AMAE/2003
ID intern unic:  360421
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2003
din  27.11.2003

ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ȘI

GUVERNUL REPUBLICII ITALIENE PRIVIND

CONVERSIUNEA PERMISELOR DE CONDUCERE*

Publicat : 31.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 32     art Nr : 314     Data intrarii in vigoare : 24.07.2004
    ________________
    *În vigoare din 24 iulie  2004.
 
    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene denumite în continuare “Părţi Contractante”,
    în scopul îmbunătăţirii securităţii transporturilor rutiere, precum şi a facilitării traficului rutier pe teritoriul Părţilor Contractante,
    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
    Părţile Contractante recunosc reciproc, în scopul conversiunii, permisele de conducere neprovizorii şi valabile, emise de Autorităţile competente ale celeilalte Părţi Contractante, conform propriilor normative naţionale, în favoarea titularilor permiselor de conducere, care obţin reşedinţa pe teritoriul propriu.
Articolul 2
    Permisele de conducere emise de către autorităţile uneia dintre Părţile Contractante, îşi pierd valabilitatea de circulaţie pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante după un an de la data obţinerii reşedinţei de către titular pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 3
    În interpretarea articolelor prezentului Acord, termenul de “reşedinţă” este definit şi reglementat de respectivele legislaţii în vigoare ale Părţilor Contractante.
Articolul 4
    Dacă titularul permisului emis de Autoritatea uneia dintre Părţile Contractante îşi stabileşte reşedinţa pe teritoriul altei Părţi, el are dreptul să-şi convertească permisul său, fără a susţine examene teoretice şi practice, cu excepţia situaţiilor deosebite ce vizează conducătorii de vehicule cu handicap.
    Prezentul articol nu exclude obligaţia de a prezenta, la cererea Administraţiei interesate, un certificat medical care să confirme posesia capacităţilor psihofizice necesare pentru categoriile cerute.
    Întru aplicarea primului alineat al prezentului articol, titularul permisului de conducere trebuie să aibă împlinită vîrsta prevăzută de respectivele normative interne necesare pentru eliberarea categoriei pentru care solicită conversiunea.
    Restricţiile pentru conducere si sancţiunile, eventual prevăzute de normele interne ale Părţilor Contractante în raport cu data eliberării permisului, se aplică cu referire la data eliberării permisului iniţial pentru care se solicită conversiunea.
Articolul 5
    Titularul permisului de conducere ce urmează a fi convertit plăteşte suma cerută prin metodele stabilite de Autoritatea competentă a Părţii Contractante care efectuează conversiunea.
Articolul 6
    Prevederile articolului 4, primul alineat, se aplică în mod exclusiv pentru permisele de conducere eliberate înaintea obţinerii de către titulari a reşedinţei pe teritoriul altei Părţi Contractante, inclusiv în cazul cînd permisele sunt eliberate cu valabilitate provizorie, dar numai dacă au devenit valabile în bază permanentă înainte de obţinerea reşedinţei menţionate mai sus.
    Prevederile articolului 4 nu se aplică la permisele de conducere eliberate de un alt stat decît statele Părţilor Contractante şi nu sunt convertibile pe teritoriul Părţii Contractante care trebuie să efectueze conversiunea.
Articolul 7
    În momentul conversiunii permisului de conducere, echivalarea categoriilor permiselor Părţilor Contractante, va fi recunoscută în baza tabelelor tehnice de echivalare, anexate la prezentul Acord. Tabelele menţionate împreună cu lista modelelor permiselor de conducere constituie anexele tehnice ale prezentului Acord şi sunt parte integrantă a acestuia.
Articolul 8
    Autorităţile centrale competente pentru conversiunea permiselor de conducere sunt urmatoarele:
    a) pentru Republica Moldova – Departamentul Tehnologii Informaţionale.
    b) pentru Republica Italiană - Ministerul Infrastructurilor si Transporturilor, Departamentul Transporturi Terestre.
Articolul 9
    Pe durata procedurilor de conversiune a permiselor de conducere, Autorităţile competente ale Părţilor Contractante vor retrage permisele ce urmează a fi convertite şi le vor restitui, însoţite de documentaţia respectivă, Autorităţilor competente ale celeilalte Părţi Contractante, prin intermediul reprezentanţelor diplomatice.
Articolul 10
    Autoritatea competentă a fiecărei Părţi Contractante care efectuează conversiunea poate solicita traducerea oficială a permisului de conducere. Aceeaşi Autoritate poate solicita, prin intermediul reprezentanţelor diplomatice, informaţii Autorităţilor competente ale celeilalte Părţi Contractante referitoare la cazurile în care apar dubii privind valabilitatea, autenticitatea permisului şi datele conţinute în acesta.
Articolul 11
    Autoritatea centrală competentă a Părţii Contractante, care primeşte permisul retras în urma conversiunii, informează cealaltă Parte atunci cînd documentul prezintă nereguli cu privire la valabilitatea, autenticitatea şi datele incluse în acesta. Astfel de informaţii vor fi transmise întotdeauna prin canalele diplomatice.
Articolul 12
    Părţile Contractante, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentului Acord, se vor informa reciproc asupra adreselor autorităţilor competente pentru realizarea Acordului şi ale reprezentanţelor diplomatice proprii, acreditate pe teritoriul celeilalte părţi.
Articolul 13
    Prezentul Acord va putea fi modificat de comun acord în scris, prin canale diplomatice, şi modificările astfel stabilite urmînd să intre în vigoare prin aceleaşi proceduri ca şi intrarea în vigoare a prezentului Acord.
Articolul 14
    Eventualele divergenţe de interpretare a prezentului Acord se vor soluţiona prin intermediul canalelor diplomatice.
Articolul 15
    Prezentul Acord va întra în vigoare la 60 de zile de la data ultimei notificări, prin care Părţile Contractante îşi vor fi comunicat oficial îndeplinirea procedurilor prevăzute în acest scop de respectivele regulamente interne.
    Prezentul Acord va avea o durată nelimitată, dar poate fi denunţat de Părţile Contractante în orice moment, prin canale diplomatice, şi denunţarea va avea efect la expirarea a şase luni de la notificarea celeilalte Părţi.
    Semnat la Roma la 27 noiembrie 2003 în două exemplare originale, în limbile moldovenească şi italiană, ambele textele fiind autentice.


I TABEL DE ECHIVALARE
pentru conversiunea permiselor de conducere eliberate
în Republica Moldova în cele italiene

REPUBLICA MOLDOVA
ITALIA
    A
    A(*)
    B
    B
    C
    C
    D
    D
    E
    E
    F
    —
    H
    —

    (*) permisul de conducere pentru motociclete eliberat în Republica Moldova este convertibil în categoria A italiană doar dacă solicitantul a împlinit vîrsta de 18 ani

II TABEL DE ECHIVALARE
pentru conversiunea permiselor de conducere eliberate în Italia
în documente moldoveneşti
ITALIA

REPUBLICA MOLDOVA

    A 1
    —
    A
    A

    B (obţinut pîna la 01.01.1986)*

    A+B

    B (obţinut începînd cu 01.01.1986)*

    B
    C
    C
    D
    D
    E
    E
 
    * permisul de conducere de categorie italiana B permite conducerea inclusiv a motocicletelor, fără limite, dacă este obţinut (prin examen sau conversiune) pîna la 01.01.1986.

EVENTUALELE SUBCATEGORII ACORDATE ÎN ITALIA DE LA 01.07.1996
 PÎNA LA INTAREA ÎN VIGOARE A Decretului Ministerial din 29.03.1999

ITALIA

REPUBLICA MOLDOVA

    B 1
    —
    C 1    
    B
    D 1
    B


MODELE DE PERMISE DE CONDUCERE
    Modele de permise de conducere eliberate în Italia enumerate de la cel mai vechi la cel mai recent:
    1) model de permis de conducere MC 701/MEC. Autoritatea responsabilă pentru eliberare: Prefectul.
    2) model de permis de conducere MC 701/N. Autoritatea responsabilă pentru eliberare: Prefectul.
    3) model de permis de conducere MC 701/C. Autoritatea responsabilă pentru eliberare: Prefectul.
    4) model de permis de conducere MC 701/D. Autoritatea responsabilă pentru eliberare: Prefectul.
    5) model de permis de conducere MC 701/E. Autoritatea responsabilă pentru eliberare: M.C.T.C. (Motorizarea Civilă si Transporturi în Concesiune).
    6) model de permis de conducere MC 701/F eliberat din 1 iulie 1996 conform Directivei 91/439 CEE. Autoritatea responsabilă pentru eliberare: M.C.T.C.
    7) model de permis de conducere MC 701/F. Numerotaţia datelor de la pag. 2 privind modelul despre care se menţionează în punctul 6 a fost modificat. Autoritatea responsabilă pentru eliberare: M.C.T.C.
    8) model de permis de conducere MC 720 F în prezent eliberat în Italia conform Directivei 96/47. Autoritatea responsabilă pentru eliberare: M.C.T.C.

Modele de permise de conducere eliberate în Republica Moldova
    1) model de permis de conducere (mecanolizibil), aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 778 din 20 noiembrie 1995. Autoritatea responsabilă pentru eliberare este Departamentul Tehnologii Informationale al Republicii Moldova.