HGC456/2015
ID intern unic:  360095
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 456
din  24.07.2015
cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 500 din 1 iulie 2014
Publicat : 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205     art Nr : 520
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 1 iulie 2014 „Cu privire la aprobarea stemei, drapelului și Regulamentului de utilizare a stemei și a drapelului Serviciului Fiscal de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 537), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    titlul va avea următorul cuprins: „Cu privire la aprobarea stemei, drapelului, culorii corporative și a Regulamentului de utilizare a stemei, drapelului şi culorii corporative a Serviciului Fiscal de Stat”;
    se completează cu subpunctul 21) cu următorul cuprins:
    „21) Culoarea corporativă a Serviciului Fiscal de Stat, conform anexei nr. 21”;
    subpunctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) Regulamentul de utilizare a stemei, drapelului şi culorii corporative a Serviciului Fiscal de Stat, conform anexei nr.3”;
    2) hotărîrea se completează cu anexa nr. 21 cu următorul cuprins:
    „Anexa nr.21
la Hotărîrea Guvernului
nr. 500 din 1 iulie 2014

    CULOAREA CORPORATIVĂ A SERVICIULUI FISCAL
    DE STAT
    CULOAREA: ALBASTRU
    NUANȚA: ALBASTRU-AZURIU
    În sistemul internațional de culori:
    Pantone: 660C
    RGB 32/108/182
    CMYK 87/57/0/0
    # 206CB6”;
    3) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr. 500 din 1 iulie 2014

REGULAMENTUL
de utilizare a stemei, drapelului şi culorii
corporative
a Serviciului Fiscal de Stat
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul de utilizare a stemei, drapelului şi culorii corporative a Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Legea nr.86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice şi stabilește modul de utilizare a stemei, drapelului şi culorii corporative.
    2. Stema, drapelul şi culoarea corporative sînt simboluri publice corporative prin care se identifică Serviciul Fiscal de Stat.
    3. Posesor de drept al simbolurilor publice corporative este Serviciul Fiscal de Stat.
    4. Stema, drapelul şi culoarea corporative sînt utilizate oficial ca simboluri publice numai după înregistrarea acestora în Armorialul General al Republicii Moldova.
    5. Stema, drapelul şi culoarea corporative beneficiază de protecție juridică în conformitate cu actele normative.
    6. Încălcarea premeditată a prevederilor prezentului Regulament, precum şi profanarea acestora atrage răspunderea prevăzută de legislația în vigoare.
    7. Responsabilitatea şi controlul respectării prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcina şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
II. UTILIZAREA STEMEI
    8. Stema Serviciului Fiscal de Stat se amplasează pe sediile şi edificiile acestuia, în birourile de serviciu ale angajaților, precum şi în alte încăperi ce aparțin Serviciului Fiscal de Stat.
    9. Imaginea stemei Serviciului Fiscal de Stat poate fi reprodusă pe:
    a) sigiliile oficiale ale organelor Serviciului Fiscal de Stat;
    b) formularele oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat şi ale subdiviziunilor structurale ale acestuia, cu excepția celor prevăzute în art. 5 alin. (1) pct. b) din Legea nr. 32 din 7 martie 2013 privind Stema de Stat a Republicii Moldova;
    c) bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) ale Serviciului Fiscal de Stat;
    d) diferite însemne heraldice derivate, vexilologice, medalistice, faleristice şi uniformistice, diplome de onoare şi alte distincţii instituite de Serviciul Fiscal de Stat;
    e) legitimaţiile angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat;
    f) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică a Serviciului Fiscal de Stat;
    g) produsele publicitare, informative şi similare executate la comanda Serviciului Fiscal de Stat;
    h) timbre, plicuri şi alte emisiuni şi efecte poştale executate la comanda Serviciului Fiscal de Stat;
    i) diverse suvenire şi obiecte de protocol.
    10. Imaginea stemei Serviciului Fiscal de Stat poate figura în lucrările publicate şi în expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorului şi a pictorului care au elaborat stema.
    11. În alte cazuri, imaginea stemei Serviciului Fiscal de Stat poate fi reprodusă cu permisiunea șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    12. În cazul în care stema Serviciului Fiscal de Stat este utilizată alături de Stema de Stat a Republicii Moldova şi/sau de alte steme corporative ale autorităților ierarhic superioare, şi/sau de alte steme teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu îşi are sediul Serviciul Fiscal de Stat, pe primul loc din stînga sau de sus va fi amplasată Stema de Stat, celelalte steme ocupînd o poziţie secundară faţă de aceasta, mai la dreapta sau mai jos, fiind ordonate în legătură ierarhică. Dimensiunile liniare ale stemei Serviciului Fiscal de Stat nu vor depăși dimensiunile liniare ale Stemei de Stat şi/sau ale celorlalte steme corporative și teritoriale.
    13. Alte relaţii generate de utilizarea stemei Serviciului Fiscal de Stat, care nu sînt reflectate în prezentul Regulament, vor fi reglementate conform normelor Legii cu privire la simbolurile publice şi ale altor acte normative în domeniu.
III. UTILIZAREA DRAPELULUI
    14. Drapelul original se păstrează în biroul de serviciu al şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat sau în altă încăpere destinată anumitor solemnități şi se scoate în public, la decizia acestuia, cu prilejul unor ceremonii oficiale.
    15. Drapelul uzual se arborează pe sediile Serviciului Fiscal de Stat, pe alte edificii care îi aparțin, pe bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) cu prilejul unor acțiuni oficiale (parade, demonstrații, marșuri etc.).
    16. Drapelul original şi drapelul uzual pot fi folosite în cadrul unor acțiuni oficiale, festive, culturale, sportive, științifice etc.
    17. Imaginea-etalon a drapelului Serviciului Fiscal de Stat poate figura pe:
    a) diferite însemne heraldice, vexilologice derivate, medalistice, faleristice şi uniformistice, pe diplome de onoare şi pe alte distincţii instituite de Serviciul Fiscal de Stat;
    b) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică a Serviciului Fiscal de Stat;
    c) produsele publicitare, informative şi similare executate la comanda Serviciului Fiscal de Stat;
    d) timbre, plicuri şi alte emisiuni şi efecte poștale executate la comanda Serviciului Fiscal de Stat;
    e) diverse suvenire şi obiecte de protocol.
    18. Imaginea drapelului Serviciului Fiscal de Stat poate figura în lucrările publicate şi expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorului şi a pictorului care au elaborat drapelul.
    19. În alte cazuri, imaginea drapelului Serviciului Fiscal de Stat poate fi utilizată cu permisiunea şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    20. În cazul în care drapelul Serviciului Fiscal de Stat este arborat alături de Drapelul de Stat al Republicii Moldova şi/sau de alte drapele corporative ale autorităților publice superioare, şi/sau de alte steme teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu îşi are sediul Serviciul Fiscal de Stat, Drapelul de Stat va ocupa locul de onoare, celelalte drapele ocupînd o poziţie secundară faţă de acesta, mai la dreapta sau mai jos, fiind ordonate în conformitate cu Legea nr.217 din 17 septembrie 2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Dimensiunile liniare ale drapelului Serviciului Fiscal de Stat, considerate după înălţimea pînzei, nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Drapelului de Stat şi/sau ale drapelelor corporative și teritoriale.
    21. Alte relaţii generate de utilizarea drapelului Serviciului, care nu sînt reflectate în prezentul Regulament, vor fi reglementate conform normelor Legii cu privire la simbolurile publice şi ale altor acte normative în domeniu.
IV. UTILIZAREA CULORII CORPORATIVE
    22. Culoarea corporativă a Serviciului Fiscal de Stat este un însemn cu funcţii heraldice, uniformistice şi de apartenenţă corporativă a acestuia.
    23. Culoarea corporativă poate fi utilizată:
    a) cu funcţie heraldică – în cromatica însemnelor heraldice şi faleristice ale Serviciului Fiscal de Stat (stemă, drapel, distincţii şi insigne);
    b) cu funcţie uniformistică – în cromatica elementelor de uniformă sau a articolelor de vestimentaţie ale angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat (eşarfe, cravate etc.);
    c) în calitate de însemn de apartenență corporativă – în cromatica articolelor de birotică (agende, calendare, pixuri, mape etc.), a diverselor suvenire şi obiecte de protocol;
    d) la decorarea interioarelor edificiilor Serviciului Fiscal de Stat;
    e) în alte cazuri, cu permisiunea şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    24. Alte relaţii generate de utilizarea culorii corporative a Serviciului Fiscal de Stat, care nu sînt reflectate în prezentul Regulament, vor fi reglementate conform normelor Legii cu privire la simbolurile publice şi ale altor acte normative în domeniu.”

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                             Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                    Anatol Arapu

    Nr. 456. Chişinău, 24 iulie 2015.