OMFC190/2015
ID intern unic:  361873
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 190
din  09.11.2015
privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa
contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor),
orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Publicat : 20.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 311-316     art Nr : 2247     Data intrarii in vigoare : 20.11.2015
    În legătură cu necesitatea reflectării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni specifice contabilităţilor centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor,
ORDON:
    În Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010, se operează următoarele modificări și completări.
    1. În capitolul I „Organizarea evidenței contabile”,
    1.1. În punctul 5, după alineatul „3) specialiști” se introduce un alineat nou cu următorul conținut:
    „Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale, conform anexei nr. 9.”
    2. În capitolul III „Evidența operațiilor privind executarea planului de cheltuieli ale instituțiilor finanțate din bugetul satului (comunei), orașului”, secțiunea „Mijloace fixe”, punctul 80, alineatul șapte,
    2.1. După sintagma „cu excepția fondurilor de cărți” se introduce sintagma „uneltelor de producție, instrumentelor, mobilierului; plantațiilor multianuale; programelor și purtătorilor tehnici și a mijloacelor pentru montarea în scenă”.
    2.2. Sintagma „numărul de inventar 01630005 înseamnă subcontul 016, grupul 3 – inventar gospodăresc, numărul de ordine al obiectului 0005” se exclude.
    3. După anexa nr.8 se introduce anexa nr.9 cu următorul conținut:

    anexa nr.9

    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                          Anatol ARAPU

    Nr. 190. Chişinău, 9 noiembrie 2015.