HGO615/2015
ID intern unic:  360928
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 615
din  11.09.2015
pentru aprobarea Protocolului privind introducerea modificărilor în
Acordul
privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor
în
Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009,
 întocmit la Aşgabat la 21 noiembrie 2014
Publicat : 18.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 258-261     art Nr : 706
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Protocolul privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009, întocmit la Aşgabat la 21 noiembrie 2014.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Comitetului Executiv al Comunităţii Statelor Independente aprobarea Protocolului nominalizat.
    3. Ministerul Finanţelor va întreprinde măsurile necesare privind realizarea Protocolului menţionat.

    PRIM-MINISTRU                                                         Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                     Natalia Gherman
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                         Stephane Christophe Bridе
    Ministrul finanţelor                                                         Anatol Arapu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                   Ion Sulă

    Nr. 615. Chişinău, 11 septembrie 2015.


PROTOCOL
privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile
de
determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea
Statelor Independente din 20 noiembrie 2009
    Guvernele statelor membre la Acordul privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009 (în continuare Acord), denumite în continuare părţi,
    au convenit după cum urmează:
Articolul 1
    De a introduce în Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor, parte componentă a Acordului (în continuare Reguli), următoarele modificări:
    1. Capitolul 1 din Reguli se completează cu următorii termeni:
    “document de origine a mărfurilor” – certificat de origine sau declaraţie de origine a mărfurilor;
    „organul de control (verificare)” – organ de stat, împuternicit de statul parte la Acord, să exercite controlul asupra temeiului emiterii documentelor de origine a mărfii, veridicităţii informațiilor conținute în acestea, precum şi efectuarea controlului îndeplinirii de către producători a criteriilor de determinare a țării de origine a mărfurilor, prevăzute în Reguli.
    2. Punctul 5.1 din Reguli se prezintă în următoarea redacţie:
    “5.1. Mărfurile beneficiază de regimul comerțului liber pe teritoriile vamale ale statelor membre la Acord în cazul în care:
    а) mărfurile sunt exportate în baza unui contract/înţelegere încheiat între un rezident al unui stat membru la Acord și rezidentul altui stat membru la Acord de pe teritoriul vamal al unui stat membru la Acord și importate pe teritoriul vamal altui stat membru la Acord. În cazurile prevăzute în punctele 8.5 și 8.6 din prezentele Reguli, un astfel de contract poate fi încheiat după exportul bunurilor;
    b) dreptul de proprietate asupra mărfurilor, în conformitate cu contractul comercial/ tranzacția, precum și în cazurile prevăzute de legislația națională a statelor membre la Acord, aparţine persoanei rezidente în statul membru la Acord;
    c) mărfurile sunt exportate (importate) de persoana fizică, rezident al statului membru la Acord, de pe teritoriul vamal al unui stat membru la Acord, pe teritoriul vamal al altui stat membru la Acord;1
    _____________________________________
    1 Litera c) se aplică numai în cazul în care bunurile sunt exportate (importate) de către persoană fizică.

    d) mărfurile nu părăsesc teritoriul statelor membre la Acord, cu excepția cazurilor în care acestea se află sau tranzitează teritoriul unui al treilea stat, sub supraveghere vamală, confirmat documentar de către autoritățile vamale ale țării prin care se livrează mărfurile. În același timp, mărfurile trebuie să fie în aceeași stare, și asupra acestora nu trebuie să se efectueze nici un fel de operațiune, cu excepția operațiunilor ce asigură integritatea şi transbordarea mărfurilor;
    e) mărfurile se conformează criteriilor de determinare a țării de origine prevăzute în Reguli;2
    ____________________________________
    2 În cazul în care una din condiţii, prevăzute de lit. a)-e) al pct.5.1 din prezentele Reguli nu este îndeplinită de către organul abilitat, la cererea solicitantului (declarantului) se eliberează certificatele de origine a mărfii de forma generală (fără abreviatura CT-1) în conformitate cu legislaţia naţională a ţării de export. În acest caz, bunurile beneficiază de regimul comerţului liber pe teritoriul vamal al statelor membre la Acord.

    f) pentru mărfuri este prezentat documentul cu privire la originea mărfii, în conformitate cu punctul 6.1 sau 6.2 din Reguli.
    3. Se exclude punctul 5.2 din Reguli.
    4. Punctele 5.3 şi 5.4 din Reguli se consideră punctele 5.2 şi, respectiv, 5.3.
    5. Punctul 6.2 din Reguli se prezintă în următoarea redacţie:
    “6.2. În scopul acordării regimului de comerţ liber, în calitate de document care confirmă țara de origine a mărfurilor importate poate fi prezentată declarația de origine a lor, dacă valoarea totală a acestor mărfuri, originare din statul membru la Acord şi declarate într-o singură încărcătură, nu depășeşte suma echivalentă cu 5000 (cinci mii) dolari SUA.
    În cazul în care valoarea totală a mărfurilor este declarată într-o altă valută decît dolarul american, pentru recalcularea cuantumului în dolari SUA, se va lua rata oficială de schimb la data înregistrării declarației vamale de către autoritatea vamală a țării importatoare, în conformitate cu legislația națională a acesteia.
    În cazul în care, în calitate de document care confirmă țara de origine, este prezentată declaraţia de origine a mărfurilor şi în această declarație sunt constatate indicii că datele declarate referitor la țara de origine a mărfurilor nu sunt veridice, în baza unei solicitări motivate de către autoritatea vamală a țării de import se prezintă certificatul forma CT-1.
    Cazurile în care prezentarea documentelor de origine a mărfurilor nu este obligatorie se determină în conformitate cu legislația națională a statelor membre la Acord.
    Copia declaraţiei de origine a mărfurilor, precum și orice alte documente conexe care confirmă originea mărfurilor, se păstrează la exportator timp de cel puțin 3 ani de la data întocmirii declarației de origine a mărfurilor.”
    6. Punctul 8.1 din Reguli se prezintă în următoarea redacţie:
    “8.1 Certificatul forma CT-1 poate fi eliberat după exportul de mărfuri pe baza cererii scrise a solicitantului (declarantului). În acest caz, solicitantul (declarantul) prezintă suplimentar organului autorizat actele de însoţire a mărfii cu insigna vamală, care confirmă exportul efectiv al mărfurilor3. În cazul declarării electronice, poate fi prezentată notificarea electronică a autorității vamale privind trecerea frontierei. În cazul în care la exportul mărfurilor din statul mambru la Acord nu se aplică declarația vamală, organului autorizat i se prezintă documentele care atestă expedierea mărfurilor de pe teritoriul unui astfel de stat membru la Acordului.
    În cazurile de mai sus, în coloana 5 a certificatului forma CT-1 se scrie: “Eliberat ulterior”.
    ________________________________________
    3 În acest caz, însemnele autorităţii vamale trebuie să fie datate anterior celei de eliberare a certificatului.
Articolul 2
    Prezentul protocol se aplică temporar peste 60 de zile de la data semnării şi intră în vigoare la expirarea a 30 de zile de la data la care depozitarul va primi a treia notificare de la Părţile semnatare privind finalizarea procedurilor interne pentru intrarea acestuia în vigoare.
    Pentru părţile care au finalizat procedurile interne mai tîrziu, prezentul protocol intră în vigoare la 30 de zile de la data primirii de către depozitar a documentelor relevante.
    Semnat în oraşul Aşgabat la 21 noiembrie 2014, într-un singur exemplar original, în limba rusă. Originalul se păstrează la Comitetul Executiv al Comunităţii Statelor Independente, care va transmite fiecărei părţi semnatare, o copie certificată.

    Pentru Guvernul                                                Pentru Guvernul
    Republicii Azerbaidjan                                       Federaţiei Ruse

    Pentru Guvernul                                                 Pentru Guvernul
    Republicii Armenia                                             Republicii Tadjikistan

    Pentru Guvernul                                                 Pentru Guvernul
    Republicii Belarus                                              Turkmenistanului

    Pentru Guvernul                                                 Pentru Guvernul
    Republicii Kazahstan                                          Republicii Uzbekistan

    Pentru Guvernul                                                 Pentru Guvernul
    Republicii Kîrgîze                                               Ucrainei

    Pentru Guvernul
    Republicii Moldova


REZERVELE
REPUBLICII AZERBAIDJAN
    1. Nici una dintre prevederile Regulilor de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente nu va fi valabilă faţă de admiterea mărfurilor, produse pe teritoriile ocupate ale Republicii Azerbaidjan (regiunea Nagorno-Karabah şi raioanele adiacente) pe pieţele statelor membre la Acordul privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente, precum şi orice alt fel de activitate economică pe teritoriile ocupate ale Republicii Azerbaidjan.
    2. Cu excepţia:
    sintagmei „sau declaraţia de origine a mărfurilor” din alineatul doi al pct.1 al art.1;
    alineatul trei al pct.1 al art.1;
    pct.5 al art.1;
    sitnagmei „se aplică temporar peste 60 de zile de la data semnării şi” din art.2.

    Prim-viceprim-ministru al
    Republicii Azerbaidjan                                        I. Ăiubov


REZERVELE
REPUBLICII ARMENIA
    Republica Armenia va aplica prevederile Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009 pînă la intrarea acestuai în vigoare, în conformitate cu art.2 al Protocolului de la data notificării îndeplinirii de către aceasta a procedurilor interne respective.
    Prin intermediul rezervei prezentate la Protocolul din 21 noiembrie 2014 privind introducerea modificărilor în Acordul privind regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009 partea Azeră încearcă să distorsioneze esenţa conflictului din regiunea Nagorno-Karabah, care este rezultatul aplicării de către Republica Azerbaidjan a politicilor de purificare etnică faţă de poporul autodeterminat din Nagorno-Karabah şi desfăşurării unei agresiuni militare faţă de Republica Nagorno-Karabah.

    Prim-ministru
    al Republicii Armenia                                         H. Abrahamyan


REZERVELE
REPUBLICII KAZAHSTAN
    Pentru Republica Kazahstan Protocolul va fi aplicat provizoriu, în măsura în care nu intră în contradicţie cu legislaţia în vigoare a Republicii Kazahstan.

    Prim-ministru
    al Republicii Kazahstan                                      K. MassimovПРОТОКОЛ
о внесении изменений в Соглашение о Правилах
определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств

от 20 ноября 2009 года
    Правительства государств – участников Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (далее – Соглашение), далее именуемые Сторонами,
    согласились о нижеследующем:
Статья 1
    Внести в Правила определения страны происхождения товаров, являющиеся неотъемлемой частью Соглашения (далее – Правила), следующие изменения:
    1. Дополнить раздел 1 Правил следующими терминами:
    «документ о происхождении товара – сертификат о происхождении товара или декларация о происхождении товара;
    проверяющий (верифицирующий) орган – государственный орган, уполномоченный государством – участником Соглашения на осуществление контроля за обоснованностью выдачи документов о происхождении товара, достоверностью содержащихся в них сведений, а также на осуществление проверок выполнения производителями критериев определения страны происхождения товаров, предусмотренных настоящими Правилами».
    2. Пункт 5.1 Правил изложить в следующей редакции:
    «5.1. Товар пользуется режимом свободной торговли на таможенных территориях государств – участников Соглашения, если:
    а) товар вывозится на основании договора/контракта между резидентом одного государства – участника Соглашения и резидентом другого государства – участника Соглашения с таможенной территории одного государства – участника Соглашения и ввозится на таможенную территорию другого государства – участника Соглашения. В случаях, указанных в пунктах 8.5 и 8.6 настоящих Правил, такой договор может быть заключен после вывоза товара;
    б) право собственности на товар в соответствии с внешнеторговым договором/сделкой, а также в иных случаях, предусмотренных национальным законодательством государств – участников Соглашения, принадлежит лицу, которое является резидентом государства – участника Соглашения;
    в) товар вывозится (ввозится) физическим лицом – резидентом государства – участника Соглашения с таможенной территории одного государства – участника Соглашения на таможенную территорию другого государства – участника Соглашения;*
    _________________________________________
    * Подпункт «в» применяется только в случае, если товар вывозится (ввозится) физическим лицом.

    г) товар не покидает территорий государств – участников Соглашения, за исключением случаев, когда товар находится или перемещается по территориям третьих стран под таможенным контролем, документально подтвержденным таможенными органами стран, через территории которых осуществляется доставка товара. При этом товар должен находиться в неизменном состоянии, и над ним не должны производиться какие-либо операции, за исключением операций по обеспечению сохранности и перегрузки товара;
    д) товар соответствует критериям определения страны происхождения товаров, установленным настоящими Правилами;**
    __________________________________________
    ** Если хотя бы одно из условий, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 5.1 настоящих Правил, не выполняется, уполномоченным органом по просьбе заявителя (декларанта) выдаются сертификаты о происхождении товара общей формы (без аббревиатуры СТ-1) в соответствии с национальным законодательством страны вывоза. В этом случае товар не может пользоваться режимом свободной торговли на таможенных территориях государств – участников Соглашения.

    е) в отношении товара представлен документ о происхождении товара в соответствии с пунктом 6.1 или 6.2 настоящих Правил».
    3. Исключить пункт 5.2 Правил.
    4. Пункты 5.3 и 5.4 Правил считать пунктами 5.2 и 5.3 соответственно.
    5. Пункт 6.2 Правил изложить в следующей редакции:
    «6.2. В целях предоставления режима свободной торговли в качестве документа, подтверждающего страну происхождения ввозимого товара, может быть представлена декларация о происхождении товара, если общая стоимость таких товаров, происходящих из государства – участника Соглашения и декларируемых в одной партии товаров, не превышает сумму, эквивалентную 5 000 (пяти тысячам) долларов США.
    В случае когда общая стоимость товаров задекларирована в валюте, отличной от доллара США, для перерасчета суммы валюты в доллары США применяется курс валют, действующий на день регистрации таможенной декларации таможенным органом страны ввоза в соответствии с ее национальным законодательством.
    В случае если в качестве документа, подтверждающего страну происхождения товара, представлена декларация о происхождении товара и в такой декларации обнаружены признаки того, что заявленные сведения о стране происхождения товаров являются недостоверными, по мотивированному требованию таможенного органа страны ввоза представляется сертификат формы СТ-1.
    Случаи, когда представление документов о происхождении товара не обязательно, определяются в соответствии с национальным законодательством государств – участников Соглашения.
    Копия декларации о происхождении товара, а также любые связанные с ним документы, подтверждающие происхождение товара, хранятся у экспортера не менее 3 лет с даты составления декларации о происхождении товара».
    6. Пункт 8.1 Правил изложить в следующей редакции:
    «8.1. Сертификат формы СТ-1 может быть выдан после вывоза товара на основании письменного обращения заявителя (декларанта). В этом случае заявитель (декларант) дополнительно представляет в уполномоченный орган товаросопроводительный документ с отметкой таможни, подтверждающей фактический вывоз товара*. При электронном декларировании может представляться электронное уведомление таможенного органа о пересечении границы. В случае если при вывозе товара из государства – участника Соглашения не применяется таможенное декларирование, в уполномоченный орган представляются документы, свидетельствующие об отгрузке товара с территории такого государства – участника Соглашения.
    ________________________________________
    * При этом отметка таможенного органа должна быть датирована более ранним числом, чем дата выдачи сертификата.

    В вышеуказанных случаях в графе 5 сертификата формы СТ-1 указывается: «Выдан впоследствии».
Статья 2
    Настоящий Протокол временно применяется через 60 дней с даты подписания и вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
    Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящий Протокол вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов.
    Совершено в городе Ашхабаде 21 ноября 2014 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящий Протокол, его заверенную копию.

    За Правительство                                                      За Правительство
    Азербайджанской Республики                                 Российской Федерации

    За Правительство                                                       За Правительство
    Республики Армения                                                 Республики Таджикистан

    За Правительство                                                       За Правительство
    Республики Беларусь                                                 Туркменистана

    За Правительство                                                       За Правительство
    Республики Казахстан                                               Республики Узбекистан

    За Правительство                                                       За Правительство
    Кыргызской Республики                                           Украины

    За Правительство
    Республики Молдова

ОГОВОРКА
Азербайджанской Республики
    1. Никакие положения Правил определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств не будут действовать в отношении допуска товаров, произведенных на оккупированных территориях Азербайджанской Республики (Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему районы) на рынки государств-участников Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств, и любого вида экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджанской Республики.
    2. За исключением:
    выражения «или декларация о происхождении товара» во втором абзаце пункта 1 Статьи 1;
    третьего абзаца пункта 1 Статьи 1;
    пункта 5 Статьи 1;
    выражения «временно применяется через 60 дней с даты подписания и» в Статье 2.
    Первый заместитель
    Премьер-министра
    Азербайджанской Республики                           Я.Эюбов


ОГОВОРКА
Республики Армения
    Республика Армения будет применять Протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года до его вступления в силу, в соответствии со статьей 2 данного Протокола с даты уведомления о выполнении ею соответствующих внутригосударственных процедур.
    Представленной к Протоколу от 21 ноября 2014 года о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года Оговоркой Азербайджанская сторона пытается исказить суть нагорно-карабахского конфликта, являющегося результатом применения Азербайджанской Республикой политики этнических чисток в отношении самоопределившегося народа Нагорного Карабаха и развязывания военной агрессии против Нагорно-Карабахской Республики.

    Премьер-министр
    Республики Армения                                          О.Абраамян


ОГОВОРКА
Республики Казахстан

    Для Республики Казахстан Протокол будет временно применяться в части, не противоречащей действующему праву Республики Казахстан.

    Премьер-министр
    Республики Казахстан                                        К.Масимов