HCNPFM38/5/2015
ID intern unic:  360166
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 38/5
din  03.07.2015
privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la raportările
persoanelor licenţiate
şi autorizate pe piaţa de capital
Publicat : 07.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 206-210     art Nr : 1367     Data intrarii in vigoare : 06.09.2015
    MODIFICAT
   
HCNPF12/10 din 25.03.19, MO111-118/29.03.19 art.556; în vigoare 29.03.19
    HCNPF50/4 din 12.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1664; în vigoare 16.12.18
   
HCNPF2/2 din 11.01.18, MO18-26/19.01.18 art.74
    HCNPF61/8 din 09.12.16, MO67-71/03.03.17 art.420; în vigoare din 03.03.17    În temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.4, art.8 lit.f) şi lit.i), art.9 alin.(1) lit.e), art.21 alin.(1), art.22 alin.(2) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.59 alin.(3), art.71 alin.(6), art.78, art.88 alin.(5) art.140 alin.(15) lit.c), art.143 alin.(2) din Legea nr.171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665), art.11 alin.(4) şi alin.(5) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital, conform anexei.
    2. Se abrogă Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 60/12 din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la conţinutul, modul de întocmire, prezentare şi publicare a dărilor de seamă specializate ale participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare”, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare după expirarea a 30 de zile din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                  Iurie FILIP

    Nr. 38/5. Chişinău, 3 iulie 2015.


Anexă
la Hotărîrea C.N.P.F.
nr.38/5 din 03.07.2015

    Aprobat                                                Aprobat
    prin Ordinul ministrului finanţelor            prin Hotărîrea Comisiei
    al Republicii Moldova                            Naţionale a Pieţei Financiare
    nr.109 din 23.07.2015                          nr.38/5 din 03.07.2015

INSTRUCŢIUNE
cu privire la raportările persoanelor licenţiate
şi autorizate pe piaţa de capital

Capitolul I
PREVEDERI GENERALE
    1. Instrucţiunea cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital (în continuare - Instrucţiune) este elaborată în conformitate cu Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital (în continuare – Legea privind piaţa de capital), Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (în continuare – Legea contabilităţii).
    2. Prevederile prezentei Instrucţiuni se aplică operatorilor de piaţă, societăţilor de investiţii, persoanelor acceptate, depozitarului central, societăţilor de registru şi persoanelor autorizate în domeniul evaluării (în continuare – entităţi raportoare), care au fost licenţiate sau autorizate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) de a presta servicii ori desfăşura activităţi pe piaţa de capital.
    [Pct.3 exclus prin HCNPF61/8 din 09.12.16, MO67-71/03.03.17 art.420; în vigoare 03.03.17]
    4. Prezenta Instrucţiune stabileşte conţinutul, modul de întocmire, prezentare şi publicare a rapoartelor de către entitățile raportoare definite la pct.2 şi pct.3.
    5. Termenii şi expresiile utilizate în prezenta Instrucţiune au semnificaţia prevăzută în Legea privind piaţa de capital.
Capitolul II
COMPONENŢA RAPOARTELOR
    6. În componenţa rapoartelor se includ următoarele formulare:
    Formularul 1 – „Foaia de titlu” - în continuare F1;
    Formularul 2 – „Tranzacţiile efectuate pe piaţa reglementată/MTF” - în continuare F2;
    Formularul 2-A – „Tranzacţiile anulate pe piaţa reglementată/MTF” - în continuare F2-A;
    Formularul 3 – „Tranzacţiile în profilul membrilor pieţei reglementate/MTF” - în continuare F3;
    Formularul 4 – „Poziţiile deschise în profilul membrilor pieţei reglementate/MTF” - în continuare F4;
    Formularul 5 – „Procesul-verbal al sesiunii de tranzacționare pe piața reglementată/MTF” - în continuare F5;
    Formularul 6 – „Planul de negocieri” - în continuare F6;
    Formularul 7 – „Raport privind tranzacţiile înregistrate în afara pieţei reglementate şi MTF” - în continuare F7;
    Formularul 8 – „Achitarea taxelor pentru tranzacţiile înregistrate în afara pieţei reglementate şi MTF” - în continuare F8;
    Formularul 9 – „Achitarea taxelor pentru tranzacţiile efectuate pe piaţa reglementată/MTF” - în continuare F9;
    Formularul 10 –„Raport privind contractele încheiate şi reziliate cu emitenţii” - în continuare F10;
    Formularul 11 – „Raport privind deţinătorii de valori mobiliare ale unui emitent” - în continuare F11;  
    Formularul 13 – „Raport privind tranzacţiile efectuate pe piaţa reglementată/MTF” - în continuare F13;
    Formularul 13-SI – „Raport privind tranzacţiile efectuate pe piaţa reglementată/MTF” - în continuare F13-SI;
    Formularul 14 – „Structura fondului de garanţie” - în continuare F14;
    Formularul 15 – „Activitățile şi tranzacţiile raportate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor” - în continuare F15;
    Formularul 16 – „Investiţii financiare şi alte active proprii” - în continuare F16;
    Formularul 17 – „Raport privind tranzacţiile cu implicarea investitorilor străini înregistrate în afara pieţei reglementate şi MTF” - în continuare F17;
    Formularul 18 – „Raport privind tranzacţiile cu implicarea investitorilor străini efectuate pe piaţa reglementată/MTF” - în continuare F18;
    Formularul 19 – „Raport privind registrele ţinute de societăţile de registru” - în continuare F19;
    Formularul 20 – „Raport privind tranzacţiile personale cu persoane relevante ale societății de investiții” - în continuare F20;
    Formularul 21 – „Raport privind managementul portofoliului” - în continuare F21;
    Formularul 22 – „Raport privind serviciile prestate” - în continuare F22;
    Formularul 23 – „Raport privind veniturile și cheltuielile din activitățile și serviciile prestate” – în continuare F23;
    Formularul 24 – „Raport privind investitorii și activele lor” – în continuare F24;
    Formularul 25 – „Raport privind tranzacțiile efectuate de organul executiv și angajații operatorului de piață” – în continuare F25;
    Formularul 26 – „Raport privind rulajul fondului de garanţie al participanţilor”– în continuare F26;
    Formularul 27 – „Lista valorilor mobiliare admise, suspendate sau retrase din circulaţie pe piaţa reglementată/MTF” - în continuare F27;
    Formularul 28 – „Lista membrilor pieţei reglementate/MTF” - în continuare F28;
    Formularul 29 – „Raport privind împrumuturi acordate/acceptate de valori mobiliare” - în continuare F29;
    Formularul 30 – „Raport privind credite acordate/acceptate” - în continuare F30;
    Formularul 31 – „Raport privind tranzacțiile cu instrumente financiare derivate” - în continuare F31;
    Formularul 32 – „Raport privind cumpărări în marjă” - în continuare F32;
    Formularul 33 – „Raport privind vînzări în lipsă” - în continuare F33.
    [Pct.6 modificat prin HCNPF61/8 din 09.12.16, MO67-71/03.03.17 art.420; în vigoare 03.03.17]
    7. După periodicitate rapoartele se divizează în rapoarte anuale, trimestriale, lunare şi zilnice. Rapoartele lunare se prezintă cu foaia de titlu.
    8. Modelul formularelor enumerate în pct.6 este prezentat în Anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune. Ghidul privind modul de întocmire a rapoartelor persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital este prezentat în Anexa nr. 2 la prezenta Instrucţiune.
    9. Entitatea raportoare prezintă la Comisia Naţională rapoarte în funcţie de serviciile şi activităţile desfăşurate pe piaţa de capital conform licenţei/autorizaţiei eliberate.
    10. Societăţile de investiţii şi persoanele acceptate prezintă rapoarte după cum urmează:
    1) zilnic - F7;
    2) lunar – F8, F9, F11, F29, F30, F32, F33;
    3) trimestrial – F13, F13-SI, F15, F16, F17, F18, F20, F21, F22, F23, F24, F31;
    4) anual – F27, F28.
    [Pct.10 modificat prin HCNPF61/8 din 09.12.16, MO67-71/03.03.17 art.420; în vigoare 03.03.17]
    11. Operatorul de piață și operatorul de sistem prezintă rapoarte după cum urmează:
    [Pct.11 în redacția HCNPF61/8 din 09.12.16, MO67-71/03.03.17 art.420; în vigoare 03.03.17]
    1) zilnic - F2, F2-A, F3, F4, F5, F6;
    2) lunar – F25;
    3) trimestrial – F13, F14, F15, F16;
    4) anual – F27, F28.
    12. Depozitarul central prezintă rapoarte după cum urmează:
    1) zilnic - F7;
    2) lunar - F8, F10, F11;
    3) trimestrial – F14, F15, F16, F17, F22, F26.
    [Pct.12 modificat prin HCNPF61/8 din 09.12.16, MO67-71/03.03.17 art.420; în vigoare 03.03.17]
    13. Societăţile de registru prezintă rapoarte după cum urmează:
    1) zilnic – F7;
    2) lunar - F8, F10, F11;
    3) trimestrial - F14, F15, F16, F17, F19, F22.
    [Pct.13 modificat prin HCNPF61/8 din 09.12.16, MO67-71/03.03.17 art.420; în vigoare 03.03.17]
    14. Persoanele autorizate în domeniul evaluării prezintă raportul trimestrial F22.
    [Pct.14 în redacția HCNPF61/8 din 09.12.16, MO67-71/03.03.17 art.420; în vigoare 03.03.17]
    15. La rapoartele trimestriale (cu excepția trimestrului IV) entităţile raportoare (cu excepţia băncilor licențiate, persoanelor autorizate în domeniul evaluării şi emitenților care ţin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător) vor prezenta situațiile financiare trimestriale (bilanţul, situația de profit şi pierdere) întocmite la ultima zi calendaristică a trimestrului de raportare în baza Standardelor de contabilitate aplicate conform Legii contabilităţii, iar entităţile raportoare – bănci licențiate vor prezenta FIN 1- Bilanţul şi FIN 2 – Contul de profit sau pierdere, întocmite la ultima zi calendaristică a trimestrului de raportare conform formularelor rapoartelor, aprobate de către Banca Naţională a Moldovei.
    [Pct.15 modificat prin HCNPF2/2 din 11.01.18, MO18-26/19.01.18 art.74]
    [Pct.15 modificat prin HCNPF61/8 din 09.12.16, MO67-71/03.03.17 art.420; în vigoare 03.03.17]
    16. Entităţile raportoare (cu excepţia băncilor licențiate, persoanelor autorizate în domeniul evaluării şi emitenților care ţin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător) vor prezenta situațiile financiare anuale (bilanţul, situația de profit şi pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de numerar, nota informativă privind relaţiile cu nerezidenţii), iar entităţile raportoare – bănci licențiate vor prezenta FIN 1- Bilanţul şi FIN 2 – Contul de profit sau pierdere, întocmite la ultima zi calendaristică a anului de raportare.
    [Pct.16 modificat prin HCNPF2/2 din 11.01.18, MO18-26/19.01.18 art.74]
    [Pct.16 modificat prin HCNPF61/8 din 09.12.16, MO67-71/03.03.17 art.420; în vigoare 03.03.17]
    17. Cu situațiile financiare anuale entităţile raportoare vor prezenta:
    1) copia raportului auditorului situaţiilor financiare, autentificată prin semnătura persoanei responsabile din cadrul societății de audit - cel puţin o dată pe an;
    2) copia raportului auditului tehnic al sistemelor informaţionale utilizate, autentificată prin semnătura persoanei responsabile din cadrul societății de audit - cel puţin o dată la 2 ani;
   3) informaţia privind persoanele care acționează în mod concertat, deţin controlul, sînt în legături strînse și în relații de familie, perfectată în conformitate cu cerințele Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenții de valori mobiliare (Formularul nr.1), aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale nr.7/1 din 18 februarie 2019;
    5) informaţia privind funcţiile externalizate de către societăţile de investiţii, inclusiv denumirea serviciilor externalizate, denumirea furnizorului de servicii care a primit spre executare serviciile externalizate, datele aferente contractului încheiat cu furnizorul de servicii externalizate, alte informaţii relevante.
    [Pct.17 modificat prin HCNPF12/10 din 25.03.19, MO111-118/29.03.19 art.556; în vigoare 29.03.19]
    [Pct.17 modificat prin HCNPF61/8 din 09.12.16, MO67-71/03.03.17 art.420; în vigoare 03.03.17]
Capitolul III
MODUL DE ÎNTOCMIRE A RAPOARTELOR
    18. În formularele rapoartelor se completează toţi indicatorii prevăzuţi. În cazul în care nu se deţin informaţii despre indicatori, la rubricile rîndurilor sau coloanelor corespunzătoare ale formularelor se înscrie cratima (-).
    19. În componenţa rapoartelor se include informaţia veridică şi completă conform indicatorilor tuturor subdiviziunilor structurale ale entităţilor raportoare, inclusiv filialelor şi/sau reprezentanţelor.
    20. Nu se permit rectificări (corectări) sau ştersături. În cazul completării eronate, rectificările urmează a fi autentificate prin semnătură de către conducătorul entității raportoare sau de către persoana responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea raportului, cu indicarea datei rectificării.
    21. În cazul depistării de către entitatea raportoare a anumitor erori şi/sau informaţii incomplete în datele incluse în raport, entitatea raportoare va prezenta raportul corectat în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din data expirării termenului de prezentare a raportului stabilit în pct.24 sau în termen de 1 (una) zi lucrătoare din data informării despre eroarea şi/sau informaţia incompletă depistată de către Comisia Naţională, cu anexarea în ambele cazuri a explicațiilor aferente.
    22. Rapoartele se semnează de către conducătorul entităţii raportoare, iar în lipsa acestuia – de către altă persoană cu funcţii de răspundere a acestuia, şi de către persoana responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea raportului, precum şi se aplică ştampila umedă a entităţii raportoare. Nu se admite semnarea rapoartelor prin metoda facsimil.
    23. Persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii raportoare poartă răspundere în conformitate cu Legea privind piaţa de capital şi Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă la Comisia Naţională a rapoartelor stabilite de prezenta Instrucţiune şi/sau prezentarea acestora în volum incomplet sau conţinînd informaţii neveridice şi/sau cu nerespectarea formularelor acestora stabilite de prezenta Instrucţiune.
Capitolul IV
MODUL DE PREZENTARE ŞI PUBLICARE
A RAPOARTELOR

    24. Rapoartele se întocmesc în limba de stat şi se prezintă la Comisia Naţională în termenele următoare:
    1) rapoartele anuale:
    a) F27, F28 – pînă la data de 25 a lunii ce urmează după anul de raportare;
    b) situațiile financiare anuale conform pct. 16 și informația conform pct.17 - pînă la 10 aprilie a anului ce urmează după anul de raportare, cu excepţia entităţilor raportoare care întrunesc criteriile unei entităţi de interes public, care sînt în drept să prezinte situațiile financiare anuale și informația conform pct.17 - pînă la 30 aprilie a anului ce urmează după anul de raportare;
    2) rapoartele trimestriale - pînă la data de 25 a lunii ce urmează după trimestrul de raportare;
    3) rapoartele lunare - pînă la data de 10 a lunii ce urmează după luna de raportare;
    4) rapoartele zilnice:
    a) pe purtători de hîrtie - în fiecare zi pentru ziua precedentă pînă la ora 12.00, cu excepția entităţilor raportoare care sînt situate în alte localități decît mun. Chișinău;
    b) în formă electronică - în fiecare zi pentru ziua dată pînă la ora 18:00.
    [Pct.24 modificat prin HCNPF61/8 din 09.12.16, MO67-71/03.03.17 art.420; în vigoare 03.03.17]
    25. Prin derogare de la pct.24, entitatea raportoare va prezenta la solicitarea Comisiei Naţionale rapoartele şi/sau documentele aferente acestora în termenele şi condiţiile prestabilite.
    26. Formularele, inclusiv situațiile financiare și alte rapoarte conform pct.15-17, se prezintă la Comisia Naţională în termenele stabilite în pct.24 pe suport de hîrtie şi în formă electronică: prin intermediul poştei electronice în format Microsoft Excel sau prin introducerea în sistemul electronic de raportare al Comisiei Naţionale, respectîndu-se
forma de completare conform Instrucţiunii. Raportul în format electronic trebuie să fie identic cu cel pe suport de hîrtie.
    27. Se consideră drept dată a prezentării raportului data transmiterii efective a acestuia la Comisia Naţională sau data expedierii, indicată pe ştampila întreprinderii poştale. În cazul în care data-limită de prezentare stabilită în pct.24 este zi de odihnă sau sărbătoare, se consideră dată-limită următoarea zi lucrătoare.
    28. Copiile rapoartelor destinate publicării urmează a fi puse la dispoziţia acţionarilor, clienţilor, altor persoane interesate, pentru o plată care nu depăşeşte cheltuielile efective pentru executare.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HCNPF2/2 din 11.01.18, MO18-26/19.01.18 art.74]
    [Anexa nr.1 modificată prin HCNPF61/8 din 09.12.16, MO67-71/03.03.17 art.420; în vigoare din 03.03.17]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HCNPF50/4 din 12.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1664; în vigoare 16.12.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HCNPF2/2 din 11.01.18, MO18-26/19.01.18 art.74]
    [Anexa nr.2 modificată prin HCNPF61/8 din 09.12.16, MO67-71/03.03.17 art.420; în vigoare din 03.03.17]