HGO654/2015
ID intern unic:  361017
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 654
din  18.09.2015
сu privire la aprobarea Regulamentului privind ghișeul unic
pentru eliberarea actelor permisive pentru exportul produselor
și subproduselor de origine animală
Publicat : 25.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 262-266     art Nr : 746
    În conformitate cu art. 7 alin. (4) din Legea nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170-175, art.496), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Se aprobă Regulamentul privind ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive pentru exportul produselor și subproduselor de origine animală (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                               Ion Sulă
    Ministrul finanţelor                                                    Anatol Arapu

    Nr. 654. Chişinău, 18 septembrie 2015.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.654
din 18 septembrie 2015
REGULAMENT
privind ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive
pentru exportul produselor și subproduselor de origine animală
    Regulamentul privind ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive pentru exportul produselor și subproduselor de origine animală este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător, Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară şi Hotărîrii Guvernului nr.778 din 4 octombrie 2013 „Cu privire la unele măsuri de implementare a ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător”.
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul privind ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive pentru exportul produselor și subproduselor de origine animală (în continuare – Regulament) stabilește procedura de eliberare a actelor permisive pentru exportul produselor și subproduselor de origine animală prin intermediul ghișeului unic.
    2. Obiectivul prezentului Regulament consistă în:
    1) simplificarea procedurilor de obținere a actelor permisive pentru persoanele fizice și juridice care efectuează exportul producției de origine animală (în continuare – solicitanți);
    2) utilizarea ghișeului unic pentru eliberarea actelor permisive, conform cadrului normativ privind ghișeul unic.
    3. Obiectul de reglementare a prezentului Regulament ține de actele permisive emise pentru exportul de orice tip de produse și subproduse de origine animală.
    4. Regulamentul nu se aplică pentru procedurile de eliberare a actelor permisive care reglementează importul și tranzitul produselor și subproduselor de origine animală.
II. AUTORITĂȚILE ȘI PERSOANELE
RESPONSABILE

    5. Autoritățile, instituțiile și persoanele responsabile pentru executarea prezentului Regulament sînt:
    1) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
    2) subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
    3) medicii veterinari oficiali și medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, care activează la nivelul Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor și subdiviziunilor ei teritoriale;
    4) Instituția publică Centrul Republican de Diagnostică Veterinară.
III. ACȚIUNEA REGULAMENTULUI
    6. Prevederile prezentului Regulament se aplică la eliberarea următoarelor acte permisive:
    1) Certificatul sanitar-veterinar;
    2) Certificatul de conformitate pentru lotul de produse de origine animală;
    3) Avizul sanitar-veterinar de export;
    4) Autorizația sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport.
IV. CREAREA ȘI FUNCȚIONAREA GHIȘEULUI UNIC
    7. Pentru eliberarea tuturor actelor permisive indicate în capitolul III se instituie ghișeul unic de tip mixt la toate subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Registrele actelor permisive eliberate de ghișeul unic sînt create și deținute conform Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.
    8. Activitatea ghișeului unic este organizată de conducătorul subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor în cadrul căreia se creează.
    9. Graficul de lucru al ghișeului unic și al altor autorități, instituții și persoane, enumerate în capitolul II al prezentului Regulament se stabilește astfel încît să asigure în termenele stabilite de lege eliberarea actelor permisive prevăzute la punctul 6 al prezentului Regulament.
V. CEREREA DE ELIBERARE
A CERTIFICATULUI SANITAR-VETERINAR
    10. Cererea de eliberare a certificatului sanitar-veterinar depusă în oricare din formele enumerate la punctul 18 al prezentului Regulament se consideră ca o cerere depusă pentru inițierea tuturor procedurilor complementare aferente eliberării acestui act permisiv, dacă sînt necesare (Avizul sanitar-veterinar de export, Certificatul de conformitate pentru lotul de produse și subproduse de origine animală, Autorizația sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport a produselor și subproduselor de origine animală, după caz).
    11. Cererea trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele date:
    1) datele de identitate ale solicitantului;
    2) numărul autorizației sanitar-veterinare de funcționare;
    3) datele privind condițiile de export: tipul, cantitatea produselor de origine animală;
    4) țara și localitatea, denumirea agentului în adresa căruia se va efectua exportul;
    5) autoritatea vamală teritorială prin care se va efectua exportul;
    6) datele cu privire la transportatorul și unitatea de transport care va efectua exportul produselor, deținerea de către acestea a autorizației sanitar-veterinare a mijloacelor de transport a produselor de origine animală;
    7) telefonul de contact, adresa de e-mail a solicitantului;
    8) modul de eliberare a actului permisiv solicitat;
    9) declarația pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informației prezentate în cerere.
    12. Modelul cererii de eliberare a certificatului sanitar-veterinar, conform anexei la prezentul Regulament, se publică pe pagina oficială a Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Modelul cuprinde informația din punctul 11 al prezentului Regulament, precum și elementele cererilor-tip prevăzute în anexele 7 și 8 din Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
    13. Cererea de eliberare a certificatului sanitar-veterinar completată conform modelului publicat pe pagina oficială a Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor este unicul document prezentat de solicitant la momentul inițierii procedurii de eliberare a Certificatului sanitar-veterinar. Solicitarea altor documente suplimentar la cerere nu se admite.
    14. Fiecărui solicitant al Certificatului sanitar-veterinar, la prima adresare la ghișeul unic, i se întocmește un dosar tehnic unic.
    15. Dosarul tehnic conține două compartimente:
    1) Compartimentul I: Datele de identificare a solicitantului;
    2) Compartimentul II: Documentele ce țin de eliberarea fiecărui act permisiv conform prezentului Regulament, pe toată perioada de activitate a solicitantului în domeniul respectiv.
    16. Datele de identificare a solicitantului se înregistrează de către persoana responsabilă de la ghișeul unic în baza informației conținute în prima cerere depusă de solicitant și verificate din sursele de informare oficiale disponibile.
    17. În cazul în care un document din compartimentul II al dosarului tehnic, necesar pentru emiterea unui act permisiv ulterior, se află în dosarul tehnic al solicitantului și este valabil, prezentarea repetată a acestuia nu este necesară.
    18. Cererea de eliberare a certificatului sanitar-veterinar se depune la ghișeul unic din raza de depozitare a încărcăturilor destinate exportului, în unul din următoarele moduri, la discreția solicitantului:
    1) personal (sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit al său);
    2) prin scrisoare recomandată;
    3) prin poșta electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală);
    4) prin poșta electronică (sub formă de document semnat olograf scanat în format .pdf.);
    5) prin sistemele informatice specializate de comunicare și schimb de date în format electronic a Registrului Digital Agricol (la momentul implementării Programului de reinginerie a serviciului).
VI. PROCEDURA DE PERFECTARE
A CERTIFICATULUI SANITAR-VETERINAR
    19. Din momentul recepționării cererii de eliberare a certificatului sanitar-veterinar, toată responsabilitatea pentru perfectarea documentelor și întreprinderea acțiunilor care trebuie să finalizeze cu eliberarea certificatului sanitar-veterinar, sînt puse exclusiv în seama autorităților, instituțiilor și persoanelor enumerate la capitolul II al prezentului Regulament. Acestea vor efectua în ordine consecutivă, următoarele acțiuni:
    1) controlul sanitar-veterinar al lotului de produse predestinat exportului;
    2) eliberarea raportului de încercări și a Certificatului de conformitate;
    3) eliberarea Avizului sanitar-veterinar de export;
    4) controlul și autorizarea mijloacelor de transport a produselor de origine animală (după caz);
    5) eliberarea Certificatului sanitar-veterinar.
    20. În scopul organizării controlului sanitar-veterinar al lotului de produse și subproduse destinate exportului:
    1) Funcționarul ghișeului unic, în termen de 24 ore de la recepționarea cererii, informează medicul veterinar oficial sau medicul veterinar de liberă practică împuternicit, despre depunerea cererii, și îi transmite acestuia copia cererii prin poșta electronică.
    2) Medicul veterinar oficial sau medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în termen de 24 ore de la recepționarea cererii de la funcționarul ghișeului unic:
    a) prelevă probele produselor de origine animală predestinate exportului;
    b) asigură transportarea probelor prelevate la Instituția publică Centrul Republican de Diagnostică Veterinară.
    3) Instituția publică Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la recepționarea probelor:
    a) efectuează analizele de laborator necesare și perfectează raportul de încercări;
    b) emite Certificatul de conformitate pentru lotul de produse de origine animală expertizat, expediază Certificatul și raportul de încercări prin poșta electronică în adresa Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor, medicului care a prelevat probele, autorității vamale teritoriale prin care se va efectua exportul și solicitantului certificatului sanitar-veterinar, iar documentele în original – prin poștă sau curier în adresa subdiviziunii Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor care a solicitat actele respective.
    21. Agenţia Națională pentru Siguranța Alimentelor, în termen de 24 ore de la recepționarea Certificatului de conformitate și a raportului de încercări pentru lotul de produse de origine animală expertizat, emite Avizul sanitar-veterinar de export și îl expediază prin poșta electronică în adresa subdiviziunii respective a Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor, medicului care a prelevat probele, autorității vamale teritoriale prin care se va efectua exportul și solicitantului certificatului sanitar-veterinar, iar avizele în original – prin poștă sau curier la adresa subdiviziunii Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor care a solicitat actele respective în calitate de ghișeu unic.
    22. În cazul în care în cererea de eliberare a certificatului sanitar-veterinar va fi indicat că transportatorul sau unitatea de transport care va efectua exportul produselor, deține autorizația sanitar-veterinară de transport a produselor și subproduselor de origine animală, funcționarul ghișeului unic, în termen de 24 ore de la recepționarea cererii, expediază autorității vamale teritoriale prin care se va efectua exportul, autorizațiile sanitar-veterinare de transport a produselor de origine animală. În acest scop se va utiliza baza de date a autorizațiilor de transport, deținută de Agenţia Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    23. În cazul în care în cererea de eliberare a certificatului sanitar-veterinar va fi indicat că transportatorul sau unitatea de transport care va efectua exportul produselor și subproduselor nu deține autorizația sanitar-veterinară de transport a produselor de origine animală:
    1) funcționarul ghișeului unic, în termen de 24 ore de la recepționarea cererii, informează, după caz, Agenţia Națională pentru Siguranța Alimentelor sau conducerea subdiviziunii în care activează ghișeul unic despre necesitatea examinării unităților de transport în scopul emiterii autorizațiilor respective;
    2) Agenţia Națională pentru Siguranța Alimentelor sau conducerea subdiviziunii în care activează ghișeul unic, conform competenței stabilite în punctele 7 și 9 ale prezentului Regulament, în termen de 24 ore de la obținerea informației respective, asigură examinarea cu ieșirea la fața locului a unităților de transport și emiterea autorizațiilor sanitar-veterinare de transport a produselor de origine animală. Autorizațiile se remit prin poșta electronică la adresa transportatorului, autorității vamale teritoriale prin care se va efectua exportul și solicitantului certificatului sanitar-veterinar, iar originalele – prin poștă sau curier la adresa subdiviziunii Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor care a solicitat actele respective.
    24. După obținerea de către funcționarul ghișeului unic a tuturor actelor permisive enumerate mai sus în format electronic, acesta va emite în baza lor contul de plată, pe care îl va expedia prin poșta electronică solicitantului certificatului sanitar-veterinar. Originalul bonului de plată pe suport de hîrtie, precum și facturile fiscale, vor fi transmise solicitantului în modul indicat în capitolul VII al prezentului Regulament.
    25. În cazul în care eliberarea unuia din actele permisive va fi refuzată, motivul refuzului se comunică verbal (prin telefon), iar apoi în scris de către funcționarul ghișeului unic, iar solicitantului i se va înainta spre plată doar costurile serviciilor prestate.
VII. PROCEDURA DE ELIBERARE
A CERTIFICATULUI SANITAR-VETERINAR
    26. Solicitantul Certificatului sanitar-veterinar va informa, prin oricare din modalitățile enumerate în punctul 18 din prezentul Regulament, funcționarul ghișeului unic despre achitarea serviciilor, cu prezentarea copiei de pe ordinul de plată confirmat de banca plătitoare sau serviciul MPay.
    27. Funcționarul ghișeului unic va comunica imediat medicului veterinar oficial sau medicului veterinar de liberă practică împuternicit informația primită de la solicitant, după care medicul veterinar oficial sau medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care vor asista la încărcarea lotului de produse spre export, vor semna Certificatul sanitar-veterinar și îl vor transmite funcționarului ghișeului unic.
VIII. TAXELE ȘI TERMENUL DE ELIBERARE
A CERTIFICATULUI SANITAR-VETERINAR
    28. Agenţia Națională pentru Siguranța Alimentelor nu este în drept să perceapă alte taxe decît cele stabilite prin Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară și Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    29. Solicitantul achită taxa fixă sau taxa calculată în funcție de componentele cantitative la contul bancar indicat pe pagina web a Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
    30. Solicitantul care intenționează să obțină mai multe acte permisive într-o perioadă anumită este în drept să achite în avans taxele pentru mai multe acte permisive. În acest caz, la prima cerere se anexează confirmarea plății, iar în cererile următoare de emitere a actului permisiv se va indica numărul și data documentului prin care s-a efectuat plata taxei în avans. Autoritatea emitentă va ține evidența plăților în dosarul tehnic al solicitantului. În cazul renunțării de a obține actele permisive, suma achitată în avans se restituie solicitantului, în termen ce nu va depăși 10 zile lucrătoare din data depunerii cererii de returnare a banilor.
    31. Termenul-limită în care Certificatul sanitar-veterinar urmează a fi transmis solicitantului nu poate depăși 10 zile lucrătoare calculate din ziua recepționării cererii.
IX. CONDIȚII SPECIFICE DE EXPORT
    32. În cazul în care solicitantul intenționează să exporte loturi separate de produse și subproduse de origine animală dintr-o cantitate omogenă de asemenea produse, Certificatul sanitar-veterinar se va elibera în următoarele condiții specifice:
    1) în cererea de eliberare a Certificatului sanitar-veterinar:
    a) se va indica condiția specifică descrisă mai sus, cu menționarea duratei perioadei de export;
    b) se vor enumera toți agenții la adresa cărora se va efectua exportul loturilor separate;
    2) Certificatul de conformitate va fi eliberat pentru toată cantitatea omogenă de produse, din care se intenționează exportul în loturi separate, totodată, în Certificat se va specifica termenul-limită pentru care rezultatele expertizei rămîn valide.
    33. Pentru loturile separate de produse de origine animală dintr-o cantitate omogenă de asemenea produse, Certificatul sanitar-veterinar se va elibera în procedură simplificată: după depunerea cererii pentru următorul lot, ghișeul unic va executa doar procedurile ce țin de obținerea Avizului sanitar-veterinar de export și eliberarea propriu-zisă a Certificatului sanitar-veterinar (cu condiția valabilității la moment a autorizațiilor sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport). Procedura simplificată nu va depăși durata de 5 zile lucrătoare.
X. RESPONSABILITĂȚI
    34. Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament, inclusiv în ceea ce privește asigurarea corectitudinii și completitudinii informației, înregistrarea și transmiterea datelor cu caracter personal, funcționarii antrenați în activitatea ghișeului unic poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională sau penală, conform legii.
    35. În cazul în care prevederile prezentului Regulament au fost încălcate de către unul dintre funcționarii autorității vizate, acesta informează în scris, în regim de urgență, părțile interesate, iar în caz de necesitate, acoperă cheltuielile și prejudiciul cauzat. În aceste situații, funcționarul autorității poartă răspundere în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și actelor normative departamentale.

    anexa