OIFPSA409/2015
ID intern unic:  360762
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 409
din  18.05.2015
сu privire la aprobarea Regulamentului privind
funcţionarea posturilor fiscale
Publicat : 28.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 1623     Data intrarii in vigoare : 28.08.2015
    Abrogat prin OSFS665 din 12.12.18, MO504-511/22.12.18 art.1842; în vigoare 22.12.18

    MODIFICAT

    OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17

    NOTĂ:
    în textul Regulamentului:
    a) sintagma „IFPS” se substituie cu sintagma „SFS”, cu excepţia cazurilor cînd prezentul Ordin prevede altfel;
    b) sintagmele „IFS teritorial” şi „organul fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „DGAF”, la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor cînd prezentul Ordin prevede altfel prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17
    În scopul ridicării eficienţei activităţii posturilor fiscale, a instituirii şi funcţionării acestora şi aplicării prevederilor art. 2251 din Codul fiscal, în vederea executării prevederilor art. 146 alin. (4) din Codul fiscal şi în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. A aproba Regulamentul privind funcţionarea posturilor fiscale.
    2. A abroga Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 776 din 17.06.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind principiile generale de instituire şi funcţionare a posturilor fiscale.
    3. Subdiviziunile Inspectoratului Fiscal Principal de Stat vor aduce actele normative interne în concordanţă cu prevederile prezentului Ordin.
    4. Direcţia generală conformare fiscală va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Prezentul Ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                 Ion PRISĂCARU

    Nr. 409. Chişinău, 18 mai 2015.


Aprobat
prin Ordinul IFPS
nr. 409 din 18 mai 2015
REGULAMENT
privind funcţionarea posturilor fiscale
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Scopul prezentului Regulament constă în:
    1) stabilirea principiilor generale de funcţionare a postului fiscal;
    2) stabilirea riscurilor în baza cărora activitatea contribuabililor urmează a fi monitorizată prin intermediul postului fiscal;
    3) stabilirea obligaţiilor funcţionarului fiscal responsabil de funcţionarea postului fiscal;
    4) stabilirea obligaţiilor contribuabilului, activitatea căruia este monitorizată prin intermediul postului fiscal;
    5) descrierea acţiunilor funcţionarului fiscal pas cu pas în cadrul acţiunilor de monitorizare prin intermediul postului fiscal al contribuabililor;
    6) descrierea modalităţii de aplicare a prevederilor art.2251 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997.
    2. Dreptul de instituire, modalitatea de instituire şi funcţionare a postului fiscal sunt reglementate prin prevederile art. 133 alin. (2) pct. 13) şi art.146 din Codul fiscal.
    [Pct.2 modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    3. Scopul instituirii postului fiscal constituie:
    1) prevenirea şi depistarea cazurilor de încălcare fiscală;
    2) prevenirea şi depistarea cazurilor de eschivare de la stingerea obligaţiilor fiscale;
    3) prevenirea şi stoparea activităţii frauduloase şi a pseudoactivităţii contribuabililor;
    4) identificarea tranzacţiilor fictive şi anularea lor prin intermediul instanţelor de judecată;
    5) asigurarea calculării, declarării şi achitării integrale (depline) a obligaţiunilor fiscale;
    6) estimarea obligaţiilor fiscale în conformitate cu art. 2251 din Codul fiscal;
    7) exercitarea altor atribuţii de administrare fiscală.
    Respectiv, funcţionarea postului fiscal se va axa pe monitorizarea strictă a executării de către agentul economic a obligaţiilor stabilite de legislaţia în vigoare.
    4. Art.146 alin.(2) din Codul fiscal, prevede 3 tipuri de posturi fiscale:
    1) post fiscal staţionar;
    2) post fiscal mobil;
    3) post fiscal electronic.
    5. În conformitate cu prevederile art.146 alin.(4) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal Principal de Stat (în continuare SFS) hotărăşte asupra instituirii posturilor fiscale, stabileşte tipul şi locul de amplasare, iar, în cazul postului fiscal electronic şi tehnologia de comunicare electronică, aprobă Regulamentul privind funcţionarea posturilor fiscale.
    6. Posturile fiscale sunt instituite în baza analizelor şi solicitărilor efectuate de DGAF.
II. CRITERIILE DE RISC CARE URMEAZĂ A FI
ÎNTRUNITE PENTRU INSTITUIREA POSTULUI FISCAL

    7. Prezentul capitol defineşte criteriile care urmează să fie întrunite de contribuabili în activitatea sa, acestea fiind obligatorii la instituirea şi/sau prelungirea unui post fiscal, dat fiind faptul că la monitorizarea unui post fiscal sunt atrase resurse considerabile ale SFS.
    8. Postul fiscal se instituie în cazul în care au fost epuizate alte măsuri/instrumente disponibile de administrare, monitorizare, control, inclusiv a măsurilor de conformare benevolă.
    9. Pentru aprecierea criteriilor de risc, evaluarea semnificaţiei acestora, se va examina perioada de activitate a agentului economic recomandabil pentru 3 ani, sau cel puţin un trimestru anterior perioadei actuale, cu excepţia cazurilor identificării unor riscuri vădite de practicare a pseudoactivităţii de întreprinzător.
    10. Riscurile în activitatea agenţilor economici sunt împărţite în două categorii, şi anume: documentarea tranzacţiilor fictive şi tăinuirea veniturilor din vânzări real înregistrate.
    11. Riscurile sporite de documentare a tranzacţiilor fictive sunt:
    1) Agentul economic documentează livrări/procurări cu întreprinderi cu semne de pseudoactivitate. Informaţia disponibilă referitoare la documentarea unor astfel de tranzacţii se va examina prin prisma unor perioade mai îndelungate (cel puţin 2 ani). Nivelul de semnificaţie a criteriului respectiv se va aprecia reieşind prin determinarea ponderii livrărilor/procurărilor documentate cu întreprinderile menţionate, în totalul livrărilor/procurărilor înregistrate pe parcursul perioadei examinate (inclusiv importul de mărfuri). Se consideră semnificativ, înregistrarea unei ponderi ce depăşeşte 20%;
    2) Agentul economic înregistrează livrări de mărfuri/servicii la valori semnificative (cel puţin 500 mii lei lunar) fără a dispune de active materiale/umane, pentru asigurarea desfăşurării activităţii de întreprinzător, cum ar fi lipsa subdiviziunilor, înregistrând doar adresa juridică, nu dispune de angajaţi, toate tranzacţiile sunt tranzacţii de intermediere, cu aplicarea unui adaos comercial nesemnificativ, sau chiar fără aplicarea acestuia. În mod special, la examinarea documentelor privind activitatea agentului economic se vor analiza intrările şi ieşirile de mărfuri, cu identificarea perioadei şi locul depozitării/păstrării mărfurilor în cazul în care data procurării nu coincide cu data livrării şi solicitarea explicaţiilor corespunzătoare de la persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic;
    3) Persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic au deţinut anterior funcţii în întreprinderile în activitatea cărora au fost identificate posibili indici ai pseudoactivităţii de întreprinzător. Criteriul respectiv se examinează în corespundere cu termenii de prescripţie;
    4) Întreprinderea înregistrează frecvent modificări în componenţa fondatorilor şi/sau modificarea conducătorilor sau sunt identificate următoarele date despre aceştia – vârsta înaintată sau prea tineri pentru desfăşurarea unei afaceri, este student, este înrolat în rândurile armatei, îşi ispăşeşte pedeapsa în locurile de detenţie, se află la tratament pentru o perioadă îndelungată, capacitatea de exerciţiu este limitată, precum şi nu este posibilă identificarea acestora conform datelor prezentate de Camera Înregistrării de Stat, şi altele;
    5) Documentarea procurărilor de la contribuabili, care în rezultatul verificărilor nu au confirmat livrarea de mărfuri. Semnificaţia indicatorului respectiv se va aprecia reieşind din valoarea procurărilor documentate în totalul procurărilor înregistrate de către agentul economic. Se consideră semnificativ cazul în care ponderea depăşeşte 20%, pentru perioada examinată;
    6) Agentul economic înregistrează restanţă faţă de Bugetul Public Naţional, care din lipsa disponibilului de active, nu poate fi executată;
    7) Agentul economic documentează tranzacţii pentru efectuarea cărora legislaţia în vigoare stabileşte obligaţiunea de dispunere de licenţă, în lipsa acesteia;
    8) Agentul economic documentează tranzacţii semnificative (cel puţin 500 mii lei lunar) cu eliberarea unui număr mare de facturi fiscale cu valoarea sub 100 mii lei, fapt prin care se eschivează de la înregistrarea acestora în Registrul general electronic al facturilor fiscale;
    9) alte riscuri sporite de documentare a tranzacţiilor fictive.
    12. Riscurile sporite de tăinuire a veniturilor din vânzări real înregistrate sunt următoarele:
    1) Agentul economic înregistrează o pondere scăzută a impozitelor şi taxelor achitate din volumul de vânzări realizat, comparativ cu agenţii economici care desfăşoară activitate similară, şi/sau comparativ cu indicatorii medii stabiliţi pe ramură de economie (informaţia urmează a fi examinată prin prisma indicatorilor înregistraţi în ultimii 3 ani);
    2) Agentul economic înregistrează o pondere semnificativă a livrărilor efectuate cu achitarea în numerar – ponderea livrărilor documentate în adresa persoanelor fizice, prin aplicarea maşinilor de casă şi control, deţinătorilor patentei de întreprinzător, şi/sau agenţilor economici neînregistraţi în calitate de plătitori TVA, constituie cel puţin 30% din totalul livrărilor efectuate în perioada examinată;
    3) Agentul economic a fost supus verificărilor operative pe parcursul ultimilor 2 ani, şi în 80% din acestea s-au constatat încălcări al regulilor de utilizare a maşinilor de casă şi control;
    4) În cadrul controlului fiscal prin metoda de verificare faptică a fost stabilită lipsa sau surplusul de mărfuri, în valoare ce depăşeşte 10% din valoarea livrărilor/procurărilor înregistrate conform datelor evidenţei contabile la momentul iniţierii inventarierii;
    5) Agentul economic dispune de angajaţi, dar conform dărilor de seamă prezentate, valoarea salariului calculat este semnificativ mai mică decât valoarea salariului minim garantat pe economie, sau salariul mediu aferent genului de activitate practicat, şi/sau numărul de angajaţi conform datelor din dările de seamă comparativ cu cifra de afaceri permite a presupune utilizarea de către agentul economic a muncii la negru;
    6) Alte riscuri sporite de tăinuire a veniturilor din vânzări real înregistrate.
    13. Activitatea contribuabilului verificat poate fi catalogată ca fiind cu indici sporiţi de risc în cazul în care întruneşte criteriile a cel puţin două subpuncte de la pct. 11 şi/sau pct. 12 al prezentului Regulament.
    14. La aplicarea măsurilor de administrare/verificare a contribuabililor, SFS nu se va limita doar la identificarea riscurilor menţionate, care, reieşind din specificul activităţii agenţilor economici examinaţi nemijlocit la faţa locului pot fi diversificate.
III. PROCEDURA DE INSTITUIRE
A POSTURILOR FISCALE
    15. Postul fiscal se instituie prin Ordinul SFS. În Ordinul de instituire a postului fiscal se va indica:
    1) agentul economic la care se instituie postul fiscal;
    2) tipul postului fiscal;
    3) subdiviziunile agentului economic la care va funcţiona postul fiscal;
    4) termenul de funcţionare a postului fiscal;
    5) argumentarea instituirii postului fiscal;
    6) modalitatea de prezentare de către funcţionarul fiscal responsabil de activitatea postului fiscal a informaţiei privind activitatea postului fiscal, adresa e-mail, alte informaţii;
    7) Direcţia generală administrare fiscală (în continuare DGAF), după caz Direcţia generală administrare contribuabili mari, responsabilă de monitorizarea postului fiscal
    [Pct.15 subpct.7) în redacția OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    16. Ţinând cont de specificul şi diversitatea activităţilor practicate de către unii agenţi economici, SFS poate decide asupra instituirii concomitente a mai multor tipuri de posturi fiscale la un agent economic.
    17. În temeiul Ordinului SFS, de către DGAF responsabil de monitorizarea postului fiscal, în termen de 1 zi din data recepţionării ordinului, va întocmi Ordinul de desemnare a funcţionarului fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal, în care vor fi indicate obligatoriu:
    1) agentul economic la care se instituie postul fiscal;
    2) tipul postului fiscal;
    3) numărul şi data ordinului SFS de instituire a postului fiscal;
    4) funcţionarul fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal;
    5) subdiviziunea agentului economic la care va funcţiona postul fiscal;
    6) termenul de funcţionare a postului fiscal;
    7) obligaţiile contribuabilului în cadrul funcţionării postului fiscal.
    18. Concomitent cu Ordinul de desemnare a funcţionarului fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal, DGAF va emite o decizie de iniţiere a controlului fiscal prin metoda de verificare faptică, în care va fi indicată perioada de verificare, aceasta urmând să fie similară cu perioada de monitorizare a activităţii contribuabilului indicată în Ordinul SFS.
    19. Funcţionarea postului fiscal va începe nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare a celei de recepţionare a Ordinului emis de SFS sau din data menţionată expres în Ordinul emis de SFS.
    20. La instituirea postului fiscal, funcţionarul fiscal urmează să aducă la cunoştinţa administraţiei agentului economic şi/sau subdiviziunii la care este instituit postul fiscal, amplasată în altă localitate decît sediul agentului economic, despre instituirea postului fiscal, prin înmînarea contra semnătură a Ordinului SFS privind instituirea postului fiscal, Ordinului privind desemnarea funcţionarului fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal şi deciziei privind iniţierea controlului fiscal. În cazul în care subdiviziunea la care a fost instituit postul fiscal este amplasată în altă localitate decît sediul agentului economic, persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic se vor informa verbal la telefon despre instituirea postului fiscal, cu remiterea, în ziua instituirii postului fiscal, a ordinelor. Suplimentar, funcţionarul fiscal va informa administratorul subdiviziunii monitorizate, cu solicitarea semnăturii şi indicarea datei de începere şi finalizare a activităţii postului fiscal.
    21. După înştiinţarea contribuabilului despre instituirea postului fiscal, funcţionarul fiscal va asigura:
    1) verificarea stocului de blanchete de strictă evidenţă, cu ridicarea celor neutilizate la momentul instituirii postului fiscal şi eliberarea acestora la solicitarea agentului economic. În cadrul postului fiscal electronic blanchetele vor fi restituite imediat după finalizarea acţiunilor de inventariere;
    2) solicitarea de la agentul economic a efectuării inventarierii totale sau, după caz, selective a stocului de mărfuri, materie primă, materiale, alte active, care urmează a fi efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 60 din 29.05.2012. În cazul efectuării inventarierii selective, în mod obligatoriu în actul de control se va indica motivul care a determinat efectuarea selectivă a inventarierii.
    [Pct.21 subpct.2) modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    3) verificarea deţinerii de către agentul economic a autorizaţiilor, licenţelor necesare pentru desfăşurarea genului de activitate practicat;
    4) verificarea listei actualizate a debitorilor şi creditorilor contribuabilului;
    5) verificarea altor aspecte ce ţin nemijlocit de activitatea economico-financiară a agentului economic, inclusiv obligaţiile contractuale (contracte de muncă, de antrepriză, cesiune a creanţelor etc.) care sunt în desfăşurare sau urmează să fie aplicate în perioada de activitate a postului fiscal.
    22. După necesitate, în acţiunile de control pot fi implicaţi şi alţi funcţionari fiscali.
    23. Rezultatele măsurilor întreprinse şi constatate în cadrul controlului fiscal vor fi consemnate în actul de control fiscal. Copia actului de control va fi remisă în format electronic la adresa Direcţiei planificare şi analiza controalelor (în continuare DPAC) în cel mult zece zile de la data întocmirii acestuia.
    [Pct.23 modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    24. În cazul în care la un agent economic sunt responsabile de monitorizarea postului fiscal mai multe DGAF, actul de control fiscal în original se remite în termen de 3 zile lucrătoare la DGAF în a cărei rază de deservire este agentul economic.
    [Pct.24 în redacția OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    25. Organul fiscal, în a cărei rază de deservire este agentul economic, va contrapune rezultatele controalelor fiscale efectuate la subdiviziuni cu datele înregistrate în evidenţa contabilă a agentului economic, care vor fi consemnate în actul de control fiscal în total pentru întreprindere şi separat pentru fiecare subdiviziune monitorizată.
IV. MODALITATEA DE MONITORIZARE
A POSTURILOR FISCALE.
TIPURILE DE POSTURI FISCALE
    26. Posturile fiscale instituite vor funcţiona, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, prevederilor prezentului Regulament şi a prevederilor Regulamentului special de funcţionare, în cazul emiterii acestuia.
    27. Funcţionarea postului fiscal va avea loc în conformitate cu regimul de lucru al agentului economic şi/sau al subdiviziunii la care a fost instituit postul fiscal, iar toată activitatea acestuia, atît în ansamblu, cît şi în situaţii anumite, urmează să se producă fără a provoca deranjament contribuabilului şi fără perturbarea activităţii.
    28. În cadrul postului fiscal funcţionarul fiscal este obligat să respecte regulile de protecţie a muncii şi alte reglementări stabilite pentru angajaii întreprinderii.
    29. Toate livrările/procurările de mărfuri/servicii efectuate în cadrul postului fiscal urmează a fi monitorizate de către funcţionarul fiscal, iar faptul confirmării verificării o constituie însemnările de rigoare în borderoul de eliberare a blanchetelor de strictă evidenţă, conform normelor specificate în prezentul Regulament.
    30. În perioada funcţionării postului fiscal, funcţionarul fiscal înregistrează, la momentul efectuării tranzacţiilor, toate intrările şi ieşirile de mărfuri/servicii în “Darea de seamă privind funcţionarea postului fiscal” (anexa nr.1).
    31. Dările de seamă vor fi semnate de către funcţionarul fiscal responsabil de postul fiscal şi persoana cu funcţii de răspundere a agentului economic/administratorul subdiviziunii monitorizate.
    32. Dările de seamă în format electronic (.xls), conform anexei nr. 1, se vor remite săptămînal la adresa electronică posturi.mobile@fisc.md – pentru posturile fiscale mobile/electronice şi la adresa electronică posturi.stationare@fisc.md – pentru posturile fiscale staţionare.
    33. DPAC este în drept de a stabili altă periodicitate de prezentare a informaţiei din dările de seamă privind funcţionarea postului fiscal.
    [Pct.33 modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    34. La instituirea postului fiscal funcţionarul fiscal va deschide un dosar în care vor fi introduse toate documentele ce ţin de activitatea nemijlocită a postului fiscal, iar termenul de păstrare a acestora trebuie să nu fie mai mic de termenele prevăzute de art. 264 al Codului fiscal.
    35. În caz de depistare pe durata funcţionării postului fiscal a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale, în corespundere cu prevederile art. 216 alin. (5) din Codul fiscal, se va întocmi act de control fiscal.
    36. Contribuabilul este obligat să înştiinţeze funcţionarul fiscal, responsabil de monitorizarea postului fiscal despre fiecare tranzacţie, iar în cazul în care se va stabili că în cadrul postului nu au fost verificate toate tranzacţiile, se vor aplica prevederile stipulate la pct. 35 al Regulamentului şi urmează a fi aplicate sancţiuni în baza art. 257 alin. (8) din Titlul V al Codului fiscal, cu excepţia facturilor fiscale ce ţin de serviciile de întreţinere (gaze naturale, apă, energie electrică, energie termică şi altele) în cazul în care prezentarea acestora cu întîrziere nu a fost cauzată de contribuabilul monitorizat.
    [Pct.36 modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    37. În cadrul postului fiscal vor fi monitorizate toate subdiviziunile agentului economic. SFS poate dispune monitorizarea doar a unor subdiviziuni. În cadrul postului fiscal electronic responsabil de monitorizare se desemnează doar DGAF în raza căruia contribuabilul îşi are înregistrată adresa juridică (sediul). După necesitate SFS poate desemna şi alte DGAF care vor fi responsabile de monitorizare.
    38. La funcţionarea postului fiscal se va asigura monitorizarea activităţii agentului economic pe întreaga perioadă de funcţionare a postului fiscal, şi anume:
    1) tranzacţiile economice de vînzare-cumpărare/producere a mărfurilor, prestare/recepţionare a serviciilor;
    2) transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial sau în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate;
    3) verificarea faptică a orelor de muncă efectiv lucrate de angajaţi şi contrapunerea informaţiei respective cu orele de muncă în baza cărora se calculează salariul (tabele de pontaj, contracte de muncă);
    4) alte informaţii care vor asigura monitorizarea eficientă a posturilor fiscale.
    Aspecte specifice de funcţionare a posturilor fiscale reieşind din tipul acestora:
    Post fiscal staţionar:
    39. Conform prevederilor art.146 alin.(2) din Codul fiscal, postul fiscal staţionar este amplasat într-un loc stabil şi special amenajat, unde îşi exercită atribuţiile.
    40. La instituirea postului fiscal, funcţionarul fiscal urmează să examineze unitatea comercială, de producere, de prestări servicii, alte spaţii pasibile sigilării, inclusiv cu examinarea schemelor încăperilor/teritoriilor respective, astfel încît să fie identificate toate căile de acces, prin care ar putea fi retrase sau introduse active, după care funcţionarul fiscal responsabil de monitorizare va întocmi o notă către şeful subdiviziunii responsabile de monitorizarea postului fiscal, în care se vor prezenta propuneri privind căile de acces identificate, ce urmează a fi sigilate, care va fi aprobată de către şeful subdiviziunii. Nota respectivă se va anexa la Dosarul postului fiscal. Funcţionarea postului fiscal se va desfăşura astfel încît să asigure monitorizarea tuturor căilor de acces.
    [Pct.40 în redacția OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    41. Pentru a nu admite introducerea şi/sau retragerea mărfurilor/producţiei în/din încăperi în afara orelor de lucru, acestea urmează a fi sigilate, folosind mijloacele disponibile de sigilare, astfel încît deschiderea căii de acces să determine deteriorarea sigiliului.
    [Pct.41 modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    42. La finele zilei, după închiderea încăperilor agentului economic, funcţionarul fiscal va sigila spaţiile respective, după care va întocmi actul de sigilare, în care vor fi specificate:
    1) ordinul de instituire a postului fiscal;
    2) denumirea agentului economic;
    3) adresa spaţiilor care se sigilează;
    4) seria şi numărul sigiliului aplicat, după caz, cu specificarea/descrierea nemijlocită a uşilor, intrărilor, spaţiilor care au fost sigilate;
    [Pct.42 subpct.4) în redacția OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    5) data şi ora cînd a fost efectuată sigilarea;
    6) numele, funcţia şi DGAF pe care îl reprezintă funcţionarul fiscal;
    7) numele şi funcţia persoanei responsabile din cadrul întreprinderii care participă la sigilare.
    Actul de sigilare (anexa nr. 3) se va întocmi în două exemplare, primul este inclus în dosarul contribuabilului, iar al doilea se înmînează reprezentantului agentului economic. La desigilare, persoanele responsabile indică în actul de sigilare ora la care se înlătură sigiliile aplicate şi confirmă acest fapt prin aplicarea semnăturilor.
    43. În cazul apariţiei necesităţii de desigilare a căii de acces, sigiliul se va înlătura doar de către funcţionarul fiscal, cu participarea reprezentantului agentului economic la care este instituit post fiscal.
    44. În cazul în care se va constata deteriorarea sigiliului aplicat, în absenţa funcţionarului fiscal, acesta va constata acest fapt printr-un act de control fiscal, pentru tragerea la răspundere în conformitate cu art. 2631 din Codul fiscal. Concomitent se va solicita efectuarea inventarierii stocului de mărfuri, materiale, materii prime depozitate în subdiviziunea respectivă. Rezultatele inventarierii se vor contrapune cu datele inventarierii efectuate la momentul instituirii postului fiscal şi datele înregistrate zilnic, conform dărilor de seamă privind funcţionarea postului fiscal. În funcţie de rezultatele obţinute, se vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare.
    45. Funcţionarii fiscali responsabili de postul fiscal vor asigura monitorizarea tuturor intrărilor/ieşirilor de mărfuri/servicii, cu înregistrarea obligatorie a informaţiei respective în dările de seamă. La verificarea livrării sau procurării, funcţionarul fiscal urmează să verifice modul de completare a facturilor fiscale şi corespunderea informaţiei înregistrate în acestea cu situaţia de fapt. Similar în cazul operaţiunilor privind transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial sau în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, se va supune verificării faptice corectitudinea reflectării tranzacţiilor respective în documentele primare.
    46. În cazul instituirii posturilor fiscale staţionare, la agenţii economici, care prestează servicii, se va asigura prezenţa funcţionarilor fiscali atît în încăperea unde are loc prestarea nemijlocită a serviciului, cît şi în localul unde sunt încasate mijloacele băneşti, depuse comenzile de către persoanele fizice şi/sau juridice. Funcţionarul fiscal va asigura monitorizarea efectuării încasărilor băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar.
    47. În cazul întreprinderilor din domeniul transportului, postul fiscal staţionar va fi amplasat în locurile de primire a comenzilor şi/sau a plăţii pentru serviciile acordate (dispeceratul serviciilor taxi, gările auto, oficiile agentului economic). Suplimentar se va asigura verificarea aleatorie a mijloacelor de transport pe traseu, în staţiile de pe traseu.
    Post fiscal mobil:
    48. Conform prevederilor art.146 alin.(2) din Codul fiscal, postul fiscal mobil, asigurat cu mijloace tehnice, inclusiv de transport, se deplasează, după caz, în raza teritoriului controlat.
    49. Postul fiscal mobil poate să asigure monitorizarea unui agent economic, care dispune de subdiviziuni amplasate în diverse localităţi şi/sau activitatea căruia se desfăşoară în diverse localităţi, fără necesitatea dispunerii de subdiviziuni înregistrate (ex.: achiziţia produselor agricole), sau poate să monitorizeze activitatea mai multor agenţi economici, activitatea cărora se desfăşoară în raza unui teritoriu controlat. Postul fiscal mobil se va deplasa în raza de amplasare a subdiviziunilor agentului economic şi/sau în raza teritoriului controlat.
    50. În cazul instituirii posturilor fiscale mobile, funcţionarii fiscali, reieşind din volumul de muncă, vor organiza desfăşurarea postului fiscal astfel încît să fie posibilă monitorizarea tuturor tranzacţiilor efectuate de către agentul economic, încheierea noilor contracte, prestarea/procurarea de servicii, livrarea/procurarea de mărfuri.
    51. În cadrul postului fiscal mobil, se va asigura verificarea faptică a activităţii agentului economic, periodic, în diferite momente ale zilei de muncă, la diferite subdiviziuni înregistrate. În cazul în care postul fiscal mobil a fost instituit la agenţi economici ce practică activitate de transport a pasagerilor, funcţionarii fiscali vor asigura şi verificarea faptică a mijloacelor de transport pe traseu, la pornire, la sosire, după caz se va solicita şi suportul colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne.
    52. În perioada funcţionării postului fiscal persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic informează prin mijloace disponibile funcţionarul fiscal responsabil de monitorizare despre efectuarea livrărilor şi/sau procurărilor de mărfuri/servicii.
    53. Funcţionarul fiscal urmează să verifice obiectul tranzacţiei, iar blancheta care se solicită pentru documentarea acesteia se va elibera doar pentru tranzacţii reale.
    54. În cazul funcţionării postului fiscal mobil la un agent economic care dispune de subdiviziuni amplasate în raza de deservire a mai multor DGAF, se va asigura suportul şi conlucrarea între ele în vederea monitorizării eficiente a activităţii agentului economic.
    55. După verificarea obiectului tranzacţiei, funcţionarul fiscal va elibera blancheta de strictă evidenţă, înscriind datele acesteia într-un borderou (anexa 4), care va conţine următoarele date:
    1) seria şi numărul blanchetei de strictă evidenţă;
    2) data eliberării blanchetei;
    3) denumirea contribuabilului la adresa cui va fi efectuată tranzacţia;
    4) suma obiectului tranzacţiei şi valoarea TVA;
    5) persoana responsabilă care primeşte blancheta de la funcţionarul fiscal;
    6) semnăturile funcţionarului fiscal şi reprezentantului contribuabilului care primeşte blancheta.
    56. În cadrul posturilor fiscale mobile spaţiile comeriale, destinate depozitării mărfii contribuabilului urmează a fi sigilate, conform pct. 42 al prezentului Regulament, iar în cazul înlăturării neconforme a sigiliilor aplicate se vor aplica prevederile pct. 42-44.
    Post fiscal electronic
    57. Conform prevederilor art.146 alin.(2) din Codul fiscal, postul fiscal electronic reprezintă o soluţie tehnico-informaţională de transmitere şi stocare în mod electronic a informaţiei care poate fi utilizată în mod direct sau indirect la determinarea obligaţiei fiscale. Conform prevederilor art. 146 alin. (3) din Codul fiscal, postul fiscal electronic este constituit din soluţia tehnico-informaţională de transmitere a informaţiei în formă electronică, folosind reţelele de comunicaţii, de la contribuabil către Sistemul informaţional al SFS.
    58. La funcţionarea postului fiscal electronic, drept soluţie tehnico-informaţională se vor utiliza mijloacele disponibile în acest scop.
    59. Funcţionarul fiscal, responsabil de monitorizarea postului fiscal electronic, va verifica informaţia prezentată de către agentul economic cu informaţia din Sistemul informaţional al SFS.
    60. În cazul stabilirii divergenţelor, funcţionarul fiscal responsabil de monitorizare va verifica documentele de evidenţă contabilă cu datele prezentate şi tranzacţiile efectuate. Rezultatele constatate vor fi consemnate în actul de control fiscal.
    61. Monitorizarea postului fiscal electronic va fi executată de către funcţionarii fiscali ai DGAF în a căror rază de deservire este amplasat agentul economic. În cazul în care agentul economic dispune de subdiviziuni amplasate în afara teritoriului administrat, DGAF este în drept de a solicita, după caz, verificarea faptică a subdiviziunilor respective de către DGAF corespunzătore.
    Alte aspecte ce ţin de monitorizarea posturilor fiscale
    62. În conformitate cu art. 146 din Codul fiscal, postul fiscal, indiferent de tipul acestuia, poate fi instituit şi în locuri publice sau pe teritoriul unui agent economic.
    63. În cazul creării de posturi fiscale în locuri proprietate publică, decizia se aduce la cunoştinţă organului executiv al administraţiei publice locale. În cazul creării de posturi fiscale pe teritoriul unui agent economic, acesta este obligat să asigure funcţionarului fiscal accesul şi condiţiile necesare exercitării atribuţiilor, precum şi condiţiile tehnice de instalare a echipamentelor electronice de comunicare (în cazul instalării postului fiscal electronic).
    64. Funcţionarea posturilor fiscale în locurile publice se va desfăşura conform principiilor generale de funcţionare a posturilor fiscale.
    65. Specificul funcţionării posturilor fiscale instituite în locurile publice constă în faptul că acestea au drept scop principal monitorizarea simultană a activităţii desfăşurate de către mai mulţi agenţi economici.
    66. În dependenţă de specificul funcţionării postului fiscal instituit în locurile publice, întocmirea dării de seamă privind funcţionarea postului fiscal nu este obligatorie.
    67. Funcţionarul fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal, va efectua o analiză a funcţionării postului fiscal conform anexei nr. 2, în care urmează a fi reflectată informaţia aferentă activităţii contribuabilului în perioada funcţionării postului fiscal (în zile) comparativ cu aceeaşi perioadă de pînă la instituirea postului fiscal şi pentru perioadă similară a anului precedent. Concomitent, urmează a fi indicate evoluţia riscurilor care au stat la baza instituirii postului fiscal şi indicarea dacă în perioada de monitorizare s-au mai stabilit alte riscuri decît cele care au stat la baza instituirii postului fiscal. După descrierea în analiză a riscurilor vor fi indicate propunerile aferente oportunităţii prelungirii postului fiscal.
    68. Analiza urmează a fi semnată de funcţionarul fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal şi aprobată de Şeful/Şeful adjunct al DGAF din care face parte funcţionarul fiscal, după care aceasta va fi expediată pe adresa DPAC către data de 20 a lunii în care urmează să expire perioada de activitate a postului.
    [Pct.68 modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    69. DPAC este în drept să solicite, pentru unele posturi fiscale prezentarea a unor date suplimentare, aferente activităţii acestora, în vederea determinării mai exacte a indicilor care ar determina prelungirea sau neprelungirea activităţii postului fiscal.
    [Pct.69 modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    70. Conducerea SFS, în rezultatul examinării analizelor şi a criteriilor de risc în activitatea contribuabililor la care sunt instituite posturi fiscale, va decide asupra oportunităţii prelungirii, neprelungirii sau modificării posturilor fiscale.
    [Pct.70 modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
V. PRELUNGIREA/MODFICAREA
POSTURILOR FISCALE
    71. În cazul în care se va decide asupra prelungirii postului fiscal, SFS va emite un ordin de prelungire a activităţii postului fiscal, în care va fi specificat:
    1) agentul economic la care se prelungeşte postul fiscal;
    2) termenul pînă cînd se prelungeşte activitatea postului fiscal;
    3) numărul şi data ordinului de instituire a postului fiscal;
    4) argumentarea prelungirii postului fiscal;
    5) DGAF responsabile de monitorizarea activităţii postului fiscal.
    72. În baza ordinului de prelungire, DGAF responsabil de monitorizarea activităţii postului fiscal va perfecta şi înmîna agentului economic Ordinul privind desemnarea funcţionarului fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal în cel mult 2 zile lucrătoare de la data recepţionării ordinului de prelungire a activităţii postului fiscal.
    [Pct.72 modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    73. Totodată, DGAF va prelungi decizia privind iniţierea controlului fiscal pînă la data de finisare a postului fiscal, indicată în ordinul de prelungire a activităţii postului fiscal, cu respectarea prevederilor art. 216 alin. (4). În cazul în care postul fiscal este prelungit pentru o perioadă ce depăşeşte termenele din articolul menţionat, decizia de iniţiere a controlului fiscal se va emite după necesitate.
    [Pct.73 modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    74. În cazul în care se va decide asupra unor modificări, SFS va emite un ordin de modificare, în care vor fi specificate aspectele ce ţin de modificarea ordinului de instituire a postului fiscal emis anterior de SFS.
    75. Funcţionarul fiscal responsabil de monitorizarea activităţii postului fiscal, va aduce la cunoştinţa contribuabilului despre modificările efectuate prin prezentarea Ordinului SFS de modificare, iar în caz de necesitate şi a Ordinului de desemnare a funcţionarului fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal.
VI. VERIFICAREA CORECTITUDINII FUNCŢIONĂRII
POSTURILOR FISCALE

    76. Conducerea SFS şi/sau a DGAF responsabil de funcţionarea postului fiscal poate dispune verificarea posturilor fiscale pentru stabilirea corectitudinii funcţionării acestora conform prezentului Regulament.
    77. Verificarea activităţii postului fiscal poate fi efectuată prin:
    1) verificare camerală, prin contrapunerea informaţiilor din dările de seamă prezentate la poşta electronică cu informaţia din Sistemul informaţional al SFS.
    2) verificare cu ieşire la faţa locului, unde a fost instituit postul fiscal.
    78. Verificarea cu ieşire la faţa locului se efectuează în baza deciziei de verificare a activităţii postului fiscal (anexa nr. 7) semnată de către conducerea SFS sau de către conducerea DGAF responsabil de activitatea postului fiscal.
    79. Direcţiile de resort din cadrul SFS, cu acordul conducerii SFS, după caz cu acordul conducerii DGAF, sunt este în drept să verifice dosarele posturilor fiscale perioada de activitate a cărora a expirat.
    [Pct.79 modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
VII. FINISAREA ACTIVITĂŢII POSTULUI FISCAL
    80. La sfîrşitul perioadei de funcţionare a postului fiscal, în termen de cel mult 15 zile calendaristice din data finalizării funcţionării postului fiscal, funcţionarul fiscal responsabil va întocmi un Act de constatare a rezultatelor obţinute în cadrul postului fiscal, în care se vor indica următoarele aspecte:
    1) nr. şi data Actului de constatare a rezultatelor obţinute în cadrul postului fiscal;
    2) denumirea agentului economic, codul fiscal;
    3) ordinul în baza căruia s-a instituit postul fiscal (după caz, ordinele prin care postul fiscal a fost prelungit);
    4) durata de funcţionare a postului fiscal;
    5) aspecte generale privind activitatea agentului economic – genul de activitate, subdiviziunile declarate, licenţele/autorizaţiile, datele referitoare la persoanele cu funcţii de răspundere;
    6) regimul de lucru al agentului economic, numărul de zile efectiv lucrate pe durata de funcţionare a postului fiscal;
    7) valoarea livrărilor şi procurărilor de mărfuri/servicii efectuate în perioada de funcţionare a postului fiscal de către agentul economic, total şi pentru subdiviziunea la care a fost instituit postul fiscal, numărul de zile efectiv lucrate;
    8) valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii înregistrate de agentul economic, pentru fiecare perioadă fiscală în parte, numărul de zile efectiv lucrate (pentru fiecare lună în parte) de la începutul anului calendaristic sau de la ultimul post fiscal până la instituirea postului fiscal;
    9) semnăturile funcţionarilor fiscali responsabili şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale agentului economic, cu aplicarea ştampilei contribuabilului.
    81. În cazul în care agentul economic dispune de subdiviziuni amplasate în raza de deservire a altor DGAF decît cea în care se află adresa juridică a contribuabilului, la care au funcţionat simultan posturi fiscale, Actul de constatare se va întocmi pentru fiecare subdiviziune în parte, fiind remis, în termen de cel mult 7 zile calendaristice, către DGAF la care se deserveşte agentul economic. DGAF, unde se deserveşte agentul economic, va asigura întocmirea Actului de constatare a rezultatelor obţinute în cadrul postului fiscal, care va include informaţia referitoare la activitatea posturilor fiscale la toate subdiviziunile, iar o copie al acestuia va fi remisă la adresa SFS în termenul prevăzut în pct. 80 al prezentului Regulament.
    82. Actul de constatare a rezultatelor obţinute în cadrul postului fiscal va fi aprobat de către conducerea DGAF responsabilă de monitorizarea postului fiscal, al cărei funcţionar fiscal l-a întocmit. În cazul funcţionarilor din cadrul DGACM acesta va fi aprobat de către şeful (şeful adjunct) al DGACM.
    [Pct.82 modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    83. Originalul Actului de constatare şi a dărilor de seamă se vor păstra în dosarul agentului economic sau într-un dosar separat de funcţionare a postului fiscal. Totodată, Actul de constatare va fi numerotat şi înregistrat în Registrul actelor de constatare a rezultatelor obţinute în cadrul postului fiscal.
    84. Registrul actelor de constatare a rezultatelor obţinute în cadrul postului fiscal va fi întocmit de către fiecare DGAF în parte, conform prevederilor din anexa nr. 5.
    85. Datele care sunt incluse în Actul de constatare urmează a fi contrapuse cu datele din evidenţa contabilă a contribuabilului şi datele înregistrate de către funcţionarul fiscal în timpul monitorizării postului fiscal. Funcţionarul fiscal este obligat să verifice datele prezentate de contribuabil în cadrul postului fiscal cu datele evidenţei contabile și a dărilor de seamă fiscale prezentate, ori de cîte ori apare această necesitate.
    [Pct.85 modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    86. În cazul în care, în perioada funcţionării postului fiscal, de către funcţionarul fiscal, în temeiul prevederilor art.145 din Codul fiscal, s-a efectuat ridicarea documentelor de la contribuabil, inclusiv a blanchetelor de strictă evidenţă, acestea urmează a fi restituite agentului economic de la care s-au ridicat într-un termen de cel mult 2 zile lucrătoare din data finalizării funcţionării postului fiscal.
    Aprecierea venitului estimat ca rezultat
al funcţionării posturilor fiscale

    87. În conformitate cu prevederile art. 2251 din Codul fiscal, pentru estimarea obligaţiunilor fiscale, este necesară respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    1) posturile fiscale au fost instituite cel puţin de două ori pe parcursul perioadei fiscale;
    [Pct.87 subpct.1) modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    2) perioadele de funcţionare a posturilor fiscale sunt de cel puţin 30 de zile calendaristice, iar diferenţa dintre perioadele de activitate este de cel puţin 60 de zile calendaristice;
    3) livrările de mărfuri şi servicii în medie pe zi pînă la şi între perioadele de funcţionare a posturilor fiscale sunt mai mici de 70% faţă de valoarea livrărilor medii pe zi înregistrate în perioadele de funcţionare a posturilor fiscale.
    88. Rezultatele obţinute pe parcursul funcţionării posturilor fiscale se vor supune examinării în vederea stabilirii temeiului de estimare a veniturilor din vînzări (prestări servicii):
    Exemplul A:
Luna calendaristică
I
II
III (post fiscal)
IV
V
VI
VII (post fiscal)
VIII
IX
Valoarea livrărilor de mărfuri și servicii (lei)
30 000
50 000
 150 000
30 000
 120 000
50 000
 175 000
75 000
45 000
Zile calendaristice
31
28
31
30
31
30
31
31
30
Valoarea medie a livrărilor zilnice (pentru zilele lucrătoare (lei)
968
1 786
4 838
1 000
3 871
1 667
5 645
2 419
1 500

    Valoarea medie zilnică a livrărilor de mărfuri/servicii înregistrate de agentul economic în perioada funcţionării posturilor fiscale constituie:
    5 242 lei ((150 000+175 000)/(31 zile+31 zile))
    Aprecierea, pentru fiecare lună în parte, a ponderii valorii medii pe zi a livrărilor înregistrate de la începutul anului calendaristic pînă la instituirea primului post fiscal şi între perioadele de funcţionare a posturilor fiscale, faţă de valoarea medie pe zi a livrărilor înregistrate în perioadele de funcţionare a posturilor fiscale.
    I lună – 18% ((968 / 5 242) x 100%);
    II lună – 34% ((1 786 / 5 242) x 100%);
    IV lună – 19% ((1 000 / 5 242) x 100%);
    V lună – 74% ((3 871 / 5 242) x 100%);
    VI lună – 32% ((1 667 / 5 242) x 100%).
    Din exemplul respectiv, se stabileşte ca temei pentru estimarea veniturilor din vînzări (prestări servicii) există numai pentru lunile I, II, IV şi VI. Pentru luna V nu se va efectua estimarea veniturilor din vînzări (prestări servicii), dat fiind că valoarea medie zilnică a livrărilor este mai mare de 70% faţă de valoarea medie pe zi a livrărilor înregistrate în perioadele de funcţionare a posturilor fiscale.
    Estimarea veniturilor din vînzări (prestări servicii) se va efectua prin produsul diferenţei între valoarea medie zilnică înregistrată de agentul economic în perioada funcţionării posturilor fiscale şi valoarea medie zilnică înregistrată de agentul economic în lunile selectate pentru estimarea veniturilor din vînzări (prestări servicii), cu numărul de zile calendaristice în aceste luni:
    I – 132 494 lei ((5 242 – 968) x 31);
    II – 96 768 lei ((5 242 – 1 786) x 28);
    IV – 127 260 lei ((5 242 – 1 000) x 30);
    VI – 107 250 lei ((5 242 – 1 667) x 30).
    Exemplul B:
Luna calendaristică
I
II
III (post fiscal)
IV
V
VI
VII (post fiscal)
VIII
IX
Valoarea livrărilor de mărfuri și servicii (lei)
30 000
50 000
 150 000
130 000
 122 000
120 000
 175 000
75 000
45 000
Zile calendaristice
31
28
31
30
31
30
31
31
30
Valoarea medie a livrărilor zilnice (pentru zilele lucrătoare (lei)
968
1 786
4 838
4 333
3 935
4 000
5 645
2 419
1 500

    Valoarea medie pe zi a livrărilor înregistrate de agentul economic în perioada funcţionării posturilor fiscale:
    5 242 lei ((150 000 + 175 000) / (31 zile + 31 zile))
    În cazul respectiv nu există temei pentru estimarea veniturilor din vînzări (prestări servicii), în conformitate cu rezultatele posturilor fiscale, dat fiind că valoarea medie pe zi a livrărilor înregistrate de către agentul economic în perioadele între posturile fiscale, sunt mai mari de 70% faţă de valoarea medie pe zi a livrărilor înregistrate în perioada de funcţionare a posturilor fiscale (nu se întruneşte condiţia prevăzută de art. 2251 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal):
    I – 18% ((968 / 5 242) x 100%);
    II – 34% ((1 786 / 5 242) x 100%);
    IV – 83% ((4 333 / 5 242) x 100%);
    V – 75% ((3 935 / 5 242) x 100%);
    VI – 76% ((4 000 / 5 242) x 100%).
Aspecte specifice privind întocmirea
actului de control:
    89. După finalizarea celui de al doilea post fiscal, rezultatele obţinute în cadrul posturilor fiscale şi a datelor înregistrate de agentul economic, în perioada de la începutul anului calendaristic până la primul post fiscal şi cele înregistrate pe perioada între posturile fiscale, se vor supune unei examinări detaliate în vederea aprecierii temeiului de estimare a venitului din vînzări (prestări servicii).
    90. În cazul în care rezultatele examinării informaţiei respective se conformează condiţiei stipulate la art.2251 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, se va iniţia controlul fiscal prin metoda verificării tematice, în scopul estimării obligaţiunilor fiscale.
    91. În cadrul controlului fiscal, se va supune verificării corectitudinea calculării taxei pe valoarea adăugată reieşind din veniturile din vînzări (prestări servicii) estimate conform modului stabilit în exemplul A de la pct. 88 al prezentului Regulament, precum şi corectitudinea aprecierii şi declarării venitului impozabil.
    92. În cazul în care controlul fiscal se va efectua anterior prezentării de către agentul economic a Declaraţiei privind impozitul pe venit, în actul de control se va menţiona propunerea de operare a modificărilor corespunzătoare de către agentul economic. Respectarea propunerilor menţionate în actul de control se va verifica în cadrul controalelor fiscale ulterior datei depunerii Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.
    93. În actul de control, se va menţiona pentru care perioadă fiscală, în conformitate cu prevederile art. 2251 din Codul fiscal, se estimează venitul din livrări şi care este valoarea acestuia, pentru fiecare perioadă fiscală în parte. Datele referitoare la venitul din livrări se vor reflecta în tabelul cu privire la corectitudinea calculării şi transferării TVA, inclusiv cu reflectarea rezultatelor controlului fiscal la capitolul TVA (alte încălcări, corectări etc.).
    94. Datele constatate referitoare la venitul estimat se vor utiliza corespunzător şi la determinarea venitului impozabil, inclusiv luîndu-se în calcul şi alte încălcări ale prevederilor legislaţiei în vigoare stabilite ca rezultat al controlului fiscal, fiind reflectate corespunzător în tabelul privind calculul venitului impozabil.
Alte acţiuni care urmează a fi întreprinse
după finisarea postului fiscal
    95. DGAF urmează să monitorizeze timp de cel puţin trei luni consecutive activitatea fiecărui agent economic la care s-a finisat postul fiscal.
    96. În cadrul monitorizării vor fi examinate mai multe aspecte ce ţin de activitatea contribuabilului, inclusiv livrările/procurările, ponderea impozitelor achitate la Bugetul Public Naţional, şi altele. Aceste acţiuni, după necesitate vor fi efectuate şi prin iniţierea unor vizite fiscale sau controale la contribuabilul respectiv.
    97. Ca rezultat, după trei luni de la expirarea postului fiscal, DGAF, în raza de deservire a cărei contribuabilul își are sediul va întocmi o analiză de funcţionare a postului fiscal raportată la perioada de postmonitorizare, în care se vor contrapune datele de până la instituirea postului fiscal, datele înregisrate în timpul postului şi dinamica acestora în perioada de după finisarea postului fiscal, din care să rezulte propunerile privind monitorizarea în continuare a activităţii contribuabilului.
    [Pct.97 modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    98. În funcţie de analiza prezentată, Conducerea SFS poate decide asupra instituirii repetate a unui post fiscal la agentul economic respectiv.
    [Pct.98 modificat prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
VIII. MODALITATEA DE SISTARE A FUNCŢIONĂRII
POSTURILOR FISCALE
PÎNĂ LA DATA FINALIZĂRII
STABILITĂ ANTERIOR

    99. Postul fiscal instituit poate fi sistat prin ordinul SFS în următoarele cazuri:
    1) agentul economic la care a fost instituit postul fiscal a fost anulat ca subiect al impunerii cu TVA, activitatea fiindu-i blocată ca urmare a admiterii încălcării legislaţiei în vigoare;
    2) agentul economic la care a fost instituit post fiscal cu scopul încasării restanţei faţă de BPN a stins restanţa înregistrată;
    3) agentul economic la care a fost instituit postul fiscal a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice.
    [Pct.99 subpct.3) introdus prin OIFPS432 din 27.03.17, MO92-102/31.03.17 art.680; în vigoare 01.04.17]
    100. În cazul în care postul fiscal urmează a fi sistat în baza prevederilor pct. 99, de către DGAF care administrează agentul economic la care a fost instituit postul fiscal, urmează a fi înaintată o cerere la adresa Conducerea SFS prin care să se solicite sistarea postului fiscal (conform modului aprobat în anexa nr. 6).
IX. CONTESTAREA POSTURILOR FISCALE
    101. În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Codul fiscal, ordinele de instituire a posturilor fiscale, cît şi acţiunile persoanelor responsabile de activitatea posturilor fiscale, pot fi contestate de către agenţii economici la care au fost instituite posturi fiscale.
    102. Conform art. 268 alin.(1) şi art. 269 alin. (1) din Codul fiscal, contestaţia împotriva deciziei DGAF sau acţiunii funcţionarului fiscal se depune la DGAF emitent a deciziei sau al cărei funcţionar a întreprins acţiunea, în decursul a 30 de zile calendaristice de la data luării deciziei sau întreprinderii acţiunii contestate.
    103. Potrivit prevederilor art. 267 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, decizia DGAF sau acţiunea funcţionarului fiscal poate fi contestată numai de persoana vizată în decizie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea ori de reprezentatul ei. Reprezentantul persoanei fizice sau juridice este în drept să depună contestaţie dacă întruneşte toate cerinţele stabilite la art. 244 din Codul fiscal.
    104. Potrivit art. 274 din Codul fiscal, decizia DGAF şi acţiunea funcţionarului fiscal pot fi atacate, în modul stabilit de legislaţie, şi în instanţă judecătorească. Astfel, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ şi nu este mulţumită de răspunsul primit la contestaţie sau nu a primit nici un răspuns în termenul prevăzut de lege, este în drept, în 30 de zile de la data primirii deciziei DGAF, să sesizeze instanţa de contencios administrativ competentă pentru anularea, în totalitate sau în parte, a deciziei respective şi repararea pagubei cauzate.
X. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    105. Pentru o monitorizare eficientă a posturilor fiscale, DGAF responsabil de monitorizarea postului fiscal urmează să înlocuiască funcţionarii fiscali responsabili de monitorizare a posturilor fiscale staţionare la expirarea fiecărei perioade de până la 31 de zile, iar în cazul posturilor fiscale mobile şi eletronice - de până la 62 de zile.
    106. Răspunderea privind executarea ordinelor de instituire a posturilor fiscale şi a prevederilor prezentului Regulament o poartă şeful/şeful adjunct al DGAF responsabil de monitorizarea postului fiscal.
    107. Indicatorii care stau la baza eficienţei posturilor fiscale sunt următoarele:
    1) stoparea totală sau parţială a activităţii agenţilor economici, care până la instituirea postului fiscal prezentau indici de pseudoactivitate şi documentarea tranzacţiilor fictive;
    2) creşterea poverii fiscale la contribuabilii care pe perioada postului fiscal nu şi-au stopat activitatea;
    3) asigurarea stingerii obligaţiei fiscale;
    4) creşterea numărului de salariaţi şi a salariului angajaţilor până la media salariului pe domeniul respectiv;
    5) alţi indicatori care asigură conformarea contribuabililor la cadrul legal.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7