OMEM673/2015
ID intern unic:  360152
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 673
din  09.07.2015
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi
desfăşurarea concursului
pentru ocuparea funcţiei de conducere
în instituţiile
de învăţămînt profesional tehnic
Publicat : 07.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 206-210     art Nr : 1363

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 1053 din 16 iulie 2015
Ministru_________Vladimir GROSU


    În conformitate cu prevederile art. 71 alin.(4) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), art. 55 lit. g) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648) și cu Hotărîrea Colegiului Ministerului Educației nr. 2-6 din 30 aprilie 2015, ministrul educației emite prezentul ORDIN:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Loretta Handrabura, viceministru.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL EDUCAȚIEI                                  Maia SANDU

    Nr. 673. Chişinău, 9 iulie 2015.

Anexă
la Ordinul ministrului educației
nr. 673 din 9 iulie 2015

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru ocuparea funcţiei de conducere
în instituţiile
de învăţămînt profesional tehnic

I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art. 71 alin.(4) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014.
    2. Prezentul Regulament stabileşte:
    a) procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director, director adjunct și şef de secţie (în continuare – concurs);
    b) condiţiile de participare la concurs;
    c) modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiilor de concurs;
    d) modul de contestare a rezultatelor concursului.
    3. Funcţia de director, director adjunct și șef de secție al instituţiei de învăţămînt profesional tehnic se ocupă prin concurs.
    Directorul instituției publice de învățămînt profesional tehnic este numit pentru un termen de 5 ani, una și aceeași persoană avînd dreptul la cel mult două mandate consecutive.
    Directorul adjunct și șeful de secție al instituției publice de învățămînt profesional tehnic este numit pe un termen de 5 ani.
    4. Concursul se organizează şi se desfăşoară în baza următoarelor principii:
    a) competiţie deschisă – asigurarea accesului liber şi egal de participare la concurs a tuturor candidaţilor care întrunesc condiţiile stabilite;
    b) competenţă şi merit profesional – selectarea celor mai competente persoane în baza unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare;
    c) imparţialitate – aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor unice de selecţie;
    d) transparenţă – informarea societăţii privind funcţiile de conducere pentru care se organizează concurs, oferirea de informaţii referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului tuturor celor interesaţi.
II. Organizarea concursului
    5. Concursul este organizat de către subiecții specificați la pct.6 şi este desfăşurat de Comisia de concurs constituită de către aceștia.
    6. Concursul este organizat de către:
    a) Ministerul Educaţiei – pentru funcţia de director al instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic subordonate Ministerului Educaţiei;
    b) Ministerele de resort (Ministerul Sănătății, Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Afacerilor Interne) pentru funcţia de director al instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic din subordinea acestora;
    c) Fondator – pentru funcţia de director al instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic private;
    d) Directorul instituției de învăţămînt profesional tehnic – pentru funcţia de director adjunct și şef de secţie.
    7. Concursul se anunţă cu două luni înainte de expirarea termenului contractului individual de muncă al directorului/directorului adjunct/şefului de secţie în exercițiu.
    În cazul în care contractul individual de muncă al directorului/directorului adjunct/șefului de secție încetează din alte motive decît cel specificat la alineatul unu, concursul se anunţă în termen de cel mult o lună din momentul încetării contractului.
    În cazul funcției de director care a devenit vacantă potrivit art.153 din Codul educației, concursul se inițiază în termen de cel mult 6 luni de la data încetării contractului individual de muncă al directorului respectiv.
    8. Pînă la numirea în funcția de director pe bază de concurs, angajatorul numește un director interimar. Durata interimatului nu poate depăși 6 luni. Directorul interimar exercită aceleași atribuții ca și directorul.
    9. Iniţierea concursului se realizează prin emiterea de către organizatorul concursului a unui ordin corespunzător.
    10. În termen de cel mult 7 zile calendaristice din momentul emiterii ordinului cu privire la inițierea concursului, organizatorul concursului asigură publicarea, într-o publicație periodică, a unui anunţ succint privind entitatea organizatoare a concursului, denumirea funcției vacante și a instituției, precum și sursa.
    11. Concomitent cu publicarea anunțului, organizatorul concursului asigură postarea informației privind concursul pe pagina web a instituției și pe panoul informațional la sediul instituției. În situația în care organizatorul concursului consideră necesar, el poate disemina informația privind concursul și prin alte forme de publicitate.
    12. Informaţia privind concursul va conţine în mod obligatoriu:
    a) denumirea şi sediul organizatorului concursului;
    b) funcţia pentru care se organizează concursul;
    c) condiţiile de participare la concurs;
    d) actele din dosarul ce urmează a fi prezentat la concurs;
    e) modalitatea de depunere a dosarului;
    f) data-limită de depunere a dosarului;
    g) numărul de telefon, adresa electronică şi poştală a persoanei responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a dosarului.
    13. Cheltuielile de organizare a concursului (publicarea anunţului şi a informaţiei privind concursul) sînt suportate de organizatorul concursului. Cheltuielile de participare la concurs (deplasarea la locul de desfăşurare a concursului, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.
    14. Pentru funcţia de director al instituției de învăţămînt profesional tehnic sînt eligibili candidaţii care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
    a) deţin cetăţenia Republicii Moldova; condiţia nu se aplică pentru candidații la funcția de director al instituției de învăţămînt profesional tehnic privat;
    b) au studii superioare universitare;
    c) au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani; excepție pot face candidații la funcția de director al instituției de învăţămînt profesional tehnic privat;
    d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
    e) cunosc limba română;
    f) nu au antecedente penale.
    15. La funcţia de director adjunct/şef de secţie al instituţiei de învăţămînt profesional tehnic poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) are studii superioare universitare;
    c) are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deține grad didactic;
    d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
    e) cunoaște limba română;
    f) nu are antecedente penale.
    16. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director/ director adjunct/ șef de secție al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului de concurs), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte:
    a) cererea de participare la concurs al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
    b) copia actului de identitate;
    c) copia/copiile actului/actelor de studii;
    d) copia carnetului de muncă;
    e) Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr.2;
    f) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
    [Art.16 lit.f) modificată prin OME283 din 12.04.16, MO256-267/12.08.16 art.1283; în vigoare 12.08.16]
    g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
    h) proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.
    17. Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice participarea la proiecte educaționale, comunitare/ corporative, sau a altor proiecte relevante etc.
    [Art.17 modificat prin OME283 din 12.04.16, MO256-267/12.08.16 art.1283; în vigoare 12.08.16]
    18. Dispozițiile din pct.16 subpct. a) - g) și, respectiv, cele din pct.17 se aplică în mod corespunzător și candidaților la funcția de director adjunct/ șef de secție.
    19. În cererea de participare la concurs se indică și lista actelor depuse, cu paginile numerotate.
    20. În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate la notar, certificate ”corespunde cu originalul” sau de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează ori prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a se putea verifica validitatea lor.
    Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copie, fără a fi însoțite de originale, acestea trebuie prezentate pînă în ziua desfășurării concursului. În caz de prezentare a dosarului incomplet, Comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.
    21. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă, actele necesare depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează sau prezentate în copii.
    Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfășurării concursului.
    În caz de neprezentare a actelor stabilite, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.
    22. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, în ziua desfășurării concursului, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs. Dispozițiile pct.21 alineatul trei se aplică în mod corespunzător.
    23. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, fapt ce se consemnează în cererea de participare la concurs. În acest caz, candidatul are obligaţia să prezinte cazierul judiciar în original, în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător. În caz contrar nu se emite ordinul de numire.
    24. În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin reprezentant, cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care unul se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.
    25. În vederea desfășurării concursului, organizatorul concursului formează comisia de concurs, compusă din 5 sau 7 membri, inclusiv un președinte și un secretar desemnați prin actul de formare a comisiei.
    26. Comisiile de concurs au următoarea componență:
    1) pentru funcția de director în instituţiile de învățămînt profesional tehnic, subordonate Ministerului Educației – comisia de concurs este instituită de către Ministerul Educației în următoarea componență:
    a) trei reprezentanți ai Ministerului Educaţiei;
    b) doi reprezentanți ai corpului didactic desemnați de Consiliul profesoral din instituţia de învăţămînt corespunzătoare;
    c) un reprezentant al colectivului de elevi, delegat de către Consiliul elevilor;
    d) un reprezentant al comitetului sectorial de ramură; în cazul imposibilității participării la concurs a unui reprezentat al comitetului sectorial de ramură, în calitate de membru al comisiei de concurs va fi invitat un reprezentant al mediului economic cu care instituția de învățămînt profesional tehnic are semnate contracte de colaborare;
    2) pentru funcția de director în instituţiile de învățămînt profesional tehnic, subordonate ministerelor de resort, Comisia de concurs este formată în următoarea componență:
    a) doi reprezentanți ai ministerului de resort;
    b) un reprezentant al Ministerului Educației;
    c) doi reprezentanți ai corpului didactic desemnați de Consiliul profesoral din instituţia de învăţămînt corespunzătoare;
    d) un reprezentant al colectivului de elevi, delegat de către Consiliul elevilor;
    e) un reprezentant al comitetului sectorial de ramură; în cazul imposibilității participării la concurs a unui reprezentat al comitetului sectorial de ramură în calitate de membru al Comisiei de concurs va fi invitat un reprezentant al mediului economic (instituțiilor de cultură în cazul instituțiilor de învățămînt profesional tehnic subordonate Ministerului Culturii) cu care instituția de învățămînt profesional tehnic are semnate contracte de colaborare în cazul instituțiilorde învățămînt pedagogice, în calitate de membru al comisiei de concurs va fi invitat un reprezentant al instituției de învățămînt superior de profil;
    [Art.26 subpct.2), lit.e) modificată prin OME283 din 12.04.16, MO256-267/12.08.16 art.1283; în vigoare 12.08.16]
   
21) pentru funcția de director în instituțiile de învățămînt profesional tehnic ale instituţiilor de învăţămînt superior – comisia de concurs este instituită de către rector în următoarea componență:
    a) doi reprezentanți ai corpului didactic desemnați de consiliul profesoral din instituția de învățămînt corespunzătoare;
    b) un reprezentant al colectivului de elevi, delegat de către Consiliul elevilor;
    c) un reprezentant al comitetului sectorial de ramură;
    d) un reprezentant al Ministerului Educației;
    e) doi reprezentanți ai Senatului instituţiei de învăţămînt superior, aleşi de Senatul instituţiei de învăţămînt superior.
    [Art.26 subpct.21) introdus prin OME283 din 12.04.16, MO256-267/12.08.16 art.1283; în vigoare 12.08.16]
    3) pentru funcțiile de director adjunct/șef de secție – comisia de concurs este formată prin ordinul directorului la decizia Consiliului profesoral din instituția de învățămînt profesional tehnic, în următoarea componență:
    a) directorul instituţiei;
    b) un șef de secție, în cazul concursului la funcția de director adjunct, și un director adjunct, în cazul concursului la funcția de șef de secție; în instituțiile în care este imposibil de a delega un şef de secţie, ca membru al comisiei participă un maistru-instructor;
    c) un șef de catedră de la disciplinele de specialitate sau maistru-instructor, în cazul instituțiilor de învățămînt profesional tehnic secundar;
    d) un cadru didactic titular;
    e) un reprezentant al colectivului de elevi, delegat de Consiliul elevilor;
    4) pentru funcțiile de conducere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic private – Comisia de concurs este instituită de către fondatorul acestuia incluzînd 5 membri, dintre care cel puțin 3 să fie specialiști în domeniul de activitate a instituției.
    27. Dispozițiile pct.26 se aplică în mod corespunzător și în cazul concursurilor de ocupare a funcției de director/director adjunct/șef de secție în instituțiile nou-create. Componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct/şef secţie în instituţiile nou create se stabileşte de organizatorul concursului.
    28. În vederea formării comisiei, organizatorul solicită în scris subiecților specificați la pct.26 delegarea membrilor comisiei. În caz de neprezentare a candidaturilor în termen de 20 zile calendaristice de la data solicitării, organizatorul instituie comisia fără membri respectivi, cu condiția că numărul acestora să nu fie mai mic decît cvorumul necesar pentru ca ședințele comisiei specificat la pct.71 să fie deliberative.
    29. Concursurile pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct/șef de secție sînt publice. Persoanele, care au intenția de a asista la concurs în calitate de observator, vor anunța Comisia de concurs cu cel puțin 5 zile pînă la data desfășurării concursului. Numărul maxim de observatori va fi stabilit de către Comisia de concurs, în ordinea înregistrării acestora, în funcţie de capacitatea locației în care se desfășoară concursul.
    30. Observatorii pot asista la toate activitățile comisiei, fără a se implica în examinarea și evaluarea candidaților. Ei au dreptul să semnaleze încălcarea prevederilor normative privind organizarea și desfășurarea concursului prin consemnări în procesul-verbal al ședinței şi după caz ale ședințelor Comisiei de concurs.
    31. Membrul Comisiei de concurs se află în conflict de interese dacă:
    a) este candidat la ocuparea unei funcţii scoase la concurs, iar organizarea şi desfăşurarea concursului este realizată de Comisia de concurs al cărui membru este acest candidat;
    b) are calitatea de părinte, frate, soră, fiu, fiică sau rudă prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate şi soră a soţului/soţiei) cu oricare dintre candidaţi;
    c) are sau a avut relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau cu soţul sau soţia acestuia;
    d) ori de cîte ori consideră că integritatea, obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de selectare pot fi afectate.
    32. În cazul existenţei unui conflict de interese, membrul Comisiei de concurs îl va informa imediat despre aceasta pe preşedintele comisiei care, la rîndul său, va comunica acest fapt organizatorului concursului. În cazul în care președintele comisiei este în conflict de interese, acesta comunică acest fapt organizatorului concursului. Organizatorul concursului dispune înlocuirea membrului respectiv cu o altă persoană, ținînd cont de reprezentativitatea celui înlocuit.
    33. Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată, din momentul iniţierii procedurilor de organizare a concursului.
    34. În cazul în care conflictul de interese se constată ulterior desfăşurării uneia dintre etapele concursului între unul dintre membrii Comisiei de concurs şi candidatul care a susţinut proba/probele desfăşurate, rezultatele probelor susținute se anulează și se reia desfășurarea acestora după înlocuirea membrului comisiei aflat în conflict de interese.
III. Desfășurarea concursului
    35. Concursul pentru funcția de director/director adjunct/șef de secție constă din 4 etape succesive:
    a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;
    b) testul - proba scrisă;
    [Art.35 lit.b) în redacția OME283 din 12.04.16, MO256-267/12.08.16 art.1283; în vigoare 12.08.16]
    c) examinarea curriculum vitae;
    d) interviul.
    36. În 4 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea documentelor, Comisia de concurs se întrunește în ședință la care:
    a) examinează dosarele candidaţilor;
    b) ia decizia cu privire la admiterea/neadmiterea la concurs;
    c) stabilește data, ora şi locul desfăşurării probei scrise.
    37. Secretarul Comisiei de concurs plasează lista candidaţilor admişi la concurs și data, ora, locul desfăşurării probei scrise, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării probei scrise, pe pagina web a acestuia, precum şi comunică candidaţilor neadmişi la concurs motivul respingerii dosarului. Concomitent, candidaţii admiși sînt anunţaţi personal despre data, ora, locul desfăşurării probei scrise prin e-mail/telefon.
    38. Dispozițiile din pct.35 subpct.a), c)-d) se aplică în mod corespunzător și candidaților la funcția de director adjunct și șef de secție.
    39. Decizia cu privire la neadmiterea la următoarea etapă a concursului se ia cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului și se aduce la cunoștința candidatului/candidaților, în situația în care:
    [Art.39 modificat prin OME283 din 12.04.16, MO256-267/12.08.16 art.1283; în vigoare 12.08.16]
    a) candidatul nu întrunește condițiile specificate la pct.3, pct. 14 (în cazul funcției de director) sau pct.15 (în cazul funcției de director adjunct/șef de secție);
    b) candidatul nu a prezentat toate actele specificate la pct.16 (în cazul funcției de director) sau pct.18 (în cazul funcției de director adjunct/șef de secție).
    După caz, candidații sînt invitați pentru a prezenta originalele sau copiile autentificate ale actelor dosarului de concurs.
    40. Etapa a 2-a a concursului se va realiza conform Instrucțiunii aprobate de Ministerul Educației. Candidații care au acumulat cel puțin 50%+1 din punctajul stabilit sunt promovați la următoarea etapă de concurs.
    [Art.40 în redacția OME283 din 12.04.16, MO256-267/12.08.16 art.1283; în vigoare 12.08.16]
    [Art.41-53 excluse prin OME283 din 12.04.16, MO256-267/12.08.16 art.1283; în vigoare 12.08.16]
    54. În cazul în care proba scrisă a fost promovată doar de un singur candidat, concursul continuă.
    55. După stabilirea candidaților care au promovat proba scrisă, comisia evaluează curriculum vitae al fiecărui candidat. Evaluarea curriculum vitae se realizează prin contrapunerea datelor din curriculum vitae, inclusiv a documentelor confirmative, la criteriile de evaluare inserate în fișa de evaluare a cărei model este specificat în anexa nr.3. Secretarul consemnează în fișa de evaluare punctele oferite de comisie pentru fiecare criteriu de evaluare.
    Punctajul final se obține prin însumarea (adunarea) punctelor oferite de comisie pentru fiecare criteriu de evaluare. Acesta se consemnează de secretar în fișa de evaluare a curriculum vitae și în procesul-verbal.
    56. După finalizarea evaluării curriculum vitae, candidații admiși sînt invitați la interviu. Durata interviului este de maximum 45 minute.
    57. Interviul se înregistrează audio sau video. Înregistrarea interviului se păstrează, în condiţiile legii, timp de 6 luni de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.
    58. Interviul începe cu prezentarea de către candidat a proiectului planului de dezvoltare a instituției. Prezentarea proiectului planului se poate realiza și prin intermediul prezentărilor electronice. Organizatorul concursului va asigura echipamentul tehnic pentru aceasta.
    59. Membrii comisiei pot pune întrebări candidatului pe marginea celor relatate.
    Nu pot fi puse întrebări de natură discriminatorie, referitoare la opţiunea politică, apartenența sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau alte întrebări similare.
    60. Aprecierea prestației candidatului la interviu se realizează prin evaluarea:
    a) proiectului planului de dezvoltare a instituției;
    b) nivelului de satisfacere la interviu a criteriilor specificate la pct.63.
    61. Proiectul planului de dezvoltare a instituției se evaluează pornind de la:
    a) contextul general;
    b) puncte tari, puncte slabe, oportunități‚ amenințări (analiza SWOT);
    c) viziunea managerială;
    d) priorităţi;
    e) planificare operaţională, analiză a costurilor și sursele de finanţare.
    La evaluarea proiectului planului, se evaluează atît conținutul propriu-zis al acestuia, cît și prestația candidatului la prezentarea proiectului, incluzînd și răspunsurile la întrebările puse.
    62. Fiecare componentă a proiectului planului se evaluează individual de fiecare membru al comisiei prin puncte de la 0 la 5, fără zecimi. Media aritmetică a punctelor acordate pentru fiecare componentă a proiectului planului reprezintă punctajul final pentru proiectul planului de dezvoltare a instituției.
    [Art.62 modificat prin OME283 din 12.04.16, MO256-267/12.08.16 art.1283; în vigoare 12.08.16]
    63. Din prestația candidatului la prezentarea proiectului planului de dezvoltare a instituției și a răspunsurilor la întrebări, se evaluează și nivelul de îndeplinire a următoarelor criterii:
    a) abilitatea de comunicare;
    b) capacitatea de analiză şi sinteză;
    c) motivaţia candidatului.
    64. Nivelul de îndeplinire a fiecărui criteriu se apreciază de către fiecare membru al comisiei prin puncte cuprinse de la 1 la 2,5, cu zecimi. Media aritmetică a punctelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu reprezintă punctajul pentru îndeplinirea criteriilor la interviu.
    65. Suma punctajului pentru proiectul planului de dezvoltare a instituției și a punctajului acordat pentru îndeplinirea criteriilor enumerate la pct.63 reprezintă punctajul la interviu. Fiecare membru al comisiei stabilește în mod individual punctajul pentru interviu completînd fișa de evaluare individuală a interviului al cărei model este specificat în anexa nr.4.
    66. Prevederile pct.58-65 nu sînt aplicabile pentru concursul de ocupare a funcției de director adjunct/șef de secție. În cazul acestora, interviul se realizează în baza unei metodologii și fișe de evaluare aprobate de Consiliul de administrație.
    [Art.66 modificat prin OME283 din 12.04.16, MO256-267/12.08.16 art.1283; în vigoare 12.08.16]
    67. Punctajul final acordat la concurs se va calcula cu o zecimală, fără rotunjire, ca sumă a punctajului acumulat pentru curriculum vitae și a mediei aritmetice a punctajului pentru interviul acordat de fiecare membru al comisiei. Pentru aceasta, pe baza fișelor individuale de evaluare a interviului colectate de la fiecare membru al comisiei și a fișei de evaluare a curriculum vitae, secretarul va completa fișa de evaluare integrată a candidatului al cărei model este specificat în anexa nr.5.
    68. Pe baza fișei de evaluare integrată, secretarul întocmește fișa sintetică cu punctajul final obţinut la concurs de candidați al cărei model este specificat în anexa nr.6. Lista candidaților se aranjează în ordine descrescătoare, în funcție de punctajul obținut.
    69. Se consideră învingător al concursului candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj final la concurs în condițiile în care a acumulat minimum 6 puncte.
    [Art.69 modificat prin OME283 din 12.04.16, MO256-267/12.08.16 art.1283; în vigoare 12.08.16]
    70. În cazul în care cîţiva candidați au obținut un punctaj final egal, prioritate va avea candidatul cu cel mai înalt grad didactic/managerial/științific/științifico-didactic și/ sau experiență managerială în domeniul învățămîntului sau în domeniul de activitate profesională corespunzător profilului instituției.
    71. Şedinţele Comisiei de concurs se consideră deliberative dacă la ele participă cel puţin două treimi din numărul de membri stabiliți la pct.26. Hotărîrile comisiei se adoptă cu majoritatea simplă de voturi din numărul membrilor prezenți.
    72. Şedinţele Comisiei de concurs sînt conduse de preşedintele comisiei. Membrii Comisiei de concurs au obligaţia de a participa la şedinţele comisiei.
    73. Şedinţa Comisiei de concurs se consemnează în procesul-verbal, întocmit de secretarul comisiei şi contrasemnat de membrii comisiei. Fiecare membru are dreptul să anexeze la procesul-verbal opinia sa separată. Procesul-verbal se prezintă angajatorului în termen de 2 zile după finalizarea concursului, împreună cu dosarul candidatului declarat învingător. Procesele-verbale, formularele şi dosarele participanţilor la concurs se transmit şi se păstrează la subdiviziunea resurse umane a organizatorului concursului timp de un an. Ulterior, acestea se transmit la arhivă.
    74. Comisia de concurs are următoarele competenţe:
    [Art.74 modificat prin OME283 din 12.04.16, MO256-267/12.08.16 art.1283; în vigoare 12.08.16]
    a) verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs de către candidaţii la concurs;
    b) decide admiterea/neadmiterea candidaţilor la a 2-a etapă a concursului;
    [Art.74 lit.b) modificată prin OME283 din 12.04.16, MO256-267/12.08.16 art.1283; în vigoare 12.08.16]
    c) stabileşte lista candidaţilor promovați la interviu;
    [Art.74 lit.c) modificată prin OME283 din 12.04.16, MO256-267/12.08.16 art.1283; în vigoare 12.08.16]
    d) evaluează candidații;
    e) elaborează documentele finale referitoare la rezultatele concursului şi le prezintă angajatorului;
    f) asigură comunicarea rezultatelor concursului.
    75. Rezultatele concursului se afişează, în ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut de fiecare candidat la concurs, pe pagina web a organizatorului concursului.
    76. Concursul se prelungește în cazul în care:
    a) nu au fost depuse dosare în termenul stabilit;
    b) a fost depus doar un singur dosar;
    c) în urma examinării dosarelor, s-a stabilit că nu poate fi admis la concurs nici un candidat;
    d) în urma examinării dosarelor, la concurs a fost admis doar un singur candidat.
    77. Prelungirea concursului se realizează prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor din informaţia privind concursul, fără a plasa un anunţ repetat într-o publicaţie periodică.
    78. Dacă după prelungirea concursului, în urma examinării dosarelor la concurs a fost admis un singur candidat, concursul se poate desfăşura.
    79. În cazul în care directorul instituţiei de învăţămînt nu a fost ales nici după prelungirea concursului, angajatorul numeşte, pe o perioadă de pînă la 6 luni, directorul interimar al instituţiei respective cu asigurarea desfăşurării ulterioare în acest răstimp a unui nou concurs în condiţiile prezentului Regulament. Dacă nici după 6 luni nu se reușește selectarea unui nou director, Ministerul Educației sau ministerul de resort numește un director interimar pînă la numirea unui director ales pe bază de concurs.
    80. Ordinul de numire a directorului/directorului adjunct/șefului de secție este emis de către angajator după soluţionarea tuturor contestaţiilor în baza deciziei Comisiei de concurs şi a contractului individual de muncă.
    81. Are calitatea de angajator:
    a) Ministerul Educaţiei – în cazul directorilor instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic subordonate ministerului;
    b) ministerele de resort – în cazul directorilor instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic subordonate ministerului;
    c) fondatorul – în cazul directorilor instituțiilor private de învăţămînt profesional tehnic;
    d) directorul instituției de învățămînt profesional tehnic – în cazul directorilor adjuncți/șefilor de secție ai instituțiilor de învățămînt profesional tehnic.
Capitolul IV. Contestaţiile
    82. Contestaţiile referitoare la concurs se depun de candidați sau membrul/ membrii Comisiei de concurs în termen de 3 zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor concursului şi se examinează de către Comisia de contestaţii formată de angajator. Termenul este unul de decădere.
    [Art.82 modificat prin OME283 din 12.04.16, MO256-267/12.08.16 art.1283; în vigoare 12.08.16]
    83. Comisia de contestaţii este compusă din 3 membri numiți prin ordinul angajatorului. Membrii Comisiei de concurs nu pot fi incluşi în componenţa Comisiei de contestaţii.
    84. Contestaţiile se examinează în termen de 7 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Hotărîrea Comisiei de contestaţii se comunică contestatorului, cu confirmare de primire.
    85. Litigiile referitoare la concurs se examinează de către instanţa de judecată competentă.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6