OIFPSM611/2015
ID intern unic:  361440
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 611
din  24.07.2015
privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile
de sigilare și desigilare
Publicat : 09.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 275-280     art Nr : 2055     Data intrarii in vigoare : 24.07.2015
    MODIFICAT
   
OSFS228 din 25.07.17, MO277-288/04.08.17 art.1510
    OIFPS364 din 10.03.17, MO85-91/24.03.17 art.619; în vigoare 01.04.17


    NOTĂ:
    în tot textul ordinului, sintagmele „organ fiscal”, „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „IFPS”, „IFS teritoriale”, „Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale” și „Inspectoratele fiscale teritoriale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepția pct.5 subpct. 6), pct. 5 subpct. 7), pct.5 subpct. 8), pct.23 și pct.27 prin OIFPS364 din 10.03.17, MO85-91/24.03.17 art.619; în vigoare 01.04.17    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) și art.134 alin.(1) lit. d) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, şi în scop de călăuză pentru funcționarii Serviciului Fiscal de Stat în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu,
ORDON:
    1. A aproba Ghidul cu privire la procedurile de sigilare și desigilare, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.
    3. Direcția metodologia controlului fiscal va asigura publicarea prezentului ordin pe Portalul Intern al Serviciului Fiscal de Stat, care va putea fi accesat la adresa www.intern.fisc.md.
    4. Direcția metodologia controlului fiscal va remite prezentul ordin pentru cunoștință și executare subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Fiscal de Stat.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                    Ion PRISĂCARU

    Nr. 611. Chişinău, 24 iulie 2015.Anexa nr.1
la Ordinul IFPS nr. 611 din 24.07.2015
GHID
cu privire la procedurile de sigilare și desigilare
I. Dispoziții generale
    1. Prezentul Ghid este elaborat în scop de călăuză pentru funcţionarii Serviciului Fiscal de Stat, în sarcina cărora vor fi puse atribuțiile de aplicare a sigiliului organului fiscal.
    2. Ghidul stabilește particularitățile de sigilarea/desigilarea căilor de acces la încăperi, depozite, secţii, cisterne, bunuri sechestrate etc., în cazul depistării cazurilor de încălcare a legislației fiscale pe durata exercitării atribuțiilor de serviciu în cadrul efectuării controlului fiscal, instituirea posturilor fiscale, la efectuarea inventarierii elementelor de activ şi datorii, precum și la efectuarea acțiunilor de sechestrare și indisponibilizare a bunurilor.
    3. Obiectivul prezentului Ghid constă în stabilirea unor particularități de aplicare a sigiliului Serviciului Fiscal de Stat în scopul prevenirii încercărilor de acces neautorizat la valorile materiale şi la activele materiale aflate la păstrare în depozite, încăperi, secţii, cisterne, precum și prevenirea înstrăinării pe diferite căi a bunurilor sechestrate etc., și constatarea faptului dacă a fost sau nu o încercare de deschidere neautorizată a încăperilor unde a fost aplicat sigiliul.
    4. Ghidul este elaborat ținînd cont de dreptul Serviciului Fiscal de Stat și al funcționarului fiscal conform prevederilor alin.(1) lit. d) din art.134 al Codului fiscal, care prevede efectuarea sigilării, după caz, indiferent de locul aflării încăperilor de producție, depozite, spațiile comerciale și alte locuri, cu excepția domiciliului și reședinței folosite pentru obținerea de venituri sau pentru întreținerea obiectelor impozabile, altor obiecte.
    5. La elaborarea prezentului Ghid s-a ținut cont de prevederile următoarelor acte legislative și normative (cu modificările și completările ulterioare):
    1) Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997;
    2) Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002;
    3) Legea contabilității nr.113- XVI din 27 aprilie 2007;
    4) Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288);
    5) Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29 mai 2012 (Monitorul Oficial nr. 166-169/953 din 10 august 2012), (în continuare Regulamentul privind inventarierea);
    6) Regulamentul cu privire la efectuarea controlului fiscal la fața locului prin metoda verificării operative, aprobat prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1014 din 21 iunie 2014;
    7) Regulamentul privind funcționarea posturilor fiscale, aprobat prin ordinul IFPS nr. 409 din 18 mai 2015;
    8) Ordinul IFPS despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale și a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin amînarea sau eșalonarea plăților nr.143 din 13 septembrie 2002 (Monitorul Oficial nr.176-181/629 din 30 decembrie 2005).
    6. În Ghid sunt utilizate următoarele noțiuni:
    • Sigiliu– produs electronic sau obiect alcătuit dintr-o placă de cauciuc, metal, lemn, hîrtie sau alte materiale, fixată pe un suport, avînd gravată o emblemă, o inscripţie sau un alt semn distinctiv oficial, ca dovadă a autenticităţii.
    • Sigilare – aplicarea sigiliului pe uşile unor încăperi, mijloace de transport, pe recipiente, diferite produse, colete, corespondenţă, pe bunurile debitorului, alte bunuri în scopul conservării, identificării, indisponibilizării ori evitării desfacerii acestora de către persoane neautorizate.
    • Desigilare – înlăturarea sigiliului, tăierea sigiliului.
    • Înregistrare a sigiliului - notarea în scris a sigiliului și a obiectului, atribuindu-i un număr de ordine.
    • Bunuri – totalitate de valori materiale şi de active imateriale, inclusiv de bani şi de valori mobiliare, care se află în proprietatea persoanei, indiferent de faptul în a cărei folosinţă efectivă este, precum şi de alte drepturi patrimoniale.
    • Gestionar – persoana care este responsabilă de siguranţa şi păstrarea bunurilor.
    • Inventariere – procedeu de control şi autentificare documentară a existenţei elementelor de activ şi datorii în expresie cantitativ-valorică sau numai valorică, după caz, care aparţin şi/sau se află în gestiunea temporară a entităţii la data efectuării acesteia.
    • Lipsuri – diferenţă negativă dintre cantitatea şi/sau valoarea bunurilor indicate în documente primare şi existenţa efectivă a acestora.
    • Surplusuri – diferență pozitivă dintre cantitatea bunurilor indicate în documentele primare și existența efectivă a acestora.
    • Act de sigilare/desigilare - formular care se întocmește de către funcționarii fiscali, responsabili de sigilarea/desigilarea încăperilor, depozitelor, secţiilor, cisternelor etc.
    • Executare silită a obligaţiei fiscale – acţiuni întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat pentru perceperea forţată a restanţei.
    • Sechestrare a bunurilor – acţiuni întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat pentru indisponibilizarea bunurilor persoanei.
II. Tipurile de sigilii
    7. În procesul de sigilare pot fi utilizate următoarele tipuri de sigilii:
    • Sigilii din plastic
    Sigiliile din plastic sunt realizate dintr-un material plastic și sunt folosite pe post de indicator (martor) pentru o manipulare sau acces neautorizat la marfă. Cel mai frecvent sunt concepute ca sigilii ajustabile, de lungime variabilă, sigilii de lungime fixă sau sigilii de tip lacăt (padlock).
    • Sigilii din metal - sigilii metalice tip banda/sigilii metalice tip clip sunt produse dintr-un material metalic și sunt folosite îndeosebi la protecția sistemelor de blocare/zăvorire.
    • Sigilii cu cablu metalic multifilar - sunt compuse dintr-un cablu metalic care este prins la un capăt de corpul sigiliului.
    • Sigilii reutilizabile - sunt compuse dintr-un corp de sigiliu reutilizabil, care poate fi sigilat cu ajutorul unui sigiliu de unică utilizare.
    • Sigiliu electronic - sunt de regulă reutilizabile. Aceste sigilii generează la fiecare închidere si deschidere o combinație unică din ora, data si serie unică. Toate operațiile de închidere, deschidere sunt consemnate.
    • Sigiliu de securitate pe suport de hîrtie - pe suprafața căreia va fi aplicată ștampila umedă a Serviciului Fiscal de Stat, responsabil de monitorizarea procesului de sigilare.
    • Sigiliul de securitate - este un sigiliu fabricat din materialele corespunzătoare, conceput în așa fel încît să ofere o rezistență limitată la tentativele accesului neautorizat la sigilarea depozitelor, încăperilor, secţiilor, cisternelor, seifuri de păstrare a mijloacelor bănești etc.
    • Sigiliul de înaltă securitate - este un sigiliu fabricat din metal sau cablu multifilar metalic, care este conceput în așa fel încît să încetinească în timp accesul persoanelor neautorizate la sigilarea depozitelor, încăperilor, secţiilor, cisternelor, seifuri de păstrare a mijloacelor bănești etc.
    La înlăturarea sigiliilor de înaltă securitate se folosesc instrumente speciale.
III. Particularitățile de aplicare a sigiliului
Serviciului Fiscal de Stat
    8. Funcția și menirea sigiliilor este de a preveni riscul activităților frauduloase cu bunurile aflate la păstrare în depozite, încăperi, secţii, cisterne, seifuri, precum și înstrăinarea neautorizată a bunurilor sechestrate etc. Sigiliile au menirea de a indica asupra faptului dacă a fost sau nu efectuată o încercare de a deschide, înstrăina neautorizat obiectele care au fost sigilate.
    9. În lucrul zi cu zi a funcționarilor fiscali este utilizat sigiliul de securitate pe suport de hîrtie. Pe suprafața acestui sigiliu se va aplica ștampila umedă a Serviciului Fiscal de Stat, responsabil de monitorizarea procesului de sigilare a încăperilor, depozitelor, secţiilor, cisternelor, seifurilor, bunurilor sechestrate etc.
    10. Evidența sigiliilor numerotate în subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat se va efectua în baza documentelor primare de strictă evidență, potrivit seriei și numărului de ordine al fiecărui sigiliu.
    [Pct.10 în redacția OIFPS364 din 10.03.17, MO85-91/24.03.17 art.619; în vigoare 01.04.17]
    11. Distribuirea acestor sigilii subdiviziunilor competente a Serviciului Fiscal de Stat se va efectua în mod centralizat de către Serviciul Fiscal de Stat.
    Evidența sigiliilor numerotate în Serviciul Fiscal de Stat se va efectua în baza documentelor primare de strictă evidență, potrivit seriei și numărului de ordine ale sigiliului.
    [Pct.11 modificat prin OIFPS364 din 10.03.17, MO85-91/24.03.17 art.619; în vigoare 01.04.17]
    12. În baza Deciziei de inițiere a contorului fiscal (DICF), Hotărîrea cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului (HESOF) și Actului de sechestru, și/sau a ordinului emis de Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, funcționarii fiscali vor efectua sigilarea încăperilor, depozitelor, secţiilor, cisternelor, seifurilor, bunurilor sechestrate, după caz etc.
    13. În cazul în care procedura de sigilare nu poate fi efectuată, funcționarii fiscali vor întocmi un act de control faptic, în care se va descrie împrejurările care nu au permis aplicarea imediată a măsurii de sigilare.
    14. În cazul în care contribuabilul sau reprezentantul contribuabilului refuză de a semna actul de control întocmit de către funcționarii fiscali, despre acest fapt se va indica în act cu mențiunea „Contribuabilul (persoanele responsabile) a refuzat de a semna actul de control, cu indicarea datei”. După caz, pot fi invitate și alte persoane ca martori.
    15. Nu se permite funcționarilor fiscali de a efectua sigilarea căilor de acces destinate intrărilor activelor care servesc ca domiciliu și reședință contribuabilului, cu condiția că în aceste încăperi nu se păstrează, nu se comercializează mărfuri, bunuri etc.
    16. Procedura de sigilare a încăperilor se efectuează cu folosirea mijloacelor disponibile de sigilare, astfel încît orice încercare de deschidere a căii de acces a persoanelor neautorizate să determine deteriorarea sigiliului aplicat.
    17. Funcționarii fiscali, responsabili de aplicarea sigiliului fiscal vor întocmi după aplicarea sigiliului „Actul de sigilare/desigilare” în două exemplare. Modelul formularului este prezentat conform formei (Anexa nr.1). Primul exemplar se va include în dosarul contribuabilului, iar al doilea exemplar se va înmîna agentului economic sau reprezentantului acestuia.
    La desigilare, funcționarii fiscali vor completa acest act, cu indicarea orei la care se înlătură sigiliile aplicate.
    18. Actul de sigilare/desigilare se va întocmi cu specificarea:
    1) Ordinului privind instituirea postului fiscal și/sau Deciziei de inițiere a contorului fiscal (DICF), Hotărîrea cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului (HESOF) și Actului de sechestru, în baza cărora se efectuează controlul fiscal cu sigilarea/desigilarea încăperilor de către funcționarii fiscali în cadrul atribuțiilor de serviciu.
    2) Adresei juridice a contribuabilului, cu indicarea adresei spațiilor și bunurilor care se sigilează.
    3) După caz, descrierii nemijlocite a ușilor, intrărilor, spațiilor care au fost sigilate.
    4) Datei și orei efectuării sigilării/desigilării.
    5) Tipului sigiliului, seriei și numărului de ordine ale acestuia.
    6) Numelui, prenumelui, funcției funcționarului fiscal, responsabil de aplicarea sigiliului.
    7) Numelui, prenumelui, funcției persoanelor responsabile din cadrul unității contribuabilului care au participat la procesul de sigilare a depozitelor, încăperilor, secţiilor, cisternelor, seifuri, bunurilor sechestrate etc.
    19. Înainte de a fi efectuată procedura de sigilare, Serviciul Fiscal de Stat va iniția procedura de inventariere a bunurilor, aflate la păstrare în încăperi, depozite, secţii, cisterne, seifuri, bunurilor sechestrate etc.
    20. În scopul stopării desfășurării unei activități ilicite, frauduloase ce necesită aplicarea unor măsurii operative de sigilare, înainte de a fi efectuată procedura de sigilare, după caz, se va efectua și inventarierea bunurilor care fac obiectul activității ilicite.
    21. La inventarierea elementelor de activ se vor utiliza formularele-tip specificate în pct.23 din Regulamentul privind inventarierea.
    22. Formularele listelor de inventariere pot fi adaptate la cerințele fiecărei entități. Iar, listele de inventariere se vor completa manual sau computerizat, citeț (cu cerneală sau pix), fără admiterea corectărilor sau ştersăturilor și a unor rînduri necompletate.
    Aspecte ce țin de sigilarea încăperilor în cadrul instituirii postului fiscal și efectuării controlului fiscal
    23. Funcţionarii fiscali responsabili de sigilarea încăperilor în cadrul instituirii postului fiscal, în funcţie de tipul și specificul postului fiscal, se vor conduce de prevederile Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale, aprobat prin ordinul IFPS nr. 409 din 18 mai 2015, precum și de prevederile prezentului Ghid.
    Funcționarii fiscali responsabili de monitorizarea postul fiscal vor efectua în mod obligatoriu inventarierea bunurilor, iar la finele zilei după închiderea încăperilor agentului economic, se va efectua sigilarea spațiilor respective după care se va întocmi actul de sigilare. În ziua următoare, se va verifica dacă sigiliul aplicat nu a fost deteriorat.
    231.  În cazul în care, la păstrare în depozit și/sau în încăpere  se află marfă  la doi sau mai mulți agenți economici,  acest fapt se va specifica în listele de inventariere separate, conform cerințelor prevăzute în prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29 mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166-169/953). Respectiv, toate căile de acces din încăperile depozitului unde se află marfa altor agenți economici vor fi sigilate, cu prezentarea raportului conducerii Serviciului Fiscal de Stat și informarea conducătorului entităţii despre instituirea postului fiscal.
    [Pct.231 introdus prin OSFS228 din 25.07.17, MO277-288/04.08.17 art.1510]
    24. Pentru a nu admite introducerea şi/sau retragerea mărfurilor în/din încăperi în afara orelor de lucru, sigilarea căilor de acces se va efectua cu aplicarea sigiliului de securitate pe suport de hîrtie si/sau cu folosire a mijloacelor disponibile de sigilare, astfel încît deschiderea căii de acces să determine deteriorarea sigiliului.
    25. În cazul în care, în cadrul controalelor fiscale se depistează producţie alcoolică sau de tutungerie, pe care sunt aplicate timbre de acciz, iar acestea prezintă semne de falsificare, această producție se va sigila de către funcționarii fiscali în cutii sau saci pentru a fi transmise la organele abilitate pentru efectuarea expertizei, cu perfectarea Actului de sigilare/desigilare, în două exemplare, conform cerințelor menționate în pct.18 din prezentul Ghid.
    26. La depozitele mari, în cazul în care desfășurarea inventarierii este cauzată de efectuarea unui control fiscal si/sau de instituirea postului fiscal, care va dura un timp îndelungat, sigilarea spațiilor se va efectua la finele fiecărei zile de lucru, cu verificarea sigiliilor aplicate la începutul fiecărei zile lucrătoare dacă nu au fost deteriorate.
    27. Toate intrările și ieșirile de bunuri materiale/servicii în această perioadă se vor monitoriza de funcționarii fiscali, care au efectuat sigilarea intrărilor, iar faptul confirmării verificării o va constitui însemnările de rigoare în borderoul de eliberare a blanchetelor de strictă evidență, potrivit normelor specificate în Regulamentul privind funcționarea posturilor fiscale, aprobat prin ordinul IFPS nr. 409 din 18 mai 2015.
    28. În cazul în care, sigiliul aplicat a fost înlăturat neautorizat, în lipsa funcționarului fiscal responsabil de monitorizarea procesului de sigilare, acest fapt se va constata printr-un act de control fiscal, pentru atragerea la răspundere a persoanei vinovate în conformitate cu art. 2631 din Codul fiscal. Totodată, se va solicita efectuarea inventarierii stocului de mărfuri, materiale, materii prime depozitate în subdiviziunea respectivă.
    29. Rezultatele inventarierii se vor contrapune cu datele inventarieri efectuate la momentul instituirii postului fiscal sau a controlului fiscal şi datele înregistrate zilnic, conform dărilor de seamă privind funcţionarea postului fiscal. În funcţie de rezultatele obţinute, se vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare.
    Funcționarii fiscali, responsabili de sigilarea încăperilor supuse inventarierii, vor informa conducerea Serviciului Fiscal de Stat și conducătorul entităţii despre rezultatele obținute pentru a fi luate măsurile de identificare a persoanei vinovate.
    30. În cazul apariţiei necesităţii de desigilare a încăperilor care au fost sigilate, sigiliul aplicat se va înlătura doar de către funcționarul fiscal, cu participarea reprezentantului agentului economic. În actul de sigilare/desigilare se va indica ora și data înlăturării sigiliului aplicat, cu confirmarea acestui fapt prin aplicarea semnăturilor.
    31. La depistarea cazurilor de încălcare a legislației fiscale, pe durata exercitării atribuțiilor de serviciu, funcționarii fiscali vor întocmi la finalizarea controlului fiscal un act de control fiscal, conform prevederilor art. 216 alin.(5) din Codul fiscal pentru fiecare subdiviziune în parte. Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat competentă va contrapune rezultatele controalelor fiscale efectuate la subdiviziunile respective cu datele înregistrate în evidența contabilă a agentului economic, care ulterior vor fi consemnate în actul de control în total pentru fiecare subdiviziune.
    [Pct.31 modificat prin OIFPS364 din 10.03.17, MO85-91/24.03.17 art.619; în vigoare 01.04.17]
    32. În actul de control fiscal se va descrie obiectiv, clar și exact încălcarea legislației fiscale indicîndu-se actele normative încălcate în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, cu descrierea despre aplicarea procedurii de sigilare, și a aspectelor ce conține actul de sigilare. La actul de control se va anexa și actul de sigilare/desigilare pentru fiecare subdiviziune în parte.
    33. În cazul în care, în cadrul controlului au fost depistate cazuri de deteriorare a sigiliului aplicat, funcționarul fiscal va menționa despre acest fapt în actul de control cu indicarea următoarelor aspecte:
    1) Adresa juridică a încăperilor, spațiilor, intrărilor etc. la care a fost depistat cazul de deteriorare sau rupere a sigiliului aplicat;
    2) După caz, specificarea/descrierea nemijlocită a ușilor, intrărilor, spațiilor care au fost sigilate;
    3) Data și ora constatării faptului de rupere/deteriorare a sigiliului aplicat;
    4) Tipul sigiliului, seria și numărul de ordine al acestuia;
    5) Numele, prenumele, funcția funcționarului fiscal responsabil de aplicarea sigiliului;
    6) La actul de control se va anexa actul de sigilare/desigilare și fotografiile sigiliului deteriorat.
    34. În cazul constatării deteriorării sigiliului aplicat (ca dovadă), funcționarii fiscali responsabili de sigilarea încăperilor vor fotografia poziția sigiliului deteriorat, cu anexarea pozelor la actul de control. Fotografiile se vor efectua cu aparate de fotografiat, procurate de către Serviciul Fiscal de Stat și luate la evidență de către Direcția economico-financiară.
    35. Fotografiile sigiliului deteriorat se vor anexa la actul de control. Concomitent, se va solicita efectuarea inventarierii bunurilor depozitate în încăperile respective. Rezultatele inventarierii se vor contrapune cu datele inventarierii efectuate la momentul instituirii postului fiscal sau a controlului fiscal şi datele înregistrate zilnic în baza dărilor de seamă. În funcţie de rezultatele obţinute, se vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare.
    36. La deteriorarea sigiliului aplicat, în mod intenționat sau din neglijență, în perioada transmiterii agentului economic la păstrare a obiectelor sigilate în cadrul efectuării unui control fiscal, sau instituirii postului fiscal, contribuabilul va fi sancționat conform prevederilor art. 2631 din Codul fiscal, cu mențiunea acestui fapt și în actul de control.
    Despre luarea , sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea sigiliilor, se vor sesiza și organele de drept, în baza prevederilor art. 360 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002.
Sigilarea încăperilor de păstrare a formularelor tipizate
de documente primare cu regim special și a activelor curente

    37. În spațiile, secțiile, seifurile etc., unde se păstrează formularele tipizate de documente primare cu regim special și activele curente, funcţionarii fiscali vor efectua inventarierea prin numărare a documentelor, iar la finele zilei lucrătoare se va efectua sigilarea acestora cu întocmirea actului de sigilare/desigilare. Sigilarea se va efectua cu aplicarea sigiliului de securitate pe suport de hîrtie si/sau cu folosirea mijloacelor disponibile de sigilare.
    38. În cazul în care funcționarii fiscali în cadrul controlului fiscal au ridicat de la întreprindere documente primare cu regim special, acestea vor fi luate la păstrare în baza unui act de primire-predare, întocmit în două exemplare, semnat de funcționarii fiscali și contribuabil sau reprezentantul acestuia. Documente ridicate se vor păstra în seifuri, cutii etc., cu aplicarea sigiliului fiscal.
    39. Actul de sigilare/desigilare se va întocmi cu respectarea subpunctelor menționate în pct. 18 din prezentul Ghid.
    40. În cazul în care desfășurarea inventarierii va dura un timp îndelungat, la aplicarea procedurii de sigilare se va întocmi actul de sigilare, semnat de funcționarul fiscal care a efectuat sigilarea și reprezentantul contribuabilului (șef pază), care va lua în primire, sub pază încăperile sigilate și sigiliile aplicate.
    41. În perioada inventarierii stocurile eliberate și primite se vor trece într-o listă de inventariere separată. În listă se va indica data primirii/ieșirii acestora, denumirea furnizorului, seria și numărul documentului primar de intrare/ieșire, denumirea stocurilor, cantitatea, prețul și valoarea. Pe documentul primar de intrare/ieșire se va face mențiunea „Primire/ieșire în timpul inventarierii”.
    42. Inventarierea formularelor tipizate de documente primare cu regim special se va efectua în conformitate cu Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288).
    43. Pentru titlurile de valoare şi formularele tipizate de documente primare cu regim special în lista de inventariere se înscriu primul şi ultimul număr al setului respectiv.
    44. Mijloacele băneşti în moneda naţională şi valuta străină din casieria entităţii se supun inventarierii după înregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi cu verificarea numerarului efectiv de mijloace băneşti şi alte documente băneşti existente în casierie.
    45. Inventarierea numerarului mijloacelor băneşti poate fi efectuată inopinat. După inventarierea mijloacelor băsnești se va aplica sigiliul fiscal, cu întocmirea actului de sigilare/desigilare.
IV. Dreptul contribuabilului de a contesta acțiunile
Serviciului Fiscal de Stat și/sau funcționarului fiscal

    46. În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul are dreptul să conteste, în modul prevăzut de legislație, deciziile, acțiunile sau inacțiunile organelor cu atribuții de administrare fiscală și ale persoanelor cu funcții de răspundere.
    47. Contestația împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acțiunii funcționarului fiscal, conform art. 268 alin. (1) din Codul fiscal, se depune la Serviciul Fiscal de Stat în decursul a 30 de zile calendaristice de la data primirii deciziei sau întreprinderii acțiunii contestate.
    [Pct.47 în redacția OIFPS364 din 10.03.17, MO85-91/24.03.17 art.619; în vigoare 01.04.17]
    48. Potrivit prevederilor art. 267 alin. (1) din Codul fiscal, decizia Serviciului Fiscal de Stat sau acțiunea funcționarului fiscal poate fi contestată numai de persoana vizată în decizie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acțiunea ori de reprezentantul ei. Reprezentantul contribuabilului este în drept să depună contestație dacă întrunește toate cerințele stabilite la art. 244 din Codul fiscal.
    49. Conform prevederilor art. 269 din Codul fiscal, contestația împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acțiunii funcționarului fiscal se depune la Serviciul Fiscal de Stat și se examinează de către acesta. În cazul unui dezacord cu decizia pe care Serviciul Fiscal de Stat a emis-o pe marginea contestației, contribuabilul este în drept să se adreseze în instanța de judecată competentă.
    [Pct.49 în redacția OIFPS364 din 10.03.17, MO85-91/24.03.17 art.619; în vigoare 01.04.17]
    50. Contestarea împotriva deciziilor aferent sigilării bunurilor sechestrate urmează a fi efectuată conform prevederilor art. 273 din Codul fiscal.
V. Desigilarea încăperilor sigilate
    51. Procedura de desigilare a încăperilor, depozitelor, spațiilor, secțiilor, seifurilor, bunurilor sechestrate etc., ce aparțin contribuabilului, poate avea loc în următoarele situaţii:
    a) împlinirea termenului pentru care a fost efectuată procedura de sigilare;
    b) în baza unei hotărîri judecătoreşti executorii;
    c) transferul mărfurilor sau bunurilor din incintă în cazuri excepționale de forță majoră (incendiu, inundații, spargeri etc.);
    d) ridicării sechestrului de pe bunuri, conform prevederilor art. 202 din Codul fiscal.
    52. Desigilarea încăperilor sigilate cu sigiliul fiscal, se va efectua de către funcționarii fiscali responsabili de procesul de sigilare a încăperilor cu perfectarea Actului de sigilare/desigilare, potrivit formei din Anexa nr.1. în două exemplare, conform cerințelor menționate în pct.18 din prezentul Ghid.
    53. Desigilarea încăperilor se va realiza în maximum 3 zile lucrătoare.
    54. În cazurile prevăzute la pct. 51 lit. b) și lit. c) desigilarea încăperilor se va efectua în baza solicitării în scris a Serviciului Fiscal de Stat care a efectuat sigilarea, cu anexarea documentelor confirmative de la organele de resort.
    55. După realizarea scopului pentru care a fost solicitată desigilarea, încăperile vor fi din nou sigilate pînă la împlinirea termenului pentru care s-a dispus procedura de sigilare a acestora.

    anexa nr.1