HCNPF48/8/2015
ID intern unic:  360682
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 48/8
din  19.08.2015
cu privire la prezentarea de către societăţile
pe acţiuni a rapoartelor anuale asupra valorilor mobiliare
Publicat : 28.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 1544     Data intrarii in vigoare : 19.08.2015
    În urma monitorizării rapoartelor anuale asupra valorilor mobiliare pentru anul 2014, prezentate de către societăţile pe acţiuni în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la conţinutul, modul de întocmire, prezentare şi publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societăţii, aprobată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 18/10 din 14.05.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.150-152, art.539), cu modificările şi completările ulterioare, s-a constatat că unele societăţi pe acţiuni nu au respectat prevederile legislaţiei în partea ce se referă la dezvăluirea informaţiei, şi anume prezentarea la Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi publicarea în presă a rapoartelor anuale asupra valorilor mobiliare pentru anul 2014.
    În temeiul art.8 lit. b), art.9 alin.(1) lit. d) şi lit. e), art.25 alin.(2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), cap IV pct.20 şi pct.23 din Instrucţiunea cu privire la conţinutul, modul de întocmire, prezentare şi publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societăţii,
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se prescrie persoanelor cu funcţii de răspundere ale societăţilor pe acţiuni enumerate în anexă prezentarea la Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi publicarea în presă a rapoartelor anuale asupra valorilor mobiliare pentru anul 2014 în termen de 30 de zile din momentul intrării în vigoare a prezentei hotărîri.
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei monitorizare emitenţi şi a reprezentanţelor teritoriale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data aprobării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                          Nina DOSCA


    Nr. 48/8. Chişinău, 19 august 2015. a Pieţei Financiare.

    anexă