OMEM550/2015
ID intern unic:  360151
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 550
din  10.06.2015
pentru aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și
funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic
postsecundar şi postsecundar nonterțiar
Publicat : 07.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 206-210     art Nr : 1362

    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Educației”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la cazul gramatical corespunzător prin OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 1051 din 2 iulie 2015
Ministru_________Vladimir GROSU


    În conformitate cu prevederile art. 69 alin.(2) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), Ministrul Educației emite următorul ORDIN:
    1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic potsecundar și postsecundar nonterțiar (se anexează).
    2. La data punerii în aplicare a prezentului ordin, actele normative ale Ministerului Educației care reglementează procedurile de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar se aplică în măsura în care nu contravin acestuia.
    3. Se desemnează responsabili de implementarea Regulamentului aprobat, directorii instituțiilor de învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar.
    4. Direcția învățămînt secundar profesional și mediu de specialitate (dl Silviu Gîncu) va monitoriza procesul de implementare a Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic potsecundar și postsecundar nonterțiar.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Loretta Handrabura, viceministru.
    6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL EDUCAȚIEI                                       Maia SANDU

    Nr. 550. Chişinău, 10 iunie 2015.

Anexă
la Ordinul ministrului educației
nr. 550 din 10 iunie 2015

REGULAMENT-CADRU
de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţămînt
profesional tehnic
postsecundar şi postsecundar nonterțiar
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (în continuare – Regulament) stabilește cadrul normativ privind organizarea și funcționarea instituțiilor de învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar.
    2. Instituția de învăţămînt profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar este persoană juridică, cu structură proprie, ce dispune de fonduri mobile şi imobile cu drept de gestiune operativă internă, de personal didactic şi administrativ, de ştampilă şi antet propriu şi funcţionează în baza legislaţiei Republicii Moldova şi a prezentului Regulament.
    3. Instituția de învățămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar are dreptul la firmă cu denumirea instituției afișată pe frontispiciul clădirii în care este stabilit sediul instituției.
    4. Instituția de învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterţiar (colegiu) asigură prestarea de servicii educaționale prin programe de formare profesională inițială și continuă a muncitorilor calificați, a maiștrilor, tehnicienilor şi altor categorii de specialişti în limitele categoriilor de calificare existente corespunzătoare nivelurilor 3–5 de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova.
    [Pct.4 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    5. Colegiul are misiunea de a asigura formarea profesională inițială în limitele categoriilor de calificare existente, precum și dezvoltarea, eficientizarea, sporirea calității și relevanței învățămîntului profesional tehnic, orientat spre cerințele economiei naționale la nivel local, regional, național și sectorial, pentru asigurarea sinergiei dintre sistemul educațional și sectorul real al economiei.
    [Pct.5 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    6. Documentația instituției de învățămînt se întocmește și se completează sistematic în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip și al termenelor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și agenții economici.
    [Pct.6 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    7. Programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară se finalizează cu susținerea obligatorie a examenului de calificare și/sau a lucrării (proiectului) de diplomă, cu eliberarea Diplomei de studii profesionale și acordarea unei calificări conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, specialităților și calificărilor pentru pregătirea cadrelor în învățămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar.
    Diploma de studii profesionale conferă dreptul de încadrare în cîmpul muncii, conform calificării obținute.
Capitolul II
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
EDUCAȚIONALE

    8. Instituțiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar îşi desfăşoară activitatea educațională conform standardelor naţionale de referinţă şi standardelor de acreditare, elaborate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional şi aprobate de Guvern.
    9. În instituțiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar învăţămîntul se desfășoară în limba română și, în limita posibilităților instituției, în una din limbile de circulație internațională sau în limbile minorităților naționale.
    Studiul limbii române este obligatoriu în toate instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar și este reglementat de standardele educaționale de stat.
    10. Durata și structura anului de învățămînt în învățămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar se reglementează prin Planul-cadru, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    11. În învățămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar se aplică Sistemul de Credite de Studii Transferabile (ECTS). Organizarea procesului educațional în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile se efectuează în conformitate cu actul normativ aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    12. Procesul de studii în instituțiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar se desfăşoară în baza Curriculumului pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar.
    13. Se stabileşte efectivul unei grupe în număr de 25 - 30 de elevi.
    14. Programul de activitate al instituţiei de învăţămînt se stabileşte de administraţie și se desfăşoară în baza Planului strategic de dezvoltare al instituției de învățămînt și a planului anual de activitate, aprobate de către Consiliul profesoral.
    15. După încheierea anului şcolar Consiliul profesoral analizează activitatea educaţională şi ia deciziile de rigoare pentru perfecţionarea acesteia.
    16. Instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar activează în conformitate cu planurile de învăţămînt, elaborate pentru fiecare domeniu de formare profesională și specialitate, coordonate cu agenții economici din domeniu, catedrele de profil ale instituţiilor de învăţămînt superior şi aprobate de către ministerele de resort şi Ministerul Educaţiei.
    17. Curriculumul (programele analitice) pe unități de curs în învățămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar se elaborează de experți în domeniu, pe niveluri de învățămînt (postsecundar și postsecundar nonterțiar) și pe domenii de formare profesională, în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor, se coordonează cu comitetele sectoriale și se aprobă de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prin coordonare cu organele centrale de resort.
    Manualele la unitățile de curs de specialitate sînt elaborate pe bază de concurs şi aprobate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    Pentru realizarea programelor de formare profesională pot fi utilizate programe şi manuale alternative, conținutul cărora asigură realizarea procesului educaţional în conformitate cu Curriculumul în învățămîntul profesional tehnic.
    Programul de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară include:
    a) planul-cadru de învățămînt și planurile de învățămînt pe specialități;
    b) curricula pe unități de curs (discipline/module);
    c) ghiduri metodologice de aplicare a curriculei.
    18. Evaluarea cunoştinţelor elevilor se efectuează sistematic, atît la orele de contact direct cît și la orele de activitate individuală ghidată de profesor.
    19. Notarea la teze, examene, stagii de practică și alte activități se face cu note de la „10” la „1” exprimate în numere întregi.
    Notele de la 10 la 5, obținute în urma evaluării la un curs, permit acumularea creditelor de studii alocate cursului respectiv.
    20. La finele fiecărui semestru se încheie situaţia şcolară a elevilor. Elevii care nu au acumulat numărul de credite de studii prevăzut în Planul de învățămînt pentru semestrul/anul de studii sau au obţinut media semestrială sub «5» ori calificativul «respins» la cel puţin o unitate de curs din ciclul liceal sînt declaraţi restanţieri.
    Elevii care nu lichidează restanțele în termenele stabilite de Consiliul de administrație sînt exmatriculați prin ordinul directorului.
    21. Sînt declaraţi promovaţi elevii care la finele semestrului sau al anului de studii obțin numărul de credite de studii prevăzut în Planul de învățămînt pentru semestrul/anul de studii, iar la unitățile de curs liceale au cel puțin nota”5” sau calificativul „admis”.
    22. La sfîrşitul anului de învăţămînt se încheie situaţia şcolară a fiecărui elev. Acest fapt se consemnează printr-un ordin al directorului, menţionîndu-se pentru fiecare elev situaţia şcolară (cu calificativul promovat, restanţier, transferat, exmatriculat).
    23. Elevii, care promovează examenele de absolvire sau lucrarea (proiectul) de diplomă, primesc diploma de studii profesional tehnice postsecundare sau diploma de studii profesional tehnice postsecundare nonterțiare, prin care obţin calificarea în profilul şi specialitatea studiată.
Capitolul III
MANAGEMENTUL ȘI STRUCTURA INSTITUȚIEI
    24. Managementul instituției de învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar este asigurată de către director în coordonare cu organele administrative și consultative.
    25. În instituţiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar funcţionează următoarele organe administrative și consultative:
    a) Consiliul profesoral;
    b) Consiliul de administraţie;
    c) Consiliului metodico-științific;
    d) Consiliul artistic, în cazul instituțiilor de învățămînt cu profil de arte;
    alte Consilii decît cele stipulate în pct. 25 pot fi instituite la inițiativa Consiliului profesoral și aprobate de către fondator.
    26. Atribuțiile organelor administrative și consultative din instituția de învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar sînt stabilite prin prezentul Regulament și prin regulamente interne.
Secțiunea 1
Consiliul profesoral
    27. Consiliul profesoral este organul colectiv de conducere al instituției de învățămînt profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar și este prezidat de directorul instituției.
    28. Consiliul profesoral activează în baza și în conformitate cu prezentul Regulament, cu Regulamentul intern de activitate și se întrunește trimestrial ori de cîte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul cadrelor didactice.
    29. Cadrele didactice au dreptul și sînt obligate să participe la ședințele consiliilor profesorale din instituția în care își desfășoară activitatea. Absența nemotivată de la ședințele Consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.
    30. Consiliul profesoral este deliberativ dacă la ședință participă cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor.
    Hotărîrile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu majoritatea simplă de voturi și sînt obligatorii pentru personalul instituției de învățămînt, precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.
    31. Directorul instituției de învățămînt numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral.
    Directorul poate invita la ședințele consiliului profesoral, în funcție de tematica dezbătută, părinți, elevi, parteneri sociali etc.
    32. Procesele-verbale se înregistrează în Registrul de proceselor-verbale al Consiliului profesoral. Registrul proceselor-verbale este un document oficial, cu număr de înregistrare și cu paginile numerotate.
    33. Consiliul profesoral are următoarele atribuții:
    a) aprobă Statutul instituţiei de învăţămînt;
    b) aprobă Planul de dezvoltare strategică al instituției de învățămînt profesional tehnic;
    c) aprobă Planul anual de activitate al instituției, precum și al altor subdiviziuni interne;
    d) aprobă Regulamentul intern de activitate şi urmăreşte respectarea lui de către toţi elevii şi salariaţii instituţiei de învăţămînt;
    e) aprobă raportul anual de activitate al instituției;
    f) examinează și aprobă lista cadrelor didactice pentru conferirea/confirmarea gradului didactic;
    g) coordonează şi monitorizează activitatea educaţională din instituție şi determină acţiunile pentru perfecţionarea acestei activităţi;
    h) analizează periodic realizarea planurilor de activitate şi rezultatele activităţii educaţionale a instituţiei;
    i) contribuie la generalizarea şi promovarea experienţei înaintate a personalului didactic în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire;
    j) contribuie la perfecţionarea cadrelor didactice prin cursuri și stagii de formare continuă, inclusiv studii de masterat și doctorat.
    Alte atribuții ale Consiliului profesoral decît cele specificate în Regulament pot fi stipulate în regulamente interne și aprobate de către Consiliul profesoral.
Secțiunea 2
Consiliul de administraţie
    34. Administrarea instituţiei de învăţămînt profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar este efectuată de către Consiliul de administraţie, compus din director, directorii adjuncţi, contabilul-şef, şefii de secţii, şefii de catedre, metodist, psiholog, şeful bibliotecii, preşedintele comitetului sindical, elevi, părinți, agenți economici, reprezentanţi ai instituţiilor cu care colaborează instituţia de învăţămînt profesional tehnic.
    35. Consiliul de administraţie este condus de către directorul instituției de învățămînt și activează în baza și în conformitate cu prezentul Regulament, cu Regulamentul intern de activitate.
    36. Consiliul de administrație se întrunește cel puţin o dată pe lună sau ori de cîte ori este nevoie. Deciziile luate de Consiliu sînt consemnate în procese-verbale și sînt obligatorii pentru directorul instituţiei.
    37. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrație se înregistrează în Registrul de procese-verbale al Consiliului de administrație, care se păstrează în instituția de învățămînt profesional tehnic, se îndosariază şi se numerotează. Pe ultima pagină, directorul instituției semnează pentru autentificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila.
    38. Consiliul de administrație are următoarele atribuţii:
    1) asigură aplicarea prevederilor cadrului normativ;
    2) aprobă anual bugetul instituției de învățămînt;
    3) aprobă strategia de realizare și gestionare a veniturilor proprii, inclusiv a activităților de antreprenoriat, conform legislației;
    4) aprobă schema de încadrare, în conformitate cu Statele-tip ale instituției de învățămînt;
    5) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instituției de învățămînt;
    6) aprobă platforma de dialog social cu partenerii educaționali;
    7) aprobă termenele de desfășurare a sesiunii și de lichidare a restanţelor;
    8) aprobă contractul cu taxă de studii pentru întregul ciclu de studii;
    9) avizează fișele de post ale personalului instituției de învățămînt;
    10) avizează proiectele statelor-tip de personal în limitele resursele financiare disponibile;
    11) examinează și aprobă lista de tarifiere, în conformitate cu legislația;
    12) examinează și aprobă raportul semestrial cu privire la activitatea economico-financiară a instituției și îl prezintă fondatorului;
    13) examinează și coordonează propunerile de buget aferente comenzii de stat; monitorizează și evaluează periodic parcurgerea materiei de studii;
    14) monitorizează respectarea legislației de către personalul Instituției, inclusiv de elevi şi propune, după caz, sancţiuni, conform legislaţiei;
    15) alte atribuții prevăzute de actele normative.
    [Pct.38 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
Secțiunea 3
Consiliul metodico-științific
    39. Activitatea metodică și științifică în instituție ține de competența Consiliului metodico-științific al instituției de învățămînt profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar sau de Consiliul artistic, în cazul instituțiilor de învățămînt cu profil de arte.
    40. Componenţa numerică şi nominală a Consiliului metodico-științific este aprobată de către Consiliul profesoral. Membri ai Consiliului metodico-științific pot fi: directorii adjuncți, şefii de catedre, cadre didactice cu performanţe deosebite în activitate, cadre didactice cu grad științific.
    41. Consiliul metodico-științific activează în baza și în conformitate cu prezentul Regulament, cu Regulamentul intern de activitate și este condus de către directorul adjunct pentru instruire.
    42. Consiliul metodico-științific are următoarele atribuții:
    a) elaborează strategia de desfăşurare şi dezvoltare a activităţii metodice în cadrul instituţiei;
    b) organizează şi monitorizează activitatea metodică în cadrul instituţiei;
    c) analizează rezultatele activităţii metodice proiectate şi desfăşurate în instituţia de învăţămînt;
    d) aprobă lucrări metodice, ghiduri metodologice, materiale didactice, în conformitate cu curricula la specialitate/unitatea de curs, utilizate în procesul de formare profesională de nivelul patru și cinci ISCED.
    Alte atribuții ale Consiliului metodico-științific decît cele specificate în Regulament pot fi stipulate în regulamente interne și aprobate de către Consiliul profesoral.
Secțiunea 4
Directorul
    43. Instituția de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar este condusă de director. Funcţia de director se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic, aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    Directorul instituţiei de învăţămînt profesional tehnic postsecundar privat, inclusiv cel cooperatist, este ales în funcție și numit în post de către fondatori.
    44. Directorul instituţiei poartă răspundere de asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfășurare a procesului de instruire, de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare și de trai ale elevilor, de respectarea normativelor de securitatea muncii.
    45. Directorul are următoarele atribuţii:
    1) reprezintă instituția de învățămînt;
    2) elaborează şi implementează Planul de dezvoltare strategică a instituției de învățămînt;
    3) elaborează și prezintă autorității bugetare fondatoare, propuneri de buget aferente comenzii de stat pentru formarea profesională, conform termenelor și cerințelor stabilite de aceasta, coordonate cu Consiliul de administrație;
    4) elaborează și prezintă spre aprobare Consiliului de administrație bugetul anual al instituției de învățămînt;
    5) coordonează elaborarea și asigură prezentarea anual Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și, după caz, fondatorului pînă la 15 octombrie al anului respectiv, raportul de activitate și asigură publicarea acestuia pe pagina web a instituției;
    6) coordonează şi poartă răspunderea pentru întreaga activitate educațională şi administrativă a instituției de învățămînt;
    7) coordonează elaborarea şi asigură respectarea prevederilor Statutului și a Regulamentului intern de activitate;
    8) asigură integritatea, menținerea și administrarea eficientă a patrimoniului instituției, în conformitate cu prevederile actelor normative;
    9) asigură realizarea prevederilor legislaţiei;
    10) asigură transparența în activitatea Instituției prin plasarea pe pagina web a acesteia a raportului anual de activitate, în termen de 4 luni de la sfîrșitul fiecărui an de gestiune;
    11) asigură dezvoltarea personalului didactic și de conducere prin crearea condițiilor necesare pentru formare continuă, conferirea şi confirmarea gradelor didactice;
    12) asigură evidenţa şi păstrarea documentației instituției de învățămînt;
    13) numește și eliberează din funcție personalul de conducere (directori adjuncți, șef de secție) și personalul didactic selectat prin concurs;
    14) numește și eliberează din funcție personalul didactic auxiliar;
    15) emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru executare de către personalul şi elevii instituției de învățămînt;
    16) organizează și conduce activitatea Consiliului profesoral și a Consiliului de administrație al instituției de învățămînt;
    17) organizează și desfășoară, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, concursul pentru angajarea personalului de conducere (directori adjuncți, șef de secție) și didactic;
    18) poartă răspundere disciplinară pentru angajamentele contractuale;
    19) poartă răspundere personală pentru utilizarea rațională a mijloacelor financiare ale instituției de învățămînt în conformitate cu bugetul aprobat;
    20) poartă răspundere pentru desfășurarea activităților de întreprinzător ale instituției de învățămînt;
    21) propune spre examinare Consiliului de administrație obligaţiunile funcţionale ale personalului instituției şi exercită controlul permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către întregul personal;
    22) negociază și semnează Contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă;
    23) aprobă cheltuieli în limitele bugetului aprobat și în scopuri strict legate de activitatea instituției de învățămînt;
    24) alte atribuții prevăzute de actele normative.
    [Pct.45 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    46. Directorul este în drept să delege unele atribuţii directorilor-adjuncţi, șefilor de secție, însă poartă răspundere pentru realizarea atribuțiilor delegate.
    47. Funcţia de director adjunct se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic, aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    48. Numărul directorilor adjuncți se stabilește proporțional cu numărul de elevi din instituția de învățămînt, prin hotărîre a Consiliului de administrație și aprobat de către angajator.
    49. Atribuţiile şi competenţele directorilor adjuncți sînt stipulate în fişa postului şi aprobate de Consiliul de administrație al instituţiei de învăţămînt prin instrucţiunile de post, în conformitate cu legislaţia în vigoare, aprobate prin ordin şi aduse la cunoştinţa angajaților sub semnătură.
Secțiunea 5
Secţia
    50. Secţia este o subdiviziune didactico-administrativă, responsabilă de pregătire a specialiştilor pentru diverse domenii ale economiei naţionale.
    51. Secţia se constituie şi se lichidează prin ordinul directorului instituţiei în baza deciziei Consiliului de administrație, confirmată de fondator.
    52. Organizarea şi gestionarea nemijlocită a secţie o efectuează şeful secţiei în conformitate cu prezentul Regulament, cu Regulamentul intern de activitate.
    53. Funcţia de șef de secție se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic, aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    54. Șeful secției are următoarele atribuții:
    a) elaborează planul anual și cel semestrial de activitate al secţiei;
    b) elaborează documentaţia secţiei în conformitate cu Nomenclatorul dosarelor instituţiei de învăţămînt;
    c) elaborează şi prezintă rapoarte semestriale, anuale, precum și alte informaţii, solicitate de către director, directorii-adjuncţi;
    d) organizează şi monitorizează desfăşurarea sesiunii de examinare, reexaminare pentru elevii restanțieri;
    e) monitorizează evidenţa reuşitei şi frecvenţei elevilor la secţia respectivă;
    f) familiarizează cadrele didactic, diriginţii cu instrucţiuni de completare a catalogului şi controlează respectarea acestuia;
    g) verifică respectarea de către elevi a regimului intern de activitate a instituţiei de învăţămînt;
    h) verifică calitatea predării disciplinelor de studii, la lucrări practice şi de laborator, la teze, examene etc.;
    i) verifică activitatea elevilor în perioada practicii şi a pregătirii pentru susţinerea examenelor de absolvire şi de susţinere a proiectelor de diplomă;
    j) verifică şi analizează evidenţa numărului de ore realizate de către cadrele didactice;
    k) asigură antrenarea elevilor în activităţi de utilitate publică;
    l) participă în organizarea activităţilor extradidactice.
    Alte atribuții ale Secției și ale șefului de secție decît cele specificate în Regulament pot fi stipulate în regulamente interne și aprobate de către Consiliul profesoral.
Secțiunea 6
Alte subdiviziuni și funcții
    55. Catedra este subdiviziunea de bază a instituției, care organizează şi realizează activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică la una sau mai multe unități de curs înrudite, precum şi activitatea de cercetare cu elevii. Catedra se constituie şi se lichidează prin ordinul directorului instituției de învățămînt în baza deciziei Consiliului de administrație, în cazul în care în cadrul acesteia sunt atribuite cel puțin 10 unități didactice (profesor, maistru-instructor).
    [Pct.55 modificat prin OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    56. Catedra, alte subdiviziuni de structură ale instituției activează în temeiul regulamentelor interne, aprobate de Consiliul profesoral al instituției de învățămînt respective.
    57. Activitatea educaţională în fiecare grupă de elevi este coordonată de un mentor, care este un cadru didactic titular, numit prin ordin de către directorul instituției. Obligaţiile acestuia sînt stipulate în fişa postului şi aprobate de către directorul instituţiei de învăţămînt.
    58. Activitatea educativă în căminele pentru elevi este organizată şi desfăşurată de către un pedagog social, obligaţiile şi atribuţiile căruia sînt stabilite de directorul instituției de învăţămînt.
    59. Subdiviziunile structurale ale instituției se înfiinţează şi se lichidează în baza deciziei Consiliului profesoral.
    60. Structura organizatorică a instituţiei de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar cuprinde secţii, catedre, laboratoare, ateliere, unităţi de producţie, biblioteci, cămine, alte subdiviziuni, în funcţie de specificul instituţiei de învăţămînt.
Capitolul IV
Categoriile de personal
    61. Personalul din învățămîntul profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar se constituie din următoarele categorii:
    a) personal de conducere: directorul, directorii adjuncți, șefii de secție;
    b) personal didactic: cadre didactice (profesori, maistru-instructor), metodist, psiholog, psihopedagog, maistru de concert, conducător de cerc, dirijor de cor, dirijor de orchestră);
    c) personal didactic auxiliar: bibliotecar, laborant, pedagog social în căminele pentru elevi;
    d) personal nedidactic: personal administrativ gospodăresc, auxiliar și de deservire.
    Structura instituției și numărul de posturi pentru fiecare categorie de personal se stabilesc prin statele de personal care se aprobă de către fondator.
    62. Angajarea personalului didactic se face prin concurs, organizat în conformitate cu Regulamentul aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    63. Evaluarea cadrelor didactice se efectuează prin evaluarea internă – anual și prin evaluarea externă – o dată la 5 ani.
    64. Cadrele didactice și de conducere din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar/ postsecundar nonterțiar pot obține următoarele grade didactice și manageriale: doi, unu și superior.
    Procedura de acordare a gradelor didactice și manageriale se stabilește de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    65. Drepturile și obligațiile personalului de conducere, didactic, didactic auxiliar, nedidactic sînt stabilite prin Statutul și Regulamentul intern de activitate ale instituției și sînt confirmate prin fișele de post.
    66. Timpul de muncă, durata şi perioada concediului, norma didactică, salariul cadrului didactic se calculează şi se stabilesc în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
Capitolul V
Elevii
    67. Candidaţii înmatriculaţi, în baza promovării concursului de admitere, sînt înscrişi în anul I de studii. Elevilor înmatriculaţi li se înmînează carnetul de note și carnetul de elev.
    68. În instituţiile de învăţămînt se respectă drepturile şi libertăţile elevilor în conformitate cu legislația în vigoare. Sînt interzise pedepsele corporale, aplicate sub orice formă, metodele de violenţă fizică sau psihică.
    Elevii au următoarele drepturi:
    a) să participe la elaborarea Regulamentului intern de activitate și a altor acte reglatorii ale procesului educativ;
    b) să conteste, în termen de 24 de ore, nota obținută la probele scrise;
    c) să utilizeze gratuit baza didactico-materială a instituției de învăţămînt în procesul de instruire;
    d) să participe la diferite cercuri de creaţie tehnică/artistică, la secţiile sportive şi alte activităţi organizate în instituție;
    e) alte drepturi consemnate în Statutul instituției de învățămînt.
    69. În instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar se constituie organe de autoguvernanţă ale elevilor, care funcţionează în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu regulamentele interne.
    În caz de incapacitate de continuare a studiilor din motive de sănătate sau din alte motive justificate, elevii au dreptul la concediu academic, care se acordă o singură dată în cadrul unui program de formare profesională, conform actelor interne ale instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar.
    70. Elevii din învățămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar au următoarele obligaţii:
    a) să respecte regulamentele interne instituției de învăţămînt în care învaţă;
    b) să manifeste un comportament civilizat, să respecte normele de convieţuire în comunitatea academică, să păstreze bunurile din patrimoniul instituţiei de învăţămînt;
    c) să frecventeze activitățile didactice și extracurriculare obligatorii, să însuşească materiile prevăzute de programele de studii și să acumuleze numărul necesar de credite prevăzute în planul de studii.
    71. Elevilor li se interzice:
    a) fumatul, întrebuinţarea consumului de băuturi alcoolice, substanțe narcotice şi alte substanţe halucinogene în incinta blocurilor de studii, cămine şi pe teritoriul instituției;
    b) să aplice orice formă de violenţă fizică, verbală şi psihică faţă de profesori, angajați ai instituției şi colegi; să introducă şi să utilizeze arme de foc/traumatice/pneumatice, arme albe, substanţe explozibile şi paralizante în incinta blocurilor de studii, cămine şi pe teritoriul instituției;
    c) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor şi stagiilor de practică, activităților extradidactice;
    d) să abandoneze practica fără permisiunea cadrului didactic sala de curs, laboratorul, atelierul de instruire;
    e) să deterioreze spaţiile pentru instruire, odihnă şi trai al instituţiei de învăţămînt; în caz contrar poartă răspundere materială.
    72. Elevii care încalcă prevederile actelor normative în vigoare şi/sau ale actelor interne ale instituţiilor de învăţămînt sînt pasibili de sancţionare, în funcţie de gravitatea faptei, conform actelor interne ale instituțiilor de învăţămînt, pînă la exmatriculare.
Secțiunea
Transferul
    73. Transferul elevilor de la o specialitate la alta se efectuează în limita locurilor vacante conform Planului de admitere pentru anul respectiv cu susţinerea diferenţelor de program (cel mult 6 unităţi de curs/discipline/module conform Planului de învățămînt) dintre planurile de învăţămînt.
    [Pct.73 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    74. Transferul studenţilor de la instituţiile de învăţămînt superior în instituţiile de învățămînt profesional tehnic se efectuează în cadrul programelor de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară, după promovarea primului an de studiu, la specialităţile înrudite cu acordul ambelor instituţii de învăţămînt, în limita locurilor disponibile, cu recunoașterea creditelor de studii pentru unitățile de curs și cu lichidarea diferențelor dintre planurile de învăţămînt (cel mult 6 unităţi de curs/discipline/module conform Planului de învățămînt).
    [Pct.74 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
   75. În cererea de transfer, elevul/studentul indică numele, prenumele, specialitatea la care a fost înmatriculat, specialitatea la care solicită transferul, anul de studii, sursa de finanţare cu anexarea situaţiei academice. Instituţia, care primeşte elevul/studentul prin transfer, determină diferențele de program dintre planurile de învăţămînt şi stabileşte prin ordin termenele de lichidare a acestora și după caz aprobă transferul.
    [Pct.75 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    76. Cheltuielile aferente pentru lichidarea diferențelor de program sunt acoperite din contul solicitantului.
    [Pct.76 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    77. În cazul locurilor vacante cu finanțare de la bugetul de stat instituția de învățămînt constată semestrial numărul acestora pe specialități. Ele se ocupă prin concurs de către elevii care își fac studiile cu taxă la specialitatea respectivă avînd la bază media semestrială a notelor.
    [Pct.77 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    78. Elevii pot opta pentru mobilitatea academică cu durata de un semestru sau de un an de studii în alte instituții de învățămînt de profil din țară sau de peste hotare.
    79. Frecvenţa elevilor la ore se înregistrează în catalogul grupei respective de către profesori şi mentorul (dirigintele) grupei.
    80. Frecventarea activităţilor didactice de către elevi este obligatorie. Consiliul profesoral, prin coordonare cu ministerul de resort, este în drept să permită unor elevi să studieze după un plan individual, în cazul unei motivaţii întemeiate (motiv de boală).
    81. Elevii care absentează nemotivat sînt exmatriculaţi prin ordinul directorului, la propunerea mentorului sau a personalului didactic de conducere. Condițiile în care elevul poate fi exmatriculat, pentru absențe fără motiv, sînt stabilite în regulamentele interne.
    82. Elevii care nu au promovat examenele de absolvire sau unul din examene ori lucrarea (proiectul) de diplomă primesc o adeverinţă de studii profesional tehnice postsecundare/postsecundare nonterțiare. Aceştia se vor prezenta la examene repetate cel mult de 2 ori, pentru a obține diploma, promovînd examenul numai la unitățile de curs evaluate de comisie cu notă sub „5”.
    83. Exmatricularea elevilor se va aplica în următoarele cazuri:
    a) din proprie iniţiativă (la cerere);
    b) în caz de transfer la o altă instituţie de învăţămînt;
    c) nerealizarea/neglijarea Contractului de studii privind achitarea taxei pentru studii în cazul elevilor înmatriculaţi la studii cu taxă;
    d) pentru restanţe, în cazul cînd acestea nu au fost lichidate în termenele stabilite;
    e) absenţe nemotivate peste limita stabilită de Regulamentele interne la toate activitățile programate în planul de învăţămînt;
    f) nerespectarea Statutului instituţiei, inclusiv a disciplinei;
    g) la expirarea termenului concediului academic, dacă elevul nu s-a prezentat la studii.
Capitolul VI
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
ȘI BAZA TEHNICO-MATERIALĂ
    84. Finanțarea instituției de învățămînt publice se efectuează din:
    1) alocații din bugetul de stat conform Planului (Comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățămînt profesional tehnic, aprobat anual de Guvern;
    2) taxele de studii achitate de către persoanele fizice şi juridice interesate, inclusiv din străinătate, pentru studii, perfecţionare şi recalificare profesională, pe bază de contract;
    3) venituri obținute din activitatea de producere și/sau prestări servicii, desfășurată de subdiviziunile structurale (gospodăriile didactice şi auxiliare, loturile experimentale, atelierele, cantinele etc.), din realizarea literaturii didactice, ştiinţifice şi artistice, lucrărilor metodice, manualelor, programelor de studii;
    4) plăți pentru locațiunea încăperilor, construcțiilor, echipamentelor;
    5) donații, inclusiv cele provenite din colaborarea internațională;
    6) alte surse legale.
    [Pct.84 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    [Pct.85 abrogat prin OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    86. Relațiile dintre instituțiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar și persoanele fizice sau juridice se reglementează printr-un contract de prestare contra cost a serviciilor educaționale/serviciilor de generare a veniturilor, în care sînt specificate drepturile și obligațiile părților, durata studiilor și mărimea taxei de studii.
    87. Bugetul instituției de învățămînt profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar și raportul de executare a acestuia se publică pe pagina web oficială a instituției de învățămînt.
    [Pct.88 abrogat prin OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    89. Instituțiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar pot obține și utiliza, în condițiile legii, venituri proprii, provenite din taxele achitate de persoane fizice și juridice interesate, inclusiv din străinătate, pentru studii, perfecționare și recalificare profesională pe bază de contract.
   
90. Instituțiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar funcționează în regim de autogestiune financiar-economică și pot desfășura activități economice, în conformitate cu legislația în vigoare.
    91. Instituțiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar pot fi susținute de asociații profesionale, de patronate și autorități tutelare, în conformitate cu legislația în vigoare.
    92. Veniturile obținute de instituția de învățămînt profesional tehnic postsecundar/ postsecundar nonterțiar din prestarea contra plată a serviciilor educaționale şi serviciilor de generare a veniturilor sînt intangibile și se folosesc exclusiv pentru dezvoltarea instituției.
    93. Veniturile instituției de învățămînt profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar obținute exclusiv din activitatea de antreprenoriat sînt acumulate și administrate separat de alte venituri.
    Instituția beneficiază şi de alte surse legale de finanţare:
    a) mijloace provenite din pregătirea cadrelor pe bază de contract;
    b) venituri provenite din comercializarea articolelor confecţionate în procesul de învăţămînt (în gospodării, ateliere etc.), precum şi din darea în chirie a localurilor, construcţiilor, echipamentelor, terenurilor;
    c) venituri provenite din colaborarea (cooperarea) internaţională, precum şi donaţiile de la persoane fizice şi juridice.
    94. Instituțiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar pot avea în administrare blocuri de studii (clădiri), cămine, instalații inginerești, biblioteci, laboratoare, ateliere, cantine, clinici, terenuri, gospodării științifico-didactice, echipamente, utilaje, mijloace de transport și alte mijloace fixe și circulante.
    95. Instituțiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar private dispun de baza materială proprie pentru desfășurarea procesului educațional, conform standardelor educaționale de stat aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    Acestea sînt titulare ale dreptului de proprietate ori ale altor drepturi reale, pe care le exercită asupra patrimoniului, în condițiile legii.