OCSC512/2015
ID intern unic:  361474
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CANCELARIA DE STAT
ORDIN Nr. 512
din  07.09.2015
cu privire la unele măsuri de executare a prevederilor
Hotărîrii Guvernului nr.280 din 24 aprilie 2013, cu modificările
și completările ulterioare
Publicat : 16.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 281-290     art Nr : 803     Data intrarii in vigoare : 16.10.2015
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției al Republicii Moldova
nr. 1068 din 22 septembrie  2015
Ministru____________ Vladimir CEBOTARI


    În vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”, executării pct.20 sbpct.1) și 2) din Hotărîrea Guvernului nr.280 din 24 aprilie 2013 „Cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.109, art.358), cu modificările și completările ulterioare, și pct.16 lit.e) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.724), cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    1.  Se aprobă:
    Acordul-tip privind prestarea serviciilor de plată în contextul prestării serviciilor publice, colectării impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întîrziere (penalităților) și altor plăţi la bugetul public naţional, conform anexei nr.1;
    Contractul-tip privind prestarea serviciilor de plată în contextul prestării serviciilor, conform anexei nr.2;
    Contractul-tip privind prestarea serviciilor de încasare a plăților în contextul prestării serviciilor publice, colectării impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întîrziere (penalităților) și altor plăţi la bugetul public naţional, conform anexei nr.3.
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în subordine, precum şi instituţiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor încheia cu Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) acorduri privind prestarea serviciilor de plată în contextul prestării serviciilor publice, colectării impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întîrziere (penalităților) și altor plăţi la bugetul public naţional, în baza modelelor aprobate de Cancelaria de Stat.
    3. Se recomandă altor autorităţi și instituții publice, întreprinderilor de stat, precum şi altor persoane fizice și juridice de drept privat să încheie cu Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) acorduri sau, după caz, contracte, în baza modelelor aprobate de Cancelaria de Stat.
    4. Centrul de Guvernare Electronică (E-Government):
    în comun Ministerul Finanțelor va modifica/încheia noi contracte cu prestatorii de servicii de plată;
    va modifica/încheia noi acorduri/contracte cu prestatorii de servicii publice, organele de stat competente, alte autorități și instituții publice, persoane fizice și juridice de drept privat, conform prevederilor prezentului ordin.
    5. Se abrogă Ordinul secretarului general al Guvernului nr.287-A din 9 august 2013 “Cu privire la aprobarea acordului-tip și a contractului-tip aferente Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)”.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Cancelariei de Stat.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI                      Serghei PALIHOVICI

    Nr. 512-Ac. Chişinău, 7 septembrie 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3