HGA561/2015
ID intern unic:  360497
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 561
din  19.08.2015
cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului
de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova
 de organizațiile internaționale și țările donatoare
Publicat : 21.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 224-233     art Nr : 639
    Abrogată prin HG377 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.419


    În vederea executării prevederilor art. 12 și art. 18 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul creșterii eficienței, eficacității și durabilității asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la cadrul instituțional și mecanismul de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare, conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la Modulul Platformei pentru gestionarea asistenței externe „Date privind asistența financiară disponibilă pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor”, conform anexei nr.2.
    2. Cancelaria de Stat va asigura:
    în termen de 30 zile de la data publicării prezentei hotărîri, introducerea informației existente în Modulul Platformei pentru gestionarea asistenței externe „Date privind asistența financiară disponibilă pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor”.
    3. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 12 din 19 ianuarie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 11-12, art. 54);
    punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1161 din 20 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 252-253, art. 1276).
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                             Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                         Natalia Gherman
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Stephane Christophe Bridе
    Ministrul finanţelor                                                             Anatol Arapu

    Nr. 561. Chişinău, 19 august 2015.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 561
din 19 august 2015
REGULAMENT
cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare a
asistenţei externe
acordate Republicii Moldova de organizaţiile
internaţionale şi ţările donatoare

I. DISPOZIŢII GENERALE
Introducere
    1.Regulamentul cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare (în continuare – Regulament) stabileşte principiile şi procedurile care definesc:
    a) cadrul instituţional de coordonare a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de comunitatea donatorilor;
    b) procesul de programare, implementare, monitorizare și evaluare a proiectelor şi programelor de asistenţă externă.
    2. Prezentul Regulament are ca obiectiv creşterea eficienţei, eficacităţii şi durabilităţii asistenţei externe prin o mai bună coordonare pe parcursul întregului proces de programare, implementare, monitorizare și evaluare a asistenţei externe.
    3. Scopul Regulamentului este:
    a) definirea clară a competenţelor între entităţile implicate în procesul de programare, implementare, monitorizare și evaluare a asistenţei externe acordate de comunitatea donatorilor;
    b) stabilirea unei proceduri uniforme şi eficiente de programare şi monitorizare a asistenţei externe acordate de comunitatea donatorilor.
    4. Prezentul Regulament nu reglementează:
    a) asistenţa externă primită sub formă de ajutoare umanitare, mijloace filantropice şi sponsorizări;
    b) asistența externă acordată direct sectorului privat, asistenţa externă acordată de asociaţiile obşteşti internaţionale, precum şi asistenţa externă primită de asociaţiile obşteşti înregistrate în Republica Moldova, cu excepţia programelor negociate la nivel de Guvern destinate asociaţiilor obşteşti și sectorului privat sau care urmează a fi implementate cu suportul acestora;
    c) cadrul de cooperare a autorităţilor publice centrale cu organizaţiile internaţionale care presupune protejarea reciprocă a intereselor de securitate;
    d) asistenţa externă acordată direct Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia proiectelor/programelor negociate la nivel de Guvern în vederea dezvoltării capacităţilor instituţionale şi/sau îmbunătăţirii dotării tehnico-materiale a Băncii Naţionale a Moldovei.
Definiţii
    5. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel:
    analiză cost-eficienţă – măsură în care proiectul generează beneficii nete sociale şi economice;
    asistenţă externă – asistenţă financiară şi tehnică externă primită de Republica Moldova din partea organizaţiilor internaţionale şi ţărilor donatoare în vederea depăşirii unor situaţii critice, dezvoltării social-economice şi democratizării societăţii;
    asistenţă (cooperare) tehnică – transfer de cunoştinţe, inclusiv tehnologii, metodologii şi tehnici;
    asistenţă (cooperare) financiară (investiţională) – transfer de mijloace financiare sub formă de împrumuturi sau granturi;
    autoritate naţională de coordonare – instituţie naţională abilitată cu funcţia de coordonare la nivel naţional a asistenţei externe, acordate de ţările şi organizaţiile internaţionale donatoare;
    capacitate de absorbţie – capacitate de programare şi implementare a asistenţei externe, inclusiv abilitatea de elaborare a proiectelor calitative capabile să absoarbă maximum de fonduri alocate;
    contractor (implementator, operator) – persoană, organizaţie, consorţiu public sau privat, internaţional sau local, care livrează mărfuri, servicii pentru implementarea unui proiect de asistenţă tehnică sau investiţională, contractat de donator pentru implementarea unui proiect;
    coordonarea asistenţei externe – activităţi şi mecanisme puse în aplicare de Guvern în vederea direcţionării şi utilizării eficiente şi eficace a asistenţei externe avînd scopul de a maximiza impactul asistenţei externe asupra dezvoltării social-economice şi democratice a Republicii Moldova;
    donator (partener extern de dezvoltare) – ţară, grup de ţări, organizaţie internaţională care finanţează implementarea unor proiecte, studii sau alte tipuri de activităţi care au drept scop transmiterea de mijloace financiare, bunuri, cunoştinţe sau tehnologii Republicii Moldova;
    durabilitate – continuarea beneficierii de pe urma rezultatelor proiectului/programului;
    eficacitate – formă de măsurare (apreciere) a rezultatelor reale, în comparaţie cu rezultatele definite anterior acţiunii;
    eficienţă – apreciere a modului de utilizare a mijloacelor (financiare, umane, materiale, de timp) pentru atingerea rezultatelor planificate;
    evaluare – estimare a rezultatelor unui proiect sau program şi examinare a gradului de integrare a rezultatelor proiectului respectiv cu obiectivele generale de dezvoltare a sectorului şi/sau programului guvernamental;
    grant – asistență nerambursabilă transmisă de către donator către beneficiari pentru implementarea unor proiecte/programe, asistența poate fi sub formă de mijloace financiare și/sau bunuri;
    monitorizare – sistem de colectare sistematică a informaţiei pe parcursul perioadei de implementare, creat în scopul analizei relevanţei, eficienţei, eficacităţii, impactului şi durabilităţii proiectului/programului, cu scopul de a oferi informaţie administrativă instituției beneficiare primare şi autorităţii naţionale de coordonare pentru a le permite să reacţioneze la timp şi să întreprindă măsuri eficiente de optimizare/remediere;
    impact – efecte pozitive şi negative, primare şi secundare, produse direct sau indirect, intenţionat sau neintenţionat;
    instituția/organizația beneficiară primară (recipient) – entitatea guvernamentală care este principala beneficiară a proiectului finanţat de către donator;
    instituţia/organizația beneficiară secundară – entitatea guvernamentală sau nonguvernamentală care este beneficiara secundară a proiectului finanţat de către donator;
    Platforma pentru gestionarea asistenței externe (AMP)– sistem informațional automatizat accesibil online în care este stocată informația privind proiectele/programele de asistență externă;
    Planul de Gestiune a Datelor privind Platforma pentru gestionarea asistenţei externe și Manualul utilizatorului privind Platforma pentru gestionarea asistenței externe – ghiduri plasate în AMP, care sînt ajustate de autoritatea națională de coordonare în funcție de necesitate și obligatorii la utilizarea AMP;
    program – serie de proiecte cu un obiectiv general comun;
    programare – determinare a direcţiilor strategice în procesul de valorificare a asistenţei externe;
    proiect – serie de activităţi menite să atingă un obiectiv general şi/sau un set de obiective specifice într-o perioadă de timp stabilită şi un buget definit;
    proiect investiţional – proiect destinat creării de noi fonduri fixe, lărgirii, reutilării şi/sau modernizării celor existente;
    propunere de proiect – solicitare de asistență externă formulată de aplicant în conformitate cu documentaţia standard elaborată de Guvern, care specifică principalele caracteristici ale solicitării, precum beneficiarul, activităţile ce urmează a fi efectuate în cadrul proiectului, perioada de implementare, rezultatele ce urmează a fi atinse ca urmare a acestor activităţi, precum şi mijloacele necesare pentru implementarea lor;
    suport bugetar general– asistenţă financiară a bugetului prin transferul de mijloace financiare de la o ţară/organizaţie internaţională donatoare pentru finanţarea nepersonificată a cheltuielilor bugetului;
    suport bugetar sectorial – asistenţă financiară a bugetului prin transferul de mijloace financiare de la o ţară/organizaţie internaţională donatoare pentru implementarea programului sau strategiei de dezvoltare a sectorului;
    termeni de referinţă (fişa de proiect, caiet de sarcini) – document elaborat în baza propunerii de proiect, în conformitate cu cerinţele de aplicare pentru fondurile disponibile ale comunităţii donatorilor;
    validare – proces de verificare a informației despre proiectele înregistrate în Platforma pentru gestionarea asistenței externe (AMP), realizat de către autoritatea națională de coordonare a asistenței externe.
Principiile generale ale politicii Guvernului
în domeniul asistenţei externe
    6. Apartenenţa (subscrierea) la angajamentele pe plan internaţional în domeniul eficientizării asistenţei externe, precum Declaraţia de la Paris (2005), Agenda de acţiuni de la Accra (2008), Angajamentele de la Bussan (2011) şi Comunicatul de la Mexico (2014).
    7. În procesul de coordonare, în mod special la etapa de programare, se va asigura respectarea priorităților politicii externe vizînd cooperarea cu partenerii de dezvoltare.
    8. În atragerea asistenţei externe Guvernul va da preferinţă asistenţei tehnice şi financiare nerambursabile. Guvernul este precaut în contractarea împrumuturilor, în primul rînd, acelora cu un element de grant de minimum 25 procente.
    9. Guvernul continuă să-şi stabilească politicile şi obiectivele de dezvoltare, să asigure o coordonare şi sinergie mai bună în procesul de programare, implementare, monitorizare şi evaluare a asistenţei externe prin stabilirea unui larg proces consultativ şi dialog între Guvern, sectorul privat şi societatea civilă. De asemenea, Guvernul recunoaşte importanţa consultărilor şi dialogului cu comunitatea donatorilor.
    10. Guvernul acordă o atenţie sporită creşterii permanente a capacităţilor de absorbţie a asistenţei externe.
    11. Suportul bugetar general este modalitatea preferată de Guvern în procesul de contractare a asistenței externe, urmată de suportul bugetar sectorial, asistența tehnică și asistența financiară pentru proiectele investiționale.
    12. Coordonarea asistenţei externe este efectuată pe principii de transparenţă şi complementaritate, excluderea dublărilor şi asigurarea utilizării eficace şi eficiente a fondurilor, cu asigurarea atingerii obiectivului specificat în proiect/program.
II. CADRUL INSTITUŢIONAL
Comitetul interministerial pentru planificare strategică
    13. În sensul prezentului Regulament, Comitetul interministerial pentru planificare strategică asigură direcţionarea şi corelarea asistenţei externe pentru realizarea priorităţilor naţionale de dezvoltare social-economică, precum şi pentru utilizarea eficientă şi eficace a acesteia.
    14. Componența, misiunea, funcţiile şi atribuţiile Comitetului sînt stabilite de Guvern.
Coordonatorul naţional în domeniul asistenţei externe
    15. Funcţia de coordonator naţional în domeniul asistenţei externe (în continuare – coordonator naţional) este exercitată de Prim-ministru.
    16. În cadrul dialogului cu donatorii coordonatorul naţional asigură direcţionarea şi utilizarea eficientă a asistenţei externe, în scopul atingerii priorităţilor definite în programele naţionale de dezvoltare.
    17. Coordonatorul naţional exercită următoarele atribuţii:
    a) promovează în rîndurile donatorilor priorităţile de asistenţă externă şi proiectele identificate şi aprobate în cadrul Comitetului interministerial pentru planificare strategică;
    b) semnează acordurile în domeniul asistenţei externe;
    c) examinează progresele valorificării asistenţei externe, asigură monitorizarea implementării proiectelor/programelor de asistenţă externă.
Autoritatea naţională de coordonare
a asistenţei externe
    18. Autoritatea naţională de coordonare a asistenţei externe este Cancelaria de Stat.
    19. Autoritatea naţională de coordonare este responsabilă de programarea, monitorizarea, evaluarea operaţională şi evaluarea metodologică, precum şi asigurarea transparenţei în valorificarea asistenţei externe acordate Republicii Moldova de comunitatea donatorilor.
    20. În particular, autoritatea naţională de coordonare, prin intermediul subdiviziunii responsabile de coordonarea asistenţei externe (în continuare – Unitatea naţională de coordonare), exercită următoarele atribuţii:
    a) definitivează priorităţile de asistenţă externă în conformitate cu principalele documente naţionale de dezvoltare şi propunerile sectoriale primite de la consiliile sectoriale în domeniul asistenţei externe şi le prezintă spre aprobare Comitetului interministerial pentru planificare strategică;
    b) coordonează elaborarea şi negocierea acordurilor în domeniul asistenţei externe promovînd interesele naţionale, principiile egalităţii şi beneficiului reciproc în cadrul negocierilor;
    c) asigură diversificarea şi intensificarea cooperării tehnice şi financiare cu comunitatea donatorilor. Investighează şi analizează, în comun cu instituțiile vizate, sursele noi de asistenţă în dezvoltare;
    d) asigură informarea, în termen util, a potenţialilor beneficiari privind oportunităţile de obţinere a finanţării externe și a condițiilor de solicitare a asistenței;
    e) conlucrează cu comunităţile donatorilor în cadrul vizitelor acestora în ţară în scopul identificării proiectelor/programelor noi sau monitorizării şi evaluării celor existente;
    f) evaluează încontinuu capacitatea de absorbţie a asistenţei de către ţară, precum şi înaintează propuneri de îmbunătăţire a acesteia;
    g) coordonează procesul de monitorizare la nivel naţional a implementării proiectelor finanţate de comunitatea donatorilor;
    h) informează încontinuu Comitetul interministerial pentru planificare strategică privind statutul etapei de programare, eventualele probleme apărute şi soluţiile de depăşire propuse, precum şi mersul implementării asistenţei externe la nivel naţional;
    i) coordonează realizarea acţiunilor, agreate în acordurile semnate sau în alte documente similare, semnate cu comunitatea donatorilor privind creşterea eficienţei asistenţei externe acordate;
    j) asigură evidenţa şi validarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă acordate Republicii Moldova în AMP al cărei posesor şi administrator este Cancelaria de Stat;
    k) asigură transparenţa şi îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea şi publicitatea asistenţei externe acordate Republicii Moldova; asigură implementarea politicii de comunicare cu donatorii şi societatea civilă;
    l) asigură interacțiunea intersectorială dintre proiectele și programele de asistență externă pentru obținerea coerenței și concordanței acestora și excluderea suprapunerilor.
Coordonatorul sectorial al asistenţei externe
    21. Coordonatorul sectorial al asistenţei externe este conducătorul sau adjunctul autorităţii publice centrale. În funcţie de complexitatea domeniului de activitate a instituției beneficiare primare, în cadrul acesteia pot fi nominalizaţi mai mulţi coordonatori sectoriali ai asistenţei externe pentru sector.
    22. Coordonatorul sectorial al asistenţei externe (în continuare – coordonator sectorial) asigură coordonarea la nivel de sector a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de comunitatea donatorilor.
    23. În particular, coordonatorul sectorial exercită următoarele atribuţii, prin asigurarea:
    a) elaborării calitative şi în termen a propunerilor de proiecte şi programe sectoriale cu finanţare externă;
    b) conducerii grupului de negociere a acordului pentru proiectul/programul sectorial de asistenţă externă prin promovarea intereselor naţionale, a principiilor egalităţii şi beneficiului reciproc în cadrul negocierilor;
    c) interacţiunii armonizate intra- şi intersectoriale între proiectele şi programele de asistenţă externă pentru obţinerea unei coerenţe depline a acţiunilor implementate;
    d) atingerii maximale a obiectivului general și/sau obiectivelor specifice cu utilizarea eficientă a mijloacelor acordate;
    e) bunei funcţionări a procesului de implementare şi monitorizare a proiectelor şi programelor cu finanţare externă, lansate în sectorul coordonat de instituția beneficiară primară;
    f) întreprinderii măsurilor de rigoare privind remedierea situațiilor în cazul apariției unor impedimente sau factori care pun în pericol atingerea rezultatelor scontate în cadrul proiectelor/programelor de asistență externă;
    g) excluderii suprapunerilor şi dublărilor, precum şi asigurării durabilităţii asistenţei acordate în sectorul coordonat de instituția beneficiară primară;
    h) prezentării calitative şi în termen a rapoartelor de evaluare a proiectelor şi programelor implementate în sectorul coordonat de instituția beneficiară primară;
    i) elaborării raportului anual privind progresele în implementarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă în sector;
    j) transparenţei activităţilor şi rezultatelor obţinute în urma implementării proiectelor de asistenţă externă în sector;
    k) funcţionării eficiente a Consiliului sectorial în domeniul asistenţei externe.
Consiliul sectorial în domeniul asistenţei externe
    24. Consiliul sectorial în domeniul asistenţei externe (în continuare – Consiliul sectorial) este organul consultativ, creat în baza principiului de parteneriat, abilitat cu funcţii de programare şi monitorizare sectorială a proiectelor şi programelor de asistenţă externă.
    25. În funcţie de complexitatea domeniului de activitate a autorității publice, în cadrul acesteia pot fi create mai multe consilii sectoriale în domeniul asistenţei externe.
    26. Preşedinţia Consiliului sectorial este asigurată de coordonatorul sectorial. Consiliul sectorial are în componenţa sa:
    a) şefi sau reprezentanți ai subdiviziunilor responsabile de formularea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în sector şi ai direcţiilor de relații externe;
    b) reprezentanţi ai donatorilor activi în sector;
    c) reprezentant(ţi) ai unităţii naţionale de coordonare;
    d) reprezentant(ţi) ai sectorului privat (în caz de relevanţă);
    e) reprezentant(ţi) ai comunităţii ştiinţifice, cu specializarea şi competenţele necesare;
    f) reprezentant(ţi) ai organizaţiilor obşteşti;
    g) reprezentanţi ai altor instituţii relevante.
    27. Consiliul sectorial se convoacă de cîte ori este necesar.
    28. Consiliul sectorial are următoarele atribuţii de bază:
    a) identifică, formulează şi propune autorităţii naţionale de coordonare priorităţile de asistenţă pentru sector, inclusiv propunerile de proiecte, asigurînd complementaritatea şi excluderea dublărilor;
    b) participă la elaborarea / îmbunătăţirea, la nivel de sector, a documentelor de politici, strategiilor sectoriale de cheltuieli referitor la integrarea acţiunilor şi mijloacelor financiare preconizate cu suport extern în bugetul public naţional;
    c) asigură monitorizarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă, astfel încît:
    proiectele şi programele de asistenţă externă în sector să fie implementate eficace şi în termen;
    acţiunile şi rezultatele planificate să contribuie la atingerea obiectivelor;
    mijloacele să fie utilizate în cel mai eficient mod;
    d) recomandă/ia măsuri active de îmbunătăţire/remediere în cazul apariţiei unor probleme de ordin operaţional sau în cazul în care atingerea rezultatelor scontate în cadrul proiectelor şi programelor de asistenţă externă nu este certă;
    e) examinează şi aprobă rapoartele de evaluare a proiectelor şi programelor de asistenţă externă implementate în sector;
    f) evaluează impactul şi durabilitatea asistenţei acordate în sector pentru atingerea obiectivelor strategice.
III. MECANISMUL DE COORDONARE
Programarea
    29. Pe parcursul etapei de programare, Coordonatorul naţional, cu concursul Unităţii naţionale de coordonare, asigură:
    a) organizarea etapei de programare;
    b) audierea în cadrul Comitetului interministerial pentru planificarea strategică a informaţiei asupra derulării etapei de programare;
    c) întreprinderea altor măsuri pentru asigurarea bunei desfăşurări a etapei de programare.
    30. Etapa de programare constă din următoarele faze:
    a) determinarea priorităţilor de asistenţă;
    b) identificarea ideilor de proiect şi formularea propunerilor, fişelor şi termenilor de referinţă ai proiectelor;
    c) negocierea şi semnarea acordului în domeniul asistenţei externe.
    Consecutivitatea fazelor de la literele b) şi c) diferă de la un donator la altul.
    31. Prioritățile de asistență externă la nivel de sector se examinează și se aprobă în cadrul Consiliului sectorial, se semnează de către coordonatorul sectorial, și, însoțite de procesul-verbal al ședinței Consiliului, se prezintă autorității naționale de coordonare.
    32. Propunerile asupra priorităţilor de asistenţă externă la nivel naţional sînt formulate de Unitatea naţională de coordonare, în baza propunerilor înaintate de coordonatorii sectoriali, asigurînd conformitatea cu următoarele documente:
    a) Strategia Naţională de Dezvoltare;
    b) acordurile bilaterale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană;
    c) Programul de activitate a Guvernului;
    d) documentele de politici.
    33. Autoritatea națională de coordonare prezintă spre aprobare Comitetului interministerial pentru planificare strategică priorităţile de asistenţă externă identificate.
    34. Priorităţile aprobate servesc drept bază la elaborarea/negocierea acordurilor în domeniul asistenţei externe, strategiilor de asistenţă pe ţară a donatorilor, precum şi propunerilor de proiecte.
    35. Coordonatorul sectorial asigură elaborarea calitativă a propunerilor de proiecte cu finanţare externă, în conformitate cu cerinţele din anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    36. Dacă elaborarea propunerii de proiect implică concursul mai multor coordonatori ai asistenţei de sector, aceştia decid prin consens asupra unui coordonator principal responsabil de elaborarea propunerii de proiect.
    37. Coordonatorul sectorial prezintă autorităţii naţionale de coordonare propunerea de proiect, examinată şi aprobată în cadrul Consiliului sectorial.
    38. Unitatea naţională de coordonare formulează avizul de evaluare asupra propunerii de proiect, în conformitate cu următoarele criterii:
    a) conformitatea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor din propunerea de proiect cu priorităţile de asistenţă externă aprobate;
    b) contribuţia la rezolvarea problemelor majore din sector, cu specificarea clară a obiectivelor proiectului şi a grupului-ţintă care va beneficia de pe urma implementării proiectului;
    c) prezentarea, după caz, a alternativelor în cazul implementării proiectului, cu efectuarea analizei preventive cost-eficienţă;
    d) corespunderea structurii şi conţinutului propunerii de proiect cu cerinţele acceptate la prezentarea propunerilor de proiecte;
    e) durabilitatea, complementaritatea şi evitarea dublărilor cu alte proiecte în proces de implementare;
    f) altele (specifice cerinţelor de aplicare ale donatorului).
    39. Propunerea de proiect, însoţită de avizul de evaluare, este examinată în cadrul Comitetului interministerial pentru planificare strategică.
    40. După aprobarea în cadrul Comitetului interministerial pentru planificare strategică, instituția beneficiară primară care a înaintat propunerea de proiect, cu concursul Unităţii naţionale de coordonare, asigură elaborarea calitativă a termenilor de referinţă în conformitate cu cerinţele de aplicare pentru fondurile disponibile ale comunităţii donatorilor.
    41. Solicitările de asistenţă externă în adresa comunităţii donatorilor, însoţite de termenii de referinţă, sînt semnate şi expediate în numele Coordonatorului naţional.
    42. Unitatea naţională de coordonare, asigură coordonarea procesului de elaborare/negociere a acordurilor în domeniul asistenţei externe, inclusiv a celor sectoriale, în conformitate cu legislația în vigoare.
    43. Acordurile prin care se oferă asistență externă sînt semnate de către persoana împuternicită în conformitate cu legislația în vigoare.
Implementarea
    44. Coordonarea implementării proiectului sau programului este efectuată de coordonatorul sectorial, cu asigurarea implementării eficiente şi eficace a proiectului / programului.
    45. Coordonatorul sectorial asigură participarea activă a funcţionarilor publici la etapele de pregătire pentru lansarea proiectului (după caz):
    a) pregătirea documentelor de licitaţie;
    b) facilitarea plasării anunţurilor de recrutare;
    c) delegarea membrilor şi observatorilor sau, după caz, constituirea şi asigurarea funcţionării eficiente şi transparente a comisiilor de evaluare a proiectului / programului;
    d) alte activităţi specifice etapei de pregătire.
    46. În termen de 30 de zile calendaristice de la lansarea proiectului/programului de asistenţă externă, instituția beneficiară primară asigură înregistrarea proiectelor / programelor în AMP.
    47. Înregistrarea tehnică a proiectelor și activităților intermediare în cadrul AMP se fac conform documentelor tehnice ale AMP – Planul de gestiune a datelor pentru Platforma de gestionare a asistenţei externe și Manualul utilizatorului pentru Platforma de gestionare a asistenței externe.
    48. Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, instituția beneficiară primară sub conducerea coordonatorului sectorial, asigură:
    a) utilizarea eficientă şi distinctă a mijloacelor financiare raportate la rezultatele scontate;
    b) elaborarea și prezentarea spre examinare și aprobare în cadrul consiliului sectorial a rapoartelor de evaluare ale proiectului/programului;
    c) accesul experţilor la informaţia necesară bunei funcţionări a proiectului;
    d) interacţiunea armonizată intra- şi intersectorială între proiectele şi programele de asistenţă externă pentru realizarea unei coerenţe depline a acţiunilor implementate;
    e) eficienţa şi transparenţa procesului de achiziţii a serviciilor şi bunurilor, precum şi a managementului financiar (în cazul contractării asistenţei financiare externe);
    f) funcţionarea comitetului de supraveghere pentru proiect / program;
    g)vizibilitatea proiectelor în derulare, cu suportul asistentei externe, utilizînd cele mai eficiente instrumente disponibile – pagina web a instituției, emisiuni TV, prezentări publice, panouri stradale și alte mijloace în conformitate cu legislația în vigoare (în funcție de disponibilitatea financiară pentru cele ce implică cheltuieli suplimentare considerabile);
    h) înregistrarea proiectelor în AMP și ajustarea informației pe tot parcursul implementării proiectului (debursări, modificări ale proiectelor, rapoarte de monitorizare și evaluare etc.).
Monitorizarea și evaluarea
    49. Coordonatorul naţional, cu concursul Unităţii naţionale de coordonare, asigură coordonarea şi buna funcţionare a sistemului naţional de monitorizare și evaluare a asistenţei externe.
    50. Implementarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă sînt monitorizate și evaluate prin intermediul:
    a) rapoartelor de evaluare a proiectului/programului în scopul evaluării relevanţei, eficienţei, eficacităţii, impactului şi durabilităţii acestora, în conformitate cu documentaţia standard prezentată în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    b) intervievarea instituțiilor beneficiare secundare şi contractorului (după caz).
    51. Rapoartele de evaluare a proiectului / programului diferă în funcţie de fazele proiectului:
    a) raportul de evaluare intermediară este elaborat pe parcursul primelor 2 luni ale anului calendaristic. Raportul reflectă starea actuală de implementare a proiectului/programului şi stabileşte conformitatea implementării proiectului cu planul de lucru, întîrzierile şi conformitatea rezultatelor obţinute cu cele scontate etc.;
    b) raportul final de evaluare este elaborat pe parcursul primelor 2 luni de la finalizarea proiectului sau din momentul stabilit în alte clauze ale acordului. Raportul trebuie să conţină un sumar al activităţilor efectuate, evaluarea rezultatelor şi obiectivelor atinse, stabilirea impactului şi durabilităţii care sînt esenţiale pentru asigurarea continuităţii proiectului.
    52. Rapoartele de evaluare sînt elaborate de instituția beneficiară primară cu participarea instituțiilor beneficiare secundare, care ulterior sînt discutate şi aprobate în cadrul consiliului sectorial. Rapoartele semnate de coordonatorul sectorial sînt plasate în AMP.
    53. Coordonatorul de sector pregăteşte raportul anual consolidat privind progresele în implementarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă în sector, în conformitate cu cerințele din anexa nr. 2 la prezentul Regulament, şi-l prezintă Coordonatorului naţional pînă la finele trimestrului I al anului calendaristic.
    54. În funcţie de necesitate, rapoartele anuale consolidate privind progresele în implementarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă în sector sînt examinate în cadrul Comitetului interministerial pentru planificare strategică.
    55. Unitatea naţională de coordonare pregăteşte raportul anual consolidat privind implementarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă şi-l prezintă în cadrul Comitetului interministerial pentru planificare strategică.
    56. Unitatea naţională de coordonare poate participa, în numele Guvernului, la acţiunile de evaluare a proiectelor şi programelor de asistenţă externă implementate în Moldova.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 561
din 19 august 2015
REGULAMENT
cu privire la Modulul Platformei pentru gestionarea asistenței externe
„Date privind asistența financiară disponibilă pentru lansarea
și dezvoltarea afacerilor”

I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la Modulul Platformei pentru gestionarea asistenței externe „Date privind asistența financiară disponibilă pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor” (în continuare – Regulament) stabilește principiile și procedurile care definesc:
    a) cadrul instituțional de constituire a Platformei de gestiune a datelor privind asistența externă (AMP) cu Modulul „Date privind asistența financiară disponibilă pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor” (în continuare – Modulul);
    b) procedurile de completare și menținere informațională a Modulului.
    2. Modulul are ca obiective:
    a) informarea operativă și completă privind asistența financiară disponibilă pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor;
    b) contribuirea prin informare la creșterea permanentă a ratei de absorbție a fondurilor externe destinate dezvoltării mediului de afaceri;
    c) transparentizarea continuă a relațiilor dintre instituțiile vizate in prezentul Regulament și mediul de afaceri;
    d) contribuirea la implementarea prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020”, aprobate prin Legea nr. 166 din 11 iulie 2012, Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1021 din 16 decembrie 2013 și Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012.
    3. Scopul prezentului Regulament este:
    a) definirea competențelor entităților implicate în procesul de creare și menținere a Modulului;
    b) stabilirea componentei informaționale, procedurilor de menținere și acces la Modul.
    4. Componentele informaționale ale Modulului sînt:
    a) datele cu privire la proiectele de asistență financiară destinate mediului de afaceri, susținute de donatori și parteneri de dezvoltare externi;
    b) condițiile de accesare a reprezentanților mediului de afaceri la aceste proiecte.
    5. Modulul nu va conține informații privind:
    a) asistența externă primită sub formă de ajutoare umanitare, mijloace filantropice și sponsorizări;
    b) asistența externă acordată direct sectorului public, cu scopuri ce nu țin de susținerea activității mediului de afaceri;
    c) asistența externă acordată Băncii Naționale a Moldovei, cu scopuri specifice acestei instituții;
    d) cadrul de cooperare a autorităților publice centrale cu organizațiile internaționale care presupune protejarea reciprocă a intereselor de securitate.
    6. În sensul prezentului Regulament se aplică definițiile utilizate în anexa nr.1 la prezenta Hotărîre. Suplimentar, următoarele noțiuni se definesc astfel:
    a) credit/împrumut – relație contractuală prin care creditorul transmite beneficiarului mijloace financiare pentru implementarea unui proiect/program/plan de afaceri care necesită rambursare;
    b) autoritate de administrare a asistenței financiare externe – ministerele, alte autorități ale administrației publice centrale, instituțiile publice, care administrează proiecte de asistență financiară externă, precum și subdiviziunile și unitățile acestora create pentru scopuri de implementare a asistenței financiare externe;
    c) solicitant – persoană fizică sau juridică – antreprenor, care are dreptul să solicite finanțare de la instituția beneficiară din contul asistenței financiare externe.
II. CADRUL INSTITUȚIONAL
    7. Autorități antrenate în constituirea și completarea Modulului sînt:
    a) autoritatea națională de coordonare – Cancelaria de Stat;
    b) autoritatea de administrare a asistenței financiare externe;
    c) operatorul tehnico-tehnologic al Modulului – ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale”.
    8. De competența Cancelariei de Stat ține:
    a) coordonarea activității autorităților antrenate în constituirea și completarea Modulului;
    b) menținerea Modulului prin plasarea informației relevante privind asistența externă disponibilă pentru finanțarea mediului de afaceri, sub denumirea www.finantare.gov.md;
    c) monitoring-ul menținerii și utilizării Modulului;
    d) comunicarea permanentă cu autoritățile de administrare a asistenței financiare externe în scopul colectării informației pentru Modul;
    e) elaborarea propunerilor de îmbunătățire a activității și utilizării Modulului;
    f) informarea, la cerere, a solicitanților privind oportunitățile de obținere a asistenței externe;
    g) asigurarea transparenței și îndeplinirii cerințelor cu privire la informarea și publicitatea asistenței externe acordate Republicii Moldova;
    h) asigurarea implementării și reflectării pe Modul a politicii de comunicare cu donatorii și societatea civilă.
    9. De competența autorităților de administrare a asistenței financiare externe ține:
    a) transmiterea către autoritatea națională de coordonare a informației relevante privind asistența externă pentru reprezentanții mediului de afaceri, din gestiune, conform formularului de pe Modul;
    b) transmiterea către autoritatea națională de coordonare a modificărilor parvenite în termenele de acordare a suportului financiar pentru mediul de afaceri;
    c) elaborarea propunerilor de îmbunătățire a activității și utilizării Modulului;
    d) informarea, la cerere, a solicitanților privind oportunitățile de obținere a asistenței externe;
    e) asigurarea transparenței și îndeplinirii cerințelor cu privire la informarea și publicitatea asistenței externe acordate Republicii Moldova.
    f) raportarea privind utilizarea asistenței financiare administrate și transmiterea către autoritatea națională de coordonare a analizelor și rapoartelor generalizatoare.
    10. Operatorul tehnico-tehnologic al Modulului va asigura fără plată plasarea Modulului pe serverele sale și accesul din rețeaua internet.
    11. Donatorii și beneficiarii liniilor de finanțare vor avea acces la Modul în calitate de vizitatori. Comentariile și propunerile donatorilor și beneficiarilor în privința conținutului și modului de utilizare a Modulului vor fi înaintate Cancelariei de Stat pentru procesare.
III. PROCEDURI
    12. Cancelaria de Stat:
    a) va introduce datele despre orice nouă linie de finanțare în Modul în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la lansarea acesteia;
    b) va introduce în Modul, în termen de cel mult 21 de zile calendaristice, datele privind modificarea pe parcurs a condițiilor de finanțare, încheierea unor anumitor etape ale programelor/proiectelor, finalizarea acestora.
    13. Datele obligatorii de a fi introduse în Modul pentru fiecare program/proiect de asistență / linie de finanțare destinate mediului de afaceri, susținute de donatori și parteneri de dezvoltare externi:
    datele generale cu privire la proiectele/programele de asistență:
    domeniul de intervenție / sector;
    denumirea programului/proiectului care oferă resurse financiare pentru antreprenori;
    denumirea finanțatorului programului sau a liniei de finanțare;
    suma bugetului total oferit pentru program/linie de finanțare;
    denumirea instituției beneficiare responsabile de implementarea respectivului proiect/program;
    denumirea instituției/instituțiilor financiare prin intermediul cărora se acordă finanțarea;
    partenerii proiectului/programului de asistență financiară;
    tipul de suport financiar oferit antreprenorilor (credit, grant, leasing etc.);
    datele de contact ale persoanelor responsabile pentru examinarea solicitărilor;
    criteriile de eligibilitate pentru antreprenori;
    suma maximă și suma minimă oferită antreprenorilor;
    rata dobînzii aferente produsului financiar oferit și toate cheltuielile efective aferente;
    lista și cerințele față de documentele care trebuie prezentate pentru obținerea finanțării;
    modelele de documente și formulare necesare pentru solicitarea finanțării (după caz);
    alte condiții impuse antreprenorilor în procesul de obținere a accesului la resursele financiare oferite.
    14. Datele despre finalizarea (închiderea) fiecărui proiect/program, rapoartele de finalizare se introduc în Modul de către Cancelaria de Stat nu mai tîrziu de 21 de zile calendaristice după finalizare.