HGM745/2015
ID intern unic:  361672
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 745
din  26.10.2015
pentru aprobarea Reglementării tehnice
„Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice
destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune”
Publicat : 30.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 297-300     art Nr : 838     Data intrarii in vigoare : 30.10.2016
    MODIFICAT
   
HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460
    HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213


    NOTĂ:
   
în Reglementarea tehnică:
    a) în tot textul, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460
    în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvîntul „conex”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „armonizat”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460
   În tot textul Reglementării tehnice, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213     În conformitate cu art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.46-47, art.136) și în scopul realizării prevederilor Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 7 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.297-309, art.851), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizăriii în cadrul unor anumite limite de tensiune” (se anexează).
    2. Se admite punerea la dispoziție pe piață și darea în folosință a echipamentelor electrice marcate cu marca de conformitate SM, aplicată conform prevederilor din Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.
    3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marca de conformitate SM în situaţia în care echipamentele sînt destinate pieţei naţionale.
    4. Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre, aplicarea pe acelaşi echipament electric a mărcii de conformitate SM şi a marcajului CE.
    5. Prevederile prezentei hotărîri referitoare la aplicarea marcajului CE se aplică în egală măsură şi mărcii de conformitate SM.
    6. Obligațiile şi răspunderea producătorului, ale reprezentantului său autorizat, ale importatorului sau ale distribuitorului, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, privind echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață și date în folosință, pe care este aplicată marca de conformitate SM, corespund celor prevăzute de prezenta hotărîre pentru echipamentele electrice cu marcajul CE.
    7. Ministerul Economiei și Infrastructurii va elabora planul de implementare a Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotarîri.
    [Pct.7 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    9. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.255 din 5 martie 2008 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice „Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.325).
    10. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                             Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                             Stephane Christophe Bride

    Nr. 745. Chişinău, 26 octombrie 2015.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.745
din 26 octombrie 2015

REGLEMENTARE TEHNICĂ
„Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate
utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune”
    Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizăriii în cadrul unor anumite limite de tensiune” (în continuare – Reglementare tehnică) transpune Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (în continuare – echipamente electrice), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 98/357/29 martie 2014.
I. DOMENIU DE APLICARE ȘI NOȚIUNI
    1. Prezenta Reglementare tehnică se aplică echipamentelor electrice destinate utilizării la o tensiune nominală cuprinsă între 50 și 1 000 V pentru curentul electric alternativ și între 75 și 1500 V pentru curentul electric continuu, cu excepția echipamentelor și a fenomenelor enumerate în pct.2.
    2. Prevederile prezentei Reglementări tehnice nu se aplică asupra următoarelor echipamente și fenomene:
    a) echipamente electrice pentru utilizare în mediu exploziv;
    b) echipamente electrice pentru radiologie și alte scopuri medicale;
    c) piese electrice pentru ascensoare de materiale și de persoane;
    d) contoare de electricitate;
    e) fișe și prize de uz casnic;
    f) regulatoare pentru împrejmuiri electrice;
    g) perturbații radioelectrice;
    h) echipamente electrice specializate pentru utilizare pe nave, aeronave sau căi ferate;
    i) truse de evaluare fabricate la comandă, destinate profesioniștilor pentru a fi utilizate exclusiv în spații dedicate cercetării și dezvoltării în aceste scopuri.
    3. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează noțiunile definite în Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, precum și următoarele noțiuni:
    [Pct.3 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    agent economic – producător, reprezentant autorizat, importator și distribuitor; 
    [Pct.3 noțiunea „marcaj CE” exclusă prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    rechemare – orice măsură avînd ca scop returnarea echipamentelor electrice care au fost puse deja la dispoziția utilizatorului final;
    retragere – orice măsură avînd ca scop împiedicarea punerii la dispoziţie pe piaţă a unui produs în lanţul de distribuţie;
    specificație tehnică – document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentele electrice.
II. PUNEREA LA DISPOZIȚIE PE PIAȚĂ A ECHIPAMENTELOR
ELECTRICE ȘI CERINȚELE ESENȚIALE DE SECURITATE

    4. Echipamentele electrice se pun la dispoziție pe piață doar în cazul în care, fiind construite în conformitate cu buna practică inginerească în materie de securitate în vigoare, nu pun în pericol sănătatea și securitatea persoanelor, animalelor domestice sau bunurilor atunci cînd sînt instalate și întreținute corespunzător, precum și sînt folosite în scopul pentru care au fost create.
Elementele principale ale cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor electrice sînt stabilite în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    5. Punerea la dispoziție pe piaţă a echipamentelor electrice care sînt conforme cu prevederile prezentei Reglementări tehnice şi cu prevederile actelor legislative aplicabile nu poate fi interzisă, restrînsă sau împiedicată.
    6. Agenții economici care furnizează energie electrică nu pot impune cerințe mai riguroase privind securitatea decît cerințele esențiale de securitate menționate la pct.4 și prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică pentru conectarea la rețea sau pentru alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor de echipamente electrice.
III. OBLIGAȚIILE AGENȚILOR ECONOMICI
    Obligațiile producătorilor
    7. În momentul introducerii echipamentelor electrice pe piață, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale de securitate menționate la pct.4 și prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    8. Producătorii întocmesc documentația tehnică și efectuează procedura de evaluare a conformității, menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, sau dispun efectuarea acestei proceduri.
    9. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea echipamentului electric cu cerințele esențiale de securitate menționate la pct.4 și prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, prin procedura de evaluare a conformității menționată la pct.8, producătorii întocmesc o declarație de conformitate și aplică marcajul CE.
    10. Producătorii păstrează documentația tehnică menționată în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică și declarația de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor electrice.
    11. Producătorii se asigură că procedurile existente aplicate garantează conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile produsului și modificările standardelor naționale care adoptă standarde armonizate sau internaționale menționate în cap.IV sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea echipamentelor electrice, se iau în considerare în mod corespunzător de către producători.
    12. Producătorii sînt obligați să efectueze încercările în corespundere cu cerințele stabilite în pct.40, să supună încercării prin eșantionare echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață ori de cîte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de echipamentele electrice pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor, să monitorizeze echipamentele puse la dispoziție pe piață și să țină un registru de reclamații pentru echipamentele electrice neconforme și rechemări ale unor echipamente electrice, precum și să informeze distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.
    13. Producătorii se asigură că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață poartă tipul, lotul sau numărul de serie, sau alt element care permite identificarea lor ori, dacă dimensiunea sau natura echipamentului electric nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul electric respectiv.
    14. Producătorii indică pe echipamentele electrice denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul electric respectiv. Adresa indică un singur punct de contact al producătorului. Datele de contact sînt comunicate în limba de stat.
    15. Producătorii se asigură că echipamentul electric respectiv este însoţit de instrucţiuni şi informaţii în limba de stat privind modul de utilizare, securitatea consumatorilor şi altor utilizatori finali. Astfel de instrucțiuni și informațiile privind securitatea, precum și orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clar, ușor de înțeles și inteligibil.
    16. Producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață nu sînt conforme cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens Ministerul Economiei și Infrastructurii, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
    17. Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii, furnizează acestuia toate informațiile despre produs în limba de stat și documentația tehnică necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice cu prezenta Reglementare, pe suport de hîrtie sau în format electronic.
Producătorii trebuie să coopereze cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care aceștia le-au introdus pe piață.
Reprezentanții autorizați
    18. Reprezentantul autorizat este numit de către producător printr-un mandat scris.
    19. Obligațiile stabilite la pct.7 și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată la pct.8 și 9 nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.
    20. Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:
    a) să menţină declaraţia de conformitate şi documentaţia tehnică pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor electrice şi să le pună la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, la solicitarea acesteia;
    b) la cererea motivată a Ministerului Economiei și Infrastructurii, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice;
    c) să coopereze cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, la cererea acestuia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice acoperite de mandatul reprezentantului autorizat.
Obligațiile importatorilor
    21. Importatorii introduc pe piață numai echipamente electrice conforme сu cerințele esențiale de securitate.
    22. Înainte de introducerea unor echipamente electrice pe piață, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității a fost îndeplinită de către producător. Importatorii garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că echipamentele electrice poartă marcajul CE și sînt însoțite de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la pct.13 și 14.
    23. Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele electrice nu sînt conforme cu cerințele esențiale de securitate menționate la pct.4 și prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu introduce echipamentele electrice pe piață înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. În plus, atunci cînd echipamentele electrice prezintă un risc, importatorul informează producătorul și Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței în acest sens.
    24. Importatorii indică pe echipamentele electrice denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul electric respectiv. Datele de contact sînt indicate în limba de stat.
    25. Importatorii se asigură că echipamentul electric respectiv este însoţit de instrucţiuni şi informaţii în limba de stat privind modul de utilizare, securitatea consumatorilor şi altor utilizatori finali.
    26. Importatorii se asigură că, atît timp cît echipamentele electrice se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestora nu periclitează conformitatea lor cu cerințele esențiale de securitate menționate la pct.4 și stabilite în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    27. În cazul în care acest lucru este considerat adecvat în raport cu riscurile prezentate de echipamentele electrice, importatorii testează prin eșantionare echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor, monitorizează și țin un registru de reclamații ale echipamentelor electrice neconforme și rechemări ale unor echipamente electrice, precum și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.
    28. Importatorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață nu sînt conforme cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens Ministerul Economiei și Infrastructurii, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
    29. Importatorii păstrează o copie a declaraţiei de conformitate pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor electrice şi se asigură că documentația tehnică va fi pusă la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, la solicitarea acesteia.
    30. Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii, furnizează acestuia toate informațiile despre produs în limba de stat și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice, pe suport de hîrtie sau în format electronic. Importatorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care aceștia le-au introdus pe piață.
Obligațiile distribuitorilor
    31. În cazul în care pun la dispoziție echipamente electrice pe piață, distribuitorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele prezentei Reglementări tehnice.
    32. Înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamente electrice, distribuitorii verifică dacă echipamentele electrice poartă marcajul CE, dacă acestea sînt însoțite, pentru consumatori și alți utilizatori finali, de instrucțiunile și informațiile privind securitatea în limba de stat și de documentația tehnică necesară, precum și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la pct.13,14 și, respectiv, la pct.24.
    33. Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele electrice nu sînt conforme cu cerințele esențiale de securitate menționate la pct.4 și prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu pune la dispoziție echipamentele electrice pe piață înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. Atunci cînd echipamentele electrice prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.
    34. Distribuitorii se asigură că, atît timp cît echipamentele electrice se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestora nu periclitează conformitatea lor cu cerințele esențiale de securitate menționate la pct.4 și prevăzute în anexa nr.1.
    35. Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamente electrice pe care le-au pus la dispoziție pe piață nu sînt conforme cu prezenta Reglementare tehnică, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens Ministerul Economiei și Infrastructurii, oferind informații în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
    36. Distribuitorii, la cererea motivată a Ministerului Economiei și Infrastructurii, furnizează acestuia toate informațiile în limba de stat și documentația necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice. Distribuitorii cooperează cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, informînd, la cerere, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.
Situațiile în care obligațiile producătorilor
se aplică importatorilor și distribuitorilor
    37. Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei Reglementări tehnice și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul pct.7-17 atunci cînd introduce pe piață echipamente electrice sub denumirea sau marca sa sau modifică echipamente electrice deja introduse pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerințele prezentei Reglementări tehnice.
Identificarea agenților economici
    38. Agenții economici transmit, la cerere, către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței datele de identificare ale:
    a) oricărui agent economic care le-a furnizat echipamente electrice;
    b) oricărui agent economic căruia i-au furnizat echipamente electrice.
    39. Agenții economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la pct.38 pentru o perioadă de 10 ani după ce le-au fost furnizate echipamentele electrice și pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat echipamentele electrice.
IV. CONFORMITATEA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
Prezumția de conformitate
    40. Echipamentele electrice care sînt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe sînt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și care sînt adoptate ca standarde moldovene, se consideră a fi în conformitate cu cerințele esenţiale de securitate menționate la pct.4 și prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    41. În cazul în care standardele armonizate menționate la pct.40 nu au fost elaborate și publicate, trebuie luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în scopul punerii la dispoziție pe piață sau al liberei circulații menționate la pct.4 și în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică și, respectiv, la pct.5, Ministerul Economiei și Infrastructurii consideră ca fiind conforme cu cerințele esenţiale de securitate menționate la pct.4 și în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică echipamentele electrice care respectă dispozițiile privind securitatea din standardele internaționale stabilite de Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) în privința cărora a fost aplicată procedura de publicare și care trebuie adoptate ulterior ca naționale.
    42. Atunci cînd nu au fost elaborate și publicate standardele armonizate menționate la pct.40 și atunci cînd nu au fost publicate standardele internaționale menționate la pct.41, trebuie luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în scopul punerii la dispoziție pe piață sau al liberei circulații menționate la pct.5 și, respectiv, la pct. 4, Ministerul Economiei și Infrastructurii va considera că echipamentele electrice produse în conformitate cu dispozițiile de securitate ale standardelor în vigoare în statul european producător respectă cerințele esenţiale de securitate menţionate la pct.4 și prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    43. Lista standardelor moldovene armonizate (armonizate) se actualizează ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar decît o dată pe an, și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Declarația de conformitate
    44. Declarația de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate menționate la pct.4 și prevăzute în anexa nr.1 a fost demonstrată.
    45. Declarația de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică, conține elementele specificate în modulul A din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică și se actualizează constant. Declarația de conformitate pentru echipamentele electrice se prezintă în limba de stat.
    46. În cazul în care echipamentele electrice intră sub incidența mai multor Reglementări tehnice prin care se solicită o declarație de conformitate, se întocmește o singură declarație de conformitate în temeiul tuturor acestor reglementări tehnice. Declarația respectivă trebuie să conțină identificarea reglementărilor tehnice în cauză, inclusiv referințele de publicare ale acestora.
    47. Prin întocmirea declarației de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor electrice cu cerințele stabilite în prezenta Reglementare tehnică.
Aplicarea marcajului de conformitate
    48. Marcajul CE se aplică conform principiilor generale prevăzute de Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 cu privire la activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.
    [Pct.48 în redacția HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    49. Marcajul CE se aplică pe echipamentele electrice în mod vizibil, lizibil şi de neşters. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ținînd de natura echipamentelor electrice, marcajul se aplică pe ambalaj și pe documentele de însoțire.
    [Pct.49 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    50. Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentele electrice să fie introduse pe piață.
    501. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și ia măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.
     [Pct.501 introdus prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
V. SUPRAVEGHEREA PIEŢEI
Echipamentele electrice conforme care prezintă un risc
    51. În cazul în care Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței are suficiente motive să considere că un echipament electric care intră sub incidența prezentei Reglementări tehnice prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, aceasta efectuează o evaluare cu privire la echipamentul electric în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Agenții economici relevanți cooperează cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței în acest scop, dacă este necesar.
    52. În cazul în care, pe parcursul evaluării menţionate la pct.51, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței constată că echipamentele electrice nu sînt conforme cu cerințele stabilite de prezenta Reglementare tehnică, aceasta solicită fără întîrziere agentului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce echipamentele electrice în conformitate cu acele cerințe, pentru a interzice sau pentru a suspenda punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice sau pentru a retrage ori a rechema echipamentele electrice în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului implicat, în conformitate cu dispozițiile stabilite de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.
    53. În cazul în care Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței consideră că neconformitatea nu este limitată la teritoriul național, aceasta informează Ministerul Economiei și Infrastructurii cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-a solicitat să fie întreprinse de către agentul economic.
    54. Agentul economic se asigură că sînt luate toate măsurile corective adecvate pentru toate echipamentele electrice vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.
    55. În cazul în care agentul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în termenul menționat la pct.52, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței întreprinde toate acţiunile corespunzătoare pentru a interzice sau a suspenda punerea la dispoziție a echipamentelor electrice pe piața națională sau pentru a retrage ori a rechema echipamentele electrice de pe piață.
    56. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței informează Ministerul Economiei și Infrastructurii cu privire la măsurile respective.
    57. Ministerul Economiei și Infrastructurii, la propunerea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, informează Comisia Europeană cu privire la respectivele măsuri.
    58. Informațiile menționate la pct.55 și 56 includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica echipamentele electrice neconforme, originea echipamentelor electrice, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor luate, precum și argumentele prezentate de agentul economic relevant. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:
    a) nerespectarea de către echipamentele electrice a cerințelor esențiale de securitate menționate la pct.4 și prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică legate de sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor; sau
    b) existenţa unor deficiențe ale standardelor menționate la cap. IV, care conferă prezumția de conformitate.
    59. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței , în conformitate cu pct.51 și 52, a constatat că, deși un echipament electric este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, pentru animalele domestice sau pentru bunuri, agentului economic respectiv i se solicită să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că echipamentul electric în cauză, în momentul punerii la dispoziție pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage echipamentul electric de pe piață ori a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului.
    60. Agentul economic garantează că sînt luate măsuri corective pentru toate echipamentele electrice vizate, pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.
    61. Ministerul Economiei și Infrastructurii informează imediat Comisia Europeană cu privire la măsurile corective luate. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentul electric respectiv, originea și lanțul de furnizare aferent echipamentului electric, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.
Procedura de salvgardare
    62. În cazul în care, ca urmare a consultării cu părţile implicate, Ministerul Economiei și Infrastructurii informează Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței că masurile luate, specificate la pct.54-57, sînt justificate, Agenţia întreprinde masurile necesare impotriva agentului economic.
    63. În cazul în care se constată că măsurile luate nu sînt justificate, se informeaza în acest sens, prin intermediul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, precum şi producătorul respectiv sau reprezentantul autorizat al acestuia, iar Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței abrogă imediat măsurile de retragere, interzicere, rechemare sau suspendare.
Neconformitatea formală
    64. Fără a aduce atingere pct.51-58, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței solicită agentului economic vizat să elimine neconformitatea respectivă, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare:
    a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea prevederilor pct.49 și 50;
    b) marcajul CE nu a fost aplicat;
    c) declarația de conformitate nu a fost întocmită;
    d) declarația de conformitate nu a fost întocmită corect;
    e) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;
    f) informațiile menționate la pct.14 sau 24 lipsesc, sînt false ori incomplete;
    g) nu sînt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la pct.7-17 sau la pct.21-30.
    65. În cazul în care neconformitatea menționată la pct.64 se menține, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice ori pentru a se asigura că acestea sînt rechemate sau retrase de pe piață.

Anexa nr.1
la Reglementarea tehnica „Punerea
la dispoziție pe piață a echipamentelor
electrice destinate utilizării în cadrul
unor anumite limite de tensiune”

Elementele principale ale cerințelor esențiale de securitate
pentru echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul
unor anumite limite de tensiune
1. Condiții generale
    a) Caracteristicile esențiale, ale căror recunoaștere și respectare vor asigura securitatea utilizării echipamentelor electrice și în scopurile pentru care au fost create, sînt înscrise pe echipamentele electrice, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, pe documentele de însoțire;
    b) Echipamentele electrice, împreună cu părțile lor componente, sînt fabricate astfel încît să asigure că pot fi asamblate și conectate în securitate și în mod corespunzător;
    c) Echipamentele electrice sînt proiectate și fabricate astfel încît să se asigure protecția împotriva pericolelor prevăzute la pct. 2 și 3 din prezenta anexă, cu condiția ca echipamentul să fie folosit la aplicațiile pentru care a fost construit și să fie întreținut în mod corespunzător.
2. Protecția împotriva pericolelor care provin
de la echipamentele electrice

    Măsurile de ordin tehnic sînt stabilite în conformitate cu pct. 1 din prezenta anexă, pentru a se asigura că:
    a) persoanele și animalele domestice sînt protejate în mod corespunzător împotriva pericolului de vătămare corporală sau altor traume care pot fi cauzate de contactul direct sau indirect;
    b) nu se produc temperaturi, arcuri sau radiații care ar putea constitui un pericol;
    c) persoanele, animalele domestice și bunurile sînt protejate în mod corespunzător împotriva pericolelor de natură neelectrică produse de echipamentele electrice, cunoscute din experiență;
    d) izolația este adaptată condițiilor previzibile.
3. Protecția împotriva pericolelor care pot fi cauzate
de influențe externe asupra echipamentului electric

    Măsurile de ordin tehnic sînt stabilite în conformitate cu pct.1 din prezenta anexă, pentru a se asigura că echipamentele electrice:
    a) satisfac cerințele mecanice preconizate, astfel încît persoanele, animalele domestice și bunurile să nu fie puse în pericol;
    b) sînt rezistente la influențele nemecanice în condiții de mediu previzibile, astfel încît persoanele, animalele domestice și bunurile să nu fie puse în pericol;
    c) nu pun în pericol persoanele, animalele domestice și bunurile, în condiții previzibile de suprasarcină.

                Anexa nr.2
la Reglementarea tehnica „Punerea
la dispoziție pe piață a echipamentelor
electrice destinate utilizării în cadrul
unor anumite limite de tensiune”

MODULUL A
Controlul intern al producției
    1. Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct.2-4 din prezenta anexă, asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că echipamentele electrice în cauză respectă cerințele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
Documentația tehnică
    2. Producătorul întocmește documentația tehnică. Documentația permite evaluarea echipamentelor electrice din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea echipamentelor electrice. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:
    a) o descriere generală a echipamentelor electrice;
    b) desenele de proiectare și de fabricare, precum și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;
    c) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene, precum și scheme și a funcționării echipamentelor electrice;
    d) o listă a standardelor armonizate aplicate, integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau a standardelor internaționale sau naționale menționate în cap.IV, iar în cazurile în care respectivele standarde armonizate sau standarde internaționale ori naționale nu au fost aplicate, descrierile soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate ale prezentei Reglementări tehnice, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate sau al unor standarde internaționale menționate la cap.IV aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;
    e) rezultatele calculelor de proiectare realizate şi ale examinărilor efectuate;
    f) rapoartele de încercări emise de laboratoare de încercări acreditate.
Fabricația
    3. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor electrice fabricate cu documentația tehnică menționată la pct. 2 și cu cerințele prezentei Reglementări tehnice care se aplică acestora.
Marcajul CE și declarația de conformitate
    4. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare echipament electric în parte care îndeplinește cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.
    5. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru un model de produs și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului electric. Declarația de conformitate identifică echipamentul electric pentru care a fost întocmită.
    6. O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, la cerere.
Reprezentantul autorizat
    7. Obligațiile producătorului stabilite la pct. 4 din prezenta anexă pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213 ]


Anexa nr.3
la Reglementarea tehnica „Punerea
la dispoziție pe piață a echipamentelor
electrice destinate utilizării în cadrul
unor anumite limite de tensiune”

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE nr._____
    1. Modelul de produs/produsul (numărul produsului, al tipului, al lotului sau numărul de serie).
    2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat.
    3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.
    4. Obiectul declarației (identificarea echipamentului electric permițînd trasabilitatea; poate include, dacă este necesar, o imagine color, suficient de clară pentru identificarea echipamentului electric).
    5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu prevederile Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    6. Referințe la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea.
    7. Informații suplimentare:
    Semnat pentru și în numele___________________________
    (locul și data emiterii) _____________________________
    (numele, funcția) (semnătura) _______________________