LPC147/2015
ID intern unic:  360461
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 147
din  30.07.2015
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 21.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 224-233     art Nr : 451
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56–57, art. 624), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 noţiunea „rata de bază”, sintagma „Consiliul de administraţie” se substituie cu sintagma „Comitetul executiv”.
    2. La articolul 3, litera b) se completează în final cu textul „şi pentru necesităţile sale de funcţionare”.
    3. La articolul 5 alineatul (1):
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) supraveghează sistemul de plăţi în republică şi promovează funcţionarea stabilă şi eficientă a sistemului automatizat de plăţi interbancare;”
    la litera h), textul „ , prin consultări cu Guvernul,” se exclude;
    litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) întocmeşte balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi elaborează statistica datoriei externe a Republicii Moldova;”
    alineatul se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
    „m) licenţiază, reglementează şi supraveghează activitatea de prestare a serviciilor de plată şi activitatea de emitere a monedei electronice.”
    4. Articolul 6:
    la alineatul (3), textul „după ce, în prealabil, s-a solicitat avizul” se substituie cu cuvintele „după recepționarea avizului”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Banca Naţională şi membrii organelor de conducere ale acesteia sînt independenţi în exercitarea atribuţiilor stabilite de prezenta lege şi nu pot solicita şi nici accepta instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice altă autoritate. Autorităţile publice, precum şi orice alte autorităţi nu vor încerca să influenţeze membrii organelor de conducere ale Băncii Naţionale în exercitarea atribuţiilor lor.”
    5. Articolul 7 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Banca Naţională poate să încheie acorduri de colaborare şi schimb de informaţii cu autorităţile ce deţin competenţe în reglementarea şi supravegherea sectorului financiar şi bancar din alte state. Schimbul de informaţii trebuie să fie circumscris exclusiv scopului realizării sarcinilor ce le revin autorităţilor respective, iar informaţiile furnizate de Banca Naţională trebuie să fie supuse unor cerinţe privind păstrarea secretului profesional similare celor prevăzute la art. 36.”
    6. Articolul 8:
    la alineatul (2) litera b), sintagma „Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale” se substituie cu textul „Consiliului de supraveghere şi ale Comitetului executiv, fără drept de vot”;
    la alineatul (3), cuvintele „sau membrii Consiliului de administraţie” se substituie cu textul „sau membrii Consiliului de supraveghere, sau membrii Comitetului executiv”.
    7. Articolul 11:
    la alineatul (51), sintagma „Consiliul de administraţie” se substituie cu sintagma „Comitetul executiv”;
    la alineatul (52), sintagma „Consiliului de administrație” se substituie cu sintagma „Comitetului executiv”;
    la alineatul (53), sintagma „Consiliul de administraţie” se substituie cu sintagma „Comitetul executiv”.
    8. La articolul 111 alineatul (2), sintagmele „Consiliul de administraţie” și „Consiliului de administrație” se substituie cu sintagmele „Comitetul executiv” și, respectiv, „Comitetului executiv”.
    9. Articolul 15 se completează în final cu textul: „Operaţiunile cu creanţele emise de stat pot fi efectuate de către Banca Naţională numai pe piaţa secundară.”
    10. Articolul 19 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Emiterea şi transferarea către Banca Naţională a contribuţiei de capital în valori mobiliare de stat vor avea loc eşalonat, anual, în părţi egale, în decurs de 5 ani după anul înregistrării soldului debitar al fondului general de rezervă. Dacă pe parcursul anilor următori Banca Naţională va înregistra în continuare pierderi, volumul în care acestea vor contribui la formarea soldului debitar al fondului general de rezervă va fi eşalonat în acelaşi mod.”
    11. Articolul 20:
    la alineatul (1), cuvintele „Profitul net” se substituie cu textul „Rezultatul exerciţiului (profit/pierdere)”;
    la alineatul (2), cuvintele „profitul net” se substituie cu cuvintele „rezultatul exerciţiului”;
    la alineatul (5), textul „în proporţie de 50%” se exclude.
    12. La articolul 21:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Anual, toate cheltuielile administrative şi investiţiile capitale ale Băncii Naţionale se prevăd în devizul de cheltuieli şi, respectiv, în alocaţiile pentru investiţii, care se aprobă de către Consiliul de supraveghere şi se verifică, în execuţie, conform practicilor şi procedurilor controlului şi auditului intern.”
    la alineatul (2), după cuvintele „devizelor de cheltuieli” se introduc cuvintele „şi a alocaţiilor pentru investiţii”, iar cuvintele „legate de articolele de cheltuieli” se exclud.
    13. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 22. Organele de conducere ale Băncii Naţionale
    (1) Organele de conducere ale Băncii Naţionale sînt Consiliul de supraveghere şi Comitetul executiv.
    (2) Consiliul de supraveghere şi Comitetul executiv sînt organe colegiale, activitatea acestora fiind reglementată de prezenta lege şi de regulamentele Băncii Naţionale.
    (3) Consiliul de supraveghere este organul responsabil de organizarea unui sistem eficient de supraveghere publică independentă a activităţii Băncii Naţionale.
    (4) Comitetul executiv exercită conducerea executivă a Băncii Naţionale şi asigură realizarea independentă a atribuţiilor de bază ale acesteia, în modul stabilit de lege.”
    14. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Componenţa organelor de conducere,
                            modul de numire şi revocare a membrilor
                            acestora
    (1) Consiliul de supraveghere este compus din 7 membri după cum urmează:
    a) un preşedinte, care este şi Guvernator al Băncii Naţionale;
    b) un vicepreședinte, care este și prim-viceguvernator al Băncii Naționale;
    c) un membru, care este și viceguvernator al Băncii Naţionale;
    d) patru membri, care nu sînt salariaţi ai Băncii Naţionale.
    (2) Comitetul executiv este compus din 5 membri, după cum urmează:
    a) un preşedinte, care este şi Guvernator al Băncii Naţionale;
    b) un vicepreşedinte, care este şi prim-viceguvernator al Băncii Naţionale;
    c) trei membri, care sînt și viceguvernatori ai Băncii Naţionale.
    (3) Guvernatorul Băncii Naţionale este numit de Parlament la propunerea Preşedintelui Parlamentului.
    (4) Prim-viceguvernatorul și viceguvernatorii sînt numiţi de Parlament la propunerea Guvernatorului Băncii Naţionale.
    (5) Membrul Consiliului de supraveghere indicat la alin. (1) lit. c) este numit de Parlament la propunerea Guvernatorului Băncii Naţionale, iar membrii Consiliului de supraveghere indicaţi la alin. (1) lit. d) sînt numiţi de Parlament la propunerea Comisiei economie, buget și finanţe a Parlamentului, conform procedurii stabilite de către aceasta.
    (6) Un candidat poate fi propus Parlamentului pentru numire nu mai mult de două ori în decursul unui an.
    (7) Poate candida la funcţia de membru al Consiliului de supraveghere sau al Comitetului executiv persoana care deţine cetăţenia Republicii Moldova, are studii superioare, se bucură de o bună reputaţie şi, în cazul candidatului la funcţia de membru al Consiliului de supraveghere, are o experienţă de muncă de cel puţin 10 ani în domeniul financiar, juridic sau de audit ori într-o funcţie ştiinţifică sau academică în aceste domenii ori, în cazul candidatului la funcţia de membru al Comitetului executiv, are o experienţă de muncă de cel puţin 10 ani în domeniul financiar sau monetar.
    (8) Membrii Consiliului de supraveghere şi cei ai Comitetului executiv sînt numiţi în funcţie pe un termen de 7 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. La expirarea mandatului, membrul Consiliului de supraveghere sau membrul Comitetului executiv rămîne în funcţie pînă la numirea unui nou membru.
    (9) Membrii Consiliului de supraveghere şi cei ai Comitetului executiv pot demisiona, cu condiţia informării în scris, cu 3 luni înainte, a autorităţii publice care i-a numit.
    (10) Orice membru al Consiliului de supraveghere sau al Comitetului executiv poate fi revocat de către Parlament, conform procedurii prevăzute la alin. (11), numai în cazul în care nu mai îndeplineşte condiţiile necesare exercitării atribuțiilor sau a comis o abatere gravă.
    (11) Preşedintele Consiliului de supraveghere este revocat la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu votul a 2/3 din numărul deputaţilor aleși. Revocarea celorlalţi membri ai Consiliului de supraveghere şi ai Comitetului executiv se face la propunerea Consiliului de supraveghere, înaintată ca urmare a demersului Guvernatorului Băncii Naţionale, sau la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu votul majorității deputaţilor aleși.
    (12) Hotărîrea de revocare a membrului Consiliului de supraveghere sau a membrului Comitetului executiv poate fi atacată la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (13) Parlamentul numeşte membrii Consiliului de supraveghere şi ai Comitetului executiv în funcţiile devenite vacante în termen de cel mult 3 luni de la survenirea vacanţei funcţiei.”
    15. Articolul 24:
    în denumirea articolului, cuvîntul „Competenţele” se substituie cu cuvîntul „Atribuţiile”;
    la alineatul (1), sintagma „Consiliului de administraţie” se substituie cu sintagma „Comitetului executiv”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În caz de absenţă sau de imposibilitate de îndeplinire a atribuţiilor, Guvernatorul este suplinit de prim-viceguvernator, iar în lipsa acestuia – de unul dintre viceguvernatori, care este abilitat conform reglementărilor interne ale Băncii Naționale. Guvernatorul poate transmite unele atribuţii ale sale membrilor Comitetului executiv şi conducătorilor de subdiviziuni ale Băncii Naţionale.”
    16. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 25. Incompatibilităţi şi restricţii
    (1) Membrii organelor de conducere ale Băncii Naţionale nu pot fi deputaţi, membri ai Guvernului, membri ai vreunui partid politic sau formaţiuni social-politice, nu pot face parte din autoritatea judecătorească sau din administraţia publică, nu pot desfăşura ori participa la activităţi cu caracter politic, nu pot face agitaţie electorală în favoarea vreunui partid sau formaţiuni social-politice.
    (2) Membrii organelor de conducere şi personalul Băncii Naţionale nu pot exercita activităţi care ar putea genera un conflict de interese în procesul realizării de către aceştia a atribuţiilor de serviciu. Membrii Comitetului executiv nu pot exercita alte activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor didactice şi ştiinţifice.
    (3) Membrii organelor de conducere, timp de un an după eliberarea lor din funcţie, nu pot activa în calitate de membri ai organelor de conducere ale entităţilor reglementate și supravegheate de Banca Naţională.
    (4) Membrii organelor de conducere deţin funcţii de demnitate publică prin numire şi se supun prevederilor aplicabile ale legislaţiei cu privire la statutul persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică, în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.
    (5) Personalului cu atribuţii de supraveghere îi este interzisă participarea în cadrul comisiilor de expertiză, precum şi la orice alte acţiuni de verificare care excedează atribuţiile şi competenţele conferite acestuia prin lege.”
    17. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Atribuţiile Consiliului de supraveghere
    (1) În exercitarea competenţelor privind supravegherea, prevăzute la art. 22 alin. (3), Consiliul de supraveghere are următoarele atribuţii:
    a) aprobă raportul anual şi situaţiile financiare anuale ce urmează a fi prezentate de către Banca Naţională autorităţilor competente;
    b) adoptă standardele sistemului de control intern, verifică şi evaluează în mod continuu funcţionarea sistemului de control intern şi a elementelor acestuia;
    c) numeşte în funcţie controlorul general, la propunerea Comitetului de audit, şi stabileşte condiţiile de remunerare a acestuia, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor numiţi în funcţie;
    d) adoptă normele de etică profesională în Banca Naţională;
    e) determină fondul de salarizare al Băncii Naţionale şi nivelul salarizării membrilor Comitetului executiv, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor numiţi în funcţie;
    f) stabileşte condiţiile de acordare a creditelor pentru salariaţii Băncii Naţionale;
    g) stabileşte valoarea nominală, designul bancnotelor şi al monedelor metalice, modul de punere în circulaţie şi condiţiile de retragere a lor din circulaţie, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor numiţi în funcţie;
    h) înaintează propuneri vizînd majorarea capitalului Băncii Naţionale, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor numiţi în funcţie;
    i) aprobă devizul de cheltuieli şi alocaţiile pentru investiţii ale Băncii Naţionale şi monitorizează executarea acestora;
    j) selectează, pe bază de licitaţie, organizaţia de audit extern;
    k) determină cuantumul indemnizaţiilor lunare ale membrilor Consiliului de supraveghere care nu sînt şi membri ai Comitetului executiv, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor numiţi în funcţie. Indemnizaţia lunară se stabileşte în mărime de pînă la 2 salarii medii lunare ale salariaţilor Băncii Naţionale, calculată conform personalului scriptic în vigoare la începutul anului gestionar;
    l) stabileşte modul de creare şi funcţionare a Comitetului monetar, Comitetului de investiţii, Comitetului de audit, Comitetului de supraveghere prudenţială şi a altor comitete care pot funcţiona în cadrul Băncii Naţionale;
    m) aprobă, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor numiţi în funcţie, înaintarea către Parlament a propunerilor de revocare din funcţie a membrilor organelor de conducere, ca urmare a demersului înaintat de Guvernator;
    n) aprobă regulamentele interne aferente exercitării atribuţiilor prevăzute la prezentul alineat, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor numiţi în funcţie.
    (2) Consiliul de supraveghere poate solicita Comitetului executiv orice informaţii pe care le consideră necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale şi poate efectua verificările corespunzătoare ale informațiilor.
    (3) Consiliul de supraveghere prezintă Parlamentului, cel puţin anual, rapoarte privind activitatea de supraveghere desfăşurată.”
    18. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 27. Atribuţiile Comitetului executiv
    (1) Comitetul executiv are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte politica monetară în stat, inclusiv nivelul ratelor dobînzii la instrumentele politicii monetare, condiţiile de acordare a creditelor, tipul şi nivelul rezervelor pe care instituţiile financiare sînt obligate să le ţină la Banca Naţională;
    b) stabileşte politica valutară în stat şi regimul cursului de schimb al monedei naţionale;
    c) adoptă actele normative ale Băncii Naţionale şi aprobă recomandările ce urmează a fi prezentate de Banca Naţională autorităţilor competente;
    d) aprobă, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă, fiecare acordare de credit sau folosire a altor instrumente financiare în favoarea unei bănci, în conformitate cu art. 18 alin. (3);
    e) asigură implementarea hotărîrilor Consiliului de supraveghere, adoptate conform art. 26;
    f) decide asupra modului de eliberare a licenţelor, autorizaţiilor, permisiunilor, aprobărilor ce urmează a fi eliberate de Banca Naţională conform legislaţiei în vigoare;
    g) planifică şi organizează activitatea curentă a Băncii Naţionale;
    h) examinează, după caz, rezultatele controalelor efectuate la entităţile supravegheate de Banca Naţională, adoptă hotărîrile aferente acestora;
    i) hotărăşte asupra emiterii creanţelor Băncii Naţionale, volumului şi condiţiilor de emitere a lor.
    (2) Comitetul executiv exercită şi alte atribuţii care nu revin prin lege Consiliului de supraveghere.
    (3) Şedinţele Comitetului executiv se convoacă de președintele acestuia cel puţin o dată pe lună şi se desfăşoară conform prevederilor art. 31. Şedinţele pot fi convocate şi la cererea scrisă a trei membri ai Comitetului executiv.”
    19. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 28. Comitetul de audit
    (1) Comitetul de audit este creat prin hotărîre a Consiliului de supraveghere.
    (2) Comitetul de audit este compus din 3 membri ai Consiliului de supraveghere care nu sînt salariaţi ai Băncii Naţionale.
    (3) Comitetul de audit are următoarele atribuţii:
    a) monitorizează procesul de raportare financiară a Băncii Naţionale;
    b) monitorizează eficienţa sistemului de control intern şi de management al riscurilor;
    c) monitorizează şi direcţionează funcţia de audit intern;
    d) monitorizează independenţa şi activitatea auditului extern.
    (4) Domeniile detaliate de competenţă ale Comitetului de audit se stabilesc printr-un regulament intern, aprobat de Consiliul de supraveghere.
    (5) Comitetul de audit prezintă Consiliului de supraveghere, cel puţin anual, rapoarte privind activitatea de monitorizare desfăşurată, care vor conține recomandări pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea proceselor de activitate ale Băncii Naţionale.”
    20. Articolele 29 şi 30 se abrogă.
    21. Articolul 31:
    în titlu și în cuprinsul articolului, sintagma „Consiliului de administraţie” se substituie cu sintagma „Consiliului de supraveghere”;
    la alineatul (2), cuvintele „o dată pe lună” se substituie cu cuvîntul „trimestrial”, iar textul „în scris a 3” – cu textul „scrisă a 4”;
    la alineatul (4), cuvîntul „activi” se substituie cu cuvintele „numiţi în funcţie”;
    la alineatul (6), cuvîntul „Statutul” se substituie cu cuvîntul „actele”.
    22. La articolul 32:
    în titlu și la alineatul (1), sintagma „Consiliului de administraţie” se substituie cu cuvintele „organelor de conducere”;
    la alineatul (2), textul „Consiliului de administraţie le aduce la cunoştinţa Consiliului” se substituie cu textul „organului de conducere le aduce la cunoştinţă Consiliului de supraveghere sau Comitetului executiv”.
    23. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 33. Auditul intern
    (1) Banca Naţională are un organ de audit intern, constituit din specialişti cu competenţe în domeniile auditului, contabilităţii, finanţelor şi tehnologiilor informaţionale și condus de controlorul general.
    (2) Controlorul general al Băncii Naţionale se numeşte pe un termen de 5 ani de către Consiliul de supraveghere la propunerea Comitetului de audit şi se destituie din funcţie prin decizia motivată a Consiliului de supraveghere. Controlorul general poate să demisioneze cu condiţia notificării preşedintelui Consiliului de supraveghere cu 3 luni înainte.
    (3) Controlorul general, în comun cu specialiştii organului de audit intern:
    a) stabilește procedurile de audit intern;
    b) examinează şi evaluează procesele de activitate, inclusiv calitatea metodelor de control şi de gestiune a riscurilor, sistemele informatice utilizate, examinează alte subiecte, în scopul asigurării respectării cerinţelor legislaţiei în vigoare şi ale normelor interne;
    c) examinează situaţiile financiare şi executarea devizului de cheltuieli şi alocaţiilor pentru investiţii ale Băncii Naţionale, confirmînd aceasta printr-un aviz.
    (4) Organul de audit intern este subordonat şi raportează Consiliului de supraveghere.”
    24. În cuprinsul articolului 34, sintagma „Consiliul de administraţie” se substituie cu sintagma „Comitetul executiv”.
    25. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 35. Garanţii în exercitarea atribuţiilor
    (1) Banca Naţională, membrii organelor de conducere ale Băncii Naţionale şi personalul acesteia însărcinat să exercite atribuţii de supraveghere nu răspund contravenţional, civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credinţă şi fără neglijenţă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor de supraveghere.
    (2) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1) sînt suportate de Banca Naţională.
    (3) Membrii organelor de conducere ale Băncii Naţionale nu pot fi reţinuţi, arestaţi ori traşi la răspundere contravenţională sau penală decît la decizia Procurorului General.”
    26. La articolul 36 alineatul (1), sintagma „Consiliului de administraţie” se substituie cu cuvintele „organelor de conducere”.
    27. La articolul 39 alineatul (1), textul: „Banca Națională acceptă depozite de la Ministerul Finanțelor și de la alte organe ale statului în baza unui demers al Guvernului.” se substituie cu textul: „În baza unui demers al Guvernului, Banca Naţională acceptă depozite de la Ministerul Finanţelor şi de la alte organe ale statului, în condiţii de piaţă, conform reglementărilor Băncii Naţionale.”
    28. Articolul 41 se completează în final cu cuvintele „sau prin acordarea de credite overnight”.
    29. La articolul 42, după cuvîntul „vîndă” se introduce textul „ , pe piaţa secundară,”.
    30. Articolul 48 se abrogă.
    31. Legea se completează cu capitolul VI1 cu următorul cuprins:
„Capitolul VI1
SISTEMUL DE PLĂŢI
    Articolul 491. Supravegherea sistemului de plăţi
                           în Republica Moldova
    (1) Banca Naţională supraveghează sistemele de plăţi şi decontări, instrumentele de plată şi alte componente ale sistemului de plăţi din Republica Moldova, a căror funcţionare stabilă şi eficientă este esenţială pentru stabilitatea financiară, pentru implementarea politicii monetare şi promovarea încrederii publicului în efectuarea plăţilor fără numerar.
    (2) În scopul supravegherii sistemului de plăţi în Republica Moldova, Banca Naţională are dreptul:
    a) să adopte politici în care să stabilească principiile şi modalitatea de organizare a supravegherii sistemelor de plăţi şi decontări, a instrumentelor de plată şi a altor componente ale sistemului de plăţi care urmează a fi supuse supravegherii;
    b) să adopte acte normative care stabilesc condiţiile şi modul de organizare, funcţionare şi utilizare a sistemelor de plăţi şi decontări, a instrumentelor de plată, a altor componente ale sistemului de plăţi din Republica Moldova;
    c) să solicite şi să primească informaţii şi rapoarte de la operatorii (administratorii) şi participanţii la sistemele de plăţi şi decontări;
    d) să efectueze controlul asupra organizării şi funcţionării sistemelor de plăţi şi decontări, asupra activităţii operatorilor (administratorilor) şi participanţilor la sistemele de plăţi şi decontări;
    e) să aplice măsuri de remediere şi sancţiuni faţă de operatorii (administratorii) sistemelor de plăţi şi decontări.
    Articolul 492. Reglementarea şi supravegherea
                           activităţii de prestare a serviciilor
                           de plată şi de emitere a monedei
                           electronice
    Banca Naţională este autoritatea publică care reglementează, supraveghează şi licenţiază activitatea de prestare a serviciilor de plată a băncilor şi societăţilor de plată, precum şi activitatea de emitere a monedei electronice în conformitate cu prezenta lege şi cu alte legi. În acest scop, Banca Naţională este împuternicită:
    a) să adopte actele normative pentru activitatea legată de prestarea serviciilor de plată şi de emiterea monedei electronice;
    b) să supravegheze activitatea prestatorilor de servicii de plată şi a emitenţilor de monedă electronică cărora le-a eliberat licenţă;
    c) să efectueze, prin intermediul funcţionarilor săi şi al altor experţi, controale asupra prestatorilor de servicii de plată şi a emitenţilor de monedă electronică cărora le-a eliberat licenţă, precum şi să examineze registrele, documentele şi conturile acestora, condiţiile de activitate şi respectarea de către aceştia a legislaţiei;
    d) să ceară şi să primească de la orice salariat al prestatorilor de servicii de plată şi al emitenţilor de monedă electronică cărora le-a eliberat licenţă informaţiile necesare pentru reglementarea şi supravegherea activităţii acestora;
    e) să aplice măsuri de remediere şi sancţiuni prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronică cărora le-a eliberat licenţă.
    Articolul 493. Acordarea serviciilor de clearing
                           şi de plată
    Banca Naţională poate presta băncilor şi altor instituţii eligibile servicii de clearing (compensare) şi de plată, precum şi poate stabili reguli şi emite acte normative respective.”
    32. La articolul 51, litera c) se abrogă.
    33. În denumirea capitolului IX, cuvintele „CONTROLUL CONTABIL” se substituie cu cuvintele „AUDITUL EXTERN”.
    34. La articolul 68:
    în titlu, cuvintele „Controlul financiar” se substituie cu cuvîntul „Auditul”;
    în cuprinsul articolului, sintagma „Consiliul de administraţie” se substituie cu sintagma „Consiliul de supraveghere”.
    35. Articolul 69 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Banca Naţională publică statistica balanţei de plăţi, statistica poziţiei investiţionale internaţionale şi a datoriei externe a Republicii Moldova:
    a) date provizorii – trimestrial, în termen de 3 luni de la sfîrşitul trimestrului de gestiune;
    b) date finale – anual, în termen de 9 luni de la sfîrşitul anului de gestiune.”
    36. La articolul 71 alineatul (2) litera d), sintagma „Consiliul de administraţie” se substituie cu sintagma „Consiliul de supraveghere”.
    37. La articolul 72, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Prevederile prezentului articol se referă şi la compilarea şi publicarea statisticii balanţei de plăţi, a poziţiei investiţionale internaţionale şi a datoriei externe.”
    38. Articolul 752:
    la alineatul (2), sintagma „Consiliului de administraţie” se substituie cu sintagma „Comitetului executiv”;
    la alineatul (3), sintagma „Consiliul de administraţie” se substituie cu sintagma „Comitetul executiv”.
    39. La articolul 761 alineatul (2), textul „articolului 41 al prezentei legi, Consiliul de administraţie” se substituie cu textul „art. 15 şi 41, Comitetul executiv”.
    Art. II. – La articolul 39 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, cuvintele „Consiliul de Administraţie al Băncii şi coordonat cu Parlamentul” se substituie cu sintagma „Consiliul de supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei”.
    Art. III. – Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 19, după textul „viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei,” se introduce textul „membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei,”.
    2. În anexă, poziția „Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei” se completează în final cu textul „ , membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei”.
    Art. IV. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei devin membri de drept ai Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, conform mandatelor de Guvernator, prim-viceguvernator şi viceguvernator deţinute, pînă la expirarea acestora.
    (2) Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, conform mandatelor de Guvernator și prim-viceguvernator, devin de drept președinte și, respectiv, vicepreședinte ai Consiliului de supraveghere pînă la expirarea mandatelor acestora.
    (3) Funcţiile vacante în Consiliul de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei vor fi suplinite în modul prevăzut la art. 23 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.
    Art. V. – Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                         Andrian CANDU

    Nr. 147. Chișinău, 30 iulie 2015.