HGA586/2015
ID intern unic:  360665
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 586
din  24.08.2015
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă
în vederea autorizării de funcţionare provizorie
a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat
Publicat : 28.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 681
    Abrogată prin HG616 din 18.05.16, MO134-139/20.05.16 art.671


    În temeiul art.114 alin. (7) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Metodologia de evaluare externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat (se anexează).
    2. Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional va pune în aplicare prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                     Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                      Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                                     Anatol Arapu

    Nr. 586. Chişinău, 24 august 2015.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 586
din 24 august 2015

METODOLOGIA
de evaluare externă în vederea autorizării de funcţionare
provizorie a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Metodologia de evaluare externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat (în continuare – Metodologie) este elaborată în temeiul art.114 alin. (7) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634) de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional şi stabileşte procedura de evaluare externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat.
    2. Pentru realizarea evaluării externe în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional desemnează o echipă de experţi evaluatori, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional.
    3. Autorizarea de funcţionare provizorie a unei şcoli doctorale în cadrul unei instituţii de învăţămînt superior/consorţiu/parteneriat şi a unui program de doctorat, precum şi acreditarea acestora sînt părţi componente ale asigurării calităţii în învăţămîntul superior.
    4. Autorizarea de funcţionare provizorie, odată obţinută, oferă dreptul de iniţiere şi desfăşurare a procesului de învăţămînt, precum şi de organizare, după caz, a admiterii la studii la programe de doctorat.
    5. Acreditarea este ulterioară autorizării şi, după finalizare, acordă dreptul de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii, recunoscute pe plan naţional şi internaţional, de a organiza, după caz, examen/e de absolvire sau de licenţă, precum şi studii universitare de masterat şi doctorat supuse acreditării.
II. OBIECTIVELE EVALUĂRII EXTERNE
    6. Obiectivele evaluării externe a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat sînt următoarele:
    1) să asigure comunitatea academică, beneficiarii, angajatorii şi publicul în general că instituţia de învăţămînt superior/consorţiul/parteneriatul autorizat/ă provizoriu să organizeze o şcoală/şcoli doctorală/e şi programe de doctorat satisface standardele minime de calitate ale unei instituţii de învăţămînt superior organizatoare de programe de doctorat;
    2) să determine angajarea instituţiilor de învăţămînt superior în susţinerea creşterii continue a calităţii academice, demonstrate prin rezultate în învăţare şi cercetare;
    3) să asiste instituţiile de învăţămînt superior, pentru a dezvolta un management performant şi o cultură a calităţii, precum şi pentru a demonstra, prin probe şi documente relevante, starea acestora;
    4) să determine instituţiile de învăţămînt superior să coopereze cu alte asemenea instituţii în realizarea, monitorizarea şi compararea calităţii academice;
    5) să identifice şi să facă publică orice tentativă de funcţionare a unui program care nu corespunde standardelor minime de calitate academică.
III. PROCEDURILE DE EVALUARE EXTERNĂ
ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE
    7. Autorizarea de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat face parte din procesul de asigurare a calităţii în învăţămîntul superior şi presupune parcurgerea următoarelor etape succesive:
    1) depunerea unei cereri, cu cel puţin 6 luni înainte de demararea programului de doctorat, la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolii doctorale, precum şi a dosarului şcolii doctorale, aprobat de senatul instituţiei/consiliul ştiinţific, completat conform pct.10 din prezenta Metodologie;
    2) aprobarea echipei de experţi evaluatori şi deciderea iniţierii procedurii de evaluare externă de către Consiliul de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional în vederea autorizării de funcţionare provizorie;
    3) la realizarea evaluării externe, verificarea de către echipa de experţi, pe baza dosarului depus de instituţie/consorţiu/parteneriat, a îndeplinirii procedurilor legale, a criteriilor şi indicatorilor de performanţă în conformitate cu prezenta Metodologie;
    4) consemnarea rezultatelor verificărilor într-un raport de evaluare, pe baza căruia, echipa de experţi evaluatori propune Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional autorizarea de funcţionare provizorie a şcolii doctorale şi a programelor de doctorat, solicitată de instituţie/consorţiu/ parteneriat;
    5) efectuarea evaluării externe în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolii doctorale, care se finalizează în 3 luni de la data depunerii cererii de către instituţia solicitantă;
    6) votarea de către Consiliul de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, pe baza concluziilor prezentate în raportul de evaluare al experţilor, a eventualelor observaţii menţionate în procesul-verbal al şedinţei grupului de experţi şi în urma dezbaterilor, a deciziei finale cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie a şcolii doctorale şi a dreptului de organizare a programelor de doctorat, pe domenii, sau a refuzului de autorizare;
    7) prezentarea către Ministerul Educaţiei de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional a listei şcolilor doctorale autorizate pentru funcţionare provizorie, a proiectului de hotărîre de Guvern şi a notei de argumentare;
    8) luarea unei decizii de către Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei şi pe baza rezultatelor evaluării externe efectuate de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat, cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat.
IV. CERINŢELE NORMATIVE MINIME PENTRU
AUTORIZAREA DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE
A ŞCOLILOR DOCTORALE

    8. Pentru autorizarea de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale, pe domenii de doctorat, se aplică criteriile şi indicatorii de performanţă enumerate în prezenta Metodologie.
    9. Cerinţele normative minime pentru autorizarea de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale se referă la: capacitatea instituţională, care prevede capacitatea logistică a şcolii doctorale, capacitatea de susţinere a cercetării şi studiilor doctorale, inclusiv resursele umane şi financiare; capacitatea educaţională şi de cercetare, care prevede conţinutul procesului de învăţămînt şi cercetare ştiinţifică/creaţie artistică; managementul calităţii, care prevede cadrul juridic de organizare şi funcţionare a şcolii doctorale şi procedurile de asigurare a calităţii.
    10. Componenţa dosarului de autorizare provizorie:
    1) cererea de iniţiere a procedurii de autorizare provizorie;
    2) dovada ultimei acreditări a programului de studii de licenţă şi a ultimei autorizări/acreditări a programului de masterat în domeniile de formare profesională, acoperite de şcoala doctorală;
    3) decizia de înfiinţare a şcolii doctorale, avizată de către senatul instituţiei sau organele colective de conducere ale fiecărei instituţii componente a consorţiului sau parteneriatului şi aprobată de consiliul ştiinţific. Acordul de parteneriat, consorţiu (dacă este cazul);
    4) raportul de autoevaluare, aprobat de senatul instituţiei, elaborat pe baza criteriilor şi indicatorilor de performanţă pentru autorizarea de funcţionare provizorie a unei şcoli doctorale, conform anexei nr.1 la prezenta Metodologie. Informaţia prezentată va cuprinde ultimii 5 ani;
    5) lista conducătorilor de doctorat, angajaţi ai şcolii doctorale, conform anexei nr.2 la prezenta Metodologie.
V. DECIZIILE FINALE PRIVIND REZULTATELE EVALUĂRII
EXTERNE
ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII DE FUNCŢIONARE
PROVIZORIE

    11. Autorizarea de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat se eliberează pe o perioadă de 5 ani de la data autorizării. În cazul în care o şcoală doctorală autorizată provizoriu nu solicită acreditarea în acest termen, statutul de şcoală doctorală autorizată este anulat în mod automat, iar şcoala doctorală nu mai poate organiza admitere la studii doctorale şi nici nu poate emite acte de studii.
    12. În cazul refuzului autorizării de funcţionare provizorie a şcolii doctorale, instituţia va fi informată în scris despre decizia echipei de experţi, cu indicarea criteriilor şi indicatorilor de performanţă ce nu au fost întrunite de solicitant. În cazul refuzului de autorizare, instituţia de învăţămînt superior nu poate înmatricula studenţi-doctoranzi la programele de doctorat, precum şi nu poate obţine granturi doctorale.
    13. Instituţia de învăţămînt superior care nu a obţinut autorizare de funcţionare provizorie a şcolii doctorale poate adera la consorţii sau parteneriate care au obţinut această autorizare sau poate depune o nouă cerere în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolii doctorale, conform pct.7 subpct.1) din prezenta Metodologie.

    anexa nr.1

    anexa nr.2