HCNPFM48/6/2015
ID intern unic:  360679
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 48/6
din  19.08.2015
cu privire la unele măsuri faţă de entităţile de interes public
Publicat : 28.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 1542     Data intrarii in vigoare : 19.08.2015
    MODIFICAT
    HCNPF56/4 din 23.10.15, MO297-300/30.10.15 art.2192; în vigoare 23.10.15


    În scopul protejării drepturilor şi intereselor investitorilor, precum şi asigurării circulaţiei valorilor mobiliare în conformitate cu legislaţia în vigoare, în temeiul art.11 alin.(6) din Legea nr.1134 din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), art.1 alin.(1), art.3, art.8 lit.b) şi lit.t), art.9 lit.d), art.21 alin.(1), art.22 alin.(3) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.1 alin.(2)-(4), art.5 din Legea nr.171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Societăţile pe acţiuni care cad sub incidenţa noţiunii de entitate de interes public conform art.6 alin.(1) lit.a) din Legea nr.171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital”, în termen de 30 de zile din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor întreprinde măsurile necesare executării procedurii de admitere a valorilor lor mobiliare pe piaţa reglementată, în scopul asigurării tranzacţionării acestora în conformitate cu prevederile art.11 alin.(6) lit.a) din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni”, cu excepția prevederilor pct. 11.
    [Pct.1 modificat prin HCNPF56/4 din 23.10.15, MO297-300/30.10.15 art.2192; în vigoare 23.10.15]
   
11. Entitățile de interes public cu un număr de acționari de pînă la 100 inclusiv, sunt obligate să admită valorile mobiliare emise pe piața reglementată, la prima cerere a oricărui acționar sau a societății de investiții, în scopul executării ordinului acționarului.
    [Pct.11 introdus prin HCNPF56/4 din 23.10.15, MO297-300/30.10.15 art.2192; în vigoare 23.10.15]
    2. La solicitarea entităţilor de interes public menţionate în pct.1 din prezenta hotărîre, Bursa de Valori a Moldovei va admite valorile mobiliare ale acestora spre tranzacţionare pe piaţa reglementată în conformitate cu Regulile pieţei reglementate, aprobate prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.23/3 din 08.05.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.115-123, art.758), fără publicarea unui prospect de ofertă publică.
    21. Despre prevederile și executarea obligațiilor stabilite la pct. 1 și pct. 11 entitățile de interes public urmează să-și informeze acționarii.
    [Pct.21 introdus prin HCNPF56/4 din 23.10.15, MO297-300/30.10.15 art.2192; în vigoare 23.10.15]
    3. Despre executarea pct.2 din prezenta hotărîre Bursa de Valori a Moldovei va informa Comisia Naţională a Pieţei Financiare în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut în pct.1.
    4. Entităţile de interes public, statutele cărora prevăd exercitarea dreptului de înstrăinare a acţiunilor în conformitate cu prevederile art. II alin. (3) din Legea nr. 163 din 13.07.2007 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.593), îşi vor aduce statutele în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” în termen de pînă la 60 de zile lucrătoare din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.
    5. Despre executarea pct.1 şi pct.4 din prezenta hotărîre entităţile de interes public vor informa Comisia Naţională a Pieţei Financiare în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenelor respective.
    6.În cazul neexecutării prezentei hotărîri, faţă de entităţile de interes public indicate în pct.1 vor fi aplicate măsuri de rigoare, inclusiv conform art.144 din Legea nr.171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital”.
    7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data emiterii.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                       Nina DOSCA


    Nr. 48/6. Chişinău, 19 august 2015.