DPO1780/2015
ID intern unic:  361446
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1780
din  08.10.2015
privind conferirea de distincţii de stat unor angajați
ai Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”
Publicat : 16.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 281-290     art Nr : 528
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuție la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Ion MARIN                      - profesor universitar;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Emil CEBAN                     - prorector
    domnului Valeriu REVENCO           - profesor universitar;
Medalia  „Meritul Civic”
    domnului Nicolae CIOBANU           - decan
    domnului Valentin TOPALO             - profesor universitar;
Medalia  „Nicolae Testemiţanu”
    domnului Oleg GALBUR                   - conferenţiar universitar
    domnului Veaceslav
    GONCIAR                                        - profesor universitar
    domnului
    Tiberiu HOLBAN                              - profesor universitar
    domnului Anatolie NACU                   - profesor universitar
    domnului Vladimir VALICA               - profesor universitar;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului Victor BOTNARU              - profesor universitar
    doamnei Olga CERNEŢCHI              - prorector
    domnului Stanislav GROPPA              - profesor universitar
    domnului Evghenii GUŢU                   - conferențiar universitar
    doamnei Aurelia USTIAN                  - conferenţiar universitar.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1780-VII. Chişinău, 8 octombrie 2015.