HANREA153/2015
ID intern unic:  360110
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 153
din  18.07.2015
privind tarifele la energia electrică
Publicat : 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205     art Nr : 1344     Data intrarii in vigoare : 31.07.2015
    Abrogată prin HANRE75 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.414; în vigoare 01.04.16

    MODIFICAT
    HANRE174 din 31.07.15, MO213-222/14.08.15 art.1401; în vigoare 14.08.15


    În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f), art. 53 din Legea 124/23.12.2009 cu privire la energia electrică, Metodologiilor de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.497 din 20.12.2012, în vederea deschiderii pieței de energie electrică şi întru asigurarea alimentării, în mod fiabil şi la costuri minime, a consumatorilor cu energie electrică, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A., „RED Nord” S.A. şi „RED Nord-Vest” S.A., diferențiate în funcție de nivelul tensiunii rețelelor electrice de distribuție, conform anexei nr. 1.
    2. Se aprobă tarifele reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L., și S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali, conform anexei nr. 2.
    [Pct.2 modificat prin HANRE174 din 31.07.15, MO213-222/14.08.15 art.1401; în vigoare 14.08.15]
    3. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 470 din 11 mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 92, art. 577).
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    DIRECTORI                                                                Sergiu CIOBANU
                                                                                          Octavian LUNGU
                                                                                          Iurie ONICA
                                                                                          Ghenadie PÂRŢU

    Nr. 153/2015. Chişinău, 18 iulie 2015.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Consiliului de administrație
al ANRE nr. 153/2015 din 18 iulie 2015

Tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
Categoriile de rețea
Tarif fără TVA (bani/kWh)
  1. Serviciul de distribuție prestat de Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A.
- prin rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (35; 110 kV)
15
- prin rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)
42
- prin rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)
63
  1. Serviciul de distribuție prestat de „RED Nord” S.A.
- prin rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)
50
- prin rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)
71
  1. Serviciul de distribuție prestat de „RED Nord-Vest” S.A.
- prin rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)
56
- prin rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)
82
 
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Consiliului de administrație
al ANRE nr. 153/2015 din 18 iulie 2015

Tarifele reglementate de furnizare a energiei electrice
Punctele de delimitare / locurile de consum
Tarif fără TVA (bani/kWh)
 1. Furnizarea energiei electrice de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare” S.R.L.

- la punctele de intrare în rețelele electrice de transport

138

- la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport

153

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (35; 110 kV)

168

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)

195

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)

216
  2. Furnizarea energiei electrice de către S.A.„FurnizareaEnergiei Electrice Nord”

- la punctele de intrare în rețelele electrice de transport

137

- la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport

152

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV) ale S.A. ,,RED Nord

202

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) ale S.A. ,,RED Nord

223

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV) ale S.A. ,,RED Nord-Vest

207

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) S.A. ,,RED Nord-Vest

233

    Notă:
    1. Pentru consumatorii noncasnici, care dispun de echipament de măsurare corespunzător, plata pentru energia electrică consumată se efectuează la tarife diferenţiate, în funcţie de orele de consum:
    - între orele: 10-17, 20-22 în trimestrele I şi IV; între orele 10-20 în trimestrele II şi III ale anului - cu coeficientul 1,0 de la tariful stabilit;
    - în orele de vîrf: 7-10, 17-20 în trimestrele I şi IV; în orele de vîrf 7-10, 20-22 în trimestrele II şi III ale anului - cu coeficientul 1,6 de la tariful stabilit;
    - în orele de noapte 22-7 pe parcursul întregului an - cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit.
    Pentru consumatorii casnici, care dispun de echipament de măsurare corespunzător, plata pentru consumul energiei electrice în orele de noapte (de la orele 22 pînă la orele 6) se efectuează cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit.
    Aceste prevederi sunt valabile doar în cazul cînd contractele de procurare a energiei electrice semnate de furnizor şi, respectiv, contractul dintre furnizor şi consumatorul final includ asemenea clauze.
    2. Consumatorii noncasnici cu puterea permisă de 50 kVA şi mai mult şi consumul lunar de energie activă de 10 000 kWh şi mai mult vor compensa furnizorului consumul tehnologic în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile sale de utilizare. Criteriile de stabilire a consumatorilor care vor achita consumul tehnologic în reţeaua de distribuţie şi condiţiile de achitare sunt indicate în “Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţeaua de distribuţie în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor.
    [Anexa nr.2 în redacția HANRE174 din 31.07.15, MO213-222/14.08.15 art.1401; în vigoare 14.08.15]