OIFPSA682/2015
ID intern unic:  360764
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 682
din  12.08.2015
privind aprobarea Regulamentului cu privire la legitimaţiile
de serviciu ale angajaţilor
Serviciului Fiscal de Stat
Publicat : 28.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 1625
    Abrogat prin OIFPS463 din 28.03.17, MO92-102/31.03.17 art.681


    În conformitate cu prevederile alin.(4) al art.148, Titlul V al Codului fiscal al Republicii Moldova „Administrarea Fiscală” şi ale Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1736 din 31.12.2002 „Cu privire la reglementarea activităţii organelor Serviciului Fiscal de Stat”, cu modificările ulterioare, Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1719 din 04.12.2014 „Cu privire la aprobarea Brand Book-ului Serviciului Fiscal de Stat”,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la legitimaţiile de serviciu ale angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Direcţia management resurse umane să remită prezentul ordin spre cunoştinţa tuturor angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat şi administratorului Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”.
    3. Se abrogă ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1742 din data de 22.12.2014.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                Ion PRISĂCARU


    Nr. 682. Chişinău, 12 august 2015.

Anexă
la Ordinul nr. 682
din 12 august 2015
R E G U L A M E N T
cu privire la legitimaţiile de serviciu ale angajaţilor
Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de eliberare, păstrare, restituire şi nimicire a legitimaţiilor de serviciu angajaţilor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
    2. Legitimaţia de serviciu reprezintă un document oficial, care adevereşte statutul juridic, apartenenţa prezentatorului ei la organul Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova şi confirmă împuternicirile angajatului în exerciţiul funcţiunii acordate lui în conformitate cu prevederile alin.(4) din art.148 Titlul V al Codului fiscal şi alte acte normative ale Republicii Moldova.
    3. Legitimaţiile de serviciu se perfectează pe blanchete, care conţin următoarele elemente şi informaţii:
    a) drapelul de stat al Republicii Moldova şi denumirea Republica Moldova, Serviciul Fiscal de Stat;
    b) emblema Serviciului Fiscal de Stat;
    c) denumirea “Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova”;
    d) denumirile “Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” sau “Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul, raionul, - corespunzător sau pe UTA Găgăuzia”;
    e) cuvîntul “Legitimaţie” şi numărul ei, format din şase cifre;
    f) fotografia în culori a posesorului legitimaţiei în mărime de 3x4;
    g) numele, prenumele şi funcţia posesorului legitimaţiei;
    h) funcţia conducătorului: şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
    i) semnătura şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat întărită prin ştampila Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, înfăţişată cu amprenta Stemei de Stat a Republicii Moldova cu denumirea Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lingă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova;
    j) termenul de valabilitate al legitimaţiei.
    4. Legitimaţia este proprietatea materială a Serviciului Fiscal de Stat.
II. Modul de eliberare a legitimaţiilor de serviciu
    5. Legitimaţiile de serviciu se eliberează angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat cu termen de valabilitate pînă la cinci ani de către subdiviziunea resurse umane a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    6. Angajaţilor Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale li se eliberează legitimaţii de serviciu în baza unei scrisori, semnate de şeful sau de şeful adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial respectiv, care confirmă angajarea salariatului în cauză în Inspectoratul respectiv, cu indicarea numelui, prenumelui şi funcţiei pe care o deţin.
    7. Evidenţa legitimaţiilor de serviciu se ţine de către subdiviziunea resurse umane din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi se efectuează prin înregistrarea acestora într-un registru special pentru eliberarea legitimaţiilor, care conţine următoarele date:
    a) numărul de rînd;
    b) data eliberării legitimaţiei;
    c) numărul legitimaţiei;
    d) numele, prenumele titularului;
    e) funcţia deţinută;
    f) denumirea inspectoratului;
    g) semnătura destinatarului;
    h) menţiune despre restituire;
    i) note.
    8. Numerele legitimaţiilor eliberate angajaţilor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat se încep de la 000001 şi continuă numerotarea în registrul legitimaţiilor eliberate.
    Primele două cifre ale numerelor legitimaţiilor eliberate angajaţilor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale corespund numărului centrului administrativ corespunzător, iar următoarele – numărului de rînd din registrul înregistrării legitimaţiilor eliberate.
III. Modul de păstrare, restituire şi nimicire
a legitimaţiilor de serviciu
    9. Posesorul legitimaţiei de serviciu are obligaţia să o păstreze cu grijă şi să o prezinte numai la executarea sarcinilor de serviciu, fapt despre care este informat la înmînarea acesteia.
    10. Subdiviziunea resurse umane a IFPS/persoana responsabilă de lucrul cu personalul din cadrul inspectoratului fiscal de stat teritorial respectiv are obligaţia:
    - de a retrage legitimaţiile de serviciu de la personal în cazul încetării/suspendării raporturilor de serviciu, încetării/suspendării contractului individual de muncă şi de a emite un nou document de legitimare, cu prezentarea fotografiei respective de catre titular şi în cazul expirării termenului de valabilitate a acesteia;
    - de a prezenta în Monitorul Oficial în termen de trei zile lucrătoare un aviz privind nevalabilitatea legitimaţiei de serviciu, în cazul refuzului restituirii legitimaţiei de serviciu de către posesorul acesteia.
    11. În caz de deces, legitimaţia de serviciu se recuperează de la familia defunctului.
    12. Legitimaţiile retrase de la titulari se distrug, prin nimicire, cu ajutorul aparatului shredder în baza unui proces-verbal al Comisiei formate în acest scop, care are în componenţa sa functionari fiscali din cadrul subdiviziunii resurse umane, Direcţiei economico-financiare şi Direcţiei achiziţii publice şi gestionare patrimoniu, desemnaţi de conducerea IFPS, prin act administrativ.
    Procesul-verbal de nimicire a legitimaţiilor se întocmeşte în două exemplare, unul dintre care se transmite Direcţiei economico-financiare şi altul rămîne în subdiviziunea resurse umane a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    13. Este interzisă înstrăinarea legitimaţiei de serviciu de către posesorul acesteia.
    14. În cazul deteriorării legitimaţiei, posesorul acesteia este obligat să aducă la cunoştinţă acest fapt conducătorului său direct şi să prezinte legitimaţia detereriorată Subdiviziunii resurse umane a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru soluţionarea problemei privind eliberarea unei noi legitimaţii.
    15. În cazul pierderii legitimaţiei de serviciu, posesorul este obligat să comunice imediat conducătorului său direct despre acest fapt, să prezinte lămuriri în scris despre motivele (cauzele), care au adus la pierderea legitimaţiei, inclusiv Direcţiei securitate internă şi anticorupţie a IFPS şi în termen de trei zile lucrătoare să anunţe în Monitorul Oficial despre nevalabilitatea legitimaţiei în legătură cu pierderea acesteia. Avizul publicat va fi prezentat subdiviziunii resurse umane a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru a soluţiona problema privind eliberarea unei noi legitimaţii.
    16. Pentru încălcările admise ce ţin de utilizarea, pierderea sau deteriorarea legitimaţiei, posesorul acesteia poate fi tras la răspundere disciplinară în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.