HGO558/2015
ID intern unic:  360495
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 558
din  14.08.2015
privind aprobarea Balanței energetice
de perspectivă pentru anul 2015
Publicat : 21.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 224-233     art Nr : 637
    În scopul creării unui sistem de prognozare energetică eficient şi în conformitate cu Decizia D/2013/02/MC-EnC din 24 octombrie 2013 a Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice cu privire la Regulamentul (CE) nr.1099/2008 privind statisticile în domeniul energiei, completat cu Regulamentul Comisiei (UE) nr.147/2013 din 13 februarie 2013, şi Decizia D/2012/02/MC-EnC din 18 octombrie 2012 a Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice cu privire la Directiva 2008/92/CE privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie, precum şi al îndeplinirii prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 141 din 24 februarie 2014 „Privind crearea sistemului de statistică energetică” (acțiunea 6.3.2), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Balanța energetică de perspectivă pentru anul 2015 (se anexează).
    2. Ministerul Economiei va elabora anual balanțele energetice de perspectivă şi le va prezenta, în luna decembrie a fiecărui an, spre aprobare Guvernului.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                      Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Stephane Christophe Bridе

    Nr. 558. Chişinău, 14 august 2015.


    anexă