DGO132/2015
ID intern unic:  361633
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 132
din  23.10.2015
D I S P O Z I Ț I E
Publicat : 27.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 296     art Nr : 834
    În scopul selectării candidaţilor la funcția de judecător la Curtea Constituțională din partea Guvernului şi pentru asigurarea respectării prevederilor art.6 alin.(2) din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86):
    1. Se instituie Comisia pentru selectarea candidaţilor la funcția de judecător la Curtea Constituțională din partea Guvernului şi se aprobă, conform anexei nr. 1, componenţa ei nominală.
    2. Se aprobă Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Constituțională din partea Guvernului, conform anexei nr.2.
    3. Comisia, în termen de 30 zile, va organiza selectarea candidaţilor şi va prezenta Guvernului lista lor în ordinea rezultatelor obținute.
    4. În caz de eliberare din funcţiile deţinute a membrilor Comisiei aleşi sau numiţi în funcţii publice, atribuţiile lor vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără emiterea altei dispoziții.
    5. Se stabileşte că, în caz de necesitate, Comisia poate atrage în activitatea sa şi alţi specialişti din cadrul instituţiilor statului, mediului academic şi ai societăţii civile.
    6. Lucrările de secretariat și asigurarea tehnico-materială a executării prezentei dispoziții se pun în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                      Valeriu STRELEŢ

    Nr. 132-d. Chişinău, 23 octombrie 2015.

Anexa nr.1
la Dispoziția Guvernului nr.132-d
din  23 octombrie 2015

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru selectarea candidaţilor la funcția de judecător
la Curtea Constituțională din partea Guvernului

    Streleț Valeriu              -    Prim-ministru, președinte al Comisiei
    Andronic Ludmila         -    preşedinte al Consiliului de Presă
    Băieșu Sergiu                -    decan al Facultăţii de Drept a Universității
                                              de Stat din Moldova, doctor în drept, profesor
                                              universitar
    Boțan Igor                    -    director executiv al Asociației pentru
                                              Democrație Participativă (ADEPT)
    Cazan Roman               -    secretar general adjunct al Guvernului
    Gurduza Sergiu             -    consilier principal de stat al Prim-ministrului în
                                              domeniul justiţiei, legislației și combaterii corupției,
                                              secretar al Comisiei
    Macrinici Sorina            -    consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse
                                              Juridice din Moldova
    Osmochescu Nicolae    -    expert în drept public, doctor în drept, profesor
                                              universitar, ex-judecător al Curții Constituționale
    Pușcaș Victor               -    ex-președinte și ex-judecător al Curții Constituționale,
                                              doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea
                                              de Studii Europene din Moldova, Catedra de drept
                                              public, vicepreședinte al Comisiei

Anexa nr.2
la Dispoziția Guvernului nr.132-d
din 23 octombrie 2015

REGULAMENT
privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului
pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Constituțională
din partea Guvernului
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Constituțională, actele prezentate de candidaţi, condiţiile de participare la concurs şi are drept scop asigurarea selectării în mod transparent şi echitabil a unui candidat pentru a fi numit de Guvern la funcția de judecător la Curtea Constituțională.
II. Modul de organizare a concursului
    2. Selectarea candidaţilor la funcția de judecător la Curtea Constituțională se efectuează în bază de concurs public, organizat de Comisia pentru selectarea candidaţilor la funcția de judecător la Curtea Constituțională din partea Guvernului (în continuare – Comisie), potrivit condiţiilor stabilite în Legea cu privire la Curtea Constituțională și prezentul Regulament.
    3. Informaţia despre concurs, cerinţele faţă de candidaţi, lista actelor necesare se publică pe pagina web a Cancelariei de Stat și în Monitorul Oficial cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării concursului.
    4. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe următoarele principii:
    a) competiţia deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite;
    b) alegerea după merit, prin selectarea, în baza rezultatelor obţinute, a celor mai competente persoane;
    c) asigurarea transparenţei, prin punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
    d) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selectare obiective şi clar definite, astfel încît orice candidat să aibă şanse egale.
III. Condiţiile pentru înscriere la concurs
    5. La concurs pot participa persoanele care întrunesc condiţiile stabilite de Legea cu privire la Curtea Constituțională, prezentul Regulament şi care, după anunţarea concursului, au depus cerere de participare în termenul stabilit.
    6. Pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională pot candida persoanele care corespund următoarelor cerinţe:
    a) se bucură de înaltă şi ireproşabilă reputaţie morală şi întrunesc condiţiile profesionale cerute pentru exercitarea unor înalte funcţii judiciare și/sau sînt jurişti cu competenţă recunoscută pe plan internațional;
    b) posedă cunoştinţe în domeniul sistemului juridic naţional, în domeniul dreptului internaţional public şi au experienţă juridică ca practicieni în domeniul drepturilor omului și al dreptului constituțional;
    c) vor semna, pînă la momentul numirii, o declaraţie pe propria răspundere că, în cazul în care sînt aleşi, nu vor exercita pe durata mandatului o activitate incompatibilă cu independenţa şi imparţialitatea funcției deținute;
    d) corespund cerințelor art.11 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, exigențelor stabilite de Legea cu privire la statutul judecătorului și Codului de etică şi conduită profesională a judecătorului;
    e) cunoaşterea uneia dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei – engleza sau franceza – va constitui un avantaj esenţial.
    7. Persoana nu poate fi considerată ca avînd o reputație ireproșabilă și o înaltă competență profesională în sensul pct.6 lit.a) și nu poate candida la funcția de judecător la Curtea Constituțională dacă, în ultimii 5 ani, a fost eliberată din funcțiile deținute pentru încălcări în activitatea profesională sau funcțională și are antecedente penale, inclusiv stinse, sau, în aceeaşi perioadă, a purtat răspundere administrativă pentru contravenții cu un grad sporit de periculozitate săvîrșite cu intenție.
    8. Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină:
    a) cererea de înscriere la concurs;
    b) scrisoarea de motivare;
    c) curriculum vitae;
    d) copia de pe actul de identitate;
    e) copia de pe diploma de studii superioare complete în drept sau echivalentul acesteia şi alte acte de studii relevante;
    f) copia de pe carnetul de muncă;
    g) cazierul judiciar;
    h) certificatul medical de sănătate, inclusiv narcologic şi psihiatric.
    9. Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Cancelariei de Stat pînă la data stabilită de Comisie. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.
    10. La momentul depunerii cererii de participare la concursul pentru ocuparea funcției de judecător la Curtea Constituțională, candidatul nu poate fi membru al Comisiei de selectare, deputat sau membru al Guvernului.
IV. Desfăşurarea concursului
    11. Concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Constituțională constă în:
    a) preselecţia candidaţilor, care presupune verificarea, în baza dosarelor depuse, a întrunirii condiţiilor stabilite de participare la concurs;
    b) proba scrisă, cu caracter teoretic şi practic, bazată pe aspecte de drept constituţional şi pe speţe din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului și a Curții Constituționale;
    c) interviul public, susţinut în faţa Comisiei în vederea testării cunoaşterii domeniului și a aspectelor privind exercitarea atribuţiilor funcţionale în calitate de judecător la Curtea Constituțională.
    12. Pentru fiecare etapă a concursului Comisia va stabili tabelul/baremul de punctaj, în baza căruia vor fi notați și selectați candidații pentru următoarea etapă a concursului.
    13. După examinarea şi evaluarea dosarelor depuse, în termen de cel mult 5 zile de la expirarea termenului de înscriere, Comisia selectează candidaţii care îndeplinesc condiţiile stabilite de participare la concurs şi afişează pe pagina web a Cancelariei de Stat lista finală a candidaţilor preselectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului.
    14. Hotărîrea Comisiei cu privire la candidaţii admişi la concursul pentru funcţia de judecător la Curtea Constituțională şi CV-urile candidaţilor admişi vor fi plasate pe pagina web a Cancelariei de Stat.
    15. Anunţul referitor la data, locul şi ora desfăşurării probei scrise şi a interviului se plasează pe pagina web a Cancelariei de Stat cu cel puţin 3 zile înaintea datei de desfăşurare.
    16. În baza hotărîrii Comisiei, candidaţii admişi sînt anunţaţi despre ora, data și locul desfășurării interviului.
    17. Candidaţii sînt audiaţi, conform pct.11 lit.c) din prezentul Regulament, în cadrul unei şedinţe publice a Comisiei, care va fi transmisă on-line, în ordinea depunerii documentelor de participare la concurs.
    18. Comisia acordă timp egal fiecărui candidat pentru a-şi prezenta viziunea asupra viitoarei activităţi în calitate de judecător la Curtea Constituțională şi pentru a răspunde la întrebările membrilor Comisiei.
    19. Candidații la funcția de judecător la Curtea Constituțională audiați în cadrul ședinței publice sînt evaluați în baza următoarelor criterii:
    a) independența și profesionalismul;
    b) experiența pozitivă în activitatea juridică, în învățămîntul juridic superior, în activitatea ştiinţifică sau obștească. Activitatea în domeniul drepturilor omului, constituțional, internațional public sau privat în țară și/sau la nivel internațional constituie un avantaj. Participarea în cadrul instituțiilor și organismelor internaționale de profil (Consiliul Europei, ONU etc.) constituie la fel un avantaj;
    c) independenţa din punct de vedere politic. Constituie avantaj faptul că, în ultimii 3 ani pînă la anunțarea concursului, candidatul nu a fost membru al vreunui partid politic sau nu a desfășurat activitate politică independent, în cadrul unui partid politic sau organizaţii social-politice;
    d) integritatea profesională, care presupune că potenţialul candidat:
    a depus declarația pe proprie răspundere cu indicarea veniturilor și intereselor pe parcursul ultimilor 3 ani;
    a depus declarația pe proprie răspundere că anterior nu a fost constatată vinovăția sa în săvîrșirea infracțiunilor;
    nu are conflicte de interese (pe criterii politice, economice și de rudenie) cu persoanele exponente ale unui interes politic deosebit din țară;
    a manifestat şi a dovedit respect faţă de legile şi supremaţia Constituţiei Republicii Moldova.
    20. După audierea tuturor candidaţilor, Comisia se întruneşte în şedinţă închisă pentru a evalua candidații şi a adopta hotărîrea cu privire la candidaţii selectaţi.
    21. Membrii Comisiei votează pentru hotărîrile adoptate de Comisie cu opțiunea „pro” sau „contra”.
    22. În cadrul procedurilor de selectare, membrul Comisiei este obligat să declare despre existența conflictului de interese. În acest caz, membrul Comisiei se abține de la votare.
    23. Se consideră selectați pentru a fi propuși la funcția de judecător la Curtea Constituțională candidații care întrunesc criteriile de selectare și care au acumulat cel mai mare punctaj.
    24. Hotărîrea Comisiei cu privire la selectarea candidaților la funcţia de judecător la Curtea Constituțională (în ordinea punctajului obținut) se plasează pe pagina web a Cancelariei de Stat în ziua în care este aprobată de Comisie.
    25. Guvernul aprobă în ședință deschisă un candidat din cei selectați de Comisie în baza concursului. În cazul respingerii propunerilor Comisiei, se organizează un nou concurs în termenul prevăzut de pct.3 al prezentei dispoziții.
    26. Candidaţii au dreptul să solicite şi să obţină informaţii de la Comisie cu privire la modul şi rezultatul evaluării candidaturii lor.
V. Comisia
    27. Activitatea Comisiei este coordonată de preşedinte, iar în lipsa acestuia – de vicepreședinte.
    28. Comisia are următoarele atribuţii:
    a) face public anunţul despre desfăşurarea concursului;
    b) verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor stabilite de participare la concurs;
    c) elaborează şi aprobă criteriile și tabelul de punctaj, subiectele pentru proba scrisă şi baremele de notare;
    d) asigură desfăşurarea probelor de concurs;
    e) evaluează lucrările candidaţilor;
    f) calculează punctajul mediu obţinut de fiecare candidat ca urmare a evaluării lucrărilor şi punctajul acordat de către membrii Comisiei la interviu;
    g) selectează candidații în ordinea punctajului obținut și îi propune Guvernului spre aprobare.
    29. Preşedintele Comisiei exercită următoarele atribuţii:
    a) conduce activitatea Comisiei;
    b) stabileşte data, locul şi ora convocării şedinţelor Comisiei;
    c) prezidează şedinţele Comisiei;
    d) semnează procesele-verbale ale şedinţelor şi hotărîrile Comisiei;
    e) exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament.
    30. Membrii Comisiei au următoarele drepturi:
    a) să ia cunoştinţă de materialele prezentate Comisiei spre examinare şi să participe la examinarea lor;
    b) să-şi expună argumentele;
    c) să propună spre examinare în şedinţă probleme ce ţin de competenţa Comisiei;
    d) să participe la adoptarea de hotărîri prin vot şi să-şi expună, după caz, opinia separată;
    e) să beneficieze de alte drepturi în condiţiile prezentului Regulament.
    31. Membrii Comisiei sînt obligaţi:
    a) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulament;
    b) să participe la şedinţele Comisiei.
    32. Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) recepţionează şi înregistrează cererile solicitanţilor;
    b) pregăteşte documentele necesare pentru desfăşurarea şedinţei;
    c) informează membrii Comisiei despre data, ora şi locul şedinţei, precum şi despre ordinea de zi;
    d) întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor şi alte acte interne ale Comisiei.
    33. Activitatea în calitate de membru al Comisiei nu este remunerată.
    34. Şedinţele Comisiei se consideră deliberative dacă la ele este prezentă majoritatea membrilor Comisiei.
    35. Hotărîrile Comisiei se adoptă cu cel puţin 6 voturi ale membrilor Comisiei.
    36. Lucrările Comisiei se consemnează în procese-verbale. Procesul-verbal se întocmeşte de secretar în termen de 3 zile lucrătoare de la data şedinţei şi este semnat de preşedintele şi secretarul Comisiei.
    37. Comisia activează pînă la numirea de către Guvern a candidatului la funcția de judecător la Curtea Constituțională din partea Guvernului.