OMFC191/2015
ID intern unic:  361874
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 191
din  09.11.2015
privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire
la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare,
aprobată prin
Ordinul ministrului finanţelor nr.93
din 19 iulie 2010
Publicat : 20.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 311-316     art Nr : 2248     Data intrarii in vigoare : 20.11.2015
    În legătură cu necesitatea reflectării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni specifice instituţiilor bugetare,
ORDON:
    În Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010, se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În compartimentul „Organizarea evidenței contabile”,
    1.1. În punctul 9, după alineatul „4) specialiști” se introduce un alineat nou cu următorul conținut:
    „Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale, conform anexei nr. 6.”
    2. În compartimentul „Evidența operațiilor privind executarea planurilor de cheltuieli”, capitolul I ”Mijloace fixe”, punctul 50, alineatul opt,
    2.1. După sintagma „cu excepția fondurilor de bibliotecă” se introduce sintagma „uneltelor de producție, instrumentelor, mobilierului; plantațiilor multianuale; programelor și purtătorilor tehnici și a mijloacelor pentru montarea în scenă”.
    2.2. Sintagma „numărul de inventar 01630005 înseamnă subcontul 016, grupul 3 – inventar gospodăresc, numărul de ordine al obiectului 0005” se exclude.
    3. După anexa nr.5 se introduce anexa nr.6 cu următorul conținut:

    anexa nr.6

    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                     Anatol ARAPU

    Nr. 191. Chişinău, 9 noiembrie 2015.