OMFC138/2015
ID intern unic:  361189
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 138
din  21.09.2015
privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire
la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată
prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010
Publicat : 02.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 267-273     art Nr : 1826     Data intrarii in vigoare : 21.09.2015
    În legătură cu necesitatea reflectării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni specifice instituţiilor bugetare,
ORDON:
    În Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010, se operează următoarele completări.
    1. În compartimentul „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea devizelor de cheltuieli ale instituţiilor bugetare”, capitolul V „Mijloace bănești”, contul 13 ”Alte mijloace bănești și investiții” se completează cu subcontul 138 cu următoarea denumire:
Investiții pe termen lung în capitalul străin
138
    2. În compartimentul „Evidența operațiilor privind executarea planurilor de cheltuieli”,
    2.1. În capitolul I ”Mijloace fixe”,
    2.1.1. În punctul 42, grupul 3), după sintagma ”paturi (cu excepția celor cu echipare specială)” se introduce sintagma ”lenjeria, accesoriile de pat;”.
    2.1.2. În punctul 56, alineatul opt, după cuvîntul ”mobilier” se introduce sintagma ”lenjeria, accesoriile de pat;”.
    2.2. În capitolul V ” Mijloace bănești”,
    2.2.1. În punctul 131, după subcontul 137 ”Modificarea valorii investițiilor pe termen lung” se introduce subcontul 138 cu următoarea denumire:
    ”138 Investiții pe termen lung în capitalul străin.”
    2.2.2. După punctul 139 se introduce un punct nou cu următorul conținut:
    ”1391. Subcontul 138 ”Investiții pe termen lung în capitalul străin” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea investiţiilor în capitalul străin în organismele internaționale. Acest subcont este un subcont de activ, în debitul acestui subcont se reflectă sumele mijloacelor investite în capitalul străin, iar în credit – valoarea investiţiilor pe termen lung ieşite la răscumpărare (stingere) şi vînzare. Soldul acestui subcont este debitor şi reprezintă valoarea investiţiilor pe termen lung în capitalul străin.
    Evidenţa analitică a investiţiilor pe termen lung în capitalul străin se ţine pe organismele internaționale în capitalul cărora au fost investite mijloace, pe termenele de stingere – pe fişe f.nr.292 – a (în registrul f.nr.292).”
    2.3. În capitolul VII „Decontări”, punctul 186, alineatul unu, după cuvîntul ”radio” se introduce sintagma ”solda de funcție”.
    3. În anexa 4 “Corespondenţa subconturilor privind operaţiile contabile de bază”,
    3.1. În capitolul VII „Decontări”, punctele 167 și 168 se modifică în următoarea redacție:
167.

Calcularea onorarului compozitorilor, artiştilor, autorilor pentru lucrările executate pe baza contractelor şi comenzilor unice, indemnizaţiilor alesului local pentru participare la şedinţa consiliului, indemnizaţiilor achitate la încetarea raporturilor de muncă și indemnizaţiile achitate din mijloacele financiare ale angajatorului, solda de funcție

200, 211
189
168.

Reţinerea impozitelor pe venit şi a altor reţineri din onorar, indemnizaţii, solda de funcție

189
173,182-188, 159

    3.2. În capitolul X “Fondurile și mijloacele cu destinație specială”, după punctul 192 se introduce punctul 1921 cu următorul conţinut:
1921

Atribuirea investițiilor pe termen lung în organismele internaționale

138
265

    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                                      Anatol ARAPU

    Nr. 138. Chişinău, 21 septembrie 2015.