HGM606/2015
ID intern unic:  360853
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 606
din  02.09.2015
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia
sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva riscurilor asociate
funcţionării staţiilor de alimentare cu produse petroliere
Publicat : 04.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 253     art Nr : 695
    MODIFICAT
   
HG1125 din 14.11.18, MO13-21/18.01.19 art.6; în vigoare 18.02.19


    În vederea executării prevederilor art.6 şi 10 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.587), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind protecţia sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva riscurilor asociate funcţionării staţiilor de alimentare cu produse petroliere (se anexează).
    2. Prevederile Regulamentului se aplică pentru toate persoanele juridice care proiectează, construiesc şi exploatează staţii de alimentare cu produse petroliere, indiferent de tipul de proprietate şi forma lor juridică de organizare.
    3. Staţiile de alimentare cu produse petroliere construite/reconstruite după intrarea în vigoare a Regulamentului aprobat prin punctul 1 al prezentei hotărîri trebuie să corespundă cerinţelor acestuia, iar cele care deja funcţionează vor fi aduse în conformitate cu Regulamentul pînă la data de 1 ianuarie 2017.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                                      Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                       Ruxanda Glavan

    Nr. 606. Chişinău, 2 septembrie 2015.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.606
din 2 septembrie 2015
REGULAMENT SANITAR
privind protecţia sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva riscurilor
asociate
funcţionării staţiilor de alimentare cu produse petroliere
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul sanitar privind protecţia sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva riscurilor asociate funcţionării staţiilor de alimentare cu produse petroliere (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţe pentru diminuarea acţiunilor negative asupra sănătăţii şi capacităţii de muncă a angajaţilor şi populaţiei, prevenirea riscurilor care provin sau pot proveni din efectele nocive ale agenţilor chimici ori ca rezultat al activităţii profesionale la staţiile de alimentare cu produse petroliere.
    2. În înţelesul prezentului Regulament termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) zonă de protecţie sanitară (zonă) – teritoriul special, cu un regim strict de folosire, care se stabileşte în perimetrul obiectivelor şi întreprinderilor de producţie, ce reprezentă surse de poluare a mediului ambiant şi riscuri pentru sănătatea populaţiei;
    b) staţie de alimentare cu produse petroliere (staţie) – complex de clădiri, instalaţii şi utilaj al căror sistem tehnologic este destinat pentru alimentarea mijloacelor de transport cu două sau cu trei tipuri de produse.
    3. La amplasarea, construcţia sau reconstrucţia staţiilor se vor respecta zonele de protecţie sanitară, prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    4. Se permite amplasarea şi exploatarea staţiilor în componenţa obiectivelor complexe de prestări a serviciilor: staţii de deservire şi testare tehnică, spălătorie auto, parcări de transport auto, cu respectarea distanţelor de siguranţă dintre rezervoarele, coloanele de distribuire pentru combustibil şi obiectivele nominalizate prevăzute în normativul în construcţii NCM G.05.03-2013 „Staţii multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid, hidrocarburi gazoase lichefiate şi gaz natural comprimat”.
    5. În clădirile staţiilor se permite amplasarea unităţilor de comerţ cu amănuntul şi a automatelor pentru vînzări.
    6. ÎÎn unitățile de comerț din incinta stațiilor, produsele alimentare se comercializează cu respectarea cerințelor Regulamentului sanitar pentru unitățile comerciale cu profil alimentar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 931/2011. Unitățile de alimentație publică din incinta stațiilor activează cu respectarea cerințelor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 1209/2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică.
    [Pct.6 în redacția HG1125 din 14.11.18, MO13-21/18.01.19 art.6; în vigoare 18.02.19]   
    7. La etapa de proiectare a staţiilor, dimensiunile zonelor de protecţie sanitară se confirmă prin calcule, ţinînd cont de poluarea de fond a mediului şi intensităţii traficului auto. Zona poate fi extinsă, fiind argumentată prin calcule corespunzătoare. Micşorarea zonei nu se admite. Teritoriul zonei sau un sector al zonei nu poate fi folosit în calitate de teritoriu pentru extinderea obiectivului.
    8. Se interzice amplasarea staţiilor în zona de protecţie a bazinelor acvatice, a surselor de alimentare cu apă potabilă, a staţiunilor balneare şi sanatoriilor, în zonele verzi urbane, pe teritoriul rezervaţiilor naturale şi în zonele de protecţie a lor, în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi culturale.
    9. Recepţia în exploatare a staţiilor are loc cu efectuarea investigaţiilor de laborator a aerului atmosferic la hotarul zonei de protecţie sanitară, aerului din mediul ocupaţional, apei potabile, măsurătorilor microclimatului şi iluminatului la locurile de muncă.
    10. Pe teritoriul staţiei trebuie să existe posibilitatea parcării temporare a autovehiculelor.
II. Cerinţe pentru asigurarea protecţiei
sănătăţii populaţiei
    11. Terenul staţiei trebuie să fie pavat sau asfaltat, încadrat cu piatră de bordură, amenajat şi înverzit cu arbori şi arbuşti din specia foioaselor.
    12. Pe teritoriul staţiei trebuie să fie plantaţi arbori şi arbuşti, în special în apropierea caselor de locuit.
    13. Terenul staţiei trebuie să fie înclinat pentru a asigura scurgerea fără obstacole a apelor de pe teritoriu în reţeaua de canalizare pluvială.
    14. Pe teritoriul staţiei trebuie să fie prevăzute sectoare (platforme) cu tomberoane, pentru colectarea separată a deşeurilor menajere şi tehnice.
    15. Evacuarea deşeurilor de pe teritoriul staţiei se efectuează în baza contractelor încheiate cu întreprinderile specializate.
    16. Teritoriul şi încăperile staţiei trebuie să se menţină în curăţenie. Nu se admite poluarea staţiilor cu reziduuri de combustibil sau cu uleiuri.
    17. Pe teritoriul staţiei trebuie să fie locuri speciale amenajate pentru depozitarea nisipului, rumeguşului, căuşelor speciale, căldărilor cu capace, soluţiilor de detoxicare.
    18. În caz de impurificare a solului, pardoselilor, utilajelor, ambalajului şi altor suprafeţe cu produse petroliere este necesar de a întreprinde măsuri urgente pentru neutralizarea lor.
    19. Solul şi alte suprafeţe, impurificate cu produse petroliere, este necesar să fie neutralizate imediat după contaminare, prin aplicarea soluţiei hidrice de 3% cloramină sau clorurii de var în proporţie 1:3 cu apă, iar cele metalice trebuie să fie prelucrate cu solvenţi (gaz lampant, soluţii bazice).
    20. Lavetele, nisipul, rumeguşul şi alte materiale impurificate cu produse petroliere este necesar să se păstreze în recipiente închise ermetic şi să se depoziteze pe teritoriul staţiilor într-un loc separat.
    21. Igienizarea teritoriului se efectuează în fiecare zi, conform graficului aprobat de către administraţia staţiilor. Pe timp de vară igienizarea teritoriului se efectuează prin metoda umedă.
    22. Sedimentul din rezervorul de gaz lichefiat (cu conţinut de etilmercaptan) va fi evacuat la o întreprindere specializată, în baza unui contract încheiat cu această întreprindere.
    23. Pe teritoriul staţiilor trebuie să fie prevăzute sisteme de canalizare cu racordare la sistemele centralizate de canalizare a localităţilor sau cu staţii proprii de epurare pentru apele menajere şi cele pluviale.
    24. Pe teritoriul stațiilor trebuie să fie prevăzute grupuri sanitare (WC-uri) cu acces permanent pentru vizitatori, semnalizate în mod corespunzător.
    25. Se permite exploatarea sistemelor de canalizare menajeră a obiectivelor amplasate în extravilanul localităţilor, cu un volum acumulat de ape menajere de pînă la 1,0 m3/zi, utilizînd haznalele impermeabile, coordonate în modul stabilit de către Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.
    26. Se interzice evacuarea prin sistemul de canalizare a apelor uzate şi a nămolului, provenite din spălarea rezervoarelor de păstrare a produselor petroliere. Acestea trebuie să fie colectate, transportate şi prelucrate la bazele petroliere care dispun de staţii specializate de epurare a apelor uzate poluate cu produse petroliere.
    27. Se interzice deversarea apelor reziduale de la staţii pe străzi, pe teritoriul adiacent şi teritoriul altor întreprinderi.
    28. Livrarea carburanţilor la staţiile de alimentare cu produse petroliere se va efectua cu transport specializat, dotat cu sistem de captare a vaporilor, în scopul neadmiterii poluării aerului atmosferic.
III. Cerinţe pentru asigurarea protecţiei
sănătăţii angajaţilor
    29. Toate încăperile staţiilor trebuie să fie asigurate cu sisteme de încălzire, ventilare, apeduct şi canalizare.
    30. Apa potabilă trebuie să corespundă cerinţelor Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi a băuturilor nealcoolice îmbuteliate”.
    31. Parametrii microclimatului, în încăperile de serviciu trebuie să corespundă normelor prezentate în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    32. În încăperile social-sanitare parametrii microclimatului trebuie să corespundă normelor prezentate în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    33. Spaţiile destinate alimentării autovehiculelor cu produse petroliere vor fi acoperite pentru a proteja lucrătorii de condiţiile meteorologice nefavorabile.
    34. Locurile de muncă ale angajaţilor staţiilor trebuie să fie echipate cu dispozitive, care asigură un iluminat artificial adecvat pentru protecţia sănătăţii, conform normelor prevăzute în anexa nr.4 la prezentul Regulament. Încăperile de serviciu ale staţiei vor fi asigurate cu iluminat natural.
    35. Sursele de iluminat din încăperile staţiilor trebuie să fie instalate astfel încît să nu existe riscul de accidentare a angajaţilor. Pe teritoriul staţiilor va fi prevăzut un sistem de iluminat pentru evacuare.
    36. Vestiarele trebuie să fie înzestrate cu sisteme de ventilare mecanică flux-reflux şi cu scaune sau bănci.
    37. Angajaţii staţiilor trebuie să fie asiguraţi cu dulapuri individuale pentru păstrarea separată a îmbrăcămintei speciale şi a hainelor de schimb.
    38. Este necesar să se prevadă un număr suficient de duşuri şi lavoare destinate igienei personale, reieşind din numărul total al angajaţilor într-un schimb:
    a) un duş pentru 7 persoane;
    b) un lavoar pentru 10 persoane.
    39. Duşurile şi lavoarele vor fi asigurate cu sistem de canalizare şi apă caldă curgătoare. Lavoarele vor avea săpun, uscătoare electrice sau şerveţele de unică folosinţă.
    40. În staţii se vor crea condiţii pentru servirea meselor:
    a) o încăpere pentru consumul de produse alimentare, cu o suprafaţă nu mai mică de 12 m2 (pentru 9 persoane şi mai mult);
    b) un loc special în vestiar destinat pentru consumul de produse alimentare cu o suprafaţă nu mai mică de 6 m2 (pentru 8 persoane şi mai puţin);
    c) în camerele pentru servirea mesei vor fi asigurate condiţii pentru păstrarea şi încălzirea hranei.
    41. Veceurile staţiilor în localităţile necanalizate şi pe traseele auto locale pot fi amplasate în incinta clădirilor sau într-un bloc aparte, cu destinaţie separată pentru angajaţi şi vizitatori.
    42. Veceurile staţiilor amplasate pe traseele naţionale şi în localităţile canalizate trebuie să fie amenajate separat pentru angajaţi şi vizitatori (bărbaţi/ femei), de asemenea, cu loc pentru cărucioarele persoanelor cu dizabilităţi.
    43. Indiferent de locul amplasării veceurilor (în incinta clădirilor sau într-un bloc separat), ele trebuie să fie dotate cu scaun de veceu, lavoar, săpun, uscător electric sau şerveţele de unică folosinţă.
    44. Angajaţii trebuie să fie asiguraţi cu îmbrăcăminte specială (cel puţin 2 seturi de îmbrăcăminte pentru diferite anotimpuri) şi mijloace de protecţie individuală (mănuşi de cauciuc, respiratoare etc.).
    45. Schimbarea îmbrăcămintei speciale se va efectua o dată la 10 zile. Spălarea şi detoxicarea echipamentului de protecţie se efectuează în mod centralizat (în baza contractelor încheiate cu spălătorii specializate).
IV. Obligaţiile angajatorilor
    46. Angajatorii sînt obligaţi să asigure:
    1) evaluarea condiţiilor de muncă în mediul ocupaţional (factorii fizici: microclimatul şi iluminatul; factorii chimici: benzină, etilmercaptan, propan, butan,) şi investigarea aerului atmosferic la hotarul zonei de protecţie sanitară (benzină, odorant (etilmercaptan), propilenă, benzen, toluen, propan, butan, metan, butilenă, xilen) efectuate de către laboratoarele abilitate în modul stabilit (nu mai rar de o dată în 5 ani);
    2) efectuarea examenului medical la angajare şi a celui periodic pentru angajaţi, în termenele stabilite, de actele normative în vigoare;
    3) regimul cu apă potabilă pentru angajaţi prin intermediul dispensarelor pentru apă caldă şi rece sau apă îmbuteliată inclusiv:
    a) în perioada caldă (temperatura aerului la locurile de muncă constituie >30°C) cu apă carbogazoasă salină (1g NaCl/1000 ml) sau minerală în cantitate de 2000-4000 ml/persoană/schimb, distribuită la temperatura de 16-180C;
    b) în perioada rece (temperatura aerului la locurile de muncă constituie <5°C) cu ceai fierbinte în cantitate de 500-1000 ml/persoană/schimb;
    4) accesul liber la veceuri şi lavoare pentru vizitatori;
    5) curăţenia încăperilor şi a teritoriului staţiilor, conform graficului de igienizare aprobat.
    47. Nu vor fi admişi la lucru angajaţii care nu au trecut examenele medicale la angajare şi cele periodice sau angajaţii cu contraindicaţii, depistate în urma examenelor medicale.
    48. Nu vor fi admişi la lucrările cu produse petroliere şi la lucrările de curăţare a rezervoarelor adolescenţii cu vîrsta de pînă la 18 ani, femeile gravide şi mamele care alăptează.
    49. Respectarea cerinţelor stabilite de prezentul Regulament se realizează de Serviciul Supravegherii de stat a Sănătăţii Publice, în conformitate cu Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.
    50. Pentru nerespectarea prezentului Regulament angajatorii poartă răspundere conform art.80 alin.(3) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4