OMFC186/2015
ID intern unic:  361827
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 186
din  04.11.2015
cu privire la modificarea Anexei nr.1
la Ordinul nr. 61 din 4 iunie 2012
Publicat : 13.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 306-310     art Nr : 2225     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    Întru executarea prevederilor art. 27 alin.(3) lit. a) din Legea nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.72-75, art.230), cu modificările şi completările ulterioare,
O R D O N:
    1. Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 61 din 4 iunie 2012 cu privire la aprobarea unor acte normative în domeniul activității de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 120-125, art. 697) se modifică după cum urmează:
    1) la rubrica 15, cuvintele „încheiate și” se exclud;
    2) rubrica 21 va avea următorul cuprins:
21.

Venitul din vînzări al perioadei de gestiune, total:

 
inclusiv din activitatea de audit, din care:
 

auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale,inclusiv al celor consolidate la:

 

a)     entități de interes public

 

b)    alte entități conform prevederilor legislației în vigoare

 
    2. Prezentul Ordin intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2016.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                    Anatol ARAPU

    Nr. 186. Chişinău, 4 noiembrie 2015.