HGM492/2015
ID intern unic:  360481
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 492
din  11.08.2015
pentru aprobarea Regulamentului sanitar
privind materialele și obiectele din plastic reciclat
destinate să vină în contact cu produsele alimentare
Publicat : 21.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 224-233     art Nr : 623
    MODIFICAT
    HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214 
     În temeiul art.5 şi art. 9 alin. (1) și (9) din Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431), cu modificările și completările ulterioare, art. 6 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare, conform anexei nr.1;
    Completările ce se operează în Regulamentul sanitar privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 17 iulie 2014, conform anexei nr. 2.
    2. Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Se permite comercializarea și utilizarea materialelor și a obiectelor din plastic reciclat care conțin plastic reciclat obținut în urma unui proces de reciclare, care era aplicat la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, pînă la epuizarea stocurilor.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.4 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]

    PRIM-MINISTRU                                                    Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                     Ruxanda Glavan

    Nr. 492. Chişinău, 11 august 2015.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 492
din 11 august 2015

REGULAMENT SANITAR
privind materialele și obiectele din plastic reciclat
destinate să vină în contact cu produsele alimentare
    Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare (în continuare – Regulament) transpune prevederile Regulamentului (CE) nr. 282/2008 al Comisiei din 27 martie 2008 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2023/2006 şi este o măsură specifică în sensul Regulamentului (CE) nr. 1935/2004, art. 5 alin. (1) lit. a), c), d), e), f), h), i) şi j), transpus în legislaţia naţională prin Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011.
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament se aplică materialelor și obiectelor din plastic, precum și componentelor acestora, care sînt destinate să vină în contact cu produsele alimentare, astfel cum se menționează la pct. 1 al Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013 și care conțin plastic reciclat (în continuare – materiale și obiecte din plastic reciclat).
    2. Prezentul Regulament nu se aplică următoarelor materiale și obiecte din plastic reciclat, cu condiția că acestea au fost fabricate în conformitate cu normele de bună practică de fabricație stabilite prin Regulamentul sanitar privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 17 iulie 2014:
    1) materiale și obiecte din plastic reciclat produse din monomeri și materii prime, derivate din depolimerizarea chimică a materialelor și a obiectelor din plastic;
    2) materiale și obiecte din plastic reciclat produse din reziduurile rezultate din tăiere și/sau resturile rămase în urma procesului de producție, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013, care sînt reciclate în același loc de producție sau sînt utilizate în alt loc;
    3) materiale și obiecte din plastic reciclat în care plasticul reciclat este utilizat în spatele unei bariere funcționale din plastic, precum se menționează în Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013.
    3. Materialele și obiectele din plastic reciclat care intră sub incidența prezentului Regulament se supun în continuare și prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013.
    4. În sensul prezentului Regulament, se aplică următoarele noţiuni:
    circuite de produse aflate într-un lanț închis și controlat – ciclurile de fabricare și de distribuție în cadrul cărora produsele circulă în interiorul unui sistem controlat de refolosire și distribuție și în care materialele reciclate provin doar din aceste elemente ale lanțului, astfel încît introducerea neintenționată a materialelor exterioare corespunde procesului tehnologic;
    materii prime din plastic alimentar reciclat – materialele și obiectele din plastic reciclat colectate și sortate după utilizare, folosite ca materii prime în cadrul unui proces de reciclare;
    proces de reciclare – procesele în cadrul cărora se produce plastic reciclat;
    reciclator – persoana fizică sau juridică responsabilă de a se asigura că cerințele prezentului Regulament în ceea ce privește procesul de reciclare sînt îndeplinite în cadrul întreprinderii pe care o administrează;
    test de eficacitate – demonstrație a eficacității unui proces de reciclare în eliminarea contaminării chimice existente în materialele sau în obiectele din plastic.
II. Cerințe aplicabile materialelor și obiectelor
din plastic reciclat

    5. Materialele și obiectele din plastic reciclat sînt introduse pe piață numai dacă acestea conțin plastic reciclat obținut în urma unui proces tehnologic de reciclare avizat sanitar în conformitate cu prezentul Regulament.
    6. Procesul tehnologic de reciclare avizat sanitar, menționat la pct. 5 al prezentului Regulament, este gestionat prin intermediul unui sistem de asigurare a calității, care garantează că plasticul reciclat respectă cerințele stabilite în avizul sanitar.
    Acest sistem de asigurare a calității respectă condițiile detaliate care figurează la pct. 7 şi 8 ale prezentului Regulament.
    7. Pentru a fi avizat sanitar, un proces de reciclare trebuie să respecte următoarele condiții:
    1) calitatea materiilor prime din plastic reciclat trebuie să fie caracterizată și controlată în conformitate cu cerințele specificate în Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013 și care garantează că materialul sau obiectul din plastic reciclat final respectă prevederile pct. 5 şi 6 ale Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011;
    2) materiile prime din plastic reciclat trebuie să provină din materiale și obiecte din plastic care au fost produse în conformitate cu prevederile Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013;
    3) materiile prime din plastic reciclat trebuie să provină dintr-un circuit de produse aflate într-un lanț închis și controlat, care garantează că sînt folosite numai materialele și obiectele care au fost destinate să vină în contact cu produsele alimentare și că se poate exclude orice contaminare a materiilor prime din plastic cu substanțe chimice la o concentrație care depășește limitele prevăzute la pct. 14-19 ale Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013;
    4) calitatea plasticului reciclat trebuie să fie caracterizată și controlată în conformitate cu criteriile prestabilite la cap. II-IV ale Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013, care garantează că materialul sau obiectul din plastic reciclat final respectă prevederile pct. 5 și 6 ale Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011. Laboratorul pentru examinarea calității produsului reciclat trebuie să fie acreditat în condițiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;
    5) trebuie să fie stabilite condiții de utilizare a plasticului reciclat, prin care să se garanteze că materialele și obiectele din plastic reciclat respectă prevederile pct. 5 și 6 ale Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011.
    8. Pentru substanțele chimice utilizate și evaluarea proceselor de reciclare vor fi aplicate prevederile punctelor 7-10 ale Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013.
    9. Dosarul tehnic va conține informațiile specificate la punctele 6-8 ale prezentului Regulament pentru evaluarea siguranței unui proces de reciclare.
    10. În termenele prevăzute de legislația privind actele permisive ale autorităților de reglementare (10 zile lucrătoare) de la primirea unei cereri valabile, autoritatea de reglementare și supraveghere emite un aviz sanitar prin care stabilește dacă procesul de reciclare respectă sau nu condițiile stabilite la punctele 6-8 ale prezentului Regulament.
    11. Cererile de avizare sanitară, informaţiile suplimentare furnizate de solicitanţi şi avizele emise de autoritatea de reglementare şi supraveghere, cu excepţia informaţiilor confidenţiale, sînt accesibile publicului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    12. Autoritatea de reglementare şi supraveghere examinează cererile solicitanţilor în conformitate cu procedurile de autorizare sanitară specificate în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 12 mai 2010 „Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”.
    13. Avizul sanitar pentru procesul de reciclare include:
    1) numele procesului de reciclare;
    2) numele și adresa titularului (titularilor) avizului;
    3) descrierea procesului de reciclare;
    4) condițiile sau restricțiile privind materiile prime din plastic;
    5) condițiile sau restricțiile privind procesul de reciclare;
    6) caracterizarea plasticului reciclat;
    7) condițiile cu privire la domeniul de aplicare a plasticului reciclat care a fost produs prin intermediul procesului de reciclare;
    8) cerințele privind monitorizarea conformității procesului de reciclare cu condițiile stabilite în aviz;
    9) data de la care avizul este valabil.
    14. Avizul sanitar eliberat titularului este valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Procesul de reciclare avizat este înscris în Registrul prevăzut la pct. 18 al prezentului Regulament.
    15. În urma avizării sanitare a unui proces de reciclare, în conformitate cu prezentul Regulament, titularul avizului sanitar respectă toate condițiile sau restricțiile aferente respectivului aviz.
    16. Titularul avizului sau orice alt operator economic care utilizează procesul de reciclare avizat informează imediat autoritatea de reglementare şi supraveghere cu privire la orice informație nouă de natură științifică sau tehnică care ar putea afecta evaluarea siguranței procesului de reciclare în legătură cu sănătatea oamenilor. În cazul în care este necesar, autoritatea de reglementare şi supraveghere reexaminează evaluarea.
    17. Acordarea avizului sanitar nu afectează răspunderea civilă, contravențională sau penală a nici unui operator economic în ceea ce privește procesul de reciclare avizat, materialele sau obiectele care conțin plastic reciclat obținut în urma procesului de reciclare avizat și produsele alimentare care vin în contact cu astfel de materiale sau obiecte.
    18. Autoritatea de reglementare şi supraveghere instituie și păstrează un Registru al avizelor pentru procesele de reciclare avizate, în conformitate cu Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.
    19. Registrul este pus la dispoziția publicului, prin intermediul paginii web oficiale a autorității de reglementare şi supraveghere.
    20. Fiecare intrare din Registru include informațiile menționate la pct. 13 al prezentului Regulament.
    21. Autoritatea de reglementare şi supraveghere efectuează controale oficiale pentru a asigura respectarea prezentului Regulament în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    22. În cadrul controlului oficial, autoritatea de reglementare şi supraveghere verifică dacă procesul de reciclare corespunde procesului avizat sanitar în corespundere cu cerințele prezentului Regulament și dacă se aplică un sistem de asigurare a calității, în conformitate cu Regulamentul sanitar privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 17 iulie 2014.
III. Declarația conformității
    23. Pe lîngă cerințele pct. 19 al Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011 și pct. 31-35 ale Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013, declarația de conformitate a materialelor și a obiectelor din plastic reciclat conține informațiile care figurează la pct. 24 al prezentului Regulament.
    24. Pe lîngă cerințele pct. 31-35 ale Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013, declarația de conformitate a plasticului reciclat conține:
    1) informația conform căreia numai plasticul reciclat obținut în urma unui proces de reciclare avizat sanitar a fost utilizat, cu menționarea numărului atribuit în registrul autorității de reglementare şi supraveghere pentru procesul de reciclare avizat sanitar;
    2) informația conform căreia materiile prime din plastic, procesul de reciclare și plasticul reciclat îndeplinesc specificațiile pentru care a fost acordat avizul sanitar;
    3) informația conform căreia se aplică un sistem de asigurare a calității, în conformitate cu pct. 9-10 ale prezentului Regulament.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 492
din 11 august 2015

Completările
ce se operează în Regulamentul sanitar privind buna practică
de fabricaţie
a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în
contact cu produsele alimentare, aprobat
prin Hotărîrea
 Guvernului nr. 594 din 17 iulie 2014

    Regulamentul sanitar privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 17 iulie 2014, se completează cu punctele 9 și 10 cu următorul cuprins:
    „9. Sistemul de asigurare a calității pus în aplicare de către reciclator trebuie să garanteze că capacitatea procesului de reciclare îndeplinește cerințele stabilite în avizul sanitar.
    10. Pentru toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de către reciclator în cadrul sistemului său de asigurare a calității trebuie să existe o documentație sistematică și ordonată sub formă de politici și proceduri scrise.
    Această documentație a sistemului de asigurare a calității trebuie să permită interpretarea uniformă a politicii și a procedurilor privind calitatea, precum programele, planurile, manualele, înregistrările și măsurile în materie de calitate care au fost adoptate pentru a garanta trasabilitatea și să includă:
    1) un manual privind politica de asigurare a calității care să cuprindă o definiție clară a obiectivelor reciclatorului în materie de calitate, organizarea societății, în special structurile organizaționale, responsabilitățile personalului de conducere și autoritatea acestuia din punct de vedere organizațional în materie de fabricare a plasticului reciclat;
    2) planurile de control al calității, inclusiv cele corespunzătoare caracterizării materiilor prime din plastic și plasticului reciclat, calificării furnizorilor, proceselor de sortare, proceselor de spălare, proceselor de curățare în profunzime, proceselor de încălzire sau oricărei alte părți a procesului care este relevantă pentru calitatea plasticului reciclat, inclusiv alegerea punctelor care sînt critice pentru controlul calității materialelor din plastic reciclat;
    3) procedurile de gestiune și operaționale puse în aplicare pentru a monitoriza și a controla întregul proces de reciclare, inclusiv tehnicile de inspecție și de asigurare a calității în toate etapele de fabricare, în special stabilirea limitelor critice în punctele care sînt critice pentru calitatea materialelor din plastic reciclat;
    4) metodele de monitorizare a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității, în special a capacității sale de a obține calitatea dorită a plasticului reciclat, inclusiv controlul produselor care nu sînt conforme;
    5) testele și protocoalele investigațiilor aplicate înaintea, în timpul și după fabricarea plasticului reciclat, frecvența cu care acestea au loc, precum și echipamentul de testare utilizat; trebuie asigurată în mod corespunzător trasabilitatea calibrării echipamentului de testare;
    6) documentele de înregistrare adoptate.”