HCC26/2015
ID intern unic:  361668
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 26
din  21.10.2015
privind validarea mandatelor de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova
(Sesizarea nr. 40e/2015)
Publicat : 30.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 297-300     art Nr : 27     Data intrarii in vigoare : 21.10.2015
    În numele Republicii Moldova,
    Curtea Constituţională, statuând în următoarea componenţă:
    Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,
    Dl Aurel BĂIEȘU,
    Dl Igor DOLEA,
    Dl Victor POPA, judecători,
    cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier.
    Având în vedere sesizarea depusă la 21 octombrie 2015,
    înregistrată la aceeaşi dată,
    Examinând sesizarea în şedinţă plenară publică,
    Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
    Deliberând în ședință plenară închisă,
    Pronunţă următoarea hotărâre:
    PROCEDURA
    1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale, depusă la Curtea Constituţională la 21 octombrie 2015, în temeiul prevederilor articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale, privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
    2. Prin decizia Curţii Constituţionale din 21 octombrie  2015 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.
    3. La şedinţa plenară publică a Curţii a participat președintele Comisiei Electorale Centrale, dl Iurie Ciocan. Fracțiunile parlamentare, care au anunţat vacanţa unor mandate de deputat, au fost reprezentate de dl Vasile Bolea, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, și dl Lilian Deliu, Partidul Democrat din Moldova.
    LEGISLAŢIA PERTINENTĂ
    4. Prevederile relevante ale Constituţiei (M.O., 1994, nr. 1) sunt următoarele:
Articolul 62
Validarea mandatului de deputat
    „Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.”
Articolul 69
Mandatul deputaţilor
    „(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.
    […].”
    5. Prevederile relevante ale Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (M.O., 1997,  nr. 81, art. 667) sunt următoarele:
Articolul 88
Atribuirea mandatelor
    „[…]
    (2) Candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunând o declaraţie în scris la Comisia Electorală Centrală.
    […].”
Articolul 89
Confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea
mandatelor de către Curtea Constituțională

    „[…]
    (2) În termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.
    […].”
    6. Prevederile relevante ale Hotărârii Parlamentului nr. 173 din 15 octombrie 2015 sunt următoarele:
    „Art.1. – Se ia act de cererea de demisie a domnului deputat în Parlament Ion CEBAN, ales din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.
    Art.2. – Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament, care aparţine Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.
    Art.3. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. ”
    7. Prevederile relevante ale Hotărârii Parlamentului nr. 174 din 15 octombrie 2015 sunt următoarele:
    „Art.1. – Se ia act de cererea de demisie a domnului deputat în Parlament Igor CORMAN, ales din partea Partidului Democrat din Moldova.
    Art.2. – Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament, care aparţine Partidului Democrat din Moldova.
    Art.3. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. ”
    ÎN DREPT
    8. Prin Hotărârile nr. 173 și nr.174 din 15 octombrie 2015, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacante două mandate de deputat, unul pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ca urmare a demisiei deputatului Ion Ceban, iar altul pe lista Partidului Democrat din Moldova, ca urmare a demisiei deputatului Igor Corman.
    9. Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr.4228 din 21 octombrie 2015, a luat act de vacanţa a două mandate de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Adrian Lebedinschi, candidat supleant pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, și dl Iurie Cazacu, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova.
    10. În conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.
    11. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.
    12. În conformitate cu articolul 88 alin. (2) din Codul electoral, candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant.
    13. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că au devenit vacante un mandat de deputat în Parlament aparţinând Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și un mandat de deputat în Parlament aparţinând Partidului Democrat din Moldova.
    14. La 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
    15. Astfel, dl Adrian Lebedinschi regăsindu-se pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, iar dl Iurie Cazacu regăsindu-se pe lista Partidului Democrat din Moldova.
    16. Totodată, la validarea mandatului de deputat în Parlament se ține cont de declarația candidatului supleant dl Victor Chiriac pe lista Partidului Democrat din Moldova, prin care a refuzat atribuirea mandatului de deputat.
    17. Candidaţii supleanţi, dl Adrian Lebedinschi și dl Iurie Cazacu, au prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţiile, prin care au acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-şi obligaţia de a înlătura incompatibilităţile în termenele prevăzute de lege.
    18. În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite de Comisia Electorală Centrală:
    - dlui Adrian Lebedinschi, a.n. 1976, domiciliat în mun. Chişinău, jurist, candidat supleant pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova;
    - dlui Iurie Cazacu, a.n. 1976, domiciliat în mun. Chişinău, jurist, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova.
Pentru considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 140 alin. (2) din Constituţie, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se declară aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului:
    - Adrian Lebedinschi, pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova;
    - Iurie Cazacu, pe lista Partidului Democrat din Moldova.
    2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

    PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE                        Alexandru TĂNASE

    Nr. 26. Chişinău, 21 octombrie 2015.