OMAIAM149/2015
ID intern unic:  361630
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 149
din  04.08.2015
cu privire la procedura de omologare a caietelor de sarcini
pentru produsele agroalimentare cu denumiri de origine,
indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate
Publicat : 23.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 291-295     art Nr : 2158
    MODIFICAT
    OMADRM238 din 23.10.18, MO76-85/01.03.19 art.413

    Întru realizarea prevederilor Legii nr. 66 din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, pct.2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 644 din 19 iulie 2010 cu privire la desemnarea autorităţilor competente abilitate cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de origine şi indicaţii geografice şi la specialităţile tradiţionale garantate şi a autorităţilor competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de omologare a caietelor de sarcini pentru produsele
agroalimentare cu denumiri de origine, indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate, conform anexei nr. 1 la prezentul Ordin.
    2. Se instituie Grupul de lucru în următoarea componenţă nominală:
  Iurie Uşurelu 

Secretar general de Stat al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, MADRM, președinte;


Membrii comisiei:
    Marcela Stahi

Șef, Serviciul producție ecologică și produse cu denumire de origine, MADRM;

    Vasile Dogotari
Consultant superior, Secţia Juridică, MADRM;
    Maria Leahu

Consultant principal, Direcţia politici de producţie, procesare şi reglementare a calităţii produselor de origine animalieră, MADRM;

    Tatiana Nistorică

Şef, Direcţia politici de producţie, procesare şi reglementare a calităţii produselor de origine animalieră, MADRM;

    Corina Macaru

Inspector superior, Direcția siguranța și calitatea produselor alimentare de origine nonanimală, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

    [Pct.2 în redacția OMADRM238 din 23.10.18, MO76-85/01.03.19 art.413]
    3. Grupul de lucru va examina şi va aviza caietele de sarcini pentru produsele agroalimentare cu denumiri de origine, indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate conform prevederilor prezentului Regulament.
    4. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Grupului de lucru din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Grupului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără emiterea unui nou ordin.
    5. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina dlui Eduard Grama, viceministru.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                Ion SULĂ

    Nr. 149. Chişinău, 4 august 2015.

Anexa nr. 1
la Ordinul nr. 149 din 4 august 2015
cu privire la procedura de omologare
a caietelor de sarcini pentru produsele
agroalimentare cu denumiri de origine,
indicaţii geografice şi specialităţi
tradiţionale garantate

REGULAMENT
privind procedura de omologare a caietului de sarcini pentru
produsele agroalimentare cu denumiri de origine, indicaţii geografice
şi specialităţi tradiţionale garantate
    Regulamentul privind omologarea caietului de sarcini pentru produsele agroalimentare cu denumire de origine, indicaţie geografică şi specialităţi tradiţionale garantate (în continuare - Regulament) creează cadrul normativ necesar aplicării:
    Regulamentului (CE) nr. 1151/2012 al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 343/1, 14.12.2012;
    Regulamentului (CE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentul (CE) nr. 1151/2012 al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 179/36, 19.06.2014;
    Regulamentului (CE) nr. 882/2004 din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 191, 28.05.2004;
    Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei în domeniul alimentar, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor referitoare la siguranţa produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 31/1, 01.02.2002.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte cerinţe esenţiale privind obţinerea produselor agroalimentare cu indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate (în continuare IG, DO şi STG), modul de elaborare şi omologare a caietelor de sarcini şi procedurile de evaluare a conformităţii.
    2. Prezentul Regulament nu se aplică băuturilor spirtoase, vinurilor aromatizate şi produselor vitivinicole, cu excepţia oţeturilor din vin.
    3. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni principale semnifică:
    grup de producători – orice asociaţie de producători sau procesatori, indiferent de forma juridică de organizare sau de componenţa acesteia, care activează în baza statutului grupului şi care desfăşoară o activitate de producţie pentru produsele specificate în cererea de solicitare a omologării caietului de sarcini;
    produs agroalimentar – produs natural, de origine vegetală sau animală, inclusiv bioproduse şi produse semiprelucrate, prelucrate şi/sau conservate, derivate din cele naturale;
    materie primă - produse de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspătă, conservată sau produsele derivate din procesarea industrială a acestora, precum şi substanţele organice şi anorganice care conţin sau nu aditivi, destinate furajării animalelor;
    organism de evaluare a conformităţii – organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv de etalonare, încercare, certificare şi inspecţie;
    certificare – atestare efectuată de o terţă parte referitor la produse, la procese, la sisteme şi la persoane;
    certificat de conformitate – document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că, la momentul evaluării, produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile;
    inspecţie – examinare a proiectului unui produs, examinare a unui produs, proces, a unei instalaţii şi determinarea conformităţii lor cu cerinţele specificate sau, pe baza unor raţionamente (aprecieri) profesionale, cu cerinţele generale;
    specificitate – caracteristică sau ansamblu de caracteristici prin care un produs agroalimentar se distinge în mod clar de alte produse agroalimentare similare aparţinând aceleiaşi categorii;
    omologare - aprobarea, în baza autorităţii conferite de lege, valoarea sau autenticitatea unui act scris.
Capitolul II
Norme specifice în domeniul agroalimentar privind
obţinerea produselor cu denumire
de origine, indicaţie
geografică şi specialitate tradiţională garantată

    4. Obţinerea produselor agroalimentare cu DO, IG şi STG se realizează în conformitate cu actele legislative şi/sau normative în vigoare pentru produsele respective.
    5. Caietele de sarcini vor cuprinde o descriere detaliată privind metoda de obţinere a produselor agroalimentare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    6. Cerinţele specifice, care disting produsele agroalimentare cu DO, IG şi STG de produse agroalimentare similare aparţinând aceleiaşi categorii, caracteristicile sau proprietăţile care oferă o valoare adăugată ca rezultat al metodelor agricole sau de prelucrare utilizate pentru producţia acestora sau al locului de producere sau comercializare se prezintă în caietul de sarcini al produsului respectiv.
    7. „Denumire de origine” este o denumire care identifică un produs:
    a) originar dintr-un anumit loc, regiune sau, în cazuri excepţionale, ţară;
    b) a cărui calitate sau ale cărui caracteristici se datorează în principal sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factori naturali şi umani proprii;
    c) ale cărui etape de producţie se desfăşoară, toate, în zona geografică delimitată.
    8. „Indicaţie geografică” este o denumire care identifică un produs ce îndeplineşte următoarele cerinţe:
    a) originar dintr-un anumit loc, regiune sau ţară;
    b) în cazul căruia o anumită calitate, reputaţie sau o altă caracteristică poate fi atribuită în principal originii geografice a produsului;
    c) atunci când cel puţin una dintre etapele de producţie se desfăşoară în zona geografică delimitată.
    9. Pentru o specialitate tradiţională garantată produsul agroalimentar va întruni următoarele cerinţe:
    a) este obţinut din materie primă tradiţională; sau
    b) se caracterizează printr-o compoziţie tradiţională; sau
    c) se caracterizează printr-un mod de producere şi/sau de prelucrare ce corespunde unui tip tradiţional de producere şi/sau de prelucrare
    10. Obţinerea produselor agroalimentare cu IG, DO şi STG include următoarele etape:
    - constituirea grupului (asociaţiei) de producători în aria geografică delimitată;
    - elaborarea şi prezentarea caietului de sarcini de către grupul de producători, la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare Minister);
    - omologarea caietului de sarcini pentru produsul agroalimentar cu IG, DO şi STG care este conform prevederilor prezentului Regulament;
    - depunerea cererii şi înregistrarea denumirii de origine, indicaţiei geografice şi a specialităţii tradiţionale garantate de către grupul de producători la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, conform Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate;
    - obţinerea Certificatului de conformitate a unui produs agroalimentar cu DO, IG şi STG, conform prezentului Regulament.
Capitolul III
Elaborarea caietelor de sarcini privind
produsele agroalimentare cu DO, IG şi STG
    11. Cererile pentru omologarea caietelor de sarcini a produselor agroalimentare cu IG, DO şi STG pot fi depuse numai de către grupuri care lucrează cu produse a căror denumire urmează să fie înregistrată.
    12. O persoană fizică sau juridică poate fi asimilată unui grup în cazul în care se arată că sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) persoana vizată este singurul producător care doreşte să depună o cerere de omologare a caietului de sarcini;
    b) în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, zona geografică delimitată are caracteristici care diferă în mod considerabil de cele ale zonelor învecinate sau caracteristicile produsului sunt diferite de cele ale produselor din zonele învecinate.
    13. Caietul de sarcini se elaborează de către grupul de producători (în continuare asociaţia) din aria geografică delimitată cu IG, DO şi STG, pentru produsele agroalimentare.
    14. Caietul de sarcini privind produsele agroalimentare cu IG, DO şi STG se adoptă la adunarea generală a asociaţiei respective cu cel puţin 2/3 din voturile membrilor.
    15. Caietul de sarcini pentru un produs agroalimentar cu DO, IG şi STG (în continuare caiet de sarcini) stabileşte condiţiile necesare privind obţinerea produselor respective.
    16. Caietul de sarcini pentru un produs agroalimentar cu DO şi IG conţine informaţii referitoare la:
    a) denumirea grupului de producători;
    b) denumirea care urmează a fi protejată ca DO sau IG, astfel după cum este folosită în limbajul comercial sau în limbajul comun;
    c) descrierea produsului şi a materiei prime, detaliat, privind metoda de obţinere a materiei prime sau a unui produs agroalimentar, conform actelor legislative şi/sau normative în vigoare;
    d) delimitarea ariei geografice cu anexarea hărţii topografice în cauză;
    e) elementele care justifică legătura dintre calitatea şi caracteristicile materiei prime sau a produsului
agroalimentar şi a mediului geografic cu factorii săi naturali şi umani - pentru o denumire de origine sau o calitate, reputaţie sau alte caracteristici ale produsului agroalimentar şi originea sa geografică - pentru o indicaţie geografică;
    f) o descriere a produselor agroalimentare sau a materiei prime cu indicarea caracteristicilor organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, care disting produsele agroalimentare cu DO şi IG de alte produse agroalimentare similare aparţinând aceleiaşi categorii;
    g) descrierea elementelor referitoare la ambalaj precum şi informaţiile legate de ambalare, atunci când asociaţia solicitantă stabileşte şi oferă o justificare suficientă, specifică produsului, pentru care ambalarea trebuie să aibă loc în zona geografică delimitată în scopul de a păstra calitatea, de a garanta originea sau de a asigura controlul, în conformitate cu actele legislative şi/sau normative în vigoare pentru produsele respective;
    h) dovada faptului că produsul este originar din zona geografică delimitată;
    i) denumirile şi adresele autorităţilor competente sau ale organismelor abilitate să verifice respectarea prevederilor caietului de sarcini, precum şi precizarea misiunii lor;
    j) reguli specifice de etichetare a produsului.
    17. La elaborarea caietelor de sarcini pentru specialităţile tradiţionale garantate se va ţine cont ca produsul tradiţional să prezinte o reţetă tradiţională specifică locului de prelucrare prin care să reflecte un tip tradiţional de producţie şi/sau de prelucrare, să aibă în procesul de obţinere şi operaţiuni de prelucrare lucrări executate manual şi să demonstreze un mod de lucru tradiţional.
    17.1. Omologarea caietului de sarcini pentru STG nu este permisă în cazul unui produs a cărui tradiţionalitate se datorează:
    a) provenienţei sau originii sale geografice;
    b) aplicării unei inovaţii tehnologice;
    c) aspectului exterior al produsului.
    17.2. Caietul de sarcini pentru o specialitate tradiţională garantată va conţine:
    a) denumirea specialităţii tradiţionale garantate în una sau în mai multe limbi, cu indicarea tuturor versiunilor lingvistice ale denumirii ce face obiectul înregistrării. Dacă se solicită înregistrarea denumirii într-o singură limbă, grupul solicitant poate prevedea că pe ambalajul/eticheta produsului va figura o menţiune că acesta a fost obţinut conform tradiţiilor unei regiuni sau ţări din care provine cererea;
    b) denumirea produsului pentru care se solicită înregistrarea în calitate de specialitate tradiţională garantată;
    c) descrierea produsului care se solicită a fi înregistrat în calitate de specialitate tradiţională garantată, prin indicarea principalelor însuşiri organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, care să definească tradiţionalitatea acestuia, respectiv: aspect, consistenţă, culoare, gust, aromă, miros, conţinut în apă, substanţe grase, sare, proteine, aciditate, densitate; floră bacteriană specifică, după caz;
    d) descrierea caracteristicilor materiilor prime care să nu conţină în compoziţia acestora adaosuri de aditivi alimentari, coloranţi, arome, vitamine, minerale, îndulcitori; provenienţa materiilor prime, precum şi indicarea principalelor însuşiri, organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, respectiv: aspect, consistenţă, culoare, gust, aromă, miros, conţinut în apă, substanţe grase, sare, proteine, aciditate, densitate şi floră bacteriană specifică;
    e) descrierea caracteristicilor ingredientelor folosite în procesul de fabricaţie, care să nu prezinte în compoziţia lor adaosuri de aditivi alimentari, coloranţi, arome, vitamine, minerale, îndulcitori, precum şi indicarea ingredientelor folosite şi a principalelor însuşiri organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, după caz, ale acestora;
    f) descrierea metodei de producţie aplicate de producători, descrierea naturii şi a caracteristicilor materiilor prime sau a ingredientelor utilizate, a procesului tehnologic tradiţional, indicarea tuturor fazelor de producţie, inclusiv operaţiunile executate manual punându-se accent pe informaţiile ce permit diferenţierea produsului respectiv de alte produse de acelaşi tip;
    g) descrierea elementelor esenţiale care definesc specificitatea produsului finit şi respectiv: însuşirile organoleptice (culoare, gust, miros, aromă, consistenţă, aspect); însuşirile fizico-chimice (apă, proteină, grăsime şi altele);
    h) date, înscrisuri, referinţe bibliografice cu referire la vechimea produsului, care trebuie să demonstreze transmiterea unei tradiţii de la o generaţie la alta şi din care să rezulte legătura istorică a produsului tradiţional cu locul de producţie, sau o declaraţie de notorietate din partea unei asociaţii locale a producătorilor de produse tradiţionale;
     i) exigenţele minime şi procedurile de evaluare a specificităţii produsului;
    j) regulile specifice de etichetare a produsului.
    18. Caietele de sarcini pentru produsele agroalimentare cu DO, IG şi STG vor conţine:
    - informaţia cu privire la cazurile de declasare a produselor respective;
    - denumirea şi adresa organismelor abilitate, desemnate de către Guvern, să verifice respectarea prevederilor caietului de sarcini.
Capitolul IV
Examinarea şi avizarea caietelor de sarcini privind
produsele agroalimentare cu denumire de origine,
indicaţie geografică şi specialitate tradiţională
garantată
    19. Asociaţia depune la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare Minister) o cerere, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament.
    20. În scopul examinării şi avizării caietului de sarcini, cererea va fi însoţită de un dosar cu următoarele documente:
    1) certificatul de înregistrare a asociaţiei;
    2) statutul asociaţiei;
    3) extrasul din procesul-verbal de la adunarea generală, unde a fost adoptat caietul de sarcini;
    4) trei exemplare a caietului de sarcini semnat de preşedintele asociaţiei cu aplicarea ştampilei;
    5) denumirea şi adresa producătorilor, membri ai asociaţiei de producători din aria geografică delimitată;
    6) declaraţia de conformitate prin care emitentul asigură că produsul agroalimentar cu DOP, IGP şi STGP este conform cerinţelor esenţiale aplicabile, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament;
    7) un document unic care va conține elementele principale ale caietului de sarcini: denumirea, descrierea produsului, inclusiv, după caz, normele specifice aplicabile ambalării și etichetării, precum și o scurtă delimitare a zonei geografice, descrierea legăturii produsului cu mediul geografic sau cu originea geografică, după caz, inclusiv, dacă este necesar, elementele specifice descrierii produsului sau metodei de producție care justifică legătura, astfel după cum urmează:
    a) denumirea produselor agroalimentare cu DO sau IG;
    b) descrierea produsului agricol sau alimentar;
    c) descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul a);
    - principalele elemente la descrierea produsului, inclusiv materiile prime, dacг este cazul, precum și principalele caracteristici fizice, chimice, microbiologice sau organoleptice ale produsului;
    - în scopul identificării produsului se vor utiliza definițiile și standardele utilizate în mod obișnuit pentru produsul respectiv;
    - la descrierea produsului, se va pune accent asupra caracterului specific al produsului, utilizând unități de măsură și termeni de comparație comuni sau tehnici, fără a include caracteristici tehnice inerente produselor similare de acel tip și cerințele juridice obligatorii aplicabile tuturor produselor de acel tip.
    În cazul IG se vor preciza cerințele privind calitatea sau eventualele restricții privind originea materiilor prime. respectivele restricții trebuie să fie motivate și justificate în raport cu legătura menționată la pct. 16 litera (f);
    d) Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată;
    e) Delimitarea concisă a ariei geografice la care se va însera o hartă a ariei delimitate;
    f) Legătura cu aria geografică:
    - în cazul DO se va indica legătura cauzală dintre calitatea sau caracteristicile produsului și mediul geografic, cu factorii săi naturali și umani inerenți, inclusiv, după caz, elementele din descrierea produsului sau din metoda de producție care justifică legătura;
    - în cazul IG, legătura cauzală dintre originea geografică și, după caz, o anumită calitate, reputația sau alte caracteristici ale produsului;
    - se va preciza care dintre factorii menționați (reputația, o anumită calitate, alte caracteristici ale produsului) se bazează legătura cauzală și se va furniza informația doar în ceea ce privește factorii relevanți, incluzând, după caz, elementele din descrierea produsului sau din metoda de producție care justifică legătura.
    21. Grupul de lucru în scopul omologării caietelor de sarcini pentru produsele agroalimentare cu denumiri de origine, indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate (în continuare – Grup de lucru) examinează cererea şi dosarul depus şi în cazul corespunderii lui cu legislaţia în vigoare, emite un aviz pozitiv în vederea omologării caietului de sarcini de către Minister.
    22. În cazul în care urmare examinării va fi identificată neconcordanţa dosarului depus cu legislaţia în vigoare, în termen de 30 de zile din data examinării Grupul de lucru va notifica grupului de producători iregularitățile depistate cu indicarea propunerilor privind eliminarea neconformităţilor.
    23. Solicitantul va întreprinde măsurile corective de lichidare a neconformităţilor în termenul indicat de Grupul de lucru, în caz contrar, cererea de solicitare a omologării caietului de sarcini pentru produsele agroalimentare cu DO, IG şi STG garantate se respinge.
    24. Termenul de examinare şi avizare a caietului de sarcini de către Grupul de lucru nu poate depăşi 60 de zile din data înregistrării cererii.
    25. Membrii Grupului de lucru vor asigura securitatea şi confidenţialitatea informaţiei obţinute în cadrul şedinţelor de examinare a caietelor de sarcini conform Legii nr. 171-XIII din 06.07.1994 cu privire la secretul comercial.
    26. Grupul de lucru îşi convoacă şedinţele pe măsura necesităţilor. Şedinţele sunt considerate deliberative dacă la şedinţă asistă cel puţin 2/3 din membri, iar hotărârile Grupului de lucru, menţionat, se adoptă prin vot deschis cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi la şedinţă.
    a) Preşedintele Grupului de lucru exercită următoarele atribuţii:
    - convoacă şi prezidează şedinţele Grupului de lucru;
    - semnează avizele Grupului de lucru;
    - prezintă informaţii referitoare la activitatea Grupului de lucru conducerii Ministerului şi altor autorităţi ale Administraţiei publice;
    b) Secretarul Grupului de lucru are următoarele atribuţii:
    - înregistrează cererile pentru omologarea caietelor de sarcini;
    - recepţionează şi păstrează caietele de sarcini;
    - organizează convocarea şedinţelor Grupului de lucru;
    - asigură membrii Grupului de lucru cu pachetul de documente ce urmează să fie examinat în şedinţe;
    - ţine lucrările de secretariat şi evidenţa activităţii Grupului de lucru;
    - publică pe pag. web a Ministerului informaţia cu privire la lista de evidenţă privind omologarea caietului de sarcini pentru produsele agroalimentare cu DO, IG şi STG, conform anexei nr. 4 a prezentului Regulament.
Capitolul V
Omologarea caietelor de sarcini privind
produsele agroalimentare cu DO, IG şi STG
    27. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare emite un ordin privind omologarea caietului de sarcini şi în termen de 3 zile informează solicitantul privind emiterea ordinului de omologare respectiv.
    28. Un exemplar al caietului de sarcini omologat se remite asociaţiei de producători, iar câte un exemplar - se păstrează la Minister şi la organismul de evaluare a conformităţii.
Capitolul VI
Evaluarea conformităţii caietelor de sarcini cu privire
la produsele agroalimentare cu DOP, IGP şi STGP

    29. O denumire de origine, indicaţie geografică sau specialitate tradiţională garantată protejată poate fi utilizată doar de către persoanele care deţin dreptul de utilizare a acesteia, conform Legii nr. 66 din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate.
    30. Produsele agroalimentare marcate cu menţiunile „Denumire de origine protejată”,„Indicaţie geografică protejată” sau „Specialitate tradiţională garantată protejată” pot fi comercializate numai în cazul în care caietul de sarcini a făcut obiectul unui certificat de conformitate.
    31. Certificatul de conformitate pentru produsele agroalimentare cu DOP, IGP şi STGP se emite de către un organism de evaluare a conformităţii acreditat conform EN 17065 ”Cerinţe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor”, în condiţiile stabilite de prezentul capitol.
    32. Procedura de certificare include următoarele etape:
    1) prezentarea cererii;
    2) analiza cererii şi a documentelor prezentate, şi luarea deciziei asupra cererii;
    3) prelevarea mostrelor şi identificarea produselor;
    4) evaluarea caracteristicilor organoleptice;
    5) eliberarea certificatului de conformitate sau refuzul motivat al eliberării.
    33. Producătorul, care solicită Certificat de conformitate pentru produsul agroalimentar cu DOP, IGP şi STGP, va depune o cerere la un organism de evaluare a conformităţii la care se vor anexa următoarele acte:
    1) certificatul de înregistrare a asociaţiei;
    2) statutul asociaţiei;
    3) un exemplar al caietului de sarcini semnat de preşedintele asociaţiei cu aplicarea ştampilei;
    4) extrasul din procesul-verbal de la adunarea generală, unde a fost adoptat caietul de sarcini.
    34. Examinarea dosarului de către organismul de evaluare a conformităţii se efectuează în maximum 30 de zile lucrătoare din ziua înregistrării cererii şi constă în verificarea:
    1) veridicităţii informaţiilor prezentate în cerere şi dosar;
    2) respectării prevederilor caietelor de sarcini;
    3) conformităţii caracteristicilor organoleptice şi fizico-chimice a mostrei de produs cu prevederile caietului de sarcini respectiv şi cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu anexarea rezultatelor la dosar;
    4) trasabilităţii producerii produsului respectiv.
    35. În cazul deciziei pozitive, organismul de evaluare a conformităţii eliberează certificatul de conformitate.
    36. În cazul rezultatelor negative ale încercărilor, solicitantului i se transmite decizia cu motivarea refuzului privind efectuarea în continuare a lucrărilor de evaluare a conformităţii.
    37. În cazul refuzului de eliberare a certificatului de conformitate, adoptat în baza rezultatelor negative ale încercărilor produselor privind cerinţele de securitate, organismul de evaluare a conformităţii va informa Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
    38. Organismele de evaluare a conformităţii ţin evidenţa certificatelor de conformitate eliberate, suspendate, anulate.
    39. Organismul de evaluare a conformităţii face cel puţin o dată pe an un control la faţa locului al unităţii de producţie şi/sau de procesare, precum şi a altor spaţii.
    40. Organismul de evaluare a conformităţii întocmeşte un proces-verbal de control conform anexei nr. 5 a prezentului Regulament, după fiecare control, contrasemnat de responsabilul unităţii respective.
    41. Unitatea va pune la dispoziţia organismului de evaluare a conformităţii evidenţa contabilă, astfel încât agentul economic şi organismul de evaluare a conformităţii să obţină următoarele informaţii:
    a) furnizorul şi, dacă sunt diferiţi, vânzătorul sau exportatorul produselor;
    b) natura şi cantitatea produselor agroalimentare şi/sau materiei prime, care au fost livrate unităţii, şi, după caz, natura şi cantitatea tuturor materiilor cumpărate, precum şi utilizarea acestora şi, dacă este cazul, componenţa furajelor compuse;
    c) alte informaţii solicitate de organismul de evaluare a conformităţii.
    42. Supravegherea utilizării denumirilor înregistrate care descriu produsele plasate pe piaţă conform caietelor de sarcini se va efectua conform Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor.
Capitolul VII
Modificarea unui caiet de sarcini privind
produsele agroalimentare cu DO, IG şi STG
    43. Asociaţia poate solicita aprobarea unei modificări a caietului de sarcini cu condiţia ca cererea depusă, conform anexei nr.2 a prezentului Regulament, să descrie şi să motiveze modificările solicitate.
    44. La cererea pentru modificarea caietelor de sarcini se anexează următoarele documente:
    a) caietul de sarcini modificat;
    b) elemente justificative ale modificării solicitate;
    45. Atunci când modificarea presupune una sau mai multe modificări care nu sunt minore ale caietului de sarcini, cererea de modificare trebuie să urmeze procedura prevăzută la capitolele IV –V ale prezentului Regulament.
    46. În cazul în care modificările propuse sunt minore, Grupul de lucru decide aprobarea cererii.
    47. Pentru ca o modificare să fie considerată minoră în cazul caietelor de sarcini pentru produsele agroalimentare cu DO şi IG, modificarea respectivă nu trebuie:
    a) să se refere la caracteristicile esenţiale ale produsului;
    b) să modifice elemente care să stabilească:
    - legătura dintre calitatea sau caracteristicile produsului şi mediul geografic menţionat la lit. b) pct. 7;
    - legătura dintre o anumită calitate, reputaţie sau o altă caracteristică a produsului şi originea geografică menţionată la lit. b) pct. 8 a prezentului Regulament;
    c) să includă o schimbare a denumirii sau a unei părţi a denumirii produsului;
    d) să modifice delimitarea ariei geografice;
    e) să genereze restricţii suplimentare în ceea ce priveşte comercializarea produsului sau a materiilor prime.
    48. Pentru ca o modificare a caietelor de sarcini pentru produsele agroalimentare cu denumire de STG să fie considerată minoră aceasta nu trebuie:
    a) să se refere la caracteristicile esenţiale ale produsului;
    b) să introducă schimbări esenţiale ale metodei de producţie;
    c) să includă o schimbare a denumirii sau a unei părţi a denumirii produsului.
    49. În cazul specialităţilor tradiţionale garantate, cererile de aprobare a unor modificări minore sunt însoţite de caietul de sarcini actualizat.
    50. Examinarea cererii vizează modificarea propusă. Caietul de sarcini iniţial se va compara în detaliu cu versiunile modificate propuse, în cazul fiecărei modificări.
Capitolul VIII
Recunoaşterea organismelor de evaluare
a conformităţii care operează cu sistemul
de certificare a produselor
    51. Organismele de evaluare a conformităţii produselor în scopul recunoaşterii vor depune o cerere la Minister, conform modelului specificat la anexa nr. 6, precum şi un dosar care atestă acreditarea conform EN 17065 „Cerinţe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor”.
    52. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va emite un ordin de recunoaşte a organismelor de evaluare a conformităţii, acreditate în domeniul reglementat, în termen de 5 zile lucrătoare.
    53. Recunoaşterea organismelor de inspecţie şi certificare se acordă pe termenul de valabilitate al certificatului de acreditare, emis de către Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC.
    54. Organismele de certificare şi evaluare a conformităţii care certifică produse, procese şi servicii, permit, reprezentantului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare accesul la birourile şi facilităţile lor.
    55. Organismele de certificare şi evaluare care certifică produse, procese şi servicii transmit Ministerului Agriculturii şi industriei Alimentare, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, lista grupurilor de producători verificaţi şi controlaţi până la data de 31 decembrie a anului anterior, cuprinzând numele şi adresa Grupului de producători, tipul (producător, procesator), tipul produsului, data înregistrării, data certificării.
    56. Organismele de certificare și evaluare care certifică produse transmit Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare orice neconformităţi sau încălcare privind respectarea datelor cuprinse în caietul de sarcini şi sancţiunea aplicată.
Capitolul IX
Declasarea produselor agroalimentarecu denumire de origine
protejată, indicaţie geografică protejată şi specialitate tradiţională
garantată protejată
    57. Declasarea unui lot de produse agroalimentare cu DO, IG şi STG se face, ori de câte ori se constată că produsul şi-a modificat în sens negativ caracteristicile organoleptice şi fizico-chimice, nerespectând condiţiile stabilite pentru produsul respectiv.
    58. Producătorii pot declasa la propria iniţiativă un lot de produse agroalimentare cu denumire de IG, DO şi STG, cu notificarea ulterioară a organismului de evaluare a conformităţii în termen de maximum 3 zile lucrătoare din momentul declasării, care să includă data declasării, datele de identificare a lotului declasat.
    59. Organismul de evaluare a conformităţii iniţiază procedura de evaluare a unui lot de produs cu denumire de DO, IG şi STG, în vederea declasării:
    1) la solicitarea asociaţiei de producători din aria geografică delimitată;
    2) la solicitarea Organelor abilitate cu funcţii de supraveghere şi de control conform Legii nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor.
    60. Un lot de produs agroalimentar cu DO, IG şi STG poate fi declasat de către organismul de evaluare a conformităţii, în următoarele cazuri:
    1) dacă se stabileşte că produsul nu corespunde cerinţelor stabilite în caietul de sarcini;
    2) dacă produsul a suferit modificări negative din punct de vedere calitativ;
    3) dacă produsul a fost supus unor tratamente sau practici neautorizate pentru această categorie de produs.
    61. Declasarea se efectuează în baza verificărilor caracteristicilor fizico-chimice efectuate în laboratoare de încercări acreditate şi/sau caracteristicilor organoleptice în baza probelor prelevate.
    62. În cazul în care din verificările efectuate se constată necesitatea declasării unui produs agroalimentar cu IG, DO şi STG, organismul de evaluare a conformităţii va stabili categoria de produs la care urmează să fie reîncadrat acesta şi va comunica decizia luată deţinătorului produsului, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data prelevării probelor.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6