HCNPF22/8/2015
ID intern unic:  360276
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 22/8
din  29.04.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire
la mecanismul oficial de stocare a informațiilor
Publicat : 14.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 213-222     art Nr : 1402     Data intrarii in vigoare : 14.08.2015
NREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1058 din 05.08.2015
Ministru_________ Vladimir CEBOTARI    În temeiul art.118 alin.(4) și alin.(5), art.119 alin.(2) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 ”Privind piața de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), art. 25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la mecanismul oficial de stocare a informațiilor, conform anexei.
    2. Entitățile raportoare, pînă la funcționarea deplină a mecanismului oficial de stocare a informațiilor, vor publica și vor prezenta Comisiei Naționale a Pieței Financiare informația reglementată pe suport de hîrtie, în modul prevăzut de Legea nr. 171 din 11.07.2012 ”Privind piața de capital” și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                                Iurie FILIP

    Nr. 22/8. Chişinău, 29 aprilie 2015.


Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare
nr. 22/8 din 29 aprilie 2015

REGULAMENT
cu privire la mecanismul oficial de stocare a informațiilor
    Prezentul Regulament transpune art. 21 (2) și (4) din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sînt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE, precum și Recomandarea Comisiei nr. 2007/657/CE din 11 octombrie 2007 privind rețeaua electronică de mecanisme oficial desemnate pentru stocarea centralizată a informațiilor reglementate prevăzută în Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
Capitolul I
Dispoziții generale
    1. Regulamentul cu privire la mecanismul oficial de stocare a informațiilor (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul prevederilor Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 ”Privind piața de capital”( în continuare - Legea nr. 171 din 11 iulie 2012) și stabilește modul de dezvăluire de către entitățile raportoare a informațiilor reglementate, în formă electronică, către Mecanismul Oficial de Stocare a Informațiilor, precum și modalitatea de accesare a informațiilor respective de către utilizatorii finali.
    2. Scopul Regulamentului este asigurarea transparenței informației despre activitatea entităților raportoare, pentru protejarea intereselor investitorilor (acționarilor), precum și asigurarea bunei funcționări a pieței.
    3. Regulamentul se aplică entităților raportoare aflate sub incidența prevederilor Legii nr. 171 din 11 iulie 2012, care au obligația de a dezvălui informația reglementată.
    4. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noțiuni:
    1) Informație reglementată- informație pe care entitatea raportoare trebuie să o publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 și actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (în continuare – Comisia Națională).
    2) Entitate raportoare – entitate care întruneşte criteriile unei entități de interes public conform prevederilor Legii nr. 171 din 11 iulie 2012.
    3) Mecanism oficial de stocare a informațiilor (în continuare - MSI) – aplicație soft destinată stocării centralizate a informațiilor reglementate în conformitate cu prevederile Legii nr. 171 din 11 iulie 2012.
    4) Cont de acces – ansamblul de date format din nume de utilizator și parolă, atribuit fiecărei entități raportoare în vederea permiterii accesului acesteia la MSI.
    5) Operator al MSI – persoană juridică desemnată de Comisia Națională care va crea și administra un MSI cu respectarea cerințelor legale.
    6) Semnătură electronică - date în formă electronică, care sînt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sînt utilizate ca metodă de autentificare.
    7) Utilizator final – orice persoană fizică sau juridică care accesează MSI pentru obținerea informațiilor publicate de către entitățile raportoare.
Capitolul II
Cerințe tehnice
    5. MSI dispune de sisteme ce garantează securitatea informației prin păstrarea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii informaţiei în orice formă a sa şi protejarea resurselor implicate la gestiunea acesteia, precum și siguranța conexiunii MSI cu entitatea raportoare și înregistrarea informației în sistem.
    6. MSI asigură emitenţilor şi utilizatorilor finali accesul neîntrerupt la serviciile sale, în regim non-stop. MSI trebuie să conțină sisteme de detectare a întreruperilor transmisiei electronice, să remedieze cît mai rapid posibil oricare erori sau întreruperi din fluxul comunicării informațiilor reglementate și să solicite entității raportoare retransmiterea datelor nerecepționate.
    7. MSI validează informațiile înregistrate, generează o verificare automată a documentelor în scopul de a analiza conformitatea tehnică cu standardele impuse de către Comisia Națională.
    8. MSI trebuie să fie disponibil în limba de stat a Republicii Moldova. Interfața paginii web a operatorului MSI trebuie să fie disponibilă și în limbile engleză și rusă.
    9. MSI dispune de autonomie tehnică și de capacități de rezervă suficiente pentru a-și menține și restabili serviciile în decursul unei perioade rezonabile de timp ce nu va depăși 2 zile lucrătoare. Totodată MSI asigură backup-ul (facilitate de a crea copii de siguranță) pentru informația transmisă de către entitățile raportoare.
    10. Comisia Națională verifică și monitorizează MSI gestionat de către operator privind securitatea informațiilor, sursa, complexitatea datelor dezvăluite de entitatea raportoare, precum și modalitatea de acces a utilizatorilor finali.
Capitolul III
Modalitatea de înregistrare și transmitere
a informației
    11. Înregistrarea entităților raportoare în MSI este obligatorie și se efectuează prin atribuirea unui cont de acces de înregistrare cu respectarea următoarelor etape:
    a) persoana responsabilă a entității raportoare, în decursul a 7 zile lucrătoare din momentul apariției obligației de raportare către MSI, prezintă operatorului cererea întocmită în modul prevăzut la anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
    b) în termen de cel mult 3 zile lucrătoare operatorul încheie contractul cu entitatea raportoare (conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament) și emite informația cu privire la contul de acces la MSI.
    12. În situația în care entitatea raportoare nu mai deține informația privind contul de acces furnizat de operator, aceasta are obligația notificării imediate și solicitării emiterii unui nou cont de acces. Astfel, operatorul va bloca contul de acces al entității raportoare imediat după notificare și va elibera un nou cont de acces.
    13. Pentru a transmite informația reglementată prin intermediul MSI, entitățile raportoare se conectează la sistem prin accesarea paginii dedicate de pe pagina web a operatorului.
    14. Entitatea raportoare va face publică informația reglementată sub forma unui fișier de date disponibil pentru descărcare, în formatul PDF, cu aplicarea semnăturii electronice.
    15. Informația reglementată transmisă trebuie să fie întocmită în limba de stat. În cazul în care emitentul a transmis informația și în altă limbă decît cea de stat, atunci sistemul trebuie să afișeze formularele în ambele limbi.
    16. Transmiterea prin MSI a unui raport este considerată realizată cu succes la momentul în care aplicația generează mesajul ”Procesul s-a încheiat cu succes”. Data și ora se atribuie automat de către MSI.
    17. În cazul în care entitățile raportoare întîmpină dificultăți la întocmirea și transmiterea informației reglementate, ele pot consulta instrucțiuni de utilizare de la secțiunea ”Ajutor” a MSI sau să contacteze operatorul.
    18. Entitățile raportoare nu vor transmite prin intermediul MSI informații privind datele cu caracter personal, care nu trebuie făcute publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011”Privind protecția datelor cu caracter personal”. Informația respectivă va fi transmisă la Comisia Națională pe suport de hîrtie, în conformitate cu actele normative ale acesteia.
    19. Informația reglementată transmisă pentru publicare de către entitățile raportoare prin intermediul MSI nu poate fi retrasă sau radiată din cadrul acestuia.
    20. Informația înregistrată în MSI ramîne disponibilă pe un termen de 5 ani. Ulterior expirării termenului respectiv, MSI arhivează informația reglementată. La cererea scrisă a oricărui utilizator final, în care se indică datele cu privire la denumirea entității raportoare, tipul informației și perioada de raportare, operatorul îi va prezenta, pe suport de hîrtie, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare informația solicitată din arhiva MSI.
    21. În situația în care din motive tehnice (ex. întreruperea curentului electric sau alte cazuri de forță majoră) informația reglementată nu poate fi transmisă către MSI, entitățile raportoare vor avea obligația retransmiterii acesteia imediat ce MSI este accesibil.
    22. În cazul în care informațiile reglementate conțin date incorecte sau incomplete, entitatea raportoare trebuie să modifice informațiile reglementate fără întîrzieri nejustificate. Informațiile modificate trebuie să includă detalii suficiente, astfel încît utilizatorul final să înțeleagă schimbările efectuate.
    23. În cazul constatării nerespectării cerințelor legale de dezvăluire a informaţiei reglementate, Comisia Națională, în conformitate cu legislația în vigoare, poate să solicite de la entitățile raportoare includerea informației reglementate în MSI.
    24. Ulterior înregistrării în MSI, entitatea raportoare este obligată sa achite taxa anuală stabilită de către operator și inclusă în contract.
Capitolul IV
Accesul la informațiile reglementate
    25. Pagina de start a MSI oferă următoarele categorii pentru căutarea informației:
    1) denumirea entității raportoare de la care provin informațiile reglementate;
    2) data și ora cînd a fost transmisă informația reglementată;
    3) titlul documentului;
    4) tipul informației.
    26. Operatorul poate bloca, pe perioade scurte, accesul la sistemele sale atunci cînd acest lucru este necesar pentru efectuarea lucrărilor obișnuite de întreținere sau pentru modernizarea serviciilor sale. Aceste întreruperi vor fi coordonate cu Comisia Națională, în prealabil, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte, și anunțate pe pagina web a operatorului.
    27. Accesul utilizatorilor finali la informațiile reglementate stocate în MSI pe pagina web a operatorului este gratuit.
    28. La solicitarea oricărui utilizator final, operatorul eliberează în termen de 1 zi, pe suport de hîrtie, informațiile reglementate transmise către MSI. Copia respectivă se autentifică de către operator cu mențiunea că este o copie și are aceeași forță juridica ca si originalul (informația reglementată dezvăluită de către entitatea raportoare). Serviciul respectiv va fi oferit contra cost, în conformitate cu taxele stabilite de operator.
Capitolul V
Responsabilitatea
    29. Responsabilitatea cu privire la conținutul rapoartelor, precum și cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, revine în exclusivitate organului executiv al entității raportoare.
    30. Înregistrarea entităților raportoare în cadrul MSI și transmiterea informației reglementate este obligatorie. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancționează în conformitate cu legislația.
    31. Operatorul desemnat de Comisia Națională va fi responsabil de crearea și menținerea MSI cu respectarea cerințelor stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2