OARFM84/2015
ID intern unic:  361660
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU
ORDIN Nr. 84
din  03.09.2015
privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura
de desfăşurare a examenelor de atestare a specialiştilor
în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor
topografice şi geoinformaticii

Publicat : 23.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 291-295     art Nr : 2161


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
Nr. 1069 din 2 octombrie 2015
Ministru____________Vladimir CEBOTARI    În scopul executării prevederilor prevăzute la art.62 alin.(1) din Legea nr. 778-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29 - 31, art.160), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pct. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 324 din 2 iunie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea comisiei de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 139-143, art. 367),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura de desfăşurare a examenelor de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii (anexa nr.1).
    2. Se constituie Comisia de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii (anexa nr.2).
    3. În caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate, cu emiterea ulterioară a ordinului respectiv.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Directorului general adjunct dl Ştefan Crigan.
    5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL AL AGENȚIEI
    RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU                            Anatolie GHILAŞ

    Nr. 84. Chişinău, 3 septembrie 2015.

Anexa nr. 1
la Ordinul nr. 84
din 3 septembrie 2015

REGULAMENT
cu privire la procedura de desfăşurare a examenelor de atestare
a specialiştilor în domeniul
geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor
topografice şi geoinformaticii

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii nr. 778-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, art. 160) şi a Hotărîrii Guvernului nr. 324 din 2 iunie 2015 cu privire la activitatea comisei de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 139-143, art. 367).
    2. Regulamentul cu privire la procedura desfăşurării examenelor de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii (în continuare - Regulament) stabileşte procedura de atestare a persoanelor fizice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate din domeniile geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii, conform anexei nr. 1.
II. ÎNSCRIEREA LA EXAMENELE DE ATESTARE
    3. Anunţul despre desfăşurarea examenului de atestare se publică pe pagina web a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (în continuare Agenţie). Solicitantul în termen de 15 zile calendaristice din ziua publicării anunţului va depune următoarele documente:
    a) cererea, pentru care solicită certificatul de calificare, potrivit anexei nr. 2;
    b) actul de identitate, în copie;
    c) diplomele de studii, titluri științifice, în copie;
    d) carnetul de muncă, în copie;
    e) lista lucrărilor de specialitate realizate şi/sau a celor la care a participat;
    f) declaraţia pe propria răspundere cu privire la lipsa în ultimii 5 ani a antecedentelor penale în domeniul solicitat pentru atestare, datată şi semnată.
    4. La expirarea termenului pentru depunerea documentelor, Comisia de atestare, în termen de 15 zile lucrătoare ,examinează documentele şi adoptă decizia privind admiterea la examen a solicitanţilor sau respingerea acestora.
    5. Decizia privind admiterea la examen (proba scrisă) a solicitanţilor se publică pe pagina web a Agenţiei, indicându-se data, ora, locul desfăşurării probei scrise cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării acesteia.
III. PROCEDURA DE DESFĂŞURARE A
EXAMENELOR DE ATESTARE

    6. Examenul de atestare constă dintr-o probă scrisă şi interviu pentru solicitanţii care pentru prima dată solicită certificat de calificare, solicitanţii cu certificat de calificare retras, solicitanţii cu certificat de calificare expirat mai mult de 30 zile, care se susţine în faţa Comisiei de atestare. Probеle scrise vor conţine tematica privind standardele, prevederile actelor normative şi legislative, practicile profesionale, procedurile de asigurare ale securităţii şi calităţii lucrărilor, tipuri ale măsurătorilor terestre şi alte subiecte, care vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor la data plasării anunţului despre desfăşurarea examenului de atestare pe pagina web a Agenţiei.
    7. Durata şi gradul de complexitate a probei scrise se stabileşte de Comisia de atestare.
    8. În procesul de examinare se va asigura anonimatul lucrărilor scrise ale solicitanţilor prin codificarea lucrărilor.
    9. Lucrarea scrisă se apreciază cu o notă în sistemul de 10 puncte. Rezultatul probei scrise se consideră pozitiv, dacă a fost apreciat cu cel puţin nota „5” conform baremului stabilit de comisie. După aprecierea tuturor lucrărilor, acestea se decodifică.
    10. Decizia privind admiterea la examen (interviu) se publică pe pagina web a Agenţiei, indicîndu-se data, ora, locul desfăşurării interviului cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării acesteia.
    11. Solicitanţii care deţin certificate de calificare expirate mai puţin de 30 zile vor fi supuşi doar probei orale (interviu). Interviul are loc în conformitate cu decizia Comisiei de atestare.
    12. Rezultatul interviului în cadrul căruia se examinează şi lista lucrărilor executate de solicitant poate fi pozitiv sau negativ. În cazul în care rezultatul interviului este negativ, solicitantul nu se certifică, acesta urmând să se prezinte pentru a fi atestat la următorul examen de atestare.
    13. În cazul aprecierii pozitive a probei scrise, solicitatntul este admis la interviu. În funcţie de faptul dacă solicitantul a susţinut sau nu interviul, comisia de atestare decide eliberarea certificatului de calificare (conform modelului din anexa nr. 3) a solicitantului sau refuzul lui.
    14. Eliberarea, suspendarea, reluarea valabilităţii şi retragerea certificatelor este prevăzută de art. 63, art. 64 şi art. 65 din Legea nr. 778 din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică.
    15. Solicitarea repetată pentru admiterea la procedura de atestare pentru obţinerea certificatului de calificare se va efectua la următorul anunţ al Agenţiei cu privire la desfăşurarea examenului de atestare, publicat pe pagina web.
    16. Informaţia despre adoptarea deciziei privind admiterea la examen pentru obţinerea certificatului de calificare sau respingerea se comunică solicitantului în termen de 10 zile din data adoptării acesteia.
    17. Deţinătorilor titlurilor de doctor sau doctor habilitat în domeniul ştiinţelor tehnice se eliberează certificatul de calificare pentru categoriile indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament, la cerere şi fără a fi supuşi examenului de atestare.
    18. Pentru persoanele care necesită o formare profesională continuă se vor organiza programe de formare profesională continuă supuse evaluării în vederea acreditării sau autorizării de funcţionare provizorie de către Ministerul Educaţiei, în baza rezultatelor evaluării efectuate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional.
    19. În cazul dezacordului cu decizia Comisiei de atestare, solicitantul poate adresa, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor examenului de atestare, o contestaţie.
    20. Contestaţiile privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele examenului de atestare se depun la Agenţie.
    Solicitantul care consideră că, în cadrul desfăşurării examenului de atestare, prin decizia emisă sau prin încălcarea prevederilor prezentului Regulament i-a fost lezat un drept al său recunoscut de lege, poate depune o contestaţie argumentată a deciziei ori a procedurii aplicate.
    Nu se admit contestaţii referitor la notele finale acordate de către Comisia de atestare.
    Contestarea rezultatelor examenului de atestare suspendă realizarea deciziilor şi recomandărilor Comisiei de atestare.
    21. Agenţia instituie Comisia de examinare a contestaţiilor din cel puţin 3 specialişti ai Agenţiei, care nu fac parte din componenţa Comisiei de atestare.
    Contestaţia se examinează în termen de 7 zile de la data depunerii.
    22. Contestaţia este depusă în formă scrisă şi trebuie să conţină:
    a) numele şi prenumele solicitantului care formulează contestaţia;
    b) esenţa şi temeiul contestaţiei cu indicarea drepturilor şi intereselor legitime ale solicitantului contestaţiei, încălcate în cadrul desfăşurării examenului de atestare;
    c) data şi semnătura.
    23. Comisia de examinare a contestaţiilor va lăsa contestaţia fără еxaminare în cazul în care:
    a) a fost depusă cu încălcarea termenului stabilit;
    b) nu corespunde cerinţelor specificate la pct. 22.
    În cazul în care Comisia de examinare a contestaţiilor constată încălcarea regulamentului, urmează să adopte măsurile necesare pentru restabilirea drepturilor solicitantului supus examenului de atestare.
    24. În urma examinării contestaţiei, poate fi luată una din următoarele decizii:
    a) contestaţia se respinge în temeiul pct. 20;
    b) contestaţia se lasă fără examinare în temeiul pct. 23;
    c) contestaţia se recunoaşte drept întemeiată.
    Rezultatul examinării contestaţiei se consemnează într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii Comisiei de examinare a contestaţiilor.
    25. Rezultatul examinării contestaţiei se aduce la cunoştinţa solicitantului care a depus contestaţia în scris în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acestuia.
    În cazul în care solicitantul nu este de acord cu rezultatul examinării contestaţiei, acesta este în drept să se adreseze în instanţa de judecată competentă.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3
Anexa nr.2
la Ordinul nr. 84
 din 3 septembrie 2015

Componenţa nominală a Comisiei de atestare

a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei,

prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

1.
Anatolie GHILAŞ
Director general, preşedintele Comisiei
2.
Ştefan CRIGAN
Director general adjunct, vicepreşedinte
3.
Pavel IVANCENCO
consultant, Direcţia geodezie,cartografie şi geoinformatică, secretar
 
Membrii Comisiei
 
4.
Maria OVDII
Şeful Direcţiei geodezie,cartografie şi geoinformatică
5.
Vasile RADU

Şeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim

 6.
Livia NISTOR - LOPATENCO

Şef catedră Geodezie, Cadastru şi Geotehnică, conf.univ.,dr., Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii

7.
Ion BOTNARENCO

Şef catedră cadastru şi geodezie, conferenţiar universitar,Universitatea Agrară de Stat din Moldova

8.
Sergiu IACOVLEV

Uniunea geodezilor, geologilor şi inginerilor cadastrali din Republica Moldova


    [Anexa nr.2 modificată prin OARFC64 din 20.05.16, MO157-162/10.06.16 art.1016]