LPM548/1995*
ID intern unic:  361661
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 548
din  21.07.1995
cu privire la Banca Naţională a Moldovei*
Publicat : 30.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 297-300     art Nr : 544     Data intrarii in vigoare : 12.10.1995
    MODIFICAT
    LP208 din 12.10.18, MO430-439/23.11.18 art.672; în vigoare 23.12.18
   
LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368
    LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66
   
LP149 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.481
    LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17
    LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709
   
LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP62 din 08.04.16, MO123-127/06.05.16 art.248
    LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48


    ___________________________________
    * Republicată în temeiul art.V al Legii nr.147 din 30 iulie 2015 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.224-233, art.451.
    Modificată şi completată prin legile Republicii Moldova:
    LP1009-XIII din 22.10.96, MO80/12.12.96
    LP1554-XIII din 25.02.98, MO44/21.05.98
    LP165-XIV din 21.10.98, MO100/12.11.98
    LP248-XIV din 24.12.98, MO5/21.01.99
    HCC9 din 18.02.99, MO22/04.03.99
    LP378-XIV din 30.04.99, MO50-52/20.05.99, art.234
    LP1338-XIV din 27.10.00, MO146/17.11.00
    LP330-XV din 24.07.03, MO170/08.08.03, art.709 
    LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04, art.482
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05, art.611
    LP191-XVI din 30.06.06, MO116-119/28.07.06, art.541
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06, art.702
    LP382-XVI din 07.12.06, MO195-198/22.12.06, art.926
    LP231-XVI din 02.11.07, MO180-183/23.11.07, art.693
    LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08, art.288
    LP109-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08, art.419
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09, art.609; în vigoare 01.01.10
    LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09, art.664
    LP63 din 23.04.10, MO75-77/18.05.10, art.213
    LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12, art.4; în vigoare 01.03.12
    LP33 din 06.03.12, MO99-102/25.05.12, art.330
    LP31 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13, art.223
    HCC31 din 01.10.13, MO252-257/08.11.13, art.38; în vigoare 01.10.13
    LP343 din 24.12.13, MO17-23/24.01.14, art.54
    LP108 din 19.06.14, MO238-246/15.08.14, art.539
    LP187 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14, art.626
    LP147 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15, art.451    Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Statutul juridic al Băncii Naţionale a Moldovei
    (1) Banca Naţională a Moldovei (denumirea echivalentă – Banca Naţională) este banca centrală a Republicii Moldova.
    (2) Banca Naţională este o persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament.
    (3) Banca Naţională nu este supusă înregistrării în Registrul de stat al întreprinderilor şi în Registrul de stat al organizaţiilor.
    (4) Banca Naţională poate să deschidă, filiale şi reprezentanţe în ţară şi în străinătate unde consideră necesar.
    Articolul 2. Noţiuni utilizate
    În sensul prezentei legi se utilizează următoarele noţiuni:
    Bancă – acea instituţie financiară care prin activitatea sa acceptă de la persoane fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora ce sînt transferabile prin diferite instrumente de plată, şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul său cont şi risc.
    Cerinţă – cerinţă faţă de active sau orice alte valori, înaintată de către o persoană altei persoane, cerinţă de a efectua plata pentru rambursarea datoriei sau altor forme de stingere a obligaţiilor.
    Infrastructură a pieței financiare – sistem multilateral între participanți și operatorul acestui sistem, care funcționează în baza unor norme comune, formale și standardizate și care este utilizat în scopuri de decontare, clearing (compensare) sau înregistrare a plăților, valorilor, instrumentelor derivative sau a altor tranzacții financiare.
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17]
    Creanţă – orice instrument negociabil de datorie sau orice alt instrument echivalent, precum şi orice instrument negociabil care acordă dreptul de a achiziţiona o altă creanţă negociabilă prin subscriere sau schimb. Creanţele negociabile pot fi în formă de certificat sau de înscriere în registrul contabil.
    Instituţie financiară – persoană juridică care prin activitatea sa acceptă depozite sau echivalente ale acestora, ce nu sînt transferabile prin diferite instrumente de plată, şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul său cont şi risc.
    Obligaţiuni monetare – totalitatea obligaţiunilor reflectate în bilanţul Băncii Naţionale, cu excepţia obligaţiunilor faţă de Guvern şi a celor faţă de Fondul Monetar Internaţional.
    Ordonanţă – normă obligatorie, emisă de Banca Naţională în scopul executării prezentei legi, cu privire la una sau mai multe instituţii financiare care constituie mai puţin de o categorie de instituţii financiare.
    Rata de bază – rata dobînzii de politică monetară stabilită de Comitetul executiv şi publicată periodic de Banca Naţională.
    Recomandare – îndrumare a Băncii Naţionale fără putere obligatorie.
    Regulament – normă obligatorie, emisă de Banca Naţională în scopul exercitării prezentei legi, pentru una sau mai multe categorii de instituţii financiare şi alte persoane juridice şi fizice.
    Articolul 3. Competenţa Băncii Naţionale
    De competenţa Băncii Naţionale ţin:
    a) încheierea contractelor şi emiterea obligaţiilor;
    b) achiziţionarea şi dispunerea de bunuri mobile şi imobile în scopul exercitării atribuţiilor sale şi pentru necesităţile sale de funcţionare;
    c) intentarea acţiunilor în instanţa de judecată şi participarea la proces în calitate de subiect.
    Articolul 4. Obiectivul fundamental
    (1) Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.
    (2) Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, Banca Naţională promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.
    Articolul 5. Atribuţiile de bază
    (1) Banca Naţională are următoarele atribuţii de bază:
    a) stabileşte şi implementează politica monetară şi valutară în stat;
    b) acţionează ca bancher şi agent al statului;
    [Art.5 al.(1), lit.b) modificată prin LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
    c) întocmeşte analize economice şi monetare şi în baza lor adresează Guvernului propuneri, aduce rezultatele analizelor la cunoştinţa publicului;
    d) licenţiază, supraveghează şi reglementează activitatea instituţiilor financiare și filialelor băncilor străine;
    [Art.5 al.(1), lit.d) modificată prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    e) acordă credite băncilor;
    f) constituie, licențiază, operează, reglementează și supraveghează infrastructurile pieței financiare, în condițiile stabilite de lege, și promovează funcționarea stabilă și eficientă a acestora;
    [Art.5 al.(1), lit.f) în redacția LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17]
    g) activează ca organ unic de emisiune a monedei naţionale;
    h) stabileşte regimul cursului de schimb al monedei naţionale;
    i) păstrează şi gestionează rezervele valutare ale statului;
    j) în numele Republicii Moldova îşi asumă obligaţii şi execută tranzacţiile rezultate din participarea Republicii Moldova la activitatea instituţiilor publice internaţionale în domeniul bancar, de credit şi monetar în conformitate cu condiţiile acordurilor internaţionale;
    k) întocmeşte balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi elaborează statistica datoriei externe a Republicii Moldova;
    l) efectuează reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova;
    m) licenţiază, reglementează şi supraveghează activitatea de prestare a serviciilor de plată şi activitatea de emitere a monedei electronice;
    [Art.5 al.(1), lit.n) abrogată prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17]
    [Art.5 al.(1), lit.n) introdusă prin LP62 din 08.04.16, MO123-127/06.05.16 art.248]
   
o) acționează ca autoritate de rezoluție a băncilor în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor.
    [Art.5 al.(1), lit.o) introdusă prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    (2) Banca Naţională are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal obţinute în exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege fără consimţămîntul subiecţilor datelor cu caracter personal.
    (3) Subiecţii datelor cu caracter personal nu au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale circumscrise exercitării atribuţiilor Băncii Naţionale prevăzute de prezenta lege.
    (4) Prelucrarea datelor cu caracter personal obţinute de către Banca Naţională potrivit prezentului articol se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
    (5) În vederea asigurării stabilităţii sistemului financiar, în situaţii de criză financiară sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, definite astfel de organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, Banca Naţională poate hotărî adoptarea unor măsuri de stabilizare financiară, prin care poate impune suspendarea sau/și limitarea oricărei obligaţii de plată sau de livrare care rezultă din orice contract la care o entitate supravegheată de Banca Națională este parte, sau oricărei activități/operațiuni a acesteia, începînd de la data publicării deciziei pe pagina web oficiala a Băncii Naționale, pe un termen de pînă la 6 luni. Decizia privind aplicarea măsurilor de stabilizare financiară se ia de către Banca Naţională în consultare cu Guvernul. Măsurile de stabilizare financiară pot fi aplicate tuturor sau anumitor categorii de persoane, precum şi tuturor sau anumitor tipuri de activități/operaţiuni financiare, în valută străină şi/sau în monedă naţională. Condiţiile şi modul de aplicare a măsurilor de stabilizare financiară se stabilesc de către Banca Naţională a Moldovei.
    [Art.5 al.(5) introdus prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    Articolul 6. Conlucrarea cu organele statului
    (1) Banca Naţională conlucrează cu Guvernul în realizarea obiectivelor sale şi, conform prezentei legi, întreprinde acţiunile necesare pentru a realiza o astfel de conlucrare.
    (2) Banca Naţională furnizează organelor economice şi financiare ale Guvernului, la cererea acestora, informaţii referitoare la problemele monetare şi financiare. Organele menţionate, la rîndul lor, furnizează Băncii Naţionale, la cererea ei, informaţii referitoare la problemele macroeconomice, monetare sau financiare.
    (3) Orice proiect de act normativ al autorităţilor publice care priveşte domeniile în care Banca Naţională are atribuţii va fi adoptat după recepționarea avizului Băncii Naţionale. Avizul va fi transmis în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare.
    (4) Banca Naţională şi membrii organelor de conducere ale acesteia sînt independenţi în exercitarea atribuţiilor stabilite de prezenta lege şi nu pot solicita şi nici accepta instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice altă autoritate. Autorităţile publice, precum şi orice alte autorităţi nu vor încerca să influenţeze membrii organelor de conducere ale Băncii Naţionale în exercitarea atribuţiilor lor.
    (5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 11 alin. (4) şi art. 111, nicio autoritate publică sau orice altă parte terţă nu poate aproba, suspenda, anula, cenzura, amîna sau condiţiona intrarea în vigoare a actelor Băncii Naţionale, nici nu poate emite opinii ex-ante asupra actelor Băncii Naţionale, nici nu poate influenţa în orice alt mod emiterea actului final al Băncii Naţionale.
    [Art.6 al.(5) introdus prin LP62 din 08.04.16, MO123-127/06.05.16 art.248]
    Articolul 7. Cooperarea internaţională
    (1) Banca Naţională reprezintă Republica Moldova la întrunirile, consiliile şi organizaţiile interguvernamentale în problemele politicii monetare, licenţierii activităţii bancare, în problemele controlului bancar şi în alte probleme ce ţin de competenţa ei.
    (11) Banca Naţională poate să încheie acorduri de colaborare şi schimb de informaţii cu autorităţile ce deţin competenţe în reglementarea şi supravegherea sectorului financiar şi bancar din alte state. Schimbul de informaţii trebuie să fie circumscris exclusiv scopului realizării sarcinilor ce le revin autorităţilor respective, iar informaţiile furnizate de Banca Naţională trebuie să fie supuse unor cerinţe privind păstrarea secretului profesional similare celor prevăzute la art. 36.
    (2) Banca Naţională poate acorda servicii bancare instituţiilor guvernamentale, financiare şi bancare străine, precum şi organizaţiilor internaţionale publice, la care Banca Naţională sau Republica Moldova participă.
    (3) Banca Naţională poate participa la organizaţii internaţionale, care urmăresc scopul de a obţine stabilitatea financiară şi economică prin intermediul cooperării internaţionale.
    (4) În limita împuternicirilor sale, Banca Naţională ca agent al Republicii Moldova poate să-şi asume obligaţii şi să execute tranzacţii ce ţin de participarea Republicii Moldova la organizaţiile internaţionale.
    Articolul 8. Relaţiile cu publicul, Guvernul şi Parlamentul
    (1) Banca Naţională aduce periodic la cunoştinţa publicului rezultatele analizei macroeconomice, evoluţiei pieţei financiare şi informaţia statistică, inclusiv privind masa monetară, acordarea creditelor, balanţa de plăţi şi situaţia pieţei valutare.
    (2) Banca Naţională conlucrează cu Guvernul în problemele financiare şi bugetare:
    a) Guvernatorul Băncii Naţionale:
    - poate asista şi lua cuvîntul la şedinţele Guvernului, alocuţiunea fiind consemnată în procesul-verbal;
    - poate prezenta  în scris opinii cu privire la problemele abordate în urma participării în şedinţe;
    b) miniştrii responsabili de problemele economice şi financiare pot asista la şedinţele Consiliului de supraveghere şi ale Comitetului executiv, fără drept de vot.
    (3) Guvernatorul Băncii Naţionale sau membrii Consiliului de supraveghere, sau membrii Comitetului executiv trebuie să explice Parlamentului sau comisiilor lui permanente politica Băncii Naţionale, să avizeze proiecte de legi, la cererea Parlamentului.
    Articolul 9. Sediul
    Sediul Băncii Naţionale este în municipiul Chişinău.
    Articolul 10. Conturile  
    (1) Banca Naţională poate să deschidă conturi în registrele sale numai în numele statului şi al organelor statului, băncilor licenţiate și filialelor băncilor străine licențiate de Banca Naţională, băncilor în proces de lichidare, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, persoanei juridice care deţine licenţa pentru activitate de depozitar central de valori mobiliare ca activitate de bază, băncilor centrale ale statelor străine şi instituţiilor financiare publice internaţionale. Banca Naţională nu deschide conturi administraţiei publice locale, întreprinderilor, inclusiv celor de stat.
    (1) Banca Naţională poate să deschidă conturi în registrele sale numai în numele statului şi al organelor statului, băncilor licenţiate și filialelor băncilor străine licențiate de Banca Naţională, băncilor în proces de lichidare, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, persoanei juridice care desfășoară activitatea de depozitar central de valori mobiliare ca activitate de bază, societăților de plată, societăților emitente de monedă electronică, furnizorilor de servicii poștale în scopul prestării serviciilor de plată, băncilor centrale ale statelor străine şi instituţiilor financiare publice internaţionale. Banca Naţională nu deschide conturi administraţiei publice locale, întreprinderilor, inclusiv celor de stat, cu excepția celor prevăzute de lege în scopul prestării serviciilor de plată.
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP208 din 12.10.18, MO430-439/23.11.18 art.672; în vigoare 23.12.18]
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    (2) Aplicarea sechestrului, suspendarea operaţiunilor sau aplicarea altor măsuri de asigurare asupra mijloacelor băneşti aflate în conturile băncilor deschise la Banca Naţională nu se admit.
    Articolul 11. Actele Băncii Naţionale
    (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, Banca Naţională are dreptul să emită hotărîri, regulamente, instrucţiuni şi ordonanţe.
    (2) Actele normative ale Băncii Naţionale, care sînt obligatorii pentru instituţiile financiare şi pentru alte persoane juridice şi fizice, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare fie la data publicării lor, fie la o altă dată prevăzută în textul actului respectiv, cu condiţia informării publicului.
    (21) Actele cu caracter normativ ale Băncii Naţionale pot fi contestate doar de către persoana în privinţa căreia în temeiul actului cu caracter normativ contestat s-a adoptat ori s-a refuzat adoptarea unui act cu caracter individual. Actul cu caracter normativ în temeiul căruia s-a adoptat ori s-a refuzat adoptarea unui act cu caracter individual poate fi contestat doar concomitent cu contestarea actului cu caracter individual.
    (3) Hotărîrile privind ratele dobînzilor la instrumentele politicii monetare, ordonanţele şi alte acte ale Băncii Naţionale care nu au caracter normativ intră în vigoare la data adoptării dacă în actele respective nu este prevăzută o altă dată.
    (31) Actele cu caracter individual emise de Banca Naţională se comunică destinatarilor contra semnătură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Comunicarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire se efectuează la domiciliul sau la sediul persoanei, după caz. Dacă comunicarea actului nu este posibilă prin niciuna dintre modalităţile prevăzute în prezentul alineat, inclusiv în cazul în care destinatarul refuză luarea de cunoştinţă, actul se consideră comunicat dacă este disponibil la sediul Băncii Naţionale. În acest din urmă caz, drept dovadă a comunicării actului cu caracter individual serveşte comunicatul oficial al Băncii Naţionale privind disponibilitatea acestui act la sediul Băncii Naţionale, care se publică în termen de 10 zile pe pagina web oficială a Băncii Naţionale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar dată a constatării încălcării, în sensul articolului 751, este considerată data publicării acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Art.11 al.(31) modificat prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    (32) Actele normative emise de Banca Naţională nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiţiei. Banca Naţională va transmite actele sale normative, după adoptare, Ministerului Justiţiei spre a fi înregistrate în Registrul de stat al actelor juridice. Termenul de înregistrare nu va depăşi 3 zile lucrătoare.
    [Art.11 al.(32) introdus prin LP62 din 08.04.16, MO123-127/06.05.16 art.248]
   
(33) Actele normative emise de Banca Naţională intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional. În cadrul consultării părţilor interesate cu privire la elaborarea actelor sale normative, Banca Naţională va solicita o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiţiei.
    [Art.11 al.(33) introdus prin LP62 din 08.04.16, MO123-127/06.05.16 art.248]
    (4) Actele Băncii Naţionale sînt supuse controlului de legalitate în instanţele de contencios administrativ conform procedurii stabilite de Legea contenciosului administrativ şi conform cerinţelor prezentei legi. Dispoziţiile altor legi pot fi aplicate în cazurile privind contestarea actelor Băncii Naţionale doar în măsura în care nu contravin normelor stabilite de prezenta lege.
    (5) Actele Băncii Naţionale nu se supun controlului de oportunitate.
    (51) Actele Băncii Naţionale pot fi contestate la Comitetul executiv al Băncii Naţionale prin depunerea unei cereri prealabile în termen de 30 de zile de la data comunicării actului. Termenul de 30 de zile nu se extinde asupra actelor cu caracter normativ.
    (52) Cererile prealabile prin care se contestă actele Băncii Naţionale vor fi adresate în exclusivitate Comitetului executiv al Băncii Naţionale şi vor fi examinate în exclusivitate de către acesta.
    (53) Comitetul executiv al Băncii Naţionale va examina cererile prealabile privind actele Băncii Naţionale în termen de 30 de zile de la data depunerii.
    (6) Acţiunile de contencios administrativ privind actele Băncii Naţionale sau privind nesoluţionarea de către aceasta în termen legal a unei cereri se înaintează în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială îşi are sediul Banca Naţională, cu condiţia respectării obligatorii a procedurii prealabile prevăzute la alineatele (51)–(53). Contestarea sau acţiunea în justiţie nu suspendă executarea actelor emise de Banca Naţională, dacă legea nu prevede altfel.
    (7) Actele Băncii Naţionale în domeniul politicii monetare şi valutare, inclusiv măsurile de salvgardare, pot fi contestate doar sub aspectul procedurii de adoptare.
    (8) – abrogat.
    (9) Cererile de contestare a actelor Băncii Naţionale în domeniul politicii monetare şi valutare, inclusiv măsurile de salvgardare, a actelor Băncii Naţionale cu privire la administrarea specială asupra băncii şi cu privire la retragerea licenţei băncii, a actelor Băncii Naţionale adoptate în procesul de evaluare şi supraveghere a calităţii acţionarilor entităţilor supravegheate de Banca Naţională, a măsurilor implementate de Banca Naţională sau de administratorul special în cursul administrării speciale a băncii, precum şi a măsurilor impuse de Banca Naţională în procesul de lichidare a băncii, se judecă în termen de 3 luni de la data depunerii.
    Articolul 111. Suspendarea executării actelor Băncii Naţionale
                           în instanţa de contencios administrativ
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000, pînă la soluţionarea definitivă a cauzei nu poate fi suspendată executarea actelor Băncii Naţionale referitoare la retragerea licenţei băncii şi la măsurile impuse de Banca Naţională în procesul de lichidare a băncii, fiind aplicabile prevederile art. 38 alin. (7) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.
    (2) Suspendarea executării actelor Băncii Naţionale poate fi cerută în instanţa de contencios administrativ numai după contestarea acestor acte la Comitetul executiv al Băncii Naţionale, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii Comitetului executiv pe marginea cererii prealabile privind aceste acte sau de la data expirării termenului pentru soluţionarea cererii prealabile. Termenul de 30 de zile nu se extinde asupra actelor cu caracter normativ.
    (3) Suspendarea executării actelor Băncii Naţionale poate fi dispusă de instanţa de judecată numai la cererea reclamantului, depusă concomitent cu înaintarea acţiunii, şi doar în cazul în care sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) motivele invocate de reclamant în susţinerea acţiunii sînt pertinente şi bine întemeiate şi este un caz prima facie împotriva legalităţii actului contestat;
    b) reclamantul prezintă argumente care au o bază factologică precum că circumstanţele litigiului reclamă dispunerea urgentă a suspendării executării actului administrativ contestat pentru a evita prejudicierea gravă şi ireparabilă a intereselor reclamantului;
    c) prejudiciul care ar putea fi cauzat reclamantului depăşeşte interesul public urmărit prin emiterea actului administrativ contestat.
    (4) Sarcina probaţiunii întrunirii condiţiilor menţionate la alin. (3) revine reclamantului. Pînă la proba contrarie se prezumă existenţa unui interes public în executarea imediată şi neîntreruptă a actelor Băncii Naţionale.
    (41) În cadrul examinării cererilor privind suspendarea executării actelor Băncii Naţionale, instanţa de judecată citează părţile în proces, indicînd data şi ora desfăşurării şedinţei de judecată şi anexînd copia de pe cererea de suspendare a executării actelor Băncii Naţionale, de asemenea solicită Băncii Naţionale să prezinte referinţa pe marginea cererii de suspendare.
    (42) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea copiei de pe cererea de suspendare a executării actelor Băncii Naţionale, Banca Naţională depune referinţa pe marginea acestei cereri.
    (43) Instanţa de judecată este obligată să soluţioneze cererea de suspendare a executării actelor Băncii Naţionale în cel mult 5 zile de la prezentarea referinţei de către Banca Naţională sau de la data la care trebuia prezentată referinţa.
    (5) Instanţa de judecată poate dispune suspendarea executării actelor Băncii Naţionale doar în cazul întrunirii cumulative a condiţiilor menţionate la alin. (3). Instanţa de judecată pronunţă o încheiere motivată privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării actelor Băncii Naţionale.
    (6) Hotărîrea instanţei de contencios administrativ privind declararea ilegală, parţial sau total, a actului normativ al Băncii Naţionale se transmite de îndată Băncii Naţionale şi se publică neîntîrziat pe pagina web oficială a Băncii Naţionale.
    (7) Încheierea judecătorească privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării actelor Băncii Naţionale poate fi atacată cu recurs în conformitate cu Codul de procedură civilă. Prin derogare de la art. 426 alin. (3) din Codul de procedură civilă, recursul împotriva încheierii se examinează în termen restrîns, care nu va depăşi 10 zile de la data depunerii recursului.
Capitolul II
POLITICA MONETARĂ ŞI VALUTARĂ
    Articolul 12abrogat.
    Articolul 13abrogat.
    Articolul 14. Instrumentele politicii monetare
    Pentru exercitarea atribuţiilor sale privind politica monetară şi valutară, Banca Naţională va lua măsuri, inclusiv cele descrise în prezentul capitol.
    Articolul 15. Operaţiuni de piaţă deschisă
    Banca Naţională poate efectua pe pieţele financiare operaţiuni cu creanţe emise de stat, de către Banca Naţională sau cu orice alte creanţe prin cumpărarea, păstrarea şi vînzarea lor (spot şi forward). Operaţiunile cu creanţele emise de stat pot fi efectuate de către Banca Naţională numai pe piaţa secundară.
    Articolul 16. Operaţiuni valutare şi alte operaţiuni
                          Banca Naţională are dreptul:
    a) să cumpere, să vîndă şi să negocieze monede de aur, lingouri de aur şi alte metale preţioase;
    b) să cumpere, să vîndă şi să negocieze valută străină, folosind activele indicate la articolul 53 alineatul (1);
    c) să cumpere şi să vîndă bonuri de tezaur şi alte valori mobiliare emise sau garantate de către guverne străine şi instituţiile financiare publice internaţionale;
    d) să stabilească rata la care va cumpăra, vinde şi va efectua operaţiunile menţionate la lit. a)–c).
    Articolul 17. Rezerve obligatorii stabilite instituţiilor
                         financiare
    (1) Banca Naţională stabileşte instituţiilor financiare cerinţele menţinerii rezervelor obligatorii faţă de depozite şi alte pasive similare, specificate în acest scop. Aceste rezerve se menţin prin reţinerea banilor în numerar în casa sau în conturile de corespondent ale băncilor sau în conturi speciale ale instituţiilor financiare la Banca Naţională. Aplicarea sechestrului, suspendarea operaţiunilor, aplicarea altor măsuri de asigurare, precum şi a măsurilor de executare silită în privinţa mijloacelor băneşti aflate în conturile speciale ale rezervelor obligatorii, nu se admit.
    (2) Banca Naţională stabileşte aceleaşi rate de rezerve obligatorii pentru pasive de acelaşi fel şi determină modul lor de calcul. Cerinţele faţă de menţinerea rezervelor obligatorii şi de majorarea lor intră în vigoare în termen de cel puţin 10 zile de la notificarea instituţiilor financiare.
    (3) Banca Naţională plăteşte dobîndă la cota din rezervele obligatorii ce depăşeşte 5 % din pasivele în baza cărora se calculează aceste rezerve sau la o cotă mai mare stabilită prin regulamentul Băncii Naţionale.
    (4) În cazul nerespectării de către instituţiile financiare a cerinţelor stabilite privind rezervele obligatorii, Banca Naţională le aplică o amendă la o rată egală cu rata de bază pe zi la data deficienţei plus 0,2 % înmulţită cu deficienţa pentru toată perioada cît durează ea. Amenda se încasează în bugetul statului prin deducerea incontestabilă din contul instituţiei financiare aflat la Banca Naţională.
    Articolul 18. Acordarea de credite băncilor
    (1) Banca Naţională poate acorda băncilor credite în condiţii stabilite periodic de Banca Naţională şi garantate prin:
    a) valori mobiliare emise de Guvern, ce constituie o parte a emisiunii publice;
    b) valori mobiliare emise de Banca Naţională;
    c) cambii simple sau trate, emise şi făcute cu bună credinţă în scopuri comerciale, industriale sau agricole, conţinînd două sau mai multe giruri din care cel puţin unul să aparţină unei bănci şi să fie cu scadenţa nu mai mare de 9 luni de la data achiziţionării lor de către Banca Naţională;
    d) titlurile emise cu privire la bunuri sau mărfuri pe deplin asigurate împotriva riscului sau pierderii la nivelul stabilit de Banca Naţională;
    e) depozitele şi alte conturi la Banca Naţională sau la o altă instituţie financiară acceptată de bancă, reprezentînd orice fel de active pe care Banca Naţională le poate cumpăra, vinde şi negocia.
    f) alte active financiare eligibile stabilite de Banca Naţională.
    (2) Creditele arătate la alineatul (1) se pot acorda sub formă de avansuri, împrumuturi, cumpărări, vînzări, scontări şi rescontări ale instrumentelor negociabile, pe bază competitivă sau necompetitivă.
    (21) Banca Naţională poate acorda, la deplina sa discreţie, băncilor solvabile credite de urgenţă pe termen scurt, garantate cu activele indicate la alineatul (1), la apariţia unui risc sporit de lipsă de lichiditate ce poate afecta stabilitatea sistemului financiar.
    (3) În vederea asigurării stabilităţii sistemului financiar, în situaţii de criză financiară sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, definite astfel de organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, Banca Naţională poate acorda băncilor, la deplina sa discreţie, credite de urgenţă pe termen scurt, garantate cu garanţii de stat sau valori mobiliare emise de Guvern în condiţii similare condiţiilor de creditare ale instituţiilor financiare internaţionale pentru Guvernul Republicii Moldova şi în funcţie de capacitatea de deservire a datoriei de stat, negociate în prealabil cu Banca Naţională a Moldovei, în conformitate cu prevederile legislaţiei.
    (4) Banca Naţională stabileşte şi periodic aduce la cunoştinţa publicului:
    a) rata minimală a dobînzii la care ea acordă credite băncilor;
    b) criteriile obiective, conform cărora băncile vor fi eligibile pentru a li se acorda credite în mod competitiv.
    (5) Banca Naţională poate stabili rate diferenţiate, plafoane pentru diferite categorii ale acestor tranzacţii şi termenele exigibilităţii lor.
Capitolul III
PREVEDERI FINANCIARE
    Articolul 19. Capitalul
    (1) Capitalul Băncii Naţionale include capitalul statutar, conturile de rezervă create în conformitate cu prevederile art. 66 şi conturile de rezervă ale veniturilor nerealizate.
    (2) Capitalul statutar reprezintă suma capitalului autorizat şi a fondului general de rezervă. Capitalul autorizat este subscris şi deţinut exclusiv de către stat, el nu este transferabil sau nu poate fi grevat cu sarcini.
    (3) Capitalul statutar este dinamic şi se formează din profitul anului disponibil pentru distribuire, din veniturile obţinute conform articolului 64 alineatul (3) şi/sau din contribuţiile Guvernului, pînă cînd mărimea acestuia va atinge 10% din totalul obligaţiunilor monetare ale Băncii Naţionale, şi este structurat după cum urmează:
    a) 1/3 – capitalul autorizat;
    b) 2/3 – fondul general de rezervă.
    (4) Nici o reducere a nivelului obligaţiunilor monetare, atît pe parcursul, cît şi la finele anului financiar, nu implică diminuarea capitalului statutar creat anterior.
    (5) Fondul general de rezervă se utilizează în exclusivitate pentru acoperirea pierderilor înregistrate conform rezultatului exerciţiului la finele anului financiar.
    (6) În cazul în care la finele anului financiar soldul fondului general de rezervă devine debitar, Guvernul, în persoana Ministerului Finanţelor, în decurs de 60 de zile după primirea raportului auditorului extern asupra situaţiilor financiare ale Băncii Naţionale, transferă Băncii Naţionale o contribuţie de capital în valori mobiliare de stat la o rată a dobînzii de piaţă, în volumul necesar pentru acoperirea soldului debitar.
    (7) Emiterea şi transferarea către Banca Naţională a contribuţiei de capital în valori mobiliare de stat vor avea loc eşalonat, anual, în părţi egale, în decurs de 5 ani după anul înregistrării soldului debitar al fondului general de rezervă. Dacă pe parcursul anilor următori Banca Naţională va înregistra în continuare pierderi, volumul în care acestea vor contribui la formarea soldului debitar al fondului general de rezervă va fi eşalonat în acelaşi mod.
    Articolul 20. Repartizarea profitului şi acoperirea pierderilor
    (1) Rezultatul exerciţiului (profit/pierdere) al Băncii Naţionale pentru fiecare an financiar va fi determinat conform prevederilor art.66.
    (2) Profitul disponibil pentru distribuire reprezintă rezultatul exerciţiului obţinut după:
    a) defalcarea tuturor veniturilor nerealizate în conturi corespunzătoare de rezervă ale veniturilor nerealizate;
    b) acoperirea tuturor pierderilor nerealizate din sursele conturilor corespunzătoare de rezervă ale veniturilor nerealizate, pînă cînd soldul acestora devine zero.
    c) defalcarea veniturilor obţinute conform articolului 64 alineatul (3) în capitalul statutar în limitele prevăzute la articolul 19 alineatul (3).
    (3) Conturile de rezervă ale veniturilor nerealizate vor fi create separat pentru fiecare sursă care a generat aceste venituri şi vor fi utilizate pentru acoperirea pierderilor nerealizate ale perioadelor ulterioare, generate doar de sursele care au creat aceste rezerve.
    (4) În cazul în care defalcarea veniturilor nerealizate şi/sau acoperirea pierderilor nerealizate prevăzute la alin.(2) lit. a) şi b) depăşeşte profitul net, această depăşire este acoperită din fondul general de rezervă în conformitate cu art.19 alin. (5).
    (5) La finele anului financiar, profitul disponibil pentru distribuire va fi alocat pentru majorarea capitalului statutar în limitele prevăzute la art.19 alin. (3).
    (6) Soldul profitului disponibil pentru distribuire se transferă la venitul bugetului de stat în termen de 15 zile după primirea raportului auditorului extern asupra situaţiilor financiare ale Băncii Naţionale.
    Articolul 21. Devizul de cheltuieli
    (1) Anual, toate cheltuielile administrative şi investiţiile capitale ale Băncii Naţionale se prevăd în devizul de cheltuieli şi, respectiv, în alocaţiile pentru investiţii, care se aprobă de către Consiliul de supraveghere şi se verifică, în execuţie, conform practicilor şi procedurilor controlului şi auditului intern.
    (2) Legalitatea şi regularitatea devizelor de cheltuieli şi a alocaţiilor pentru investiţii ale Băncii Naţionale se auditează de Curtea de Conturi. Auditul public extern al Curţii de Conturi se va limita la examinarea eficienţei operaţionale a deciziilor luate de conducerea Băncii Naţionale, excluzîndu-se cele ce ţin de implementarea politicii monetare şi valutare a Băncii Naţionale şi de gestionarea rezervelor valutare ale statului.
Capitolul IV
ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAREA
    Articolul 22. Organele de conducere ale Băncii Naţionale
    (1) Organele de conducere ale Băncii Naţionale sînt Consiliul de supraveghere şi Comitetul executiv.
    (2) Consiliul de supraveghere şi Comitetul executiv sînt organe colegiale, activitatea acestora fiind reglementată de prezenta lege şi de regulamentele Băncii Naţionale.
    (3) Consiliul de supraveghere este organul responsabil de organizarea unui sistem eficient de supraveghere publică independentă a activităţii Băncii Naţionale.
    (4) Comitetul executiv exercită conducerea executivă a Băncii Naţionale şi asigură realizarea independentă a atribuţiilor de bază ale acesteia, în modul stabilit de lege.
    Articolul 23. Componenţa organelor de conducere, modul
                         de numire şi revocare a membrilor acestora
    (1) Consiliul de supraveghere este compus din 7 membri după cum urmează:
    a) un preşedinte, care este şi Guvernator al Băncii Naţionale;
    b) un vicepreședinte, care este și prim-viceguvernator al Băncii Naționale;
    c) un membru, care este și viceguvernator al Băncii Naţionale;
    d) patru membri, care nu sînt salariaţi ai Băncii Naţionale.
    (2) Comitetul executiv este compus din 5 membri, după cum urmează:
    a) un preşedinte, care este şi Guvernator al Băncii Naţionale;
    b) un vicepreşedinte, care este şi prim-viceguvernator al Băncii Naţionale;
    c) trei membri, care sînt și viceguvernatori ai Băncii Naţionale.
    (3) Guvernatorul Băncii Naţionale este numit de Parlament la propunerea Preşedintelui Parlamentului.
    (4) Prim-viceguvernatorul și viceguvernatorii sînt numiţi de Parlament la propunerea Guvernatorului Băncii Naţionale.
    (5) Membrul Consiliului de supraveghere indicat la alin. (1) lit. c) este numit de Parlament la propunerea Guvernatorului Băncii Naţionale, iar membrii Consiliului de supraveghere indicaţi la alin. (1) lit. d) sînt numiţi de Parlament la propunerea Comisiei economie, buget și finanţe a Parlamentului, conform procedurii stabilite de către aceasta.
    (6) Un candidat poate fi propus Parlamentului pentru numire nu mai mult de două ori în decursul unui an. 
    (7) Poate candida la funcţia de membru al Consiliului de supraveghere sau al Comitetului executiv persoana care deţine cetăţenia Republicii Moldova, are studii superioare, se bucură de o bună reputaţie, nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate, nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale,  şi, în cazul candidatului la funcţia de membru al Consiliului de supraveghere, are o experienţă de muncă de cel puţin 10 ani în domeniul financiar, juridic sau de audit ori într-o funcţie ştiinţifică sau academică în aceste domenii ori, în cazul candidatului la funcţia de membru al Comitetului executiv, are o experienţă de muncă de cel puţin 10 ani în domeniul financiar sau monetar.
    [Art.23 al.(7) modificat prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    [Art.23 al.(7) modificat prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.23 al.(7) modificat prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    (8) Membrii Consiliului de supraveghere şi cei ai Comitetului executiv sînt numiţi în funcţie pe un termen de 7 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. La expirarea mandatului, membrul Consiliului de supraveghere sau membrul Comitetului executiv rămîne în funcţie pînă la numirea unui nou membru.
    (9) Membrii Consiliului de supraveghere şi cei ai Comitetului executiv pot demisiona, cu condiţia informării în scris, cu 3 luni înainte, a autorităţii publice care i-a numit.
    (10) Orice membru al Consiliului de supraveghere sau al Comitetului executiv poate fi revocat de către Parlament, conform procedurii prevăzute la alin. (11), numai în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile de exercitare a atribuțiilor, a comis o abatere gravă, a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, a participat la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese, nu a depus declarația de avere și interese personale sau a refuzat depunerea acesteia, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, fie s-a dispus de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, confiscarea averii nejustificate.
    [Art.23 al.(10) în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (11) Preşedintele Consiliului de supraveghere este revocat la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu votul a 2/3 din numărul deputaţilor aleși. Revocarea celorlalţi membri ai Consiliului de supraveghere şi ai Comitetului executiv se face la propunerea Consiliului de supraveghere, înaintată ca urmare a demersului Guvernatorului Băncii Naţionale, sau la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu votul majorității deputaţilor aleși.
    (12) Hotărîrea de revocare a membrului Consiliului de supraveghere sau a membrului Comitetului executiv poate fi atacată la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (13) Parlamentul numeşte membrii Consiliului de supraveghere şi ai Comitetului executiv în funcţiile devenite vacante în termen de cel mult 3 luni de la survenirea vacanţei funcţiei.
    Articolul 24. Atribuţiile Guvernatorului
    (1) Guvernatorul este responsabil de formularea iniţiativelor în domeniul politicii monetare şi valutare pentru a fi prezentate Comitetului executiv şi de executarea  lor. Guvernatorul organizează şi conduce activitatea Băncii Naţionale, activează, fără procură, în numele acesteia, o reprezintă în relaţiile cu orice persoană juridică sau fizică atît în Republica Moldova, cît şi în afara ei, emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru salariaţii Băncii Naţionale, controlează executarea lor, semnează, direct sau prin persoane împuternicite de el, acordurile şi alte acte încheiate de Banca Naţională.
    (2) În caz de absenţă sau de imposibilitate de îndeplinire a atribuţiilor, Guvernatorul este suplinit de prim-viceguvernator, iar în lipsa acestuia – de unul dintre viceguvernatori, care este abilitat conform reglementărilor interne ale Băncii Naționale. Guvernatorul poate transmite unele atribuţii ale sale membrilor Comitetului executiv şi conducătorilor de subdiviziuni ale Băncii Naţionale.
    Articolul 25. Incompatibilităţi şi restricţii
    (1) Membrii organelor de conducere ale Băncii Naţionale nu pot fi deputaţi, membri ai Guvernului, membri ai vreunui partid politic sau formaţiuni social-politice, nu pot face parte din autoritatea judecătorească sau din administraţia publică, nu pot desfăşura ori participa la activităţi cu caracter politic, nu pot face agitaţie electorală în favoarea vreunui partid sau formaţiuni social-politice.
    (2) Membrii organelor de conducere şi personalul Băncii Naţionale nu pot exercita activităţi care ar putea genera un conflict de interese în procesul realizării de către aceştia a atribuţiilor de serviciu. Membrii Comitetului executiv nu pot exercita alte activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor didactice şi ştiinţifice sau activităților prevăzute în regulamentul de funcționare al Comitetului executiv ori desemnărilor de către Banca Națională în temeiul Legii cu privire la redresarea și rezoluția bancară, caz în care mandatul se suspendă de drept.
    [Art.25 al.(2) modificat prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    (3) Membrii organelor de conducere, timp de un an după eliberarea lor din funcţie, nu pot activa în calitate de membri ai organelor de conducere ale entităţilor reglementate și supravegheate de Banca Naţională, cu excepția desemnărilor de către Banca Națională în temeiul Legii cu privire la redresarea și rezoluția bancară.
    [Art.25 al.(3) modificat prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    (4) Membrii organelor de conducere deţin funcţii de demnitate publică prin numire şi se supun prevederilor aplicabile ale legislaţiei cu privire la statutul persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică, în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.
    (5) Personalului cu atribuţii de supraveghere îi este interzisă participarea în cadrul comisiilor de expertiză, precum şi la orice alte acţiuni de verificare care excedează atribuţiile şi competenţele conferite acestuia prin lege.
    Articolul 26. Atribuţiile Consiliului de supraveghere
    (1) În exercitarea competenţelor privind supravegherea, prevăzute la art. 22 alin. (3), Consiliul de supraveghere are următoarele atribuţii:
    a) aprobă raportul anual şi situaţiile financiare anuale ce urmează a fi prezentate de către Banca Naţională autorităţilor competente;
    b) adoptă standardele sistemului de control intern, verifică şi evaluează în mod continuu funcţionarea sistemului de control intern şi a elementelor acestuia;
    c) numeşte în funcţie controlorul general, la propunerea Comitetului de audit, şi stabileşte condiţiile de remunerare a acestuia, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor numiţi în funcţie;
    d) adoptă normele de etică profesională în Banca Naţională;
    e) determină fondul de salarizare al Băncii Naţionale şi nivelul salarizării membrilor Comitetului executiv, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor numiţi în funcţie;
    f) stabileşte condiţiile de acordare a creditelor pentru salariaţii Băncii Naţionale;
    g) stabileşte valoarea nominală, designul bancnotelor şi al monedelor metalice, modul de punere în circulaţie şi condiţiile de retragere a lor din circulaţie, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor numiţi în funcţie;
    h) înaintează propuneri vizînd majorarea capitalului Băncii Naţionale, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor numiţi în funcţie;
    i) aprobă devizul de cheltuieli şi alocaţiile pentru investiţii ale Băncii Naţionale şi monitorizează executarea acestora;
    j) selectează, pe bază de licitaţie, organizaţia de audit extern;
    k) determină cuantumul indemnizaţiilor lunare ale membrilor Consiliului de supraveghere care nu sînt şi membri ai Comitetului executiv, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor numiţi în funcţie. Indemnizaţia lunară se stabileşte în mărime de pînă la 50% din valoarea medie a veniturilor medii lunare obținute la Banca Națională în ultimele 12 luni de către membrii Comitetului executiv care dețin funcția respectivă nu mai puțin de 12 luni la data stabilirii;
    [Art.26 al.(1), lit.k) modificată prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    l) stabileşte modul de creare şi funcţionare a Comitetului monetar, Comitetului de investiţii, Comitetului de audit, Comitetului de supraveghere prudenţială şi a altor comitete care pot funcţiona în cadrul Băncii Naţionale;
    m) aprobă, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor numiţi în funcţie, înaintarea către Parlament a propunerilor de revocare din funcţie a membrilor organelor de conducere, ca urmare a demersului înaintat de Guvernator;
    n) aprobă regulamentele interne aferente exercitării atribuţiilor prevăzute la prezentul alineat, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor numiţi în funcţie.
    (2) Consiliul de supraveghere poate solicita informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale doar Comitetului executiv, înaintînd acestuia o solicitare scrisă. Informațiile solicitate sînt transmise în adresa Consiliului de supraveghere prin decizia Comitetului executiv.
    [Art.26 al.(2) în redacția LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    (3) Consiliul de supraveghere prezintă Parlamentului, cel puţin anual, rapoarte privind activitatea de supraveghere desfăşurată.
    Articolul 27. Atribuţiile Comitetului executiv
    (1) Comitetul executiv are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte politica monetară în stat, inclusiv nivelul ratelor dobînzii la instrumentele politicii monetare, condiţiile de acordare a creditelor, tipul şi nivelul rezervelor pe care instituţiile financiare sînt obligate să le ţină la Banca Naţională;
    b) stabileşte politica valutară în stat şi regimul cursului de schimb al monedei naţionale;
    c) adoptă actele normative ale Băncii Naţionale şi aprobă recomandările ce urmează a fi prezentate de Banca Naţională autorităţilor competente;
    d) aprobă, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă, fiecare acordare de credit sau folosire a altor instrumente financiare în favoarea unei bănci, în conformitate cu art. 18 alin. (3);
    e) asigură implementarea hotărîrilor Consiliului de supraveghere, adoptate conform art. 26;
    f) decide asupra modului de eliberare a licenţelor, autorizaţiilor, permisiunilor, aprobărilor ce urmează a fi eliberate de Banca Naţională conform legislaţiei în vigoare;
    g) planifică şi organizează activitatea curentă a Băncii Naţionale;
    h) examinează, după caz, rezultatele controalelor efectuate la entităţile supravegheate de Banca Naţională, adoptă hotărîrile aferente acestora;
    i) hotărăşte asupra emiterii creanţelor Băncii Naţionale, volumului şi condiţiilor de emitere a lor.
    (2) Comitetul executiv exercită şi alte atribuţii care nu revin prin lege Consiliului de supraveghere.
    (3) Şedinţele Comitetului executiv se convoacă de președintele acestuia cel puţin o dată pe lună şi se desfăşoară conform prevederilor art. 31. Şedinţele pot fi convocate şi la cererea scrisă a trei membri ai Comitetului executiv.
    Articolul 28. Comitetul de audit
    (1) Comitetul de audit este creat prin hotărîre a Consiliului de supraveghere.
    (2) Comitetul de audit este compus din 3 membri ai Consiliului de supraveghere care nu sînt salariaţi ai Băncii Naţionale.
    (3) Comitetul de audit are următoarele atribuţii:
    a) monitorizează procesul de raportare financiară a Băncii Naţionale;
    b) monitorizează eficienţa sistemului de control intern şi de management al riscurilor;
    c) monitorizează şi direcţionează funcţia de audit intern;
    d) monitorizează independenţa şi activitatea auditului extern.
    (4) Domeniile detaliate de competenţă ale Comitetului de audit se stabilesc printr-un regulament intern, aprobat de Consiliul de supraveghere.
    (5) Comitetul de audit prezintă Consiliului de supraveghere, cel puţin anual, rapoarte privind activitatea de monitorizare desfăşurată, care vor conține recomandări pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea proceselor de activitate ale Băncii Naţionale.
    Articolul 29. abrogat.
    Articolul 30.abrogat.
    Articolul 31. Şedinţele Consiliului de supraveghere
    (1) Şedinţele Consiliului de supraveghere sînt prezidate de Guvernator, iar în lipsa acestuia de primul-viceguvernator.
    (2) Şedinţele Consiliului de supraveghere se convoacă de Guvernator cel  puţin trimestrial. Şedinţele pot fi convocate şi la cererea  în scris a 4 membri ai Consiliului.
    (3) Decizia privind convocarea şedinţelor Consiliului de supraveghere se comunică tuturor membrilor lui cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte cu excepţia situaţilor de urgenţă, cînd şedinţele pot fi convocate urgent. Totodată se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului data, locul întrunirii şi ordinea de zi.
    (4) Fiecare membru al Consiliului de supraveghere are dreptul la un vot. Şedinţa este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi mai mult de jumătate din membrii numiţi în funcţie ai Consiliului, inclusiv Guvernatorul sau primul-viceguvernator.
    (5) Şedinţele Consiliului de supraveghere sînt secrete. Conform deciziei Consiliului toate sau o parte din hotărîrile sale pot fi aduse la cunoştinţa opiniei publice în conformitate cu Legea cu privire la secretul comercial.
    (6) Hotărîrile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor lui prezenţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege sau de actele Băncii Naţionale. Dreptul la vot aparţine numai acelor membri ai Consiliului care s-au prezentat la şedinţă. În caz de paritate a voturilor votul preşedintelui şedinţei este decisiv.
    (7) Hotărîrile Consiliului de supraveghere se emit sub semnătura preşedintelui şedinţei.
    (8) Nici o hotărîre a Consiliului de supraveghere nu poate fi anulată din cauza că există posturi vacante în componenţa lui.
    (9) Hotărîrile Consiliului de supraveghere rămîn valabile indiferent de descoperirea ulterioară a unor neregularităţi legate de numirea membrului Consiliului în funcţie, de eligibilitate sau de calificarea profesională.
    (10) La fiecare şedinţă a Consiliului de supraveghere se întocmeşte un proces-verbal pe care îl semnează preşedintele şedinţei şi secretarul Consiliului.
    Articolul 32. Interesele personale ale membrilor organelor
                         de conducere
    (1) Membrii organelor de conducere, după numire şi ulterior anual, trebuie să aducă la cunoştinţa Consiliului toate interesele lor financiare directe sau indirecte şi ale membrilor familiilor  lor  în modul stabilit de Consiliu.
    (2) În cazul în care se examinează o problemă legată de astfel de interese, membrul organului de conducere le aduce la cunoştinţă Consiliului de supraveghere sau Comitetului executiv la începutul dezbaterilor şi nu ia parte la examinarea şi votarea acestei chestiuni. Totodată prezenţa lui se ia în considerare la stabilirea cvorumului.
    Articolul 33. Auditul intern
    (1) Banca Naţională are un organ de audit intern, constituit din specialişti cu competenţe în domeniile auditului, contabilităţii, finanţelor şi tehnologiilor informaţionale și condus de controlorul general.
    (2) Controlorul general al Băncii Naţionale se numeşte pe un termen de 5 ani de către Consiliul de supraveghere la propunerea Comitetului de audit şi se destituie din funcţie prin decizia motivată a Consiliului de supraveghere. Controlorul general poate să demisioneze cu condiţia notificării preşedintelui Consiliului de supraveghere cu 3 luni înainte.
    (3) Controlorul general, în comun cu specialiştii organului de audit intern:
    a) stabilește procedurile de audit intern;
    b) examinează şi evaluează procesele de activitate, inclusiv calitatea metodelor de control şi de gestiune a riscurilor, sistemele informatice utilizate, examinează alte subiecte, în scopul asigurării respectării cerinţelor legislaţiei în vigoare şi ale normelor interne;
    c) examinează situaţiile financiare şi executarea devizului de cheltuieli şi alocaţiilor pentru investiţii ale Băncii Naţionale, confirmînd aceasta printr-un aviz.
    (4) Organul de audit intern este subordonat şi raportează Consiliului de supraveghere.
    Articolul 34. Personalul Băncii Naţionale
    (1) Comitetul executiv aprobă Regulamentul cu  privire la personalul Băncii Naţionale.
    (2) Guvernatorul angajează şi concediază personalul Băncii Naţionale în modul şi condiţiile stabilite de Comitetul executiv.
    (3) Comitetul executiv decide asupra remunerării personalului scriptic al Băncii Naţionale în conformitate cu legislaţia. Banca Națională stabilește și menține sistemul de remunerare a angajaților săi într-un mod care, potrivit principiilor acceptate în practica internațională, asigură echitatea internă şi competitivitatea externă, consolidarea capacităților instituționale, continuitatea activității şi resurselor umane. În acest scop, nivelul de remunerare a angajaților Băncii Naţionale nu este inferior nivelului de remunerare a posturilor similare ca impact și complexitate din sectorul bancar și/sau piața generală de servicii specializate.   
    [Art.34 al.(3) modificat prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
   
(4) Prin derogare de la art. 71 și 72 din Codul muncii, Banca Națională îi poate detașa pe funcționarii săi la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare pe o perioadă de pînă la 5 ani.
    [Art.34 al.(4) modificat prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17]
    [Art.34 al.(4) modificat prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    [Art.34 al.(4) modificat prin LP62 din 08.04.16, MO123-127/06.05.16 art.248]
  
  (5) Funcţionarii Băncii Naţionale sînt obligaţi să declare orice împrumuturi, cu excepţia celor primite de la Banca Naţională, organului de audit intern care ţine evidenţa acestora. Comitetul executiv poate stabili mărimile maxime ale împrumuturilor pe care angajaţii le pot primi de la alte instituţii financiare.
    (6) Funcţionarii Băncii Naţionale sînt obligaţi să respecte prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
    [Art.34 al.(6) modificat prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.34 al.(6) modificat prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
 
   Articolul 35. Garanţii în exercitarea atribuţiilor
    (1) Banca Naţională, membrii organelor de conducere ale Băncii Naţionale, lichidatorul desemnat de aceasta, precum și personalul acesteia nu răspund civil, administrativ sau penal pentru actele sau faptele îndeplinite ori pentru omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege Băncii Naţionale, inclusiv pentru efectuarea operaţiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuţii, cu excepţia cazurilor în care instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu rea-credinţă, a oricărui act sau fapt legat de exercitarea atribuţiilor Băncii Naţionale, care a cauzat prejudicii unor terţi.
    [Art.35 al.(1) modificat prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    [Art.35 al.(1) în redacția LP62 din 08.04.16, MO123-127/06.05.16 art.248]
   
(2) Cheltuielile ocazionate de procedurile penale, civile, administrative iniţiate împotriva persoanelor prevăzute la alineatul (1), care vizează actele sau faptele îndeplinite de către acestea ori omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte de către acestea în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege Băncii Naţionale, inclusiv pentru efectuarea operaţiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuţii, sînt suportate de Banca Naţională. În sensul prezentului articol, prin cheltuieli ocazionate de procedurile penale, civile, administrative se înțeleg, cel puţin, cheltuielile de asistență juridică și cheltuielile de expertiză, dacă reglementările Băncii Naționale nu prevăd și alte categorii de cheltuieli. În vederea reglementării categoriilor de cheltuieli suportate și a procedurilor de suportare a acestor cheltuieli, Banca Naţională va emite reglementări.
    [Art.35 al.(2) în redacția LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
   
(3) Membrii organelor de conducere ale Băncii Naţionale nu pot fi reţinuţi, arestaţi ori traşi la răspundere contravenţională sau penală decît la decizia Procurorului General.
    (4) Dispozițiile alineatelor (1) și (2) din prezentul articol se aplică și după încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ale persoanelor prevăzute la alineatul (1), pentru actele sau faptele îndeplinite ori omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuţiilor în perioada în care au deținut statutul de angajat, lichidator, membru al organului de conducere.
    [Art.35 al.(4) introdus prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
   
Articolul 36. Păstrarea secretului profesional
    (1) Membrii organelor de conducere, salariaţii Băncii Naţionale, experţii contabili, contabilii autorizaţi şi alţi specialişti numiţi, potrivit legii, de aceasta să efectueze controlul (inspecţia), precum şi auditorii sînt obligaţi să păstreze secretul profesional asupra oricărei informaţii ce reprezintă secret bancar, comercial, fiscal şi alt secret ocrotit de lege, de care iau cunoştinţă în cursul executării obligaţiilor lor. Aceste persoane sînt obligate să păstreze secretul profesional şi după încetarea activităţii la Banca Naţională sau după încetarea raporturilor de altă natură cu aceasta.
    (2) Obligaţia de păstrare a secretului profesional se extinde şi asupra informaţiilor confidenţiale create de Banca Naţională în scopul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor ei, a căror divulgare ar putea dăuna interesului sau prestigiului persoanei la care se referă.
    (3) Persoanele menţionate la alineatul (1) pot folosi informaţia ce constituie secret profesional doar în scopul şi în cadrul executării obligaţiilor lor aferente atribuţiilor Băncii Naţionale. Persoanele menţionate nu au dreptul să folosească informaţiile ce constituie secret profesional în interes personal sau în interesul unor terţi, să divulge aceste informaţii sau să permită folosirea lor de către terţi ori să permită accesul terţilor la informaţiile respective.
    (4) Informaţiile ce constituie secret profesional pot fi divulgate sau furnizate în următoarele situaţii:
    a) cînd există consimţămîntul expres al persoanei la care se referă informaţiile;
    b) cînd aceste informaţii urmează a fi publicate conform legislaţiei;
    c) în cazul furnizării acestor informaţii în formă sumară sau agregată, astfel încît nu poate fi identificată banca sau persoana la care acestea se referă, precum şi în cazul exercitării atribuţiilor privind informarea publicului;
    d) în cazurile prevăzute la articolul 22 al Legii instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, care se aplică în mod corespunzător;
    e) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorităţi publice sau din iniţiativa Băncii Naţionale, în scopul exercitării atribuţiilor specifice de supraveghere şi control asupra respectării prevederilor legale;
    f) în cazul furnizării acestor informaţii Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, necesare exercitării atribuţiilor acestuia;
    g) în cadrul procedurilor legate de lichidarea silită a unei bănci, cu excepţia informaţiilor referitoare la terţii implicaţi în acţiuni legate de lichidarea băncii respective;
    h) cînd interesele Băncii Naţionale necesită dezvăluirea acestor informaţii în cadrul unor proceduri judiciare;
    i) la cererea băncilor centrale, organelor de supraveghere a băncilor, a pieţei financiare şi a sistemelor de plăţi din alte state.
   
(5) Persoanele şi organele competente să solicite şi să primească informaţiile ce constituie secret profesional sînt obligate să păstreze confidenţialitatea acestora şi le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat ori pentru care li s-au furnizat, potrivit legii sau acordurilor încheiate, precum şi sînt obligate să nu le furnizeze şi să nu le divulge terţilor, cu excepţia cazurilor de executare a obligaţiilor prevăzute de lege.
    (6) Informaţiile ce constituie secret profesional pot fi furnizate băncilor centrale, organelor de supraveghere a băncilor, a pieţei financiare, a sistemelor de plăţi din alt stat în baza principiului reciprocităţii, în modul prevăzut de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de acordurile încheiate între Banca Naţională şi organele de supraveghere a băncilor, a pieţei financiare şi a sistemelor de plăţi din alte state.
    (7) Cînd informaţiile ce constituie secret profesional provin dintr-un alt stat, acestea pot fi divulgate sau furnizate numai cu acordul expres al organului competent care le-a furnizat şi, după caz, exclusiv în scopul pentru care s-a dat acest acord.
Capitolul V
RELAŢIILE FINANCIARE CU ORGANELE STATULUI
    Articolul 37. Bancherul și agentul statului
    [Art.37 titlul în redacția LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
   
(1) Banca Naţională acţionează ca bancher şi agent al statului şi al organelor acestuia. Nici o tranzacţie sau operaţiune efectuată de Banca Naţională nu poate avea ca rezultat acordarea de asistenţă financiară organelor menţionate.
    [Art.37 al.(1) modificat prin LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
  
  (2) Banca Naţională este datoare să ofere Guvernului consultaţii în problemele monetare şi financiare importante ce ţin de competenţa sa, iar Guvernul este dator să ofere consultaţii Băncii Naţionale în problemele ce ţin de competenţa lui.
    (3) Anual, la elaborarea proiectului bugetului de stat, Guvernul se consultă în problemele economice şi financiare cu Banca Naţională, care îi prezintă un raport în aceste probleme.
    Articolul 38. Consultări şi informaţii asupra împrumuturilor
                          sectorului public
    Anual, Guvernul se consultă cu Banca Naţională referitor la obiectivele sale în domeniul împrumuturilor interne şi externe sectorului public pentru următorul an financiar, inclusiv la sumele şi condiţiile la care aceste împrumuturi vor fi contractate. Împrumuturile statului şi organelor lui trebuie raportate Băncii Naţionale în  modul stabilit de bancă. Toate aceste împrumuturi se efectuează  în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 39. Depozite şi operaţiuni de casă
    (1) În baza unui demers al Guvernului, Banca Naţională acceptă depozite de la Ministerul Finanţelor şi de la alte organe ale statului, în condiţii de piaţă, conform reglementărilor Băncii Naţionale. În calitate de depozitar Banca Naţională primeşte şi eliberează bani, ţine evidenţa conturilor şi oferă orice alte servicii  financiare. Banca Naţională efectuează plăţi în limita soldului în conturile respective.
    (2) Banca Naţională poate autoriza alte bănci să accepte astfel de depozite la condiţiile stabilite prin înţelegere mutuală.
    (3) Impozitele, taxele şi alte plăţi obligatorii, care s-au vărsat de la contribuabil în conturile bugetului de stat şi în fondurile speciale din băncile care îl deservesc, se transferă în contul unic Trezorerial (CUT) în Banca Naţională sau în conturile respective ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nu mai tîrziu de sfîrşitul zilei ce urmează după ziua în care s-au vărsat. Pentru fiecare zi de întîrziere băncile plătesc amendă în mărime de 5% din sumele transferate cu întîrziere.
    Articolul 40. Atribuțiile de agent al statului
    Banca Națională, pe bază de acord cu Ministerul Finanțelor, acționează ca agent al statului pentru valorile mobiliare de stat emise în formă de înscriere în cont în ceea ce privește:
    a) organizarea și desfășurarea, în numele Ministerului Finanțelor, a plasării valorilor mobiliare de stat pe piața internă;
   
[Art.40 lit.b) abrogată prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 30.07.18]
   
c) plata sumei principale, a scontului, a dobînzilor și a altor plăți aferente valorilor mobiliare de stat;
    d) acordarea consultanței Ministerului Finanțelor în dezvoltarea continuă a pieței valorilor mobiliare de stat;
    e) alte operațiuni în conformitate cu obiectivul fundamental și atribuțiile de bază ale Băncii Naționale.
    [Art.40 în redacția LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
   
Articolul 41. Interdicţia creditării statului
    Banca Naţională nu va acorda împrumuturi şi garanţii sub orice formă statului sau organelor acestuia, inclusiv prin procurarea pe piaţa primară a valorilor mobiliare de stat sau prin acordarea de credite overnight.
    Articolul 42. Cumpărarea valorilor mobiliare emise de stat
    Nici o prevedere din prezentul capitol nu poate interzice Băncii Naţionale să cumpere şi să vîndă, pe piaţa secundară, valorile mobiliare emise de stat:
    a) cu condiţia că Banca Naţională va cumpăra, numai prin operaţiuni de piaţă deschisă, valorile mobiliare care au fost emise public;
    b) în legătură cu acordarea de credite băncilor.
    Articolul 43. Furnizarea informaţiilor
    Banca Naţională primeşte de la organele statului toate informaţiile şi documentele financiare şi economice, necesare exercitării atribuţiilor sale.
Capitolul VI
RELAŢIILE CU INSTITUŢIILE FINANCIARE
    Articolul 44. Supravegherea şi reglementarea activităţii
                          instituţiilor financiare
    Banca Naţională este unica instituţie care efectuează licenţierea, supravegherea şi reglementarea activităţii instituţiilor financiare. În acest scop Banca Naţională este împuternicită:
    a) să emită actele normative necesare şi să ia măsurile cuvenite pentru a-şi exercita împuternicirile şi atribuţiile ce decurg din prezenta lege, prin acordarea de licenţe instituţiilor financiare şi elaborarea de standarde de supraveghere a acestora şi să stabilească modul de aplicare a actelor normative şi măsurilor menţionate;
    b) să efectueze, prin intermediul funcţionarilor săi sau al altor specialişti calificaţi antrenaţi în acest scop, controale asupra tuturor instituţiilor financiare, precum şi să examineze registrele, documentele şi conturile acestora, condiţiile la care îşi desfăşoară activitatea, şi respectarea de către aceste instituţii a legislaţiei;
    c) să ceară oricărui salariat dintr-o instituţie financiară să furnizeze Băncii Naţionale informaţiile necesare în scopul supravegherii şi reglementării activităţii instituţiilor financiare;
    d) să impună  oricărei instituţii financiare măsuri de remediere sau să aplice sancţiunile prevăzute de Legea cu privire la instituţiile financiare, dacă instituţia financiară sau salariaţii ei;
    - au încălcat legea menţionată sau vreun act normativ al Băncii Naţionale;
    - au încălcat vreo obligaţiune fiduciară;
    - s-au angajat  în operaţiuni riscante sau incorecte ale instituţiei financiare sau ale oricăreia din sucursalele ei;
    e) să verifice, conform competențelor sale, în cadrul controalelor din oficiu și/sau pe teren veridicitatea informației prezentate de către băncile comerciale la biroul istoriilor de credit și corectitudinea utilizării rapoartelor de credit, inclusiv modul de obținere a consimțămîntului de la subiecții istoriilor de credit pentru furnizarea de informații către biroul istoriilor de credit și modul de obținere a rapoartelor de credit.
    [Art.44 lit.e) introdusă prin LP149 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.481]
    Articolul 45. Servicii de depozit
    Banca Naţională poate deschide conturi băncilor care funcţionează în Moldova şi accepta depozite de la ele în condiţiile stabilite de ea, ce prevăd plata dobînzilor şi stabilirea comisioanelor.
    Articolul 46. Reglementări prudenţiale
    Orice instituţie financiară va îndeplini în mod obligatoriu cerinţele actelor normative ale Băncii Naţionale cu privire la:
    a) conturile de bilanţ, obligaţiunile extrabilanţiere, veniturile şi cheltuielile privind anumiţi indici din conturi;
    b) restricţiile sau condiţiile privind anumite tipuri de credit sau investiţii ce depăşesc nivelul stabilit; anumite angajamente purtătoare de risc; echilibrarea termenelor de scadenţă a activelor şi pasivelor şi a elementelor extrabilanţiere; poziţiile valutare deschise, operaţiunile de swap, opţioanele şi alte poziţii similare; accesul la sistemul de plăţi.
    Articolul 47. Furnizarea informaţiilor
    (1) Instituţiile financiare sînt obligate să furnizeze Băncii Naţionale orice informaţii şi date, solicitate de aceasta, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale.
    (2) Banca Naţională poate publica aceste informaţii şi datele agregate integral sau parţial pe categoriile instituţiilor financiare clasificate conform genului lor de activitate.
    Articolul 48. abrogat.
    Articolul 49. Reţeaua de informaţii
    Banca Naţională poate crea şi întreţine o reţea de informaţii pentru necesităţile sistemului bancar.
Capitolul VI1
INFRASTRUCTURILE PIEȚEI FINANCIARE
    [Capitolul VI1 titlul în redacția LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 30.03.18]
    Articolul 491. Supravegherea sistemului de plăţi
                           în Republica Moldova
    Articolul 491. Reglementarea și supravegherea sistemelor de plăți
                           care funcționează în Republica Moldova
    [Art.491 denumirea în redacția LP208 din 12.10.18, MO430-439/23.11.18 art.672; în vigoare 23.12.18]
   
(1) Banca Naţională supraveghează sistemele de plăţi şi decontări, instrumentele de plată şi alte componente ale sistemului de plăţi din Republica Moldova, a căror funcţionare stabilă şi eficientă este esenţială pentru stabilitatea financiară, pentru implementarea politicii monetare şi promovarea încrederii publicului în efectuarea plăţilor fără numerar.
    (1) Banca Naţională reglementează și supraveghează sistemele de plăţi şi decontări, instrumentele de plată şi alte componente ale sistemelor de plăţi din Republica Moldova, a căror funcţionare stabilă şi eficientă este esenţială pentru stabilitatea financiară, pentru implementarea politicii monetare şi promovarea încrederii publicului în efectuarea plăţilor fără numerar.
    [Art.491 al.(1) modficat prin LP208 din 12.10.18, MO430-439/23.11.18 art.672; în vigoare 23.12.18]
   
(2) În scopul supravegherii sistemului de plăţi în Republica Moldova, Banca Naţională are dreptul:
    (2) În scopul reglementării și supravegherii sistemelor de plăţi în Republica Moldova, Banca Naţională are dreptul:
    [Art.491 al.(2) modficat prin LP208 din 12.10.18, MO430-439/23.11.18 art.672; în vigoare 23.12.18]
   
a) să adopte politici în care să stabilească principiile şi modalitatea de organizare a supravegherii sistemelor de plăţi şi decontări, a instrumentelor de plată şi a altor componente ale sistemului de plăţi care urmează a fi supuse supravegherii;
    a) să adopte politici în care să stabilească principiile şi modalitatea de organizare a supravegherii sistemelor de plăţi şi decontări, a instrumentelor de plată şi a altor componente ale sistemelor de plăţi care urmează a fi supuse supravegherii;
    [Art.491 al.(2), lit.a) modficată prin LP208 din 12.10.18, MO430-439/23.11.18 art.672; în vigoare 23.12.18]
   
b) să adopte acte normative care stabilesc condiţiile şi modul de organizare, funcţionare şi utilizare a sistemelor de plăţi şi decontări, a instrumentelor de plată, a altor componente ale sistemului de plăţi din Republica Moldova;
    b) să adopte acte normative care stabilesc condiţiile şi modul de organizare, funcţionare şi utilizare a sistemelor de plăţi şi decontări, a instrumentelor de plată, a altor componente ale sistemelor de plăţi din Republica Moldova;
    [Art.491 al.(2), lit.b) modficată prin LP208 din 12.10.18, MO430-439/23.11.18 art.672; în vigoare 23.12.18]
    c) să solicite şi să primească informaţii şi rapoarte de la operatorii (administratorii) şi participanţii la sistemele de plăţi şi decontări;
    d) să efectueze controlul asupra organizării şi funcţionării sistemelor de plăţi şi decontări, asupra activităţii operatorilor (administratorilor) şi participanţilor la sistemele de plăţi şi decontări;
    e) să aplice măsuri de remediere şi sancţiuni faţă de operatorii (administratorii) sistemelor de plăţi şi decontări.
    Articolul 492. Depozitarul central unic al valorilor mobiliare
    Banca Națională instituie, reglementează activitatea și supraveghează Depozitarul central unic al valorilor mobiliare în conformitate cu Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
    [Art.492 introdus prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17]
   
Articolul 493. Acordarea serviciilor de clearing şi de plată
    Banca Naţională poate presta băncilor şi altor instituţii eligibile servicii de clearing (compensare) şi de plată, precum şi poate stabili reguli şi emite acte normative respective.
Capitolul VII
REGLEMENTAREA OPERAŢIUNILOR VALUTARE
    Articolul 50. Controlul valutar
    Banca Naţională, în calitate de organ al controlului valutar, efectuează, în limitele competenţei sale, controlul asupra respectării legislaţiei valutare.
    Articolul 51. Reglementarea valutară
    De competenţa Băncii Naţionale în domeniul reglementării valutare ţin:
    a) emiterea de acte normative referitor la reglementarea (inclusiv autorizarea şi raportarea) operaţiunilor valutare ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv a instituţiilor financiare şi organelor de stat;
    b) eliberarea şi retragerea licenţelor, supravegherea şi reglementarea activităţii unităţilor de schimb valutar, inclusiv a băncilor;
   
c) – abrogată;
   
d) stabilirea metodei de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine.
    Articolul 52. Raportarea operaţiunilor valutare
    Băncile, unităţile de schimb valutar (altele decît băncile), alte persoane juridice şi fizice sînt obligate să raporteze Băncii Naţionale despre operaţiunile valutare în corespundere cu prevederile legislaţiei valutare.
    Articolul 53. Rezervele internaţionale
    (1) Banca Naţională menţine în bilanţul său rezervele internaţionale ale statului care sînt reprezentate prin următoarele active:
    a) aur;
    b) valută străină în formă de bancnote şi monede metalice ori conturi bancare ţinute peste hotare în valută străină;
    c) orice alte active recunoscute pe plan internaţional;
    d) cambii achitabile în valută străină;
    e) creanţe exprimate şi achitabile în valută străină, emise sau garantate de statele străine, băncile lor centrale sau instituţiile financiare publice internaţionale, precum şi de acorduri de cumpărare forward şi recumpărare încheiate cu sau garantate de acestea.
    (2) Criteriile  principale pentru selectarea activelor de rezervă sînt siguranţa sumelor de bază şi lichiditatea.
    (3) Banca Naţională menţine rezervele internaţionale la un nivel care în viziunea sa este adecvat pentru realizarea politicii monetare şi valutare a statului.
    (4) În cazul diminuării rezervelor internaţionale sau dacă Banca Naţională apreciază că sînt pe cale de a diminua pînă la un nivel care ar periclita executarea politicii valutare sau îndeplinirea la timp a tranzacţiilor internaţionale, Banca Naţională va prezenta Parlamentului şi Guvernului un raport privind situaţia rezervelor internaţionale şi cauzele care au condus sau pot conduce la diminuarea lor. Raportul va conţine şi recomandări pentru remedierea situaţiei.
    (5) Banca Naţională va continua să facă asemenea rapoarte şi recomandări pînă nu va considera situaţia remediată.
   
Articolul 54.abrogat.
   
Articolul 55. Acordurile internaţionale de plată şi de clearing
    Banca Naţională poate încheia acorduri de plată şi de clearing sau orice alte contracte similare cu instituţii de clearing centrale, publice sau private din alte ţări, atît în numele propriu, cît şi în numele şi din însărcinarea organelor statului.
Capitolul VIII
MONEDA NAŢIONALĂ
    Articolul 56. Unitatea monetară
    (1) Unitatea monetară a Republicii Moldova este leul moldovenesc. Un leu se divizează în 100 de bani.
    (2) Leul moldovenesc este mijlocul legal de plată pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 57. Dreptul de a emite bancnote şi monede
                         metalice
    Banca Naţională are dreptul exclusiv de a emite pe teritoriul Republicii Moldova bancnote şi monede metalice ca mijloc de plată, precum şi bancnote şi monede metalice jubiliare şi comemorative ca mijloc de plată şi în scop numismatic.
    Articolul 58. Mijlocul de plată
    Bancnotele şi monedele metalice, emise de Banca Naţională ca mijloc de plată şi care nu sînt retrase din circulaţie, trebuie să  fie acceptate la valoarea lor nominală pentru plata tuturor datoriilor publice sau private pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 59. Caracteristicile monedei naţionale
    (1) Banca Naţională stabileşte valoarea nominală, dimensiunile, greutatea, designul şi alte caracteristici ale bancnotelor şi monedelor metalice care sînt mijloc de plată în Republica Moldova.
    (2) Bancnotele poartă semnătura guvernatorului Băncii Naţionale.
    (3) Orice reproducere color a bancnotelor şi a monedelor metalice, cu dimensiunea de la 2/3 la 4/3, parţială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se interzice.
    Articolul 60. Imprimarea bancnotelor şi baterea
                          monedelor metalice
    Banca Naţională organizează imprimarea bancnotelor şi baterea monedelor metalice şi ia măsuri pentru păstrarea în siguranţă a celor neemise în circulaţie, de retragere şi distrugere a bancnotelor şi monedelor metalice retrase din circulaţie.
    Articolul 61. Schimbul monedei naţionale
    (1) Banca Naţională poate efectua schimbul monedei naţionale care este în circulaţie în Republica Moldova.
    (2) Bancnotele şi monedele metalice uzate vor fi retrase, distruse şi înlocuite de Banca Naţională cu alte bancnote şi monede metalice.
    (3) Banca Naţională poate refuza să schimbe bancnotele şi monedele metalice, dacă modul lor de prezentare nu corespunde normelor stabilite de ea.
    Articolul 62. Asigurarea circulaţiei monetare
    (1) Banca Naţională asigură acoperirea necesităţilor circulaţiei monetare cu bancnote şi monede metalice.
    (2) Banca Naţională poate percepe comisioane la punerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor metalice ca mijloc de plată şi poate stabili preţul, diferit de valoarea nominală, pentru bancnotele şi monedele metalice jubiliare şi comemorative la comercializarea acestora.
    Articolul 63. Evidenţa monedei emise
    Suma totală a bancnotelor şi monedelor metalice în circulaţie se evidenţiază în contabilitatea Băncii Naţionale ca pasiv al acesteia. În pasiv nu se includ bancnotele şi monedele metalice aflate în rezerva de numerar.
    Articolul 64. Retragerea monedei naţionale
    (1) Banca Naţională are dreptul exclusiv de a retrage din circulaţie orice bancnote sau monede metalice emise anterior.
    (2) La expirarea perioadei de preschimbare bancnotele şi monedele metalice retrase vor înceta să mai fie mijloc de plată.
    (3) Suma totală a bancnotelor şi monedelor metalice retrase din circulaţie, dar nepreschimbate în perioada stabilită de Banca Naţională se scade din totalul numerarului în circulaţie înregistrat în evidenţele contabile şi se înregistrează ca venit al Băncii Naţionale.
Capitolul IX
SITUAŢIILE FINANCIARE. AUDITUL EXTERN.
RAPOARTELE
    Articolul 65. Anul financiar
    Anul financiar al Băncii Naţionale  începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie.
    Articolul 66. Procedurile contabile
    Banca Naţională este obligată să menţină permanent conturile şi registrele sale contabile într-un mod care, conform procedurilor contabile acceptate în practica internaţională, ar reflecta corect operaţiunile băncii şi situaţia ei financiară.
    Articolul 67. Situaţiile financiare anuale
    La sfîrşitul fiecărui an financiar, Banca Naţională întocmeşte situaţiile financiare în conformitate cu standardele în domeniul raportării financiare acceptate în practica internaţională.
    Articolul 68. Auditul extern
    Situaţiile financiare anuale, conturile şi registrele Băncii Naţionale sînt supuse auditului extern anual, în conformitate cu standardele internaţionale de audit, efectuat de către o organizaţie de audit extern, independentă, cu renume şi cu experienţă recunoscută în domeniul auditului băncilor centrale şi al instituţiilor financiare internaţionale, selectată de Consiliul de supraveghere pe bază de licitaţie. Raportul auditorului extern se publică împreună cu situaţiile financiare anuale ale Băncii Naţionale. Aceeaşi organizaţie de audit extern nu poate fi numită consecutiv pentru o perioadă ce depăşeşte 5 ani.
    Articolul 69. Prezentarea şi publicarea situaţiilor
                          financiare şi rapoartelor
    (1) Banca Naţională prezintă Parlamentului anual, pînă la 1 iunie, un raport care include informaţia privind:
    [Art.69 al.(1) modificat prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17]
    a) situaţiile financiare confirmate de auditorul extern;
    b) activitatea şi operaţiunile sale pentru anul financiar încheiat;
    c) situaţia economică a statului.
    (2) Banca Naţională prezintă trimestrial, în termen de pînă la 45 de zile de la sfîrşitul trimestrului de gestiune, Parlamentului şi Guvernului un raport ce conţine analiza situaţiei macroeconomice şi o previziune pe termen mediu a inflaţiei şi a indicatorilor macroeconomici principali, care se publică în termenul indicat.
    (3) Banca Naţională  poate publica situaţiile financiare şi  rapoartele arătate la alineatele (1) şi (2), precum şi orice alte rapoarte sau studii financiare şi economice.
    (4) Banca Naţională publică anual balanţa de plăţi a statului.
    (5) Banca Naţională publică statistica balanţei de plăţi, statistica poziţiei investiţionale internaţionale şi a datoriei externe a Republicii Moldova:
    a) date provizorii – trimestrial, în termen de 3 luni de la sfîrşitul trimestrului de gestiune;
    b) date finale – anual, în termen de 9 luni de la sfîrşitul anului de gestiune.
Capitolul X
DISPOZIŢII DIVERSE
    Articolul 70. Dreptul preferenţial
    (1) Banca Naţională dispune de dreptul preferenţial şi necondiţionat de a satisface fiecare cerinţă a sa ajunsă la termen din orice conturi bancare sau din alte active pe care le menţine:
    a) pe cont propriu;
    b) pe contul debitorului respectiv;
    c) ca gaj pentru asigurarea cerinţelor sale;
    d) în orice alt mod.
    (2) Banca Naţională exercită dreptul sus-menţionat prin deducerea datoriilor din conturile bancare şi vînzarea altor active la un preţ rezonabil, acoperind cerinţele din venitul net rezultat din vînzare. Exercitarea acestui drept în conformitate cu prezentul articol nu necesită acţiune în justiţie. Nici un fel de concurenţă între cerinţe, inclusiv între cerinţele bazate pe drept de proprietate, nu poate împiedica exercitarea acestui drept preferenţial, cu excepţia cazurilor cînd există dovezi clare că personalul Băncii Naţionale a ştiut sau ar fi trebuit să ştie că la momentul intrării acestor active, cu excepţia celor băneşti, în posesia Băncii Naţionale, ele nu aparţineau debitorului respectiv.  
    Articolul 71. Activităţi interzise
    (1) Cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta  lege, Banca Naţională nu poate:
    a) să acorde nici un fel de asistenţă financiară, fie în forma unui împrumut direct sau indirect, fie prin cumpărarea unui împrumut, participarea în cadrul unui împrumut sau utilizarea oricărui instrument din care rezultă oricare obligaţiuni, preluarea unei datorii sau alte acţiuni analoage;
    b) să practice activităţi comerciale, cum ar fi: cumpărarea de acţiuni ale societăţilor comerciale, inclusiv acţiuni ale instituţiilor finanaciare, achiziţionarea oricărui drept de proprietate de natură financiară, comercială, agricolă, industrială.
    (2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), Banca Naţională poate:
    a) să facă investiţii de capital în sumă de cel mult 20 % din capitalul şi rezervele sale în instituţiile care s-au angajat să ofere numai Băncii Naţionale şi altor instituţii financiare servicii privind evaluarea, gestionarea şi menţinerea gajului, prelucrarea şi transmiterea de date, tipărirea instrumentelor financiare, operaţiunile de clearing, serviciile de curier şi vînzarea de proprietăţi;
    b) să investească mijloacele sale financiare în valori mobiliare (creanţe) lichide, emise de instituţii de încredere;
    c) să achiziţioneze, în scopul acoperirii sumelor care îi sînt datorate, orice drepturi din cele menţionate la alineatul (1) litera b) cu  condiţia ca ea să se elibereze de toate aceste drepturi cît  mai curînd posibil;
    d) să acorde credite oricărui salariat al său în baza regulamentului aprobat de Consiliul de supraveghere;
    e) să constituie și să dețină pînă la 100%, dar nu mai puțin de 76% din capitalul social al Depozitarului central unic al valorilor mobiliare.
    [Art.71 al.(2), lit.e) în redacția LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17]
    [Art.71 al.(2), lit.e) introdusă prin LP62 din 08.04.16, MO123-127/06.05.16 art.248]

    Articolul 72. Colectarea de informaţii statistice
    (1) Banca Naţională colectează informaţiile statistice primare, necesare realizării obiectivelor şi îndeplinirii atribuţiilor sale, de la autorităţile competente ale statului, instituţiile financiare şi  de la alte persoane juridice şi fizice.
    (2) Banca Naţională contribuie la armonizarea regulilor şi practicii de colectare, prelucrare şi utilizare a datelor statistice în domeniul său de competenţă.
    (3) Prin derogare de la articolul 5 alineatele (1) şi (2) din Legea cu privire la secretul comercial Banca Naţională stabileşte prin regulament tipul informaţiilor statistice primare necesare ei şi modul de prezentare a lor, unităţile care sînt obligate să le prezinte Băncii Naţionale, precum  şi condiţiile de păstrare a  secretului acestor informaţii.
    (4) În îndeplinirea îndatoriilor sale, prevăzute la articolul 8 alineatul (1), Banca Naţională poate publica datele statistice agregate de care dispune, integral sau parţial.
    (5) Prevederile prezentului articol se referă şi la compilarea şi publicarea statisticii balanţei de plăţi, a poziţiei investiţionale internaţionale şi a datoriei externe.
    Articolul 73. - abrogat.
    Articolul 74. Standarde privind gestionarea adecvată
    (1) Banca Naţională trebuie să-şi exercite împuternicirile prevăzute de prezenta lege în mod echitabil, uniform şi în conformitate cu practica gestionării adecvate. Banca nu poate folosi împuternicirile sale în scopuri ce depăşesc competenţa şi obiectivul său.
    (2) Hotărîrile Băncii Naţionale, adoptate în conformitate cu prezenta lege, trebuie să fie imparţiale, întemeiate numai pe motive obiective şi aduse la îndeplinire cu stricteţe şi corectitudine.
    Articolul 75. Sancţiuni şi măsuri de remediere
    (1) Banca Naţională, în caz de constatare a încălcării legii sau a actelor sale normative, a condiţiilor de licenţiere, a cerinţelor autorizaţiilor, permisiunilor, aprobărilor şi confirmărilor eliberate de Banca Naţională (denumite în continuare autorizaţii), a neajunsurilor în activitate, a neexecutării sancţiunilor şi măsurilor de remediere impuse (denumite în continuare încălcări), poate aplica următoarele sancţiuni:
    a) sancţiunile prevăzute de Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995;
    b) emiterea unui avertisment în scris;
    c) aplicarea şi perceperea incontestabilă a amenzii unităţii de schimb valutar (alta decît banca) în mărime de la 5000 pînă la 25000 de lei;
    d) suspendarea parţială sau totală a activităţii;
    e) retragerea licenţei, autorizaţiei.
    (2) În urma constatării încălcărilor menţionate la alineatul (1), Banca Naţională poate aplica următoarele măsuri de remediere:
    a) măsurile de remediere prevăzute de Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995;
    b) emiterea prescripţiilor;
    c) încheierea unui acord;
    d) alte măsuri ce nu contravin legii şi atribuţiilor Băncii Naţionale.
    (3) Sancţiunile prevăzute la alineatul (1) pot fi aplicate concomitent cu măsurile de remediere menţionate la alineatul (2) sau independent de acestea.
    (4) Avertismentul în scris prevede, de regulă, informarea despre încălcările constatate, cerinţa de lichidare în termenul stabilit a încălcărilor şi recomandări privind modul de remediere a acestora, precum şi atenţionarea asupra posibilităţii de aplicare a unor sancţiuni mai aspre şi/sau a măsurilor de remediere în cazul nelichidării în termenul stabilit a încălcărilor constatate sau în cazul comiterii repetate a acestora.
    (5) Avertismentul poate fi aplicat concomitent cu aplicarea altei sancţiuni ori măsuri de remediere sau independent de acestea.
    (6) Suspendarea parţială sau totală a activităţii are ca efect interzicerea pe o anumită perioadă a desfăşurării unor activităţi/a tuturor activităţilor, a activităţii unor subdiviziuni sau a efectuării unor operaţiuni/a tuturor operaţiunilor pentru care s-a eliberat licenţa/autorizaţia. În cazul suspendării activităţii, nu se admite încheierea de contracte noi sau reîncheierea pe un termen nou a contractelor încheiate anterior, a căror executare este legată de desfăşurarea activităţii suspendate, ori efectuarea pe viitor a tranzacţiilor sau operaţiunilor interzise.
    (7) Pe perioada suspendării activităţii, termenul de valabilitate al licenţei/ autorizaţiei eliberate pe un termen determinat nu se prelungeşte.
    Articolul 751. Constatarea încălcărilor
    (1) Constatarea faptelor ce constituie încălcări se face de către personalul Băncii Naţionale sau de către experţii contabili, contabilii autorizaţi şi alţi specialişti calificaţi antrenaţi în acest scop de Banca Naţională (denumiţi în continuare inspectori), în baza rapoartelor şi a altor date prezentate potrivit legii şi actelor normative ale Băncii Naţionale sau la solicitarea expresă scrisă a Băncii Naţionale (control din oficiu) ori în cursul inspecţiilor desfăşurate la sediile băncii/unităţii de schimb valutar (control pe teren).
    (2) Constatarea încălcărilor se face, după caz, prin studiere şi analiză a actelor de constituire, a regulamentelor şi politicilor interne, a rapoartelor şi dărilor de seamă, a actelor interne întocmite ca rezultat al operaţiunilor efectuate, a actelor de evidenţă contabilă, a actelor de afaceri cu caracter extern şi intern (contracte, certificate, procese-verbale, cereri, note informative etc.), inclusiv referitoare la acţionarii (asociaţii), beneficiarii efectivi, clienţii, contragenţii persoanei supuse controlului, a altor documente şi date, pe suport de hîrtie şi/sau în formă electronică.
    (3) Controlul pe teren se efectuează în temeiul unei decizii scrise a Băncii Naţionale, care conţine: numărul şi data deciziei; denumirea şi sediul persoanei supuse controlului; tipul controlului (complex, tematic etc.); după caz, perioada activităţii supusă controlului (cu excepţia controlului asupra lichidării încălcărilor constatate anterior); data începerii controlului; numele, prenumele inspectorilor împuterniciţi să efectueze controlul; funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanei care a emis decizia.
    (4) Controlul din oficiu se efectuează fără emiterea unei decizii scrise.
    (5) Controlul asupra respectării cerinţelor autorizaţiilor în domeniul valutar eliberate de Banca Naţională se efectuează în baza controlului din oficiu.
    (6) Controlul asupra activităţii unităţii de schimb valutar se efectuează în condiţiile Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, ţinînd cont de prevederile prezentului articol.
    (7) În baza rezultatelor controlului pe teren se întocmeşte, în 2 exemplare, un act (raport) privind rezultatele controlului, care conţine: data şi locul întocmirii; numărul şi data deciziei în al cărei temei s-a efectuat controlul; denumirea şi sediul persoanei supuse controlului, iar în cazul prezenţei reprezentantului persoanei supuse controlului – numele, prenumele şi funcţia acestuia; perioada (data) controlului; informaţia privind rezultatele controlului, inclusiv privind încălcările constatate şi caracterul acestora; numele, prenumele, funcţia conducătorului organului executiv sau ale reprezentantului persoanei supuse controlului care a primit actul, data primirii şi semnătura acestuia sau refuzul de a semna actul; numele, prenumele şi semnăturile inspectorilor care au efectuat controlul. Dată a întocmirii actului privind rezultatele controlului se consideră data înmînării (primirii) acestuia conform alineatelor (8) şi (9).
    (8) În cazul controlului pe teren asupra activităţii băncii, acesteia i se expediază (i se înmînează) un exemplar al actului preliminar privind rezultatele controlului pentru prezentarea, după caz, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii actului menţionat, a argumentării dezacordului, anexînd, după caz, documentele de rigoare. Ca urmare a examinării obiecţiilor şi explicaţiilor băncii, se întocmeşte actul privind rezultatele controlului pe teren (în 2 exemplare), un exemplar al căruia se expediază (se înmînează) băncii.
    (9) În cazul controlului pe teren asupra activităţii unităţii de schimb valutar, un exemplar al actului privind rezultatele controlului pe teren se expediază (se înmînează) persoanei supuse controlului (reprezentantului acesteia) spre semnare şi, după caz, spre prezentarea în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii actului în cauză, a argumentării dezacordului, anexînd, după caz, documentele de rigoare.
    (10) Dacă în cadrul controlului din oficiu se constată încălcări, informaţia privind încălcările constatate se aduce la cunoştinţa persoanei supuse controlului, cerîndu-i-se să le lichideze. În cazul dezacordului cu rezultatele controlului din oficiu, persoana în cauză este în drept, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înmînării (primirii) informaţiei respective, să prezinte în scris argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.
    (101) Prin derogare de la dispozițiile alineatelor (8) și (10), în cazul în care este considerată necesară adoptarea urgentă a unei decizii pentru a preveni prejudicii semnificative în sistemul financiar, Banca Națională poate dispune aplicarea sancțiunilor și măsurilor fără a aduce, în prealabil, la cunoștința persoanei supuse controlului informația privind încălcările constatate și fără a acorda acesteia termen pentru prezentarea argumentării dezacordului. În aceste cazuri, prin derogare de la dispozițiile alineatului (11), dată a constatării încălcării se consideră data adoptării deciziei prevăzute în prezentul alineat.
    [Art.751 al.(101) introdus prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
 
   (11) Dată a constatării încălcării se consideră:
    a) în cazul controlului pe teren – data întocmirii actului privind rezultatele controlului;
    b) în cazul controlului din oficiu – data informării persoanei asupra încălcărilor constatate.
    Articolul 752. Aplicarea sancţiunilor şi a măsurilor de remediere
    (1) Sancţiunile şi măsurile de remediere faţă de bănci se aplică de către organele de conducere ale Băncii Naţionale împuternicite în acest sens conform Legii instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.
    (2) Sancţiunile şi măsurile de remediere faţă de agenţii controlului valutar, specificaţi la articolul 58 alineatul (2) literele b) şi c) din Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, precum şi faţă de titularii autorizaţiilor eliberate de Banca Naţională, se aplică de către guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernatori, cu excepţia celor de suspendare a activităţii şi de retragere a licenţei/autorizaţiei care sînt de competenţa Comitetului executiv.
    (3) Comitetul executiv poate emite decizii privind aplicarea sancţiunilor şi a măsurilor de remediere în privinţa oricărei persoane supuse controlului.
    (4) Aplicarea sancţiunilor se prescrie în termen de 6 luni de la data constatării încălcării, dar nu mai mare de 3 ani de la data comiterii ei, dacă legea nu prevede altfel.
    (5) La individualizarea sancţiunilor se ţine seama de gravitatea încălcărilor comise, de caracterul repetat, de circumstanţele personale şi reale ale acestora. Se consideră repetată încălcarea comisă în decursul a 2 ani de la data constatării aceluiaşi fel de încălcare.
    (6) Sancţiunile şi măsurile de remediere se aduc la îndeplinire imediat după primirea deciziei privind aplicarea acestora, dacă decizia respectivă nu prevede altfel.
    (7) Emiterea avertismentului în scris, suspendarea activităţii şi retragerea licenţei de activitate a unităţii de schimb valutar (alta decît banca) se efectuează în condiţiile Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.
    (8) Aplicarea de amenzi unităţii de schimb valutar (alta decît banca) poate fi efectuată în cazul comiterii de către aceasta a 2 sau a mai multe încălcări care, potrivit Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, servesc drept temei pentru emiterea de către Banca Naţională a avertismentului.
    (9) Mărimea amenzii aplicate băncii se calculează pornind de la cuantumul capitalului conform situaţiei din ultima dată de raportare, precedentă lunii în care a fost constatată încălcarea.
    (10) Decizia privind aplicarea amenzii este un document executoriu.
    (11) Decizia privind aplicarea amenzii se înmînează personal persoanei supuse controlului sau se expediază prin scrisoare recomandată în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. În cazul neachitării amenzii în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii deciziei privind aplicarea amenzii, Banca Naţională:
    a) percepe incontestabil amenda băncii prin deducerea sumei amenzii din conturile băncii deschise la Banca Naţională;
    b) înaintează băncii în care este deschis contul unităţii de schimb valutar (alta decît banca) decizia respectivă, însoţită de ordinul incaso pentru perceperea incontestabilă a amenzii;
    c) înaintează decizia respectivă (extrasul din decizie) spre executare executorului judecătoresc, în modul stabilit de Codul de executare al Republicii Moldova, în cazul retragerii/restituirii deciziei respective din motivul lipsei sau insuficienţei mijloacelor băneşti în contul bancar al unităţii de schimb valutar (alta decît banca), precum şi în cazul aplicării amenzii faţă de alte persoane.
    (12) Amenda se varsă la bugetul de stat.
    (13) Decizia (extrasul din decizie) privind aplicarea amenzii, după perceperea integrală a acesteia, se restituie Băncii Naţionale împreună cu menţiunea de executare.
    (14) Persoana faţă de care s-au aplicat sancţiuni (altele decît retragerea licenţei/autorizaţiei) şi măsuri de remediere este obligată să înştiinţeze Banca Naţională despre lichidarea circumstanţelor care au dus la aplicarea sancţiunilor şi măsurilor de remediere şi, după caz, să întreprindă alte acţiuni prevăzute de decizia privind aplicarea sancţiunii şi măsurii de remediere şi de actele normative. Banca Naţională are dreptul să verifice faptul lichidării circumstanţelor menţionate.
    (15) Persoana căreia i s-a retras licenţa/autorizaţia este obligată, în decurs de 10 zile lucrătoare, iar în cazul retragerii licenţei băncii – în decurs de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a licenţei/autorizaţiei, să depună la Banca Naţională originalul licenţei/autorizaţiei retrase şi copiile autorizate de pe licenţă.
    Articolul 76. Soluţionarea litigiilor
    Litigiile apărute între Banca Naţională şi alţi subiecţi se examinează de instanţa de judecată competentă.
Capitolul XI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 761.
    (1) Anual, pentru anul bugetar respectiv, Guvernul şi Banca Naţională ajung la înţelegere cu privire la soldul datoriei statului contractate anterior de la Banca Naţională.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 15 şi 41, Comitetul executiv va aproba reperfectarea împrumuturilor în lei moldoveneşti acordate anterior statului şi acceptarea reemisiunii valorilor mobiliare de stat emise în urma conversiunii împrumuturilor contractate anterior.
    (3) Împrumuturile reperfectate se garantează cu creanţe negociabile la dobînda pieţei şi cu termenul de exigibilitate corespunzător termenului împrumuturilor pe care le garantează, emise şi livrate de stat Băncii Naţionale. Pentru fiecare împrumut reperfectat şi pentru fiecare tranşă a valorilor mobiliare de stat reemise, între Guvern, în persoana Ministerului Finanţelor, şi Banca Naţională se încheie un acord. În acord se specifică suma de bază a împrumutului reperfectat sau a valorilor mobiliare reemise, termenul, dobînda şi alte comisioane.
    Articolul 77.
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    - Legea nr.599-XII din 11 iunie 1991 cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei (Banca Naţională a Moldovei);
    - Hotărîrea Parlamentului nr.600-XII din 11 iunie 1991 despre punerea în aplicare a Legii Republicii Moldova cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei;
    - Hotărîrea Parlamentului nr.667-XII din 24 iulie 1991 cu privire la aprobarea Statutului Băncii Naţionale a Moldovei;
    - Legea nr.884-XII din 23 ianuarie 1992 despre introducerea unei modificări în Legea cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei;
    - Hotărîrea Parlamentului nr.976-XII din 19 martie 1992 privind numirea domnului Leonid Talmaci în funcţia de Guvernator al Băncii Naţionale de Stat a Moldovei;
    - Articolul 4 punctul (1) din Hotărîrea Parlamentului nr.1201-XII din 19 noiembrie 1992 cu privire la soluţionarea problemelor social-economice expuse în raportul Prim-ministrului;
    - Legea nr.1202-XII din 19 noiembrie 1992 privind modificarea Legii cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei (Banca Naţională a Moldovei);
    - Legea nr.1234-XII din 15 decembrie 1992 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei;
    - Hotărîrea Parlamentului nr.1235-XII din 15 decembrie 1992 privind modificarea articolului 19 din Statutul Băncii Naţionale de Stat a Moldovei;
    - Legea nr.125-XIII din 27 mai 1994 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei (Banca Naţională a Moldovei);
    - Hotărîrea Parlamentului nr.125a-XIII din 27 mai 1994 despre punerea în aplicare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei (Banca Naţională a Moldovei);
    - Hotărîrea Parlamentului nr.128a-XIII din 27 mai 1994 pentru modificarea punctului 5 din Hotărîrea Parlamentului despre punerea în aplicare a Legii cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei;
    - Hotărîrea Parlamentului nr.281-XIII din 11 noiembrie 1994 privind modificarea şi completarea Statutului Băncii Naţionale de Stat a Moldovei (Banca Naţională a Moldovei).
    (3) Se propune Preşedintelui Republicii Moldova să anuleze Decretul din 4 iunie 1991 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.
    (4) – abrogat.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Petru LUCINSCHI

    Nr. 548-XIII. Chişinău, 21 iulie 1995.