HCNPF36/12/2015
ID intern unic:  361200
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 36/12
din  26.06.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului privind structurile
de tip „master-feeder”
Publicat : 02.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 267-273     art Nr : 1837     Data intrarii in vigoare : 26.06.2015
ÎNREGISTRAT
la Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1067 din 21 septembrie 2015
Ministru ____________Vladimir CEBOTARI

    În temeiul art. 103 şi art.116 din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 „Privind piața de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind structurile de tip „master-feeder”, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȚEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                               Iurie FILIP


    Nr. 36/12. Chişinău, 26 iunie 2015.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 36/12 din 26 iunie 2015
REGULAMENT
privind structurile de tip „master-feeder”
    Prezentul Regulament transpune parțial Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 302 din 17 noiembrie 2009, Directiva 2010/42/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la fuziunile fondurilor, structurile de tip „master-feeder” și procedura de notificare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 10 iulie 2010 şi Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului și conținutul acordului dintre depozitar și societatea de administrare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 10 iulie 2010.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind structurile de tip „master-feeder” (în continuare – Regulament) stabileşte particularităţile autorizării şi funcţionării structurilor de tip „master-feeder”, conţinutul acordului sau al regulilor interne de conduită, conţinutul prospectului, formatul şi modalitatea de transmitere a informaţiei referitoare la investiţiile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (în continuare – OPCVM) de tip „feeder”, deţinătorilor de titluri de participare, consecinţele reorganizării şi lichidării OPCVM de tip „master” asupra OPCVM de tip „feeder”, precum şi modul de calcul privind expunerea globală aferentă deţinerii de instrumente financiare derivate.
    2. În sensul prezentului Regulament noţiunile utilizate au semnificaţia prevăzută în Legea nr.171 din 11 iulie 2012 „Privind piaţa de capital” (în continuare – Legea nr.171 din 11 iulie 2012). De asemenea, în sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    risc de contraparte — riscul de pierdere pentru OPCVM care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacţie să nu îşi îndeplinească obligaţiile înainte de decontarea finală a fluxului de mijloace băneşti aferent tranzacţiei;
    risc de piaţă — riscul de pierdere pentru OPCVM care decurge din fluctuaţia valorii de piaţă a poziţiilor din portofoliul OPCVM, fluctuaţie care poate fi atribuită modificării variabilelor pieţei, cum ar fi ratele dobînzii, ratele de schimb valutar, preţurile acţiunilor sau solvabilitatea unui emitent;
    suport durabil – instrument (suport de hîrtie, CD-ROM, DVD, hard discuri ale calculatoarelor personale etc.), care permite investitorului să stocheze informaţii adresate personal acestuia într-un mod accesibil pentru consultări ulterioare şi pentru o perioadă de timp adecvată scopurilor informaţiei respective şi care face posibilă reproducerea exactă a informaţiilor stocate;
    titluri de participare – acţiuni sau unităţi de fond emise de companii investiţionale sau, respectiv, de fonduri de investiţii, care sînt plasate şi răscumpărate în mod continuu.
    3. În condiţiile prezentului Regulament vor fi prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare şi neexcesive scopului stabilit, asigurîndu-se un nivel de securitate şi confidenţialitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor, conform principiilor stabilite de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.
Capitolul II
Autorizarea investițiilor OPCVM de tip „feeder”
    4. În cazul în care un OPCVM intenţionează să desfăşoare activităţi în calitate de OPCVM de tip „feeder” al unui alt OPCVM de tip „master”, investițiile OPCVM de tip „feeder” care depășesc limitele stabilite în Regulamentul privind limitele şi tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) nr.5/15 din 31 ianuarie 2015 (în continuare – Regulamentul nr. 5/15 din 31 ianuarie 2015), sînt autorizate în prealabil de Comisia Naţională.
    5. În vederea autorizării OPCVM de tip „feeder” să investească conform pct.4 din prezentul Regulament, acesta va prezenta Comisiei Naţionale următoarele documente:
    1) o cerere privind autorizarea investiţiei;
    2) regulile fondului sau actul de constituire ale OPCVM de tip „feeder” și ale OPCVM de tip „master”;
    3) prospectul de emisiune, prospectul simplificat/documentul privind informațiile-cheie destinate investitorilor ale OPCVM de tip „feeder” și ale OPCVM de tip „master”, întocmite conform Regulamentului privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.57/10 din 28 noiembrie 2014, cu particularitățile stabilite de prezentul Regulament;
    4) politica de investiţii, aprobată de organul competent;
    5) acordul încheiat între OPCVM de tip „feeder” și OPCVM de tip „master” sau regulile interne de conduită, întocmite conform prezentului Regulament;
    6) declaraţiile care vor fi furnizate deținătorilor de titluri de participare conform prevederilor pct.25 din prezentul Regulament;
    7) acordul asupra schimbului de informații dintre depozitari şi auditori, prevăzut la art. 103 alin. (10) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, dacă OPCVM de tip „master” și OPCVM de tip „feeder” au depozitari şi auditori diferiți.
    6. În termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct.5 din prezentul Regulament, Comisia Naţională examinează documentele prezentate şi, în caz dacă nu se constată vreo încălcare a legislaţiei, emite decizia de autorizare a investiţiei OPCVM de tip „feeder” în OPCVM de tip „master”.
    7. Orice solicitare din partea Comisiei Naţionale pentru prezentarea informaţiei suplimentare sau operarea de modificări în documentele depuse iniţial suspendă curgerea termenului stabilit la pct.6. În cazul în care solicitantul nu depune la Comisia Naţională informaţia sau modificările respective în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data primirii adresării Comisiei Naţionale, aceasta poate refuza autorizarea investiţiei OPCVM de tip „feeder” în OPCVM de tip „master”.
    8. În cazul în care documentele depuse sînt incomplete, ilizibile sau neautentice, Comisia Naţională este în drept să restituie documentele fără examinare în termen de 15 zile lucrătoare din data recepţionării acestora.
CAPITOLUL III
Acordul dintre OPCVM de tip „feeder” și OPCVM
de tip „master” și regulile interne de conduită

    9. Acordul între OPCVM de tip „master” și OPCVM de tip „feeder”, încheiat conform cerinţelor art. 103 alin. (6) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, va include următoarele prevederi:
    1) modalitatea și termenul în care OPCVM de tip „master” îi furnizează OPCVM de tip „feeder” o copie a regulilor fondului sau a actului de constituire al companiei investiţionale, a prospectului de emisiune, prospectului simplificat/documentului privind informațiile-cheie destinate investitorilor și orice modificare a acestora;
    2) modalitatea și termenul în care OPCVM de tip „master” îi furnizează OPCVM de tip „feeder” documentele ce se referă la politicile și procedurile de gestionare a riscurilor și rapoartele de control intern;
    3) modalitatea și termenul de furnizare a detaliilor referitoare la încălcarea de către OPCVM de tip „master” a legislației, a regulilor fondului sau a actului de constituire al companiei investiţionale și a acordului dintre OPCVM de tip „master” și OPCVM de tip „feeder”, pe care OPCVM de tip „master” trebuie să le furnizeze OPCVM de tip „feeder”;
    4) modalitatea și termenul în care OPCVM de tip „master” îi furnizează OPCVM de tip „feeder” informații privind expunerea sa globală la instrumentele financiare derivate, pentru a permite OPCVM de tip „feeder” să își calculeze propria expunere globală în conformitate cu prevederile capitolului VII din prezentul Regulament;
    5) modalitatea și termenul în care OPCVM de tip „master” pune la dispoziția OPCVM de tip „feeder” orice alt acord de schimb de informații încheiat cu părți terțe;
    6) comisioanele și cheltuielile care urmează să fie suportate de OPCVM de tip „feeder” și detalii referitoare la orice reduceri sau scutiri de plata comisioanelor ori cheltuielilor aferente deținerilor în OPCVM de tip „master”;
    7) condițiile în care poate fi efectuat un transfer inițial sau ulterior de active în natură de la OPCVM de tip „feeder” la OPCVM de tip „master”;
    8) coordonarea calendarului calculării şi al publicării valorii activului lor net şi a activului net unitar;
    9) coordonarea operațiunilor de subscriere/răscumpărare a titlurilor de participare ale OPCVM de tip „master” de către OPCVM de tip „feeder”, condițiile în care OPCVM de tip „master” poate achita contravaloarea cererilor de răscumpărare printr-un transfer de active în natură către OPCVM de tip „feeder”, în special în cazurile menționate la art. 116 alin. (5) și (7) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012;
    10) orice măsuri necesare care să ia în calcul faptul că unul sau ambele OPCVM sînt admise la tranzacționare sau tranzacționate pe o piață reglementată;
    11) procedurile care garantează că cererile și reclamațiile deținătorilor de titluri de participare sînt soluționate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    12) atunci cînd regulile fondului sau actul de constituire al companiei investiționale și prospectul de emisiune, prospectul simplificat/documentul privind informațiile-cheie destinate investitorilor ale OPCVM de tip „master” îi conferă acestuia anumite drepturi sau prerogative în relația cu deținătorii de titluri de participare, iar OPCVM de tip „master” alege să limiteze sau să renunțe la exercitarea tuturor sau a oricăruia dintre aceste drepturi și prerogative în relația cu OPCVM de tip „feeder” – o prezentare a condițiilor acestei limitări sau renunțări;
    13) modalitatea și termenul în care oricare dintre OPCVM notifică suspendarea temporară și reluarea răscumpărării sau subscrierii propriilor titluri de participare;
    14) măsurile luate pentru notificarea și remedierea erorilor de stabilire a prețurilor de emisiune și răscumpărare a titlurilor de participare la nivelul OPCVM de tip „master”;
    15) prevederi necesare pentru ca OPCVM de tip „feeder” să obțină de la OPCVM de tip „master” toate informațiile necesare pentru a-i permite să își prezinte situaţiile financiare şi rapoartele specifice anuale, semianuale, trimestriale şi periodice conform reglementărilor în vigoare și pentru ca auditorul OPCVM de tip „master” să poată întocmi raportul auditorului la data închiderii perioadei de gestiune pentru a fi prezentat OPCVM de tip „feeder”, în scopul prevăzut de pct. 18 din prezentul Regulament;
    16) modalitatea și termenul notificării de către OPCVM de tip „master” cu privire la modificările propuse sau efective ale regulilor fondului sau ale actului de constituire al companiei investiţionale, ale prospectului de emisiune, prospectului simplificat/documentului privind informațiile-cheie destinate investitorilor, dacă aceste detalii diferă de prevederile standard pentru notificarea deținătorilor de titluri de participare incluse în regulile fondului, actul de constituire al companiei investiţionale sau prospectul de emisiune, prospectul simplificat/documentul privind informațiile-cheie destinate investitorilor ale OPCVM de tip „master”;
    17) modalitatea și termenul notificării de către OPCVM de tip „master” a unei lichidări, fuziuni sau dezmembrări planificate sau propuse;
    18) modalitatea și termenul notificării de către oricare dintre OPCVM a faptului că nu mai îndeplinește sau că nu va mai îndeplini condițiile pentru a fi un OPCVM de tip „master”, respectiv un OPCVM de tip „feeder”;
    19) modalitatea și termenul notificării de către oricare dintre OPCVM a intenției de a înlocui societatea de administrare fiduciară a investițiilor (în continuare – SAFI), depozitarul, auditorul;
    20) modalitatea și momentul notificării altor modificări ale prevederilor existente pe care OPCVM de tip „master” se angajează să le furnizeze.
    10. Regulile interne de conduită ale SAFI, prevăzute de art. 103 alin. (7) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, includ cel puțin prevederile menționate la pct. 9 sbp. 6) - 10) și sbp. 12) - 15) din prezentul Regulament.
    11. Regulile interne de conduită ale SAFI includ proceduri de minimizare a conflictelor de interese care pot apărea între OPCVM de tip „feeder” și OPCVM de tip „master” sau între OPCVM de tip „feeder” și alți deținători de titluri de participare ale OPCVM de tip „master” în măsura în care aceste conflicte nu sînt prevenite în totalitate de măsurile adoptate de SAFI în vederea respectării cerințelor prevăzute de reglementările privind piaţa de capital şi prezentul Regulament.
Capitolul IV
Rolul depozitarilor şi auditorilor în
tructurile de tip ”master-feeder”

    12. În cazul în care OPCVM de tip „master” și OPCVM de tip „feeder” au depozitari diferiți, aceștia, conform prevederilor art.103 alin.(10) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, încheie un acord asupra schimbului de informații, cu scopul de a asigura îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
    13. OPCVM de tip „feeder” sau SAFI acestuia au obligația de a comunica depozitarului său orice informație cu privire la OPCVM de tip „master” care este necesară pentru respectarea obligațiilor depozitarului OPCVM de tip „feeder”.
    14. Depozitarul OPCVM de tip „master” informează, în aceeaşi zi lucrătoare, Comisia Naţională, OPCVM de tip „feeder” sau SAFI acestuia despre orice nereguli constatate cu privire la OPCVM de tip „master” care se consideră că au un impact negativ asupra OPCVM de tip „feeder”.
    15. În scopul executării cerințelor art.103 alin.(8) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, OPCVM de tip „master” și OPCVM de tip „feeder”, de comun acord cu depozitarii acestora calculează, certifică, prezintă Comisiei Naționale și publică valoarea activului net și valoarea activului net unitar în modul și termenul stabilit de Regulamentul privind modul de calcul al activului net (capitalului propriu) şi al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale nr.5/14 din 31 ianuarie 2015.
    16. Neregulile menționate la pct. 14 din prezentul Regulament, pe care depozitarul OPCVM de tip „master” le identifică pe parcursul exercitării funcției sale potrivit legislației și care pot avea un impact negativ asupra OPCVM de tip „feeder”, includ, fără a se limita la acestea:
    1) erori în calcularea valorii activului net şi a valorii activului net unitar al OPCVM de tip „master”;
    2) erori legate de operațiunile de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare ale OPCVM de tip „master” sau în decontarea acestor tranzacții;
    3) erori la plata sau capitalizarea veniturilor provenind de la OPCVM de tip „master”;
    4) încălcarea obiectivelor politicii de investiții şi a limitelor de investiţii sau de împrumut ale OPCVM de tip „master” descrise în prospectul de emisiune, prospectul simplificat/documentul privind informațiile-cheie destinate investitorilor.
    17. În cazul în care OPCVM de tip „master” și OPCVM de tip „feeder” au auditori diferiți, aceștia încheie un acord asupra schimbului de informații, conform prevederilor art.103 alin. (10) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, în vederea asigurării respectării obligațiilor ce revin ambilor auditori.
    18. Auditorul OPCVM de tip „feeder”, în raportul auditorului, ia în considerare raportul auditorului OPCVM de tip „master”.
    19. Auditorul OPCVM de tip „feeder” va include în raportul auditorului orice nereguli semnalate în raportul auditorului OPCVM de tip „master”, precum și impactul acestora asupra OPCVM de tip „feeder”.
    20. Acordul asupra schimbului de informații, încheiat între auditorul OPCVM de tip „master” și auditorul OPCVM de tip „feeder”, menționat la pct.17 din prezentul Regulament, se va prezenta Comisiei Naționale în termen de 3 zile lucrătoare din data semnării.
Capitolul V
Obligațiile de dezvăluire a informațiilor
ale OPCVM de tip „feeder”

    21. Prospectul de emisiune, prospectul simplificat/informațiile-cheie destinate investitorilor ale OPCVM de tip „feeder”, pe lîngă informațiile prevăzute în Regulamentul privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.57/10 din 28 noiembrie 2014, vor conține următoarele informații:
    1) o declarație care să ateste că OPCVM de tip „feeder” este un OPCVM de tip „feeder” al unui anumit OPCVM de tip „master” și că, în această calitate, investește în mod permanent cel puțin 85% din activele sale în titluri de participare ale acelui OPCVM de tip „master”;
    2) politica de investiții, inclusiv profilul de risc și dacă performanța OPCVM de tip „feeder” este identică cu cea a OPCVM de tip „master” sau diferă de aceasta, iar în cazul în care diferă, în ce măsură și din ce motive, inclusiv o descriere a investițiilor făcute conform prevederilor art.103 alin.(2) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012;
    3) o descriere succintă a OPCVM de tip „master”, modul de organizare şi funcţionare, obiectivul și politica sa de investiții, inclusiv profilul de risc;
    4) un rezumat al acordului încheiat între OPCVM de tip „feeder” și OPCVM de tip „master” sau al regulilor interne de conduită;
    5) o descriere a tuturor comisioanelor și cheltuielilor imputate OPCVM de tip „feeder” în urma investiției acestuia în titluri de participare ale OPCVM de tip „master”, precum și totalul cheltuielilor OPCVM de tip „feeder” și ale OPCVM de tip „master”;
    6) modul în care deținătorii de titluri de participare pot obține informații suplimentare cu privire la OPCVM de tip „master”, și anume: prospectul OPCVM de tip „master”, acordul încheiat între OPCVM de tip „feeder” și OPCVM de tip „master”, rapoartele specifice și situațiile financiare anuale și semianuale și periodice ale OPCVM de tip „master” etc.
    22. Raportul specific anual al OPCVM de tip „feeder”, pe lîngă informațiile prevăzute de Regulamentul privind transparenţa şi publicitatea activităţii organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.62/20 din 20 decembrie 2014, va include și o declarație cu privire la totalul cheltuielilor OPCVM de tip „feeder” și ale OPCVM de tip „master”. Rapoartele specifice anuale și semianuale ale OPCVM de tip „feeder” includ o declarație de precizare a modalităților prin care pot fi obținute rapoartele specifice și situațiile financiare anuale și semianuale ale OPCVM de tip „master”.
    23. Un OPCVM de tip „feeder” indică în toate informațiile publicitare că investește cel puțin 85% din activele sale în titluri de participare ale OPCVM de tip „master”.
    24. OPCVM de tip „feeder” transmite investitorilor, la cerere și în mod gratuit, un exemplar tipărit al prospectului emisiunii și rapoartele specifice și situațiile financiare anuale și semianuale ale OPCVM de tip „master”.
    25. În cazul în care un OPCVM a fost autorizat conform pct.4 din prezentul Regulament să desfăşoare activităţi în calitate de OPCVM de tip „feeder” al unui alt OPCVM de tip „master”, OPCVM de tip „feeder” furnizează deţinătorilor de titluri de participare, în termenul indicat la art. 103 alin.(11) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, următoarele informaţii:
    1) o declarație care să ateste că Comisia Naţională a aprobat investiția OPCVM de tip „feeder” în titluri de participare ale OPCVM de tip „master”;
    2) prospectul simplificat sau documentul privind informațiile-cheie destinate investitorilor ale OPCVM de tip „feeder” și ale OPCVM de tip „master”, întocmit conform Regulamentului privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.57/10 din 28 noiembrie 2014, cu particularitățile stabilite de prezentul Regulament;
    3) o declarație referitoare la dreptul deținătorilor de titluri de participare să solicite răscumpărarea titlurilor lor de participare în conformitate și în termenul stabilit la art.103 alin.(11) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.
    26. OPCVM de tip „feeder” furnizează deținătorilor de titluri de participare informațiile prevăzute la pct.25 din prezentul Regulament, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil.
    27. Atunci cînd există opțiunea de a alege între informații pe suport de hîrtie sau informații pe alt suport durabil, deținătorul de titluri de participare este acel care decide furnizarea informațiilor pe un alt suport durabil decît pe hîrtie.
    28. În cazul în care există certitudinea că deținătorul de titluri de participare are acces nelimitat la internet, comunicarea informațiilor prin intermediul sistemului electronic este considerată adecvată. Dovada se poate face prin furnizarea de către deținător a unei adrese de e-mail pentru comunicarea informațiilor respective.
Capitolul VI
Reorganizarea și lichidarea OPCVM de tip „master”
    29. OPCVM de tip „feeder”, în termen de o lună de la data la care a fost informat de către OPCVM de tip „master” cu privire la fuziune sau dezmembrare conform prevederilor art.116 alin.(6) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, va transmite Comisiei Naționale următoarele:
    1) dacă OPCVM de tip „feeder” intenționează să fie în continuare un OPCVM de tip „feeder” al aceluiași OPCVM de tip „master” (cu condiția că OPCVM de tip „master” este un OPCVM absorbant, în cazul fuziunii, sau OPCVM de tip „master” este OPCVM care își continuă activitatea, în caz de dezmembrare):
    a) în cazul modificării regulilor fondului de investiţii sau actelor de constituire ale companiei investiţionale – documentele prevăzute de Regulamentul privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.49/14 din 9 octombrie 2014;
    b) în cazul modificării prospectului de emisiune și prospectului simplificat/documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor – documentele prevăzute de Regulamentul privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.57/10 din 28 noiembrie 2014;
    2) dacă OPCVM de tip „feeder” intenționează să devină un OPCVM de tip „feeder” al unui alt OPCVM de tip „master” care rezultă în urma fuziunii (OPCVM de tip „master” este un OPCVM absorbit) sau al unui OPCVM care se înființează ca rezultat al reorganizării prin fuziune sau dezmembrare a OPCVM de tip „master”, sau dacă OPCVM de tip „feeder” intenționează să investească cel puțin 85% din activele sale în titlurile de participare ale unui alt OPCVM de tip „master” care nu rezultă în urma fuziunii sau a dezmembrării – documentele indicate în pct.5 din prezentul Regulament;
    3) dacă OPCVM de tip „feeder” intenționează să se transforme într-un OPCVM care nu este un OPCVM de tip „feeder”:
    a) documentele prevăzute de Regulamentul privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.49/14 din 9 octombrie 2014, în scopul modificării regulilor fondului de investiţii sau actelor de constituire ale companiei investiţionale, sau altor acte ce vizează funcționarea OPCVM;
    b) documentele prevăzute de Regulamentul privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.57/10 din 28 noiembrie 2014, în scopul modificării prospectului de emisiune și prospectului simplificat/documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor;
    4) dacă OPCVM de tip „feeder” intenționează să se lichideze – o notificare a acestei intenții, urmînd procedura stabilită de Regulamentul privind reorganizarea şi dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale nr.1/11 din 16 ianuarie 2015.
    30. Prin derogare de la pct. 29, în situațiile în care OPCVM de tip „master” a furnizat OPCVM de tip „feeder” informațiile cu privire la reorganizare cu mai mult de 4 luni înainte de momentul în care reorganizarea va intra în vigoare, OPCVM de tip „feeder” trebuie să înainteze Comisiei Naționale documentele prevăzute la unul din sbp. 1) - 4) ale pct. 29 cu cel puțin 3 luni înainte de momentul intrării în vigoare a fuziunii sau a dezmembrării OPCVM de tip „master”.
    31. Înainte de exercitarea dreptului de a solicita răscumpărarea titlurilor sale de participare la OPCVM de tip „master”, OPCVM de tip „feeder” examinează și alte soluții disponibile care pot contribui la evitarea sau la reducerea costurilor de răscumpărare sau a altor consecințe negative asupra propriilor deținători ai titlurilor de participare.
    32. În cazul în care OPCVM de tip „feeder” solicită răscumpărarea titlurilor sale de participare la OPCVM de tip „master”, acesta primește una dintre următoarele:
    1) valoarea răscumpărării în mijloace băneşti;
    2) valoarea totală sau parțială a răscumpărării ca transfer în natură, dacă OPCVM de tip „feeder” dorește acest lucru și dacă acordul dintre OPCVM de tip „feeder” și OPCVM de tip „master” prevede această posibilitate.
    33. OPCVM de tip „feeder” poate transforma în mijloace băneşti orice parte a activelor transferate în natură, în orice moment.
    34. Comisia Națională acordă autorizația/avizul cu condiția ca mijloacele băneşti deținute sau primite să poată fi reinvestite numai în scopul gestionării eficiente a acestora, înainte de data la care OPCVM de tip „feeder” urmează să investească fie în noul OPCVM de tip „master”, fie conform noilor obiective și noii politici de investiții.
    35. În termen de două luni de la data la care OPCVM de tip „master” a informat OPCVM de tip „feeder” în legătură cu decizia de lichidare, OPCVM de tip „feeder” transmite Comisiei Naționale următoarele informații:
    1) dacă OPCVM de tip „feeder” intenționează să investească cel puțin 85% din activele sale în titlurile de participare ale unui alt OPCVM de tip „master”, se vor depune documentele indicate în pct.5 din prezentul Regulament;
    2) dacă OPCVM de tip „feeder” intenționează să se transforme într-un OPCVM care nu este un OPCVM de tip „feeder”:
    a) documentele prevăzute de Regulamentul privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.49/14 din 9 octombrie 2014, în scopul modificării regulilor fondului de investiţii sau actelor de constituire ale companiei investiţionale, sau altor acte ce vizează funcționarea OPCVM;
    b) documentele prevăzute de Regulamentul privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.57/10 din 28 noiembrie 2014, în scopul modificării prospectului de emisiune și prospectului simplificat/documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor;
    3) dacă OPCVM de tip „feeder” intenționează să se lichideze – o notificare a acestei intenții, urmînd procedura stabilită de Regulamentul privind reorganizarea şi dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale nr.1/11 din 16 ianuarie 2015.
    36. Prin derogare de la pct.35, dacă OPCVM de tip „master” comunică OPCVM de tip „feeder” decizia sa de a se dizolva cu mai mult de 5 luni înainte de momentul începerii lichidării, OPCVM de tip „feeder” va transmite Comisiei Naționale documentele prevăzute la unul din sbp. 1)-3) ale pct.35 cu cel puțin 3 luni înainte de data respectivă.
    37. OPCVM de tip „feeder” va informa, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, deținătorii de titluri de participare și OPCVM de tip „master” privind intenția de a se lichida.
    38. Prevederile pct.6-8 din prezentul Regulament se aplică corespunzător la autorizarea investițiilor prevăzute la pct. 29 sbp. 2) și la pct. 35 sbp.1).
    39. În cazul prevăzut la pct.29 sbp. 2) și la pct.35 sbp.1) din prezentul Regulament, după acordarea autorizației de către Comisia Națională, OPCVM de tip „feeder” ia toate măsurile necesare pentru a se conforma cerințelor prevăzute la pct. 25 din prezentul Regulament.
    40. În cazul în care plata veniturilor din lichidarea OPCVM de tip „master” urmează să fie efectuată înainte de data la care OPCVM de tip „feeder” începe să investească fie într-un alt OPCVM de tip „master”, fie conform noii politici de investiții, Comisia Națională acordă autorizația/avizul cu următoarele condiții:
    1) OPCVM de tip „feeder” trebuie să primească veniturile din lichidare:
    a) în mijloace băneşti sau
    b) parțial ori în totalitate ca transfer de active în natură, dacă OPCVM de tip „feeder” dorește acest lucru și dacă acordul dintre OPCVM de tip „feeder” și OPCVM de tip „master” sau regulile interne de conduită și decizia de lichidare prevăd acest lucru;
    2) mijloacele băneşti deținute sau primite să poată fi reinvestite numai în scopul gestionării eficiente a acestora înainte de data la care OPCVM de tip „feeder” urmează să investească fie într-un alt OPCVM de tip „master”, fie conform noilor obiective și noii politici de investiții.
    41. OPCVM de tip „feeder” poate transforma în mijloace băneşti orice parte a activelor transferate în natură, în orice moment.
    42. În cazul în care OPCVM de tip „feeder” îşi transferă toate activele sau o parte din ele către OPCVM de tip „master” în schimbul titlurilor de participare, sau în cazul prevăzut de pct.32 sbp.2) din prezentul Regulament, evaluarea unei astfel de contribuţii în natură se va efectua conform Regulamentului privind modul de calcul al activului net (capitalului propriu) şi al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.5/14 din 31 ianuarie 2015.
Capitolul VII
Calcularea expunerii globale
    43. În scopul respectării cerințelor art. 103 alin. (3) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012, OPCVM de tip „feeder” va calcula expunerea sa globală aferentă deținerii de instrumente financiare derivate (care pot fi utilizate doar în scopul acoperirii riscului) prin combinarea expunerii sale directe cu:
    1) expunerea reală a OPCVM de tip „master” aferentă deținerii de instrumente financiare derivate, proporțional cu investițiile OPCVM de tip „feeder” în OPCVM de tip „master”; sau
    2) expunerea maximă potențială a OPCVM de tip „master” aferentă deținerii de instrumente financiare derivate prevăzută în regulile fondului sau în actele de constituire a companiei investiționale, proporțional cu investițiile OPCVM de tip „feeder” în OPCVM de tip „master”.
    44. Expunerea globală a unui OPCVM, prevăzută la pct.43 din Regulamentul privind limitele și tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale nr.5/15 din 31 ianuarie 2015, se va calcula ca fiind una dintre următoarele:
    1) expunerea suplimentară și efectul de levier, generate de OPCVM prin utilizarea instrumentelor financiare derivate, inclusiv valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare care integrează un instrument financiar derivat;
    2) riscul de piață aferent portofoliului OPCVM.
    45. Expunerea globală a OPCVM se va calcula cel puțin zilnic.
    46. Expunerea globală poate fi calculată utilizînd metoda bazată pe angajamente, metoda valorii la risc sau alte metode avansate de măsurare a riscului. Valoarea la risc (VaR) reprezintă o evaluare a pierderii așteptate maxime pe care o poate înregistra OPCVM.
    47. La calcularea expunerii globale se va lua în considerare politica de investiții a OPCVM, tipurile și complexitatea instrumentelor financiare derivate utilizate și ponderea instrumentelor financiare derivate în portofoliul OPCVM.
    48. Atunci cînd un OPCVM utilizează, în conformitate cu pct.41 din Regulamentul privind limitele și tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale nr.5/15 din 31 ianuarie 2015, tehnici și instrumente, inclusiv acorduri de răscumpărare sau tranzacții de împrumut cu valori mobiliare, pentru a genera un efect de levier sau o expunere suplimentară la riscul de piață, la calcularea expunerii globale se vor lua în considerare aceste tranzacții.
    49. În situația în care pentru calcularea expunerii globale se utilizează metoda bazată pe angajamente, această metodă se va aplica tuturor pozițiilor pe instrumente financiare derivate, inclusiv pozițiilor pe valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare care integrează un instrument financiar derivat, indiferent dacă acestea sînt folosite în cadrul politicii generale de investiții a OPCVM pentru reducerea riscului sau în scopul unei administrări eficiente a portofoliului.
    50. În situația în care pentru calcularea expunerii globale se utilizează metoda bazată pe angajamente, fiecare poziție pe un instrument financiar derivat se va converti în valoarea de piață a unei poziții echivalente pe activul suport al acelui instrument financiar derivat (abordarea standard bazată pe angajamente).
    51. Atunci cînd utilizarea instrumentelor financiare derivate nu generează o expunere suplimentară pentru OPCVM, nu se impune includerea expunerii față de activul suport în calcularea angajamentelor.
    52. În cazul utilizării abordării bazate pe angajamente nu se impune ca în calculul expunerii globale să se includă contractele de împrumut temporare, încheiate în numele OPCVM potrivit art. 89 alin.(3) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.
    53. OPCVM trebuie să se asigure că riscul de contraparte care derivă dintr-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate face obiectul limitelor prevăzute în Regulamentul privind limitele și tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale nr. 5/15 din 31 ianuarie 2015.
    54. La calcularea expunerii unui OPCVM la riscul de contraparte potrivit pct.53 din prezentul Regulament se va utiliza valoarea pozitivă marcată la piață (mark-to-market) a contractului aferent instrumentului financiar derivat, negociat în afara piețelor reglementate, încheiat cu acea contraparte.
    55. Pozițiile pe instrumentele financiare derivate ale unui OPCVM cu aceeași contraparte pot fi compensate cu condiția încheierii unui acord de compensare cu contrapartea în numele OPCVM. Compensarea este permisă numai pentru instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași contraparte și nu pentru alte expuneri pe care OPCVM le poate avea față de aceeași contraparte.
    56. Expunerea OPCVM față de o contraparte într-o tranzacție cu un instrument financiar derivat negociat în afara piețelor reglementate poate fi redusă prin primirea unei garanții. Garanția primită trebuie să fie suficient de lichidă pentru a putea fi vîndută rapid la un preț apropiat de evaluarea acesteia înaintea vînzării.
    57. Limitele pe emitent, prevăzute în Regulamentul privind limitele și tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale nr. 5/15 din 31 ianuarie 2015, se vor calcula pe baza expunerii față de activul suport create ca rezultat al utilizării instrumentelor financiare derivate conform metodei bazate pe angajamente.