HCNPFC36/15/2015
ID intern unic:  360163
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 36/15
din  26.06.2015
cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind
măsurile de prevenire
și combatere a spălării banilor și finanțării
terorismului pe piaţa financiară nebancară
Publicat : 07.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 206-210     art Nr : 1366     Data intrarii in vigoare : 07.08.2015
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1055 din 28 iulie 2015
Ministru _____________ Vladimir GROSU    În temeiul art.10 alin.(2) din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597), art. 21 alin. (1) și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebancară, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieţei Financiare nr.49/14 din 21 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.206-215, art.1820), se modifică și se completează după cum urmează:
    1) Punctul 1 se completează în final cu următoarea propoziție:
    ”Prezentul Regulament transpune art.2, 6-7; art.8 alin.(2); art.9 alin. (1) și (6); art.13 alin. (1) - (2), (4) – (6); art.20, 22, 25, 28 alin.(1); art. 32, 34 alin. (1) – (2); art. 35 alin. (1) și art. 39 alin. (1) din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 309 din 25 noiembrie 2005 (Text cu relevanță pentru SEE).”
    2) Punctul 3, după subpunctul 7) se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins:
    „8) alte activități în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. ”
    3) La punctul 11, cuvintele „dar nu mai puțin de o dată pe an” se substituie cu cuvintele „și ca urmare a modificărilor operate la legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”
    4) Punctul 12:
    subpunctul 1), după litera f) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) punerea în aplicare a procedurilor interne privind accesul într-un timp rezonabil al personalului responsabil la informația necesară exercitării obligațiunilor de serviciu;”;
    după subpunctul 7) se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins:
    „8) proceduri de monitorizare a operațiunilor efectuate de clienți în scopul depistării tranzacțiilor semnificative, complexe și neordinare, a activităților și tranzacțiilor suspecte;”.
    5) Punctul 14 se completează în final cu următoarea propoziție:
    „La deschiderea contului, entitățile raportoare identifică persoana pe numele căreia se stabilește relația de afaceri, beneficiarul efectiv în numele căruia acționează persoana, precum și determină detaliile privind natura aranjamentelor existente.”
    6) Punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „17. Entitățile raportoare acordă atenție sporită tuturor tranzacțiilor semnificative, complexe și neordinare (neobișnuite), care nu au un scop economic sau juridic clar. Entitățile raportoare examinează natura și scopul acestor tranzacții, iar constatările le documentează în scris și iau măsuri de precauție sporită în conformitate cu cerințele prezentului Regulament. În astfel de situații entitățile raportoare obțin documente justificative la efectuarea tranzacțiilor și determină sursa mijloacelor bănești utilizate (contracte, facturi, documente de expediție, declarații vamale, certificate despre salariu, dări de seamă fiscale, rapoarte de activitate, alte documente).”
    7) După punctul 18 se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins:
    „181. Entitățile raportoare trebuie să poată demonstra organelor cu funcții de supraveghere, prin documente confirmative, că amploarea măsurilor de precauție întreprinse de acestea este adecvată, avînd în vedere riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.”
    8) După punctul 30 se completează cu punctul 301 cu următorul cuprins:
    „301. Entitatea raportoare nu va deschide și ține conturi anonime sau conturi pe nume fictive, nu va stabili sau nu va continua o relație de afaceri cu o bancă fictivă sau cu o bancă despre care se știe că permite unei bănci fictive să utilizeze conturile sale.”
    9) Punctul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „36. O atenție deosebită trebuie acordată tranzacțiilor sau relațiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, clienții nerezidenți, precum și clienții sau proprietarii beneficiari care primesc fonduri din străinătate, concomitent ţinînd cont de prevederile legislației în vigoare.”
    10) După punctul 36 se completează cu punctul 361 cu următorul cuprins:
    „361. Entitățile raportoare vor aplica măsurile de precauție sporită descrise la punctul 37, concomitent ţinînd cont de prevederile punctului 17, în cazul relațiilor de afaceri și tranzacțiilor efectuate cu persoanele fizice și juridice și instituțiile financiare din țările și/sau zonele:
    1) off-shore;
    2) care nu dispun de norme suficiente în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
    3) care prezintă un risc sporit datorită nivelului înalt de infracționalitate și de corupție;
    4) în care poate avea loc fabricarea ilegală a substanțelor narcotice;
    5) asupra cărora au fost aplicate sancțiuni, interdicții sau alte restricții de către autoritățile competente naționale și în baza actelor emise de către organizațiile internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
    Listele țărilor și/sau zonelor sus-menționate vor fi actualizate periodic de către autoritățile cu funcții de supraveghere și aduse la cunoștința entităților raportoare.”
    11) La punctul 37:
    după cuvintele „punctul 36” se completează cu cuvintele „și 361”;
    cuvintele „suplimentare de cunoaștere a clienților” se substituie cu cuvintele „de precauție sporită”.
    12) La punctul 37, subpunctul 7) va avea următorul cuprins:
    „7) dispunerea de proceduri corespunzătoare, în dependență de risc, pentru a stabili dacă un client este o persoană expusă politic.”
    13) După punctul 37 se completează cu punctul 371 cu următorul cuprins:
    „371. Entitățile raportoare vor acorda o atenție deosebită și, după caz, vor întreprinde măsuri necesare pentru a preveni riscul amenințărilor de spălare a banilor sau finanțare a terorismului care pot apărea din produse sau tranzacții aferente dezvoltării tehnologiilor informaționale sau care favorizează anonimatul.”
    14) Punctul 47 se completează în final cu următoarea propoziție:
    „La solicitarea autorităţilor competente termenul privind deţinerea şi păstrarea informaţiei aferentă clienţilor şi operaţiunilor acestora poate fi prelungit pentru o perioadă determinată în solicitare.”
    15) La punctul 48:
    subpunctul 1) se completează cu lit.e) cu următorul cuprins:
    „e) monitorizarea continuă a operațiunilor clientului, care se află în legătură nemijlocită cu relația de afaceri stabilită cu entitatea raportoare, în vederea identificării riscurilor adiționale care pot apărea ca urmare a dezvoltării noilor tehnologii.”;
    în subpunctul 3), litera e) se exclude.
    16) După punctul 48 se completează cu punctul 481 cu următorul cuprins:
    „481. La deschiderea de filiale pe teritoriul altor state în condițiile legislației în vigoare, entitatea raportoare va aplica cerinţele și măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în conformitate cu programele proprii de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului şi actele normative ale Republicii Moldova care implementează Recomandările Grupului Internațional de Acțiune Financiară (FATF), în măsura în care legislaţia ţării gazde permite. În cazul în care în ţara gazdă cerinţele de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului sunt insuficiente, entitatea raportoare trebuie să asigure implementarea cerinţelor actelor normative ale Republicii Moldova, în măsura în care legislaţia ţării gazde permite. Dacă ţara gazdă nu permite aplicarea corespunzătoare a cerinţelor actelor normative ale Republicii Moldova, entitatea raportoare aplică măsuri suplimentare corespunzătoare în vederea micşorării riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi informează CNPF în decurs de 2 luni despre acest fapt.”
    17) Punctul 53, după cuvintele „proces de realizare” se completează cu cuvintele „prin virament”.
    18) După punctul 53 se completează cu punctul 531 cu următorul cuprins:
    „531. Entitatea raportoare completează un formular special pentru tranzacțiile realizate în numerar, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 100 de mii de lei ori prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele. Formularul se remite SPCSB în decurs de 10 zile lucrătoare.”
    19) Punctul 55, după cuvintele „Entitatea raportoare” se completează cu cuvintele „ , persoanele cu funcții de răspundere, reprezentanții entității”.
    20) După punctul 56 se completează cu punctul 57 cu următorul cuprins:
    „57. În cazul în care se constată încălcarea prevederilor prezentului Regulament, a obligaţiilor prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, CNPF, pe lîngă măsurile menționate la pct.56, poate aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.”
    2. Entitățile raportoare, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor supune revizuirii programele proprii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ținînd cont de prevederile prezentei hotărîri.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                       Iurie FILIP

    Nr. 36/15. Chişinău, 26 iunie 2015.