LPM164/2015
ID intern unic:  361146
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 164
din  31.07.2015
pentru aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului
Publicat : 02.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 267-273     art Nr : 504
    MODIFICAT
   
LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18


    În vederea executării Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul),
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art. 1. – (1) Se aprobă:
    a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului, conform anexei;
    b) efectivul-limită al Oficiului Avocatului Poporului în număr de 65 de unităţi.
    (2) La propunerea motivată a Avocatului Poporului, efectivul-limită al Oficiului Avocatului Poporului poate fi modificat de Parlament.
    Art. 2. – Se abrogă Hotărîrea Parlamentului nr. 57-XVI din 20 martie 2008 de aprobare a Regulamentului Centrului pentru Drepturile Omului, a structurii, a statului de funcţii şi a modului de finanţare a acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 81, art. 276), cu modificările ulterioare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Andrian CANDU

    Nr. 164. Chișinău, 31 iulie 2015.


Anexă
REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Oficiul Avocatului Poporului (în continuare – Oficiu) se organizează și funcționează conform prevederilor Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) și ale prezentului regulament. Oficiul este o autoritate publică autonomă și independentă organizațional, funcțional, operațional și financiar față de orice autoritate publică, persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, și față de orice persoană fizică, inclusiv cu funcție de răspundere de orice nivel.
    2. Oficiul este format din Avocatul Poporului și adjuncții săi, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Secretarul general și personalul Oficiului.
    3. Oficiul este subordonat Avocatului Poporului și acordă asistență organizatorică, juridică, informațională și tehnică Avocatului Poporului în vederea exercitării de către acesta a atribuțiilor sale.
    4. Oficiul are statut de persoană juridică, dispune de ştampilă şi formulare cu denumirea acestuia şi cu imaginea Stemei de Stat.
    5. Regulamentul de ordine interioară al Oficiului se aprobă de către Avocatul Poporului la propunerea Secretarului general.
    6. Sediul permanent al Oficiului se află în municipiul Chișinău.
II. FUNCȚIILE ȘI ATRIBUȚIILE OFICIULUI
    7. Oficiul îndeplinește următoarele funcții de bază:
    1) contribuie la perfecționarea legislației și a practicilor în domeniul drepturilor și libertăților omului;
    2) monitorizează gradul de respectare a drepturilor și libertăților omului de către autorităţile publice, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, de către organizațiile necomerciale şi de către persoanele cu funcţii de răspundere de orice nivel;
    3) contribuie la repunerea în drepturi a persoanelor ale căror drepturi și libertăți se presupune că au fost încălcate de Republica Moldova;
    4) asigură promovarea drepturilor și libertăților omului în societate și informarea publicului larg asupra activității Avocatului Poporului;
    5) asigură colaborarea cu organizațiile necomerciale naționale și internaționale din domeniul apărării drepturilor și libertăților omului și cu mass-media;
    6) acordă asistență în exercitarea atribuțiilor Avocatului Poporului, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii.
    8. În scopul realizării eficiente a funcțiilor de bază, Oficiul are următoarele atribuții:
    1) acordă asistenţă necesară Avocatului Poporului şi Avocatului Poporului pentru drepturile copilului la elaborarea propunerilor şi recomandărilor de perfecţionare a legislaţiei în vederea eliminării cauzelor și condițiilor ce creează premise pentru încălcarea drepturilor și libertăților omului;
    2) elaborează opinii privind compatibilitatea legislației naționale cu instrumentele juridice internaționale în domeniul drepturilor și libertăților omului, privind proiectele de acte normative care vizează drepturile și libertățile omului, de asemenea formulează puncte de vedere la cererea Curții Constituționale;
    3) pregăteşte proiecte de sesizări la Curtea Constituţională privind controlul constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanțelor Guvernului, precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;
    4) elaborează propuneri și recomandări de ratificare sau aderare la instrumentele internaționale în domeniul drepturilor și libertăților omului și acordă suport metodologic pentru asigurarea implementării lor;
    5) acumulează şi analizează informaţii privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului și elaborează studii sau rapoarte tematice privind respectarea drepturilor și libertăților omului;
    6) elaborează și prezintă autorităţilor publice, organizaţiilor şi întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, organizațiilor necomerciale şi persoanelor cu funcţii de răspundere de orice nivel obiecţii şi propuneri de ordin general referitoare la asigurarea drepturilor şi libertăţilor omului, la îmbunătăţirea activităţii acestora;
    7) monitorizează implementarea legislației în domeniul drepturilor și libertăților omului;
    8) propune și participă la elaborarea documentelor de politici privind prevenirea încălcării și asigurarea respectării drepturilor și libertăților omului;
    9) analizează experienţa şi practica altor state, jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti naţionale şi internaţionale, practicile proprii şi cele ale altor subiecţi cu atribuţii în domeniul promovării și protecției drepturilor și libertăților omului, acumulează date statistice;
    10) asigură recepționarea și examinarea cererilor petiționarilor, precum și examinarea sesizărilor din oficiu ale Avocatului Poporului;
    11) contribuie la soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor dintre persoanele fizice și autoritățile publice, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, organizațiile necomerciale, persoanele cu funcţii de răspundere de orice nivel;
    12) elaborează recomandări privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru repunerea imediată în drepturi a petiționarilor;
    13) asigură înaintarea acțiunilor în instanțele judecătorești și intervenirea în procese pentru a depune concluzii în vederea apărării drepturilor și libertăților omului;
    14) sensibilizează societatea prin intermediul mass-media și al altor mijloace disponibile în vederea respectării drepturilor și libertăților omului;
    15) mediatizează cazurile de încălcare a drepturilor și libertăților omului;
    16) familiarizează societatea cu mecanismele de apărare a drepturilor și libertăților omului, contribuie la consolidarea educației în domeniul drepturilor și libertăților omului și la instruirea grupurilor profesionale în acest domeniu;
    17) participă la elaborarea programelor educaționale formale și nonformale în domeniul drepturilor și libertăților omului, elaborează și diseminează materiale informative despre drepturile și libertățile omului;
    18) elaborează și implementează proiecte împreună cu organizațiile necomerciale naționale și internaționale din domeniul promovării și protecției drepturilor și libertăților omului, precum și cu alte organizații interesate;
    19) conlucrează cu organizațiile internaționale cu atribuții în domeniul promovării și protecției drepturilor și libertăților omului, cu instituții similare din alte state, cooperează cu alte instituții naționale sau internaționale în vederea schimbului de experiență și a implementării bunelor practici în domeniul promovării și protecției drepturilor și libertăților omului și acordă asistență de specialitate în dezvoltarea relațiilor externe ale Avocatului Poporului;
    20) organizează și participă la conferințe, seminare, mese rotunde şi la alte întruniri în domeniul promovării și protecției drepturilor și libertăților omului, desfășurate în țară sau peste hotare;
    21) asigură gestionarea resurselor umane şi implementarea politicilor de personal;
    22) asigură gestionarea resurselor bugetare și activitatea financiar-contabilă;
    23) asigură gestionarea resurselor informaționale;
    24) îndeplinește alte funcţii menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor Avocatului Poporului.
    9. Avocatul Poporului și adjuncții săi, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Secretarul general și personalul Oficiului sînt obligați să nu divulge secretul de stat, precum și alte date și informații ocrotite de lege, să nu divulge informațiile confidențiale și datele cu caracter personal care le-au fost comunicate în cadrul activității lor, decît cu consimțămîntul persoanei la care acestea se referă. Informațiile, documentele și materialele acumulate în procesul de examinare a cererilor depuse de petiționari, care confirmă sau infirmă încălcarea drepturilor omului, sînt confidențiale și urmează a fi protejate și după încheierea examinării cererii.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII OFICIULUI
Structura Oficiului
    10. Sub aspect structural, Oficiul este constituit din Avocatul Poporului și adjuncții săi, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Secretarul general, subdiviziunile structurale cu statut de direcţii, secţii, servicii și reprezentanțe teritoriale. Subdiviziunile structurale sînt create prin act administrativ al Avocatului Poporului.
    11. Structura organizatorică, statul de personal și schema de încadrare a Oficiului se aprobă de către Avocatul Poporului, la propunerea Secretarului general, în modul stabilit.
    12. Subdiviziunile structurale ale Oficiului activează în baza propriilor regulamente aprobate de către Avocatul Poporului.
Conducerea Oficiului
    13. Conducerea generală a Oficiului este exercitată de către Avocatul Poporului care:
    1) aprobă planurile de activitate a Oficiului;
    2) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi activitatea de audit intern;
    3) aprobă statul de personal al Oficiului sau modifică statul de personal în limitele fondului de salarizare şi ale efectivului-limită aprobat de Parlament, conform legislației în vigoare;
    4) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Oficiului și a patrimoniului public aflat în gestiune;
    [Art.13 subpct.4) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    5) emite, în mod unipersonal, acte administrative în limitele competenţei sale;
    6) stabileşte domeniile de activitate ale adjuncților Avocatului Poporului;
    7) aprobă regulamentele de activitate ale subdiviziunilor structurale ale Oficiului și fișele de post ale personalului;
    8) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu funcţionarii publici ai Oficiului în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    9) conferă grade de calificare, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare în condiţiile legii;
    10) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul cabinetului propriu în condițiile legii;
    11) angajează personalul de deservire tehnică și alt personal, modifică, suspendă și încetează raporturile de muncă cu acesta;
    12) reprezintă Oficiul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    13) exercită alte competenţe care îi sînt atribuite în conformitate cu legislaţia.
    14. Atribuțiile Avocatului Poporului pentru drepturile copilului sînt reglementate de art. 17 din Legea cu privire la Avocatul Poporului. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului va înainta Avocatului Poporului propuneri ce țin de planificarea activității Oficiului, de elaborarea proiectului bugetului şi de raportare.
    15. În exercitarea atribuțiilor sale, Avocatul Poporului emite ordine, decizii, dispoziții și alte acte administrative.
    16. În activitatea sa Avocatul Poporului este asistat de doi adjuncți. În caz de necesitate, Avocatul Poporului poate delega adjuncților unele atribuții ale sale prevăzute de Legea cu privire la Avocatul Poporului, cu excepția celor specificate în art. 26 din legea menționată.
    17. În cazul lipsei temporare a Avocatului Poporului, atribuțiile sale sînt exercitate de către unul dintre adjuncți, desemnat de acesta.
    18. Atribuțiile adjuncților sînt determinate de Avocatul Poporului, în funcție de sarcinile, obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale Oficiului, și pot fi modificate în perioada exercitării funcției.
    19. Activitatea organizatorică și administrativă a Oficiului este condusă de Secretarul general, care este numit prin concurs, pe criterii de profesionalism, prin ordin al Avocatului Poporului.
    20. Secretarul general:
    1) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale Oficiului;
    2) asigură realizarea raporturilor funcţionale și conlucrarea dintre Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului și personalul Oficiului, conducătorii subdiviziunilor structurale ale Oficiului, precum şi dintre subdiviziunile interne ale acestuia;
    3) organizează sistemul de management al resurselor umane;
    4) coordonează și asigură elaborarea programelor, planurilor de activitate și a rapoartelor pe care le prezintă Avocatului Poporului;
    5) asigură monitorizarea şi evaluarea realizării obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale Oficiului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    6) coordonează activitatea subdiviziunilor structurale ale Oficiului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate;
    7) asigură conlucrarea operativă dintre Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului şi conducătorii subdiviziunilor structurale ale Oficiului;
    8) organizează elaborarea regulamentelor de activitate ale subdiviziunilor structurale, a fișelor de post și a instrucțiunilor ce reglementează proceduri specifice de activitate a Oficiului și le propune spre aprobare, în modul stabilit;
    9) prezintă propuneri privind structura, statul de personal şi schema de încadrare ale Oficiului;
    10) gestionează fluxul de informații necesare în activitatea Avocatului Poporului și a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului;
    11) asigură executarea actelor administrative ale Avocatului Poporului;
    12) asigură controlul asupra respectării termenului stabilit pentru realizarea sarcinilor de către subdiviziunile structurale ale Oficiului;
    13) asigură elaborarea proiectului bugetului Oficiului și îl propune spre aprobare Avocatului Poporului;
    14) asigură colaborarea cu instituţii similare din alte state;
    15) face recomandări și consultă Avocatul Poporului în probleme ce țin de managementul general al Oficiului;
    16) semnează corespondența ce ține de domeniul său de activitate, în modul stabilit;
    17) deține, prin delegare, calitatea de executor de buget;
    18) organizează gestionarea patrimoniului instituţiei şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestuia;
    19) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi specifice încredinţate de Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului.
    21. În exercitarea atribuțiilor stabilite, Secretarul general emite ordine, decizii și dispoziții.
Personalul Oficiului
    22. Personalul Oficiului este compus din funcţionari publici, personal încadrat în cabinetul Avocatului Poporului, personal de deservire tehnică și din alt personal.
    23. În activitatea sa, Avocatul Poporului poate fi asistat de personal încadrat în propriul cabinet, conform prevederilor Legii nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică.
    24. Personalul Oficiului dispune de legitimații de serviciu, ale căror model și mecanism de aprobare, eliberare, utilizare și retragere sînt aprobate de către Avocatul Poporului conform unui regulament intern.
    25. Condițiile de remunerare a personalului Oficiului se stabilesc în conformitate cu legislația privind salarizarea în sectorul bugetar.
    26. Sarcinile de bază, atribuțiile de serviciu, împuternicirile și responsabilităţile personalului Oficiului se stabilesc în fişele de post, care se aprobă de către Avocatul Poporului.
    27. Șefii subdiviziunilor structurale sînt responsabili de organizarea activității acestora, stabilesc sarcinile și atribuțiile de serviciu ale personalului încadrat în subdiviziunile respective, înaintează propuneri privind stimularea subalternilor, îndeplinesc alte funcții atribuite în competența lor prin acte interne ale Oficiului.
    28. Personalul Oficiului realizează funcțiile și atribuțiile de serviciu respectînd exigențele și normele de conduită profesională şi de disciplină a muncii prevăzute de legislația în vigoare și de regulamentul de ordine interioară al Oficiului.
    29. Personalul Oficiului poartă răspundere disciplinară în condiţiile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi ale altor acte normative, inclusiv pentru încălcarea regulilor de păstrare a documentelor.
    30. Organizarea și ținerea lucrărilor de secretariat se realizează în conformitate cu prevederile instrucțiunilor interne de reglementare a procedurilor de lucru cu documentele și de circulație a acestora, aprobate în modul stabilit.
    31. Între subdiviziunile structurale ale Oficiului se stabilesc relații de subordonare și relații de colaborare. Relațiile de subordonare reflectă transmiterea sarcinilor și raportarea modului de realizare a acestora pe cale ierarhică. Relațiile de colaborare se stabilesc în funcție de sarcinile și atribuțiile stabilite de prezentul regulament și de regulamentele de activitate ale subdiviziunilor structurale.
Experții și consiliile de experți
    32. În cadrul Oficiului pot fi contractați experți cu experiență în domeniul protecției drepturilor și libertăților omului și în alte domenii conexe. Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului pot împuternici experții să acționeze în scopul exercitării unor sarcini concrete pentru realizarea mandatului lor.
    33. În scopul acordării asistenţei consultative Avocatului Poporului, în cadrul Oficiului pot fi create consilii de experţi.
    34. Membrii consiliilor de experți dispun de experienţă în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor omului și în alte domenii conexe.
    35. Componența nominală și regulamentele de organizare și funcționare a consiliilor de experți se aprobă de către Avocatul Poporului.
    36. Consiliile de experți se convoacă, după caz, de către Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului și de către adjuncții Avocatului Poporului.
Reprezentanțele Oficiului
    37. În alte municipii și orașe pot fi create reprezentanțe ale Oficiului, ca subdiviziuni teritoriale.
    38. Reprezentanțele se creează și se lichidează prin decizia Avocatului Poporului, în funcție de locul, numărul populației, activitățile specifice, gradul de autonomie şi de alți factori.
    39. Sarcinile, atribuțiile și circumscripția reprezentanțelor Oficiului sînt stabilite în regulamentul aprobat de Avocatul Poporului.
    40. Personalul reprezentanței, prin împuternicire, poate să acționeze în numele Avocatului Poporului, avînd următoarele drepturi:
    1) să recepționeze și să examineze cererile cu privire la încălcarea drepturilor și libertăților omului și să contribuie la soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor dintre persoanele fizice și autoritățile publice;
    2) să verifice respectarea exercitării conforme de către autoritățile publice, de către organizații și întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, de către organizațiile necomerciale, de către persoanele cu funcții de răspundere de orice nivel a atribuțiilor acestora privind respectarea drepturilor și libertăților omului;
    3) să reprezinte, la cerere, persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice în faţa autorităţilor publice şi a instanţelor de judecată în cazurile complexe ce ţin de drepturile şi libertăţile omului sau în cazurile de interes public;
    4) să acţioneze din oficiu în cazurile stabilite de lege;
    5) să aibă acces liber la toate autorităţile publice, să asiste la şedinţele subdiviziunilor lor, inclusiv la şedinţele organelor colegiale ale acestora;
    6) să aibă acces liber şi fără întîrziere în instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în inspectoratele de poliţie şi locurile de detenţie din cadrul acestora, în instituţiile penitenciare, în izolatoarele de urmărire penală, în unităţile militare, în centrele de plasament pentru imigranţi sau pentru solicitanţii de azil, în instituţiile care acordă asistenţă socială, medicală sau psihiatrică, în instituţiile speciale de învăţămînt şi de reeducare sau în instituţiile curative şi de reeducare a minorilor, precum şi în alte instituţii similare;
    7) să aibă acces nelimitat şi imediat, în orice moment al zilei, în orice sector al locurilor de detenţie, la orice informaţie privind tratamentul şi condiţiile de detenţie a persoanelor private de libertate;
    8) să invite pentru audieri şi să primească de la persoanele cu funcţii de răspundere explicaţiile şi informaţiile necesare pentru elucidarea circumstanţelor cazului examinat;
    9) să aibă întrevederi nelimitate şi convorbiri confidenţiale, iar în caz de necesitate prin intermediul traducătorului, cu persoana aflată în locurile specificate la subpunctul 6), precum şi cu oricare altă persoană care, în opinia sa, ar putea oferi informaţii utile privind cazul examinat de încălcare a drepturilor sau libertăților omului.
    41. Șefii reprezentanțelor sînt responsabili de organizarea activității acestora, stabilesc sarcinile și atribuțiile de serviciu ale personalului încadrat, înaintează propuneri privind stimularea subalternilor, gestionează patrimoniul reprezentanței, îndeplinesc alte funcții atribuite în competența lor prin acte interne.