratat sau a anumitor clauze din el va fi efectuată conform procedurii prevăzute de Partea a V- a a Convenţiei de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 23 mai 1969.
    248. Orice viciu de consimţămînt urmează a fi notificat Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene de către orice instituţie sau persoană. Organul responsabil pentru încheierea tratatului va prezenta toată informaţia disponibilă privind încheierea tratatului şi circumstanţele care au condus sau pot conduce la nulitatea unui tratat. La dispoziţia Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene vor fi puse toate documentele ce se referă la tratatul viciat.
Capitolul XXVI
EXERCITAREA FUNCŢIILOR DE DEPOZITAR
AL TRATATELOR MULTILATERALE
    249. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene exercită funcţii de depozitar, în nume propriu sau în numele Republicii Moldova sau al Guvernului Republicii Moldova, al tratatelor multilaterale dacă, în conformitate cu prevederile acestor tratate, Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova sau Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene sînt abilitate cu asemenea funcţii.
    250. Stabilirea sau alegerea Republicii Moldova, a Guvernului Republicii Moldova sau a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în calitate de depozitar al tratatului multilateral, precum şi determinarea funcţiilor ce-i revin, se va efectua cu acceptul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Capitolul XXVII
GESTIONAREA REGISTRULUI DE STAT
AL TRATATELOR ŞI MONITORIZAREA
PROCESULUI DE ÎNCHEIERE A TRATATELOR

    251. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene administrează sistemul unic de stat al înregistrării tratatelor internaţionale în formă de Registru de stat al tratatelor.
    252. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene gestionează Arhiva tratatelor şi asigură păstrarea originalelor tratatelor, a copiilor certificate şi traducerilor oficiale ale tratatelor, precum şi a altor documente relevante.
    253. Modul ţinerii Registrului de stat al tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova şi păstrării originalelor tratatelor este determinat de Regulamentul cu privire la Arhiva tratatelor a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, aprobat prin ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene.
    254. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene monitorizează procesul de încheiere a tratatelor internaţionale prin intermediul Sistemului informaţional de gestionare a Registrului de stat al tratatelor şi de monitorizare a procesului de încheiere a tratatelor internaţionale, care funcţionează conform Instrucţiunii aprobate prin ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene.
    255. Pînă la sfîrşitul lunii ianuarie a fiecărui an calendaristic, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va transmite spre informare, în versiune electronică, Guvernului şi Parlamentului lista tratatelor internaţionale interstatale şi interguvernamentale care au fost semnate, ratificate, aprobate, la care s-a aderat, care au fost acceptate, care au intrat în vigoare în cursul anului calendaristic precedent. Lista va include denumirea tratatului şi, după caz, data şi locul adoptării şi/sau semnării, numărul şi data actului de ratificare, aderare, acceptare sau aprobare, data intrării în vigoare.
Capitolul XXVIII
COLABORAREA INSTITUŢIONALĂ
    256. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene convoacă şedinţe privind aplicarea prezentului Regulament, precum şi organizează, în caz de necesitate, seminare pentru reprezentanţii ministerelor şi ai altor autorităţi administrative centrale.
    257. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene organizează activităţi de instruire internă a personalului în domeniul tratatelor şi dreptului internaţional, precum şi activităţi de schimb de experienţă cu alte state şi cu organizaţii internaţionale în domeniul tratatelor.
    258. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene organizează periodic activităţi de confruntare a bazei juridice bilaterale şi multilaterale cu alte state şi cu organizaţii internaţionale, precum şi a proiectelor de tratate aflate în proces de examinare sau negociere.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6