HBNM200/2015
ID intern unic:  360212
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 200
din  30.07.2015
cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale
a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii
Publicat : 07.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 206-210     art Nr : 1388     Data intrarii in vigoare : 30.07.2015
    MODIFICAT
    HBN3 din 26.08.15, MO247-252/04.09.15 art.1689; în vigoare 26.08.15

    În temeiul art. 17, 26 lit. a) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 303 din 27 decembrie 2012), luînd în consideraţie Raportul asupra inflației nr. 3, 2015, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 15.5 pînă la 17.5 la sută anual.
    2. Se majorează ratele de dobîndă:
    a) la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 18.5 la 20.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 12.5 la 14.5 la sută anual.
    [Pct.3 abrogat prin HBN3 din 26.08.15, MO247-252/04.09.15 art.1689; în vigoare 26.08.15]
    4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul.
    5. Punctul 3 al prezentei hotărîri intră în vigoare la data de 8 septembrie 2015.
    6. Din data intrării în vigoare a punctului 3 al prezentei hotărîri se abrogă punctul 3 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.165 din 25.06.2015 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.166-176 art.1180).
    7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                         Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 200. Chişinău, 30 iulie 2015.