HGC464/2015
ID intern unic:  360103
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 464
din  28.07.2015
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
organizarea ciclului II – studii superioare de master
Publicat : 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205     art Nr : 528
    În vederea implementării prevederilor art.90 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), precum și luînd în considerare necesitatea elaborării și aplicării uniforme a cadrului normativ al organizării studiilor superioare de master pentru toate instituțiile de învățămînt superior organizatoare de programe de master, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master (se anexează).
    2. Persoanele care au absolvit instituțiile de învățămînt superior anterior aprobării prezentului Regulament și optează pentru un program de master diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I, studii superioare de licență, pot acumula minimumul curricular de 30 de credite de studii transferabile în regim extracurricular, pe parcursul anului I de studii superioare de master. Persoanele care nu au acumulat în perioada stabilită minimumul curricular de 30 de credite de studii transferabile își pierd calitatea de student și sînt exmatriculați.
    3. Studiile superioare de master se vor organiza în limitele alocaţiilor bugetare aprobate organelor centrale de specialitate ale administrației publice care au în subordine instituţii de învăţămînt superior.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1455 din 24 decembrie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 5-7, art. 25).

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                         Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Stephane Christophe Bridе
    Ministrul educaţiei                                                 Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                 Anatol Arapu
    Ministrul sănătăţii                                                   Mircea Buga
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                            Ion Sulă
    Ministrul culturii                                                     Monica Babuc
    Ministrul afacerilor interne                                     Oleg Balan
    Ministrul apărării                                                     Viorel Cibotaru

    Nr. 464. Chişinău, 28 iulie 2015.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 464
din 28 iulie 2015

REGULAMENT
cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master
    I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, elaborat în temeiul art. 90 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, stabileşte regulile generale privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de master în instituţiile de învăţămînt superior publice şi private şi reflectă cerinţele de bază pentru desfăşurarea programelor de master în diferite domenii generale de studiu.
    2. În ciclul II de studii superioare de master se oferă:
    a) programe de aprofundare, care asigură dezvoltarea competenţelor într-o specialitate din domeniul studiat la ciclul I;
    b) programe interdisciplinare care asigură dezvoltarea unor competenţe transversale specifice în două sau mai multe domenii de formare profesională;
    c) programe complementare, care suplimentează competenţele obţinute în cadrul studiilor superioare de licenţă, în vederea extinderii ariei de inserţie profesională în cîmpul muncii.
    3. Conform tipurilor de programe indicate în punctul 2, orientarea studiilor superioare de master poate fi:
    a) master științific, în scopul aprofundării într-un domeniu ştiinţific și care are ca finalitate producerea de cunoaștere științifică originală;
    b) master de profesionalizare, în scopul formării/consolidării competenţelor profesionale într-un domeniu specializat și care poate constitui o bază pentru cariera profesională.
    4. Programele de studii superioare de master se stabilesc în limitele capacităţii maxime de înmatriculare în urma autorizării de funcţionare provizorie sau acreditare, pentru domeniile generale de studiu, conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor, aprobat de Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei, de comun acord cu ministerele care au în subordine instituții de învățămînt superior.
    5. Programele de studii superioare de master trebuie să conţină şi o componentă de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică în corespundere cu specificul programului de studii urmat. Rezultatele cercetării ştiinţifice și ale creației artistice realizate pot fi valorificate de student prin articole în reviste de specialitate, evoluții publice pe scene profesioniste, participări la expoziții, festivaluri, precum şi la elaborarea tezei/proiectului de master.
    6. Stabilirea și organizarea programelor de studii superioare de master ţine de competenţa instituţiilor de învăţămînt superior și se aprobă de Senat, în condiţiile legii.
II. Inițierea și organizarea programelor
de studii superioare de master
    7. Studiile superioare de master se organizează de către instituţiile de învăţămînt superior acreditate la programele de licență din același domeniu general de studiu.
    8. Orice instituție de învățămînt superior, publică sau privată, interesată în oferirea de programe de studii superioare de master, se supune obligatoriu procesului de evaluare externă a programului respectiv, în vederea autorizării de funcţionare provizorie, în baza metodologiilor elaborate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, înainte de a începe programul respectiv, dacă nu deține acreditare pentru un alt program de master în același domeniu general de studiu.
    9. Instituţiile de învăţămînt superior, cu excepția Academiei de Administrare Publică, care oferă programe de master pentru personalul din serviciul public, nu pot obţine autorizare de funcţionare provizorie sau acreditare pentru programele de studii superioare de master (ciclul II), dacă nu sînt acreditate programele de studii superioare de licenţă (ciclul I) din acelaşi domeniu de formare profesională.
    10. Instituţia care a primit acreditare pentru un program de studii de master într-un domeniu este în drept să organizeze oricare alt program de studii de master în acelaşi domeniu, după aprobarea respectivului program de către Senatul instituţiei de învăţămînt superior.
    11. În funcţie de categoria instituţiei de învăţămînt superior şi ierarhia programelor de studii superioare de master se determină:
    a) numărul de locuri cu finanţare de la bugetul de stat acordate instituţiei de învăţămînt superior pentru ciclul II;
    b) fondurile bugetare alocate instituţiei de învăţămînt superior pentru activităţi de cercetare, dezvoltare, inovare şi creaţie artistică.
    12. Instituţia organizatoare de studii superioare de master, facultatea, departamentul /catedra la care se organizează programele de master sînt principalii responsabili de calitatea programelor respective.
III. Admiterea la studiile superioare de master
    13. Admiterea la studiile superioare de master se organizează pe bază de concurs de către instituţia de învăţămînt superior la programele de studii dintr-un domeniu general de studiu, la care cel puțin un program de master a fost acreditat, sau la programele de master autorizate provizoriu, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu regulamentul instituţional.
    14. În limita capacităţii maxime de înmatriculare, stabilite în urma acreditării sau autorizării provizorii a programelor respective, cetăţenilor Republicii Moldova li se asigură accesul la studiile superioare de master:
    a) pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat, în limitele stabilite anual de Guvern, pe domenii generale de studiu;
    b) pe locuri cu taxă de studii achitată de persoane fizice sau juridice;
    c) pe locuri cu finanţare mixtă.
    15. La concursul de admitere în ciclul II de studii superioare de master pot participa deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.
    16. La studiile superioare de master pot fi admişi cetăţenii străini şi apatrizii, care dețin diplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii superioare, în baza acordurilor interstatale, precum şi a contractelor individuale de studii.
    17. Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul II – studii superioare de master concomitent la mai multe programe de studii din diverse domenii generale de studiu, la una sau mai multe instituții de învăţămînt superior, dar vor fi înmatriculați la un singur program de master în cadrul unei singure instituții de învăţămînt superior, din cele pentru care au optat.
    Persoana admisă la un program de studii superioare de master, în baza diplomei de studii superioare de licenţă sau unui act echivalent de studii superioare, însoțit de suplimentul la diplomă, are calitatea de student pe întreaga perioadă a prezenței sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi pînă la susținerea examenului de finalizare a studiilor superioare de master sau pînă la exmatriculare.
    18. Planul de admitere la programele de studii superioare de master se stabileşte de senatul instituţiei de învăţămînt superior, în funcţie de capacitatea de înmatriculare stabilită în urma acreditării sau autorizării provizorii a programelor respective.
    19. Numărul de locuri pentru admiterea la un nou program de master, deschis în urma aprobării senatului într-un domeniu general de studiu, în care instituția organizează deja un program de master acreditat, se stabilește prin redistribuirea capacității maxime de școlarizare a programului acreditat către programul nou creat, astfel încît instituția de învățămînt superior să nu depășească limita capacității de școlarizare stabilite conform cadrului normativ în vigoare.
    20. Propunerile instituţiilor organizatoare de studii superioare de master privind programele de studii şi numărul de locuri pentru fiecare program se vor stabili prin consultare cu subdiviziunile coordonatoare respective ale acestora (facultăţi, departamente, catedre) şi, după caz, cu alte autorităţi, instituţii, organizaţii, întreprinderi, alţi parteneri interesaţi.
    21. În cazul înscrierii în ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, candidaţii urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente programului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular iniţial necesar.
    22. Minimul curricular iniţial necesar pentru continuarea studiilor superioare în ciclul II la alt domeniu de formare profesională poate fi acumulat parţial sau integral, prin transferarea creditelor acumulate la discipline relevante programului de master, obţinute în perioada studiilor superioare de licenţă.
    Metodologia de acumulare a minimului curricular se elaborează de către subdiviziunea coordonatoare a programului respectiv pentru fiecare domeniu general de studiu, se aprobă de Consiliul facultăţii care organizează programul de master respectiv şi se publică pe pagina web a instituţiei de învăţămînt superior.
    23. Organizarea concursului și metodologia de admitere la studii superioare de master, precum și metodologia de calculare a mediei generale de concurs, se va stabili prin regulamentele instituționale de către fiecare instituţie de învăţămînt superior, în baza autonomiei universitare, și va fi aprobată prin decizia Senatului instituţiei de învăţămînt superior.
    24. Admiterea în bază de contract cu achitarea taxei de studii în instituţiile de învăţămînt superior de stat şi privat se efectuează în conformitate cu aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară.
    25. Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia o singură dată de dreptul de a realiza un program de master finanţat de la bugetul de stat.
    26. Înmatricularea la studii superioare de master se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs obţinute de către candidaţi şi în limitele numărului de locuri pentru care se organizează concursul.     Media-limită de înmatriculare se va stabili prin regulamentele interne de admitere. În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi vor obţine aceleaşi medii de concurs, instituţia va stabili criterii suplimentare de selectare.
    27. Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de master şi înmatricularea candidaţilor care au promovat concursul se face prin ordinul rectorului instituţiei.
    28. Studenţii înmatriculaţi la studii superioare de master la forma de învățămînt cu frecvență pot obţine, în condiţiile legii, bursă de studiu.
    29. Oferta educațională a instituțiilor pentru studii superioare de master (programele de studii superioare de master, la care se va organiza admiterea, numărul de locuri oferite pentru fiecare categorie, limbile de predare, probele de concurs) se anunţă public de către instituţiile organizatoare cu cel puțin 30 de zile înaintea demarării procesului de admitere.
    30. Monitorizarea admiterii în învăţămîntul superior se realizează de către Ministerul Educaţiei.
IV. Organizarea studiilor superioare de master
    31. Studiile superioare de master corespund unui număr de 90–120 de credite de studii transferabile, cîte 30 de credite pentru fiecare semestru. Tipul şi conţinutul programelor de master, precum și numărul de credite sînt stabilite de către instituţiile organizatoare.
    32. Instituţionalizarea creditelor de studii la master se va realiza în condiţiile Sistemului Naţional de Credite de Studiu, de tipul Sistemului European de Credite Transferabile.
    33. Data începerii anului universitar în ciclul II de studii superioare se stabileşte de Senatul instituţiei de învăţămînt superior.
    34. Perioada studiilor de master se va stabili în aşa fel ca durata totală cumulată a studiilor la ciclul I, licență, şi ciclul II, master, să fie de cel puţin 300 de credite de studii transferabile.
    35. În ciclul II de studii superioare, activităţile didactice sînt susţinute de cadre didactice cu titlu ştiinţific sau, în cazul învăţămîntului artistic şi sportiv, cu titlu onorific: Artist al Poporului, Artist Emerit, Maestru în Arte, Maestru al Sportului, Om Emerit, Antrenor Emerit, Cavaler al Ordinului Republicii şi echivalentele acestora.
    Conducători de teză pot fi numai cadrele didactice deţinătoare de titluri ştiinţifice și ştiinţifico-didactice.
    36. Instituţiile organizatoare de studii superioare de master pot încadra în activitatea didactică pentru realizarea programelor de master, cu aprobarea senatelor, cercetători notorii din domeniu, precum și practicieni consacrați și recunoscuți.
    37. În cazul studiilor comune de master sau al unui program de master realizat în cotutelă, vor fi stabiliţi doi conducători de teză.
    38. Programele comune de studii superioare de master reprezintă o formă de colaborare dintre două sau mai multe instituţii de învățămînt superior (de regulă-consorțiu) responsabile în comun de:
    a) elaborarea şi aprobarea programului de studii superioare de master;
    b) organizarea admiterii;
    c) supervizarea academică, conferirea calificării şi asigurarea calităţii.
    39. Un program comun de studii superioare de master presupune că:
    a) instituţiile membre ale consorţiului sînt autorizate provizoriu sau acreditate fiecare în parte;
    b) fiecare membru al consorţiului dispune de permisiunea autorităţilor naţionale abilitate în acest scop pentru organizarea programului comun;
    c) studenţii din fiecare instituţie participantă la programul comun realizează o perioadă de studii în fiecare din instituţiile partenere;
    d) perioada de aflare a studenţilor la instituţiile sau organizaţiile partenere ale instituţiei de învăţămînt superior constituie o parte substanţială a programului comun;
    e) perioadele de studii şi examenele promovate la instituţiile partenere sînt recunoscute deplin şi în mod automat de toți membrii consorțiului, în condiţiile legii;
    f) cadrele științifico-didactice din instituţiile participante la consorţiu vor contribui în comun la realizarea programului de studiu.
    40. Cotutela este un acord privind supervizarea/îndrumarea în comun a unui student al programului de master de către doi conducători ştiinţifici, dintre care cel puţin unul este din Republica Moldova. Acordul de cotutelă se semnează între instituţiile care organizează programul de studii superioare în cotutelă, studentul semnînd contractul de studii cu ambele instituţii.
    41. Calificarea comună este acordată şi diploma comună este eliberată în conformitate cu Acordul de parteneriat și avînd la bază cadrul normativ în vigoare. Diplomele şi certificatele comune se perfectează în limbile de comunicare stabilite în cadrul parteneriatului şi în limba engleză.
    42. Studiile de master se desfăşoară conform planului de învăţămînt aprobat de Senatul instituţiei de învăţămînt şi elaborat în baza Planului-cadru pentru studii superioare, aprobat de Ministerul Educației.
    43. Planul de învăţămînt va cuprinde unități de curs/module, de studiu avansat și aprofundare în cadrul domeniului general de studiu, module de pregătire complementară necesare pentru plasarea în cîmpul muncii, precum și module de cercetare științifică sau creație artistică.
    44. Persoanele înscrise la studii superioare de master, fără experienţă practică, imediat după absolvirea ciclului I de studii superioare, vor realiza un stagiu practic în volum de 10-15 credite de studii transferabile, în funcţie de tipul programului de master.
    Persoanelor cu experienţă practică dovedită, de cel puţin 1 an în domeniul în care realizează programul de master, și care își continuă activitatea de muncă în domeniul respectiv, li se va atribui numărul stabilit de credite, în baza evaluării competenţelor şi recunoaşterii experienţei practice de către catedra/departamentul de profil, în conformitate cu o metodologie aprobată de Consiliul facultăţii care organizează programul de master, publicată pe pagina de Internet a instituţiilor de învăţămînt superior.
    45. Studiile superioare de master se organizează în limba română şi /sau, în limita posibilităţilor sistemului educaţional, în una din limbile de circulaţie internaţională.
    46. Studiile superioare de master se pot organiza în următoarele forme de învăţămînt:
    a) cu frecvenţă;
    b) cu frecvenţă redusă;
    c) la distanţă.
    47. În domeniile generale de studiu – arte, psihologie, medicină veterinară, medicină şi farmacie şi în domeniile de formare profesională – limbi moderne şi arhitectură, studiile superioare de master se organizează numai prin învăţămînt cu frecvenţă.
    48. În contextul autonomiei universitare, numărul de studenţi pentru o grupă academică de master se stabileşte de Senatul instituţiei de învăţămînt superior, în funcţie de capacitatea de înmatriculare stabilită în urma acreditării sau autorizării provizorii a programelor respective.
    49. Învăţămîntul cu frecvenţă redusă sau la distanță se organizează doar la programele de master la care în instituţia respectivă este organizat învăţămîntul cu frecvență.
    50. Durata studiilor superioare de master la formele de învăţămînt cu frecvenţă redusă şi la distanţă este mai mare cu un semestru de studii în comparație cu durata studiilor la învățămîntul cu frecvență.
    51. Fiecare program de studii superioare de master se individualizează prin misiune și obiective, concretizate în competențe și cunoștințe profesionale generale și specifice de specialitate, finalități educaționale pe care le asigură absolvenţilor, acestea fiind definite în concordanţă cu cerinţele viitorilor angajatori, cerinţele pieţei şi cu exigenţele abordării în viitor a unui program de doctorat.
    52. Conţinutul programului de studii superioare de master este acelaşi pentru toate cele trei forme de învăţămînt. Planul de învățămînt cuprinde atît discipline de cunoaștere avansată în cadrul programului de master, cît și module de pregătire complementară necesare pentru inserția absolventului de studii superioare de master pe piața muncii.
    53. Corelarea ore – auditoriu şi ore de activitate individuală de învăţare se stabileşte de către instituția de învățămînt superior în funcţie de tipul programului de master şi specificul unităţii de curs/modulului: gradul de noutate şi/sau complexitate şi asigurarea didactico-metodică.
    54. Pe parcursul studiilor superioare de master, studenții pot schimba forma de învăţămînt, oferită de instituția de învățămînt organizatoare, în conformitate cu prevederile regulamentelor instituționale.
    55. Studiile superioare de master la forma de învăţămînt cu frecvenţă redusă sau la distanţă se organizează numai în regim cu taxă, cu excepția Academiei de Administrare Publică, care oferă programe de master pentru personalul din serviciul public.
    Numărul de locuri pentru studiile superioare de master în regim cu taxă se stabilesc de către Senatul fiecărei instituții de învățămînt superior, în baza legislaţiei în vigoare şi cu respectarea capacităţii maxime de şcolarizare.
    56. Studenţii ciclului II – studii superioare de master, înmatriculaţi la studii cu finanțare bugetară și pe locuri cu taxă de studii, încheie cu instituția de învățămînt superior un contract de studii, care reglementează raporturile studentului cu instituţia de învăţămînt superior sub aspect academic, financiar, social şi alte aspecte specifice instituţiei de învăţămînt superior.
    Contractul de studii prevede obiectul contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor, taxa pentru întregul ciclu de studii, precum şi alte reglementări conform legislaţiei.
    57. Un student poate întrerupe studiile superioare de master, în baza unor motive întemeiate, stabilite de regulamentele instituționale, pentru o perioadă de timp de cel mult un an de zile. Reluarea studiilor de către persoanele care au fost iniţial înmatriculate cu finanţare de la bugetul de stat se va face doar prin contract, cu achitarea taxei de studii corespunzătoare studenţilor la contract din anul respectiv, cu excepţia persoanelor care s-au aflat în mobilitate academică, concediu de boală, concediu de maternitate sau concediu pentru îngrijirea copilului.
    58. Studenții exmatriculaţi de la studiile superioare de master, care au beneficiat de finanţare bugetară, au dreptul să se restabilească pentru continuarea studiilor doar prin contract, cu achitarea taxei de studii corespunzătoare studenţilor la contract din anul respectiv.
    59. Evaluarea rezultatelor academice ale studenților care urmează programe de master se realizează în baza metodologiilor stabilite de fiecare instituţie organizatoare, cu aplicarea sistemului de credite transferabile.
    60. Studiile superioare de master se finalizează cu susţinerea publică a tezei/ proiectului de master.
    După susținerea publică, tezele/proiectele de master se publică pe pagina web oficială a instituţiei de învăţămînt superior.
    61. Studenţii ciclului II care realizează obiectivele programului de master şi susţin cu succes teza/ proiectul de master primesc titlul de master în domeniul general de studiu respectiv, cu eliberarea Diplomei de studii superioare de master, însoţită de Suplimentul la Diplomă, redactat în limbile română şi engleză.
    62. Diploma de studii superioare de master atestă faptul că titularul a obţinut competenţe academice şi/sau profesionale specifice, inclusiv competenţe manageriale, de cercetare, dezvoltare şi inovare.
    63. În Diploma de master se va indica denumirea programului de master. În funcţie de programul de master realizat, vor fi eliberate următoarele tipuri de diplome: MS – pentru programele de master științific şi MP – pentru programele de master de profesionalizare.
V. Teza/proiectul de master
    64. Teza/proiectul de master reprezintă o cercetare ştiinţifică sau de creație artistică, aprofundată/interdisciplinară/complementară în domeniul analizei problemelor teoretice şi practice, care trebuie să demonstreze competențe profesionale și de cercetare în domeniul programului de master, cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente de noutate și originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea problemei de cercetare.
    65. Cerințele concrete pentru elaborarea şi susţinerea tezei/proiectului de master se stabilesc de către catedra/departamentul de profil din instituția de învățămînt organizatoare de studii superioare de master, stipulate în regulamentele instituționale.
    În funcţie de domeniul programelor de master, teza/proiectul de master cu orientare de profesionalizare poate fi prezentată sub formă de spectacol, film, operă de artă, alte forme acceptate.
    66. Tema tezei/proiectului de master se stabileşte de către studenți şi conducătorii de teze, fiind aprobată de către catedra/departamentul de profil şi consiliile facultăţilor, pînă la începutul anului II de studii. După aprobare, tematica tezelor /proiectelor de master se va plasa pe paginile web ale catedrelor/facultăţilor/instituţiilor.
    67. Studentul ciclului II poate solicita schimbarea temei tezei/proiectului de master, dar nu mai tîrziu decît cu 3 luni pînă la susţinerea tezei/proiectului. Schimbarea temei se aprobă de către catedra/departamentul de profil, în cadrul aceluiaşi program de master în care a fost înmatriculat studentul, şi nu implică modificarea duratei studiilor. În cazul programelor comune de studii, schimbarea temei de cercetare se face cu acordul ambelor instituţii.
    68. În cazul programelor comune de master, teza/proiectul de master se depune la instituţia în care a fost înmatriculat studentul, cu avizul favorabil al instituţiei coorganizatoare a programului respectiv de studii. În cazul realizării unui program de master în cotutelă, vor fi prezentate avizele ambilor conducători.
    69. Elaborarea şi prezentarea tezei/proiectului de master se pot face şi într-o limbă de circulaţie internaţională, conform prevederilor programului de studii superioare de master.
    În situaţia în care teza/proiectul de master este scris într-o altă limbă decît română, lucrarea va fi însoţită de un rezumat redactat în limba română.
    70. Tezele/proiectele de master se susţin public, în faţa comisiilor de evaluare stabilite prin ordinul rectorului instituţiei organizatoare de master. Comisiile de evaluare a tezelor de master sînt constituite din cel puţin cinci membri, inclusiv reprezentanţi ai angajatorilor.
    71. În calitate de preşedinte al comisiei de evaluare a tezei/proiectului de master pot fi desemnaţi specialişti în domeniul respectiv (profesori universitari, conferenţiari universitari, cercetători ştiinţifici, deţinători ai titlurilor onorifice), care nu activează în cadrul instituţiei în cauză.
    72. Aceeaşi persoană poate fi numită președinte al unei comisii de evaluare a tezei/proiectului de master nu mai mult de doi ani consecutiv.
    73. Orarul susţinerii tezelor/proiectelor de master se va da publicităţii pe paginile web ale catedrelor/instituţiilor.
    74. În procesul evaluării şi susţinerii, tezele/proiectele de master vor fi apreciate conform următoarelor criterii:
    a) actualitatea temei;
    b) calitatea fundamentării ştiinţifice;
    c) realizarea obiectivelor cercetării;
    d) calitatea/complexitatea studiului efectuat;
    e) relevanţa practică a studiului efectuat;
    f) calitatea prezentării (lizibilitate, grafică, elocinţă etc.);
    g) alte criterii stabilite de instituţie.
    Ponderea fiecărui criteriu în calcularea notei finale va fi stabilită de Senatul instituţiei organizatoare.
    75. Nota finală la evaluarea tezei/proiectului se calculează ca medie aritmetică a notelor atribuite de către membrii comisiei pentru fiecare din criteriile prevăzute.
    Rezultatele evaluării tezei /proiectului se exprimă prin note de la „10” la „1”, în conformitate cu sistemul naţional de notare, precum şi scara de notare cu calificative recomandate în Sistemul European de Credite Transferabile (A, B, C, D, E, FX, F), calificativul de promovare fiind stabilit de instituție în regulamentul instituțional.
    76. Studenţii ciclului II – studii superioare de master au dreptul să conteste rezultatele evaluării tezei/proiectului de master exclusiv cu privire la procedură. Eventualele contestaţii se depun, în scris, la secretariatul facultăţii, în termen de maximum 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor. Contestaţiile se rezolvă, în termen de 48 de ore de la depunere, de către comisiile de evaluare a tezelor/proiectelor de master, conform regulamentului instituțional.
    77. În cazul în care studentul nu a susţinut teza/proiectul de master în sesiunea stabilită, acesta are dreptul să o susţină repetat, de cel mult două ori în următorii 3 (trei) ani, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare, stabilite de instituţie. Pentru a doua susţinere, studentul va solicita reconfirmarea temei tezei/proiectului de master. Dacă şi la a doua susţinere a tezei/proiectului studentul nu obţine media de promovare, acestuia i se eliberează un certificat de absolvire a programului de master şi certificatul academic respectiv.
    78. Prezentul Regulament se aplică și este obligatoriu pentru instituţiile de învăţămînt superior publice și private, începînd cu anul universitar 2015-2016.
    79. În baza prezentului Regulament, instituţiile organizatoare elaborează propriile regulamente de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare de master care se vor aproba de senatele universitare.
    80. Diplomele de master obţinute de absolvenţii studiilor postuniversitare specializate, organizate în baza prevederilor anterioare prezentului Regulament, sînt echivalente cu cele obţinute la finalizarea studiilor de master organizate în temeiul prezentului Regulament.