HGM493/2015
ID intern unic:  360482
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 493
din  11.08.2015
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind obiectele
din ceramică, sticlă, porțelan,
faianță, emailate şi vitrificate
care vin în contact
cu produsele alimentare
Publicat : 21.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 224-233     art Nr : 624
    MODIFICAT
    HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214      În temeiul art. 9 alin. (1) şi (9) din Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind obiectele din ceramică, sticlă, porțelan, faianță, emailate și vitrificate care vin în contact cu produsele alimentare (se anexează).
    2. Regulamentul sanitar privind obiectele din ceramică, sticlă, porțelan, faianță, emailate și vitrificate care vin în contact cu produsele alimentare intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Se permite comercializarea obiectelor din ceramică, sticlă, porțelan, faianță, emailate și vitrificate care vin în contact cu produsele alimentare, introduse pe piaţă în mod legal înainte de data intrării în vigoare a prezentului Regulament pînă la epuizarea stocurilor.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.4 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]


    PRIM-MINISTRU                                                        Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                         Ruxanda Glavan

    Nr. 493. Chişinău, 11 august 2015.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 493
din 11 august 2015
REGULAMENTUL SANITAR
privind obiectele din ceramică, sticlă, porțelan, faianță, emailate
și vitrificate care vin în contact cu produsele alimentare
    Regulamentul sanitar privind obiectele din ceramică, sticlă, porțelan, faianță, emailate și vitrificate, care vin în contact cu produsele alimentare (în continuare – Regulament) transpune prevederile Directivei Consiliului din 15 octombrie 1984 nr. 84/500/CEE privind obiectele din ceramică care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L277 din 20 octombrie 1984, cu modificările ulterioare, şi este o măsură specifică în sensul Regulamentului (CE) nr. 1935/2004, art. 5 alin. (1) lit. a), c), d), e), f), h), i) şi j), art. 16 alin. (1) și (2), transpus în legislaţia naţională prin Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011 (pct.10, 19 și 20).
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament reglementează migrarea posibilă a plumbului şi a cadmiului din obiectele din ceramică, sticlă, porțelan, faianță, emailate și vitrificate (în continuare – obiecte) care, în stadiul de produse finite, vin sau care sînt în contact cu produsele alimentare.
    2. În sensul prezentului Regulament, se aplică următoarele noțiuni:
    obiecte din ceramică – obiecte fabricate dintr-un amestec de substanţe anorganice cu un conţinut de argilă sau de silicat la care se pot adăuga cantităţi mici de substanţe organice și care pot fi smălţuite, emailate şi/sau decorate;
    obiecte din sticlă – corpuri solide, cu o structura amorfă, obţinute prin subrăcirea unor topituri cu compoziţii chimice variabile (nisip cuarțos, principalul component al căruia este dioxidul de siliciu (cuarţul), soda calcinată) ce devin rigide la intervale diferite de temperatură, datorită creşterii treptate a vascozității;
    obiecte din porțelan – obiecte ceramice albe și translucide obținute prin arderea la temperaturi înalte a unei paste de cuarț, de caolin și de feldspat împreună cu adaosuri de alți componenți;
    obiecte din faianță – obiecte ceramice sub formă de obiecte de olărie cu masa albă, poroasă, acoperită cu smalț, asemănător cu porțelanul, fabricat prin ardere dintr-un amestec de caolin, feldspat, cuarț;
    obiecte emailate – obiecte acoperite cu peliculă pe bază de rășini, obținute prin topire sau prin sinterizare, constituită în special din siliciu și din bariu, care se aplică pe suprafața unor obiecte metalice sau ceramice, pentru a le proteja împotriva coroziunii, a le îmbunătăți rezistența mecanică, a realiza izolarea lor electrică, în scop decorativ etc.;
    obiecte vitrificate – obiecte acoperite cu un strat de amorfă sticloasă de silicat sau un amestec de silicați, printr-o operație de topire urmată de solidificare;
    limită de migrare specifică – cantitatea maximă permisă dintr-o substanţă eliberată dintr-un material sau obiect în alimente sau simulanţi alimentari.
II. Reglementarea migrării plumbului şi
cadmiului din obiecte

    3. Migrarea plumbului şi cadmiului din categoriile de obiecte nu trebuie să depăşească limitele de migrare specifică stabilite la punctul 8 al prezentului Regulament.
    4. Limitele de migrare specifică a plumbului şi cadmiului din categoriile de obiecte se determină în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, utilizînd metoda de analiză prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    5. În cazul în care obiectul este un vas cu capac din același material, limitele de migrare specifică de plumb şi/sau cadmiu care nu trebuie depăşită (mg/dm2 sau mg/l) se aplică numai pentru vas.
    6. Vasul în exclusivitate şi suprafaţa interioară a capacului se analizează separat în aceleaşi condiţii.
    7. Suma concentraţiilor extrase de plumb şi/sau cadmiu astfel obţinute se raportează, după caz, la suprafaţa specifică sau la volumul vasului.
    8. Se consideră că un obiect îndeplineşte cerinţele prezentului Regulament atunci cînd cantităţile de plumb şi/sau cadmiu extrase în timpul unei analize efectuate în conformitate cu condiţiile și metoda stabilite în anexele nr. 1 și 2 la prezentul Regulament nu depăşesc următoarele limite,

    Categoria 1:                                                  Plumb                 Cadmiu
    Obiectele care nu pot fi umplute
    (plate) și obiectele care pot fi
    umplute, a căror adîncime
    interioară măsurată de la punctul
    cel mai de jos pînă la planul
    orizontal care trece prin marginea
    superioară nu depășește 25 mm                     0,8 mg/dm2         0,07 mg/dm2

    Categoria 2:
    Toate celelalte obiecte care
    pot fi umplute                                                 4,0 mg/l              0,3 mg/l

    Categoria 3:
    Vase de gătit; recipiente pentru
    ambalare și depozitare cu
    capacități mai mari de trei litri                          1,5 mg/l              0,1 mg/l
    9. În cazul în care un obiect nu depăşeşte limitele de migrare specifică, sau depășește cu mai puțin de 50%, limitele de migrare specifică, stabilite de prezentul Regulament se consideră că acel obiect satisface cerinţele prezentului Regulament, dacă cel puţin alte trei obiecte cu aceeaşi formă, dimensiune, decoraţie şi smalţ fac obiectul unei analize efectuate în condiţiile și cu metoda stabilite în anexele nr.1 și 2 la prezentul Regulament, iar cantităţile medii de plumb şi/sau cadmiu extrase din acele obiecte nu depăşesc limitele de migrare specifică.
III. Declarația conformității și supravegherea
    10. La etapa de comercializare cu amănuntul, obiectele aflate în realizare sînt însoțite de o declarație scrisă, în conformitate cu pct. 19 și 20 ale Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011. Declarația menționată se eliberează de către producător sau importator stabilit în Republica Moldova și conține informațiile prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
    11. Producătorul sau importatorul pune la dispoziția autorităților de supraveghere, la cerere, documentația care demonstrează că obiectele respectă limitele de migrare specifică pentru plumb și cadmiu prevăzute la punctul 8 al prezentului Regulament. Această documentație conține rezultatele analizelor efectuate, condițiile de lucru, denumirea și adresa laboratorului care a efectuat analizele.

Anexa nr. 1
la Regulamentul sanitar privind obiectele
din ceramică, sticlă, porțelan, faianță,
emailate şi vitrificate care vin în contact
cu produsele alimentare

Condiții de analiză pentru
determinarea migrării plumbului și a cadmiului
    1. Lichid de analiză („simulant”) – acid acetic 4% (40 ml de acid acetic glacial în apă şi se completează la 1000 ml (v/v)) în soluţie apoasă proaspăt preparată.
    2. Condiţiile de analiză:
    1) analiza se efectuează la o temperatură de 22 ± 2°C pe o durată de 24 ± 0,5 ore;
    2) pentru determinarea migrării de plumb, se acoperă proba cu un mijloc adecvat de protecţie şi se expune condiţiilor de iluminare normale dintr-un laborator;
    3) pentru determinarea migrării de cadmiu, se acoperă proba pentru a se asigura păstrarea suprafeţei care urmează să fie analizată în întuneric total.
    3. Umplerea:
    1) Probe care pot fi umplute
    Se umple obiectul cu soluţie de acid acetic 4% (v/v) pînă la un nivel care nu depăşeşte 1 mm de la punctul de deversare; distanţa se măsoară de la marginea superioară a probei.
    Probele cu margine orizontală sau uşor înclinată se umplu astfel încît distanţa dintre suprafaţa lichidului şi punctul de deversare să nu depăşească 6 mm măsuraţi de-a lungul marginii înclinate.
    2) Probe care nu pot fi umplute (plate)
    În primul rînd se acoperă suprafaţa probei, care nu vine în contact cu produsele alimentare cu un strat protector adecvat care să reziste la acţiunea unei soluţii de acid acetic 4% (v/v). Apoi proba se scufundă într-un recipient care conţine un volum cunoscut de soluţie de acid acetic, astfel încît suprafaţa care vine în contact cu alimentele să fie complet acoperită de lichidul de analiză.
    4. Determinarea suprafeţei specifice:
    Suprafaţa specifică a obiectelor din categoria 1 enumerate în pct. 8 al prezentului Regulament este egală cu suprafaţa specifică a meniscului format de suprafaţa de lichid liberă obţinută prin respectarea cerinţelor de umplere stabilite la punctul 3 din prezenta anexă.

Anexa nr. 2
la Regulamentul sanitar privind obiectele
din ceramică, sticlă, porțelan, faianță,
emailate şi vitrificate care vin în contact
cu produsele alimentare

Metoda de analiză
pentru determinarea migrării plumbului și a cadmiului
    1. Obiectul şi domeniul de aplicare
    Metoda de analiză permite determinarea migrării specifice de plumb şi/sau cadmiu.
    2. Principiul
    Determinarea migrării specifice a plumbului și/sau a cadmiului se realizează printr-o metodă de analiză instrumentală care îndeplinește criteriile de performanță de la pct. 4.
    3. Reactivii
    1) Toţi reactivii trebuie să fie de calitate analitică, cu exepția cazurilor în care există alte dispoziții.
    2) În cazul în care se face referire la apă, aceasta reprezintă întotdeauna apă distilată sau apă de o calitate echivalentă.
    3) Acid acetic de 4% (v/v) în soluţie apoasă.
    Se adaugă 40 ml de acid acetic glacial în apă şi se completează la 1000 ml.
    4) Soluţiile-etalon.
    Se prepară soluţii-etalon care conţin 1000 mg/litru plumb şi, respectiv, cel puţin 500 mg/litru cadmiu în soluţie de acid acetic de 4%, menționată la subpct. 3).
    4. Criteriile de performanță ale metodei de analiză instrumentală
    1) Limita de detecție pentru plumb sau cadmiu trebuie să fie egală sau mai mică decît:
    0,1 mg/litru pentru plumb;
    0,01 mg/litru pentru cadmiu.
    Limita de detecție este definită ca acea concentrație de element în soluția de 4 % de acid acetic, menționată la pct. 3 subpct. 3), care dă un semnal egal cu dublul zgomotului de fond al instrumentului.
    2) Limita de cuantificare pentru plumb și cadmiu trebuie să fie mai mică sau egală cu:
    0,2 mg/litru pentru plumb;
    0,02 mg/litru pentru cadmiu.
    3) Recuperarea.
    Recuperarea plumbului și cadmiului adăugate în soluția de 4 % de acid acetic, menționată la pct. 3 alin. 3) trebuie să se situeze între limitele 80-120 % din cantitatea adăugată.
    4) Specificitatea.
    Metoda de analiză instrumentală utilizată nu trebuie să prezinte interferențe datorită matricei și interferențe spectrale.
    5. Etapele metodei
    1) Pregătirea probei
    Proba trebuie să fie curată şi să nu prezinte urme de grăsime sau de orice altă substanţă care poate afecta analiza.
    Se spală proba într-o soluţie care conţine detergent lichid de uz menajer la o temperatură de aproximativ 40°C. Se clăteşte proba în apă curgătoare şi apoi în apă distilată sau în apă de calitate echivalentă. Proba se scurge şi se usucă în vederea evitării oricăror impurități. Suprafața în cauză nu trebuie manipulată după ce a fost curățată.
    2) Determinarea cantităţii de plumb şi/sau de cadmiu
    a) Proba astfel pregătită se analizează conform condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    b) Înainte de prelevarea soluţiei de analiză pentru determinarea plumbului şi/sau a cadmiului, se omogenizează conţinutul probei printr-o metodă adecvată care previne orice pierdere a soluţiei sau orice abraziune a suprafeţei de analizat.
    c) Se efectuează o probă martor pentru reactivul utilizat la fiecare serie de determinări.
    d) Se efectuează, în condiţii adecvate, determinările conținutului de plumb şi/sau de cadmiu prin spectrofotometrie de absorbţie atomică.

Anexa nr. 3
la Regulamentul sanitar privind obiectele
din ceramică, sticlă, porțelan, faianță,
emailate şi vitrificate care vin în contact
cu produsele alimentare

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
    Declarația scrisă, menționată la punctul 2 al prezentului Regulament, conține următoarele date:
    1) identitatea și adresa operatorului care produce obiectul finit şi ale importatorului care importă în Republica Moldova;
    2) data declarației;
    3) confirmarea faptului că obiectul îndeplinește cerințele prezentului Regulament și ale Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011.
    Declarația scrisă permite identificarea mărfurilor pentru care este emisă și se reînnoiește în cazul unor modificări substanțiale ale producției care determină modificări ale migrării plumbului și cadmiului.