HCNPF60/8/2015
ID intern unic:  361887
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 60/8
din  13.11.2015
cu privire la eliberarea autorizației de
sistem multilateral de tranzacționare
Publicat : 20.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 311-316     art Nr : 2261
    În scopul menținerii stabilității și asigurării continuității și ordinii pe piața de capital, protejării drepturilor și intereselor investitorilor, în urma examinării cererii prezentate de Societatea pe acțiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 73, mun. Chişinău, IDNO 1003600004978), în temeiul art.1, art.8 lit.c), art.9 alin.(1) lit.d), art.22 alin. (3) și art.25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.73, art.74, art.140 alin.(1) și art.147 alin.(8) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), Regulamentului privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.56/11 din 14.11.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 1-10, art. 11),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
 HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă Regulile sistemului multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, aprobate de către Consiliul Societății pe acțiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” (proces-verbal nr.08/15 din 01.07.2015), cu modificările și completările ulterioare (proces-verbal nr.10/15 din 06.08.2015 și proces-verbal nr.11/15 din 10.09.2015) (se anexează).
    2. Se eliberează Societăţii pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” autorizație de sistem multilateral de tranzacționare pe termen nelimitat.
    3. Societatea pe acțiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” și societățile de investiții vor asigura îndeplinirea cerințelor privind accesul la distanță la tranzacţionarea instrumentelor financiare pe sistemul multilateral de tranzacționare la momentul atribuirii calității de membru.
    4. Societatea pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” va prezenta Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare opinia de audit a unei companii specializate în activitatea de audit şi/sau consulting în domeniul tehnologiilor informaţionale privind sistemul de tranzacționare utilizat de societate în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.
    5. Societatea pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”, în termen de 45 de zile din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va identifica emitenţii care corespund cerinţelor de admitere spre tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare în conformitate cu prevederile art.147 alin.(8) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” şi va solicita acordul acestora în acest sens.
    6. Emitenții specificați la pct.5 din prezenta hotărîre sunt obligați să informeze acționarii lor cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor.
    7. În caz dacă la data expirării termenului prevăzut la pct.5 emitenţii, care corespund cerinţelor de admitere spre tranzacţionare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare, nu prezintă un refuz în scris, valorile mobiliare ale acestora se consideră tacit admise spre tranzacţionare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare.
    8. Societatea pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la pct.5 din prezenta hotărîre, informează Comisia Națională a Pieței Financiare și publică pe pagina sa web date cu privire la emitenții admiși spre tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare.
    9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare.
    10. Prezenta hotărîre intră în vigoare conform art. 22
alin. (3) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” și se comunică Societății pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                   Iurie FILIP


    Nr. 60/8. Chişinău, 13 noiembrie 2015.

APROBAT:
Consiliul Bursei de Valori a Moldovei
(proces-verbal nr. 05/15 din 11 martie 2015,
proces-verbal nr. 08/15 din 1 iulie 2015)

MODIFICAT ŞI COMPLETAT
Consiliul Bursei de Valori a Moldovei
(proces-verbal nr.10/15 din 6 august 2015,
proces-verbal nr. 11/15 din 10 septembrie 2015)

REGULILE SISTEMULUI MULTILATERAL
DE TRANZACŢIONARE (M.T.F.)

al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem
Capitolul I
NOŢIUNI DE BAZĂ ŞI ABREVIERI
    În înţelesul prezentelor Reguli, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    Acces la M.T.F. – posibilitatea persoanei autorizate de a introduce cereri şi oferte sau de a raporta tranzacţii în M.T.F. prin intermediul unui terminal (PC). Accesul la M.T.F. poate fi direct şi la distanţă, în conformitate cu nomele stipulate de B.V.M.;
    Activitate de investiţii ce ţine de executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor (brokeraj) – activitate desfăşurată de societatea de investiţii, participant profesionist la piaţa de capital în calitate de mandatar sau de comisionar la efectuarea tranzacţiilor de vînzare/cumpărare a valorilor mobiliare, care activează în baza contractului de mandat sau de comision, precum şi în baza procurii pentru efectuarea tranzacţiilor menţionate, în cazul în care contractul nu stipulează împuternicirile mandatarului sau ale comisionarului;
    Activitate de investiţii privind tranzacţionarea în cont propriu a instrumentelor financiare (dealer) – activitate desfăşurată de societatea de investiţii, participant profesionist la piaţa de capital în vederea cumpărării valorilor mobiliare, în numele şi din cont propriu, pentru vînzarea lor ulterioară în scopul obţinerii unui profit;
    Activităţi frauduloase – se consideră că Membrii M.T.F. sînt angajaţi în activităţi frauduloase sau necinstite dacă folosesc semnătura clientului pe vreun document fără autorizaţia clientului, dacă falsifică notificările impuse de către B.V.M. sau C.N.P.F. sau dacă falsifică vreun document utilizat în activitatea lor;
    Administraţia (Conducerea) B.V.M. – este organul executiv al B.V.M., aşa cum este definit de art.37 din Statutul B.V.M.;
    Agent de Bursă – Angajat al unui Membru al M.T.F., atestat de B.V.M., pentru a-şi desfăşura activitatea pe pieţele reglementate şi/sau sistemul multilateral de tranzacţionare (M.T.F.) administrate de B.V.M., în numele Membrului M.T.F. respectiv;
    Agent de decontare – este participantul D.N.V.M. (depozitarul fondului de investiţii, banca-custode), care, în conformitate cu regulile D.N.V.M., efectuează decontarea tranzacţiei executate în cadrul M.T.F. de un alt participant al D.N.V.M. – Membru al M.T.F. în interesul clientului primului participant (fondului de investiţii sau altui investitor instituţional);
    Arbitrajul – se referă la o instanţă care se organizează şi funcţionează conform Regulamentului de procedură, aprobat de către Consiliul B.V.M., şi care este împuternicită să examineze diferendele dintre Membrii M.T.F./Agenţii de Bursă, dintre Agenţii de Bursă şi Membrii M.T.F., dintre clienţi şi Membrii M.T.F. şi/sau Agenţii de Bursă în vederea verificării realităţii presupuselor încălcări ale Regulilor M.T.F. şi să determine partea responsabilă de prejudiciile cauzate;
    B.V.M. sau Operator de sistem – se referă la Bursa de Valori a Moldovei – participant al pieţei de capital care, în temeiul licenţei de operator de piaţă şi autorizaţiei de Sistem Multilateral de Tranzacţionare (M.T.F.), eliberate de C.N.P.F., efectuează operaţiuni de creare, administrare şi exploatare a M.T.F. în conformitate cu prevederile Legii "privind piaţa de capital, nr. 171 din 11 iulie 2012 (în continuare – Legea privind piaţa de capital), actelor normative C.N.P.F. şi prezentelor Reguli;
    B.N.M. – denumirea prescurtată a Băncii Naţionale a Moldovei, băncii centrale a Republicii Moldova;
    Citaţionare – confruntarea de către M.T.F. a cererilor şi ofertelor, în urma căreia se identifică toate tranzacţiile posibile;
    Clearing – conversie într-o singură creanţă netă sau obligaţie netă a creanţelor şi a obligaţiilor rezultate din ordinele de transfer, pe care un participant sau mai mulţi participanţi le emit în beneficiul unui participant sau a mai mulţi participanţi sau le primesc de la unul ori mai mulţi participanţi, avînd ca rezultat faptul că numai o singură creanţă netă poate fi exigibilă şi numai o singură obligaţie netă este datorată;
    Client – orice persoană fizică sau juridică căreia o societate de investiţii îi prestează servicii de investiţii şi/sau servicii auxiliare;
    C.N.P.F. – denumirea prescurtată a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, autoritate publică autonomă, cu personalitate juridică şi responsabilă faţă de Parlament, care reglementează şi supraveghează activitatea pe piaţa de capital.
    Comisia Disciplinară – este un organ colegial intern al B.V.M. autorizat să examineze cazurile de încălcare a Regulilor şi normelor stabilite de operatorul de sistem şi/sau C.N.P.F. şi care exercită împuterniciri, atribuite de către Consiliul Societăţii, prin aprobarea Regulamentului de procedură al Comisiei disciplinare în vederea aplicării sancţiunilor disciplinare;
    Contracte la termen – se referă la contractele futures, de option sau alte derivate, care reprezintă un tip de contracte standardizate după cantitate şi preţ şi care presupun efectuarea /acceptarea livrării valorilor la o dată fixată în viitor;
    Cotaţie fermă – se referă la tranzacţionarea frecventă a valorilor mobiliare pe piaţa interactivă a M.T.F., în urma cărora s-a stabilizat ori s-au evidenţiat tendinţe de stabilizare a unui preţ de piaţă;
    Cursul valorilor mobiliare – preţul de piaţă al valorilor mobiliare în raport cu valoarea lor nominală;
    Decontarea – operaţiunea prin care sînt stinse irevocabil obligaţiile legate de transferuri de mijloace şi instrumente financiare între participanţii la sistemul de clearing şi decontare la o dată prestabilită;
    Departament specializat al B.V.M. – se referă la o structură organizatorică separată a operatorului de sistem, care exercită activităţi şi poartă responsabilităţi raportate la un anumit domeniu de activitate a acestuia, conform atribuţiilor stabilite în Procedura privind organizarea şi funcţionarea SA ”Bursa de Valori a Moldovei”;
    Depozitar central – persoană juridică, deţinătoare de licenţă eliberată de C.N.P.F. în conformitate cu legislaţia privind piaţa de capital sau autorizată în condiţiile legislaţiei în vigoare, care efectuează operaţiuni de depozitare, de clearing şi de decontare a instrumentelor financiare, ţinere a registrului deţinătorilor de instrumente financiare şi alte activităţi conexe prevăzute de legislaţia privind piaţa de capital şi actele C.N.P.F.;
    D.N.V.M. – se referă la Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei – participant al pieţei de capital, care, în temeiul licenţei de depozitar central, eliberate de C.N.P.F., efectuează operaţiuni de depozitare, de clearing, şi de decontare a instrumentelor financiare, ţinere a registrului deţinătorilor de instrumente financiare şi alte activităţi conexe prevăzute de legislaţia privind piaţa de capital şi actele C.N.P.F.;
    Informaţie privilegiată – este considerată acea informaţie de natură precisă care nu a fost dezvăluită public, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unu sau mai multe instrumente financiare şi care dacă ar fi dezvăluită public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţurilor acelor instrumente financiare sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;
    Market maker (formator de piaţă) – persoană prezentă în mod continuu pe piaţa de capital, care cumpără şi vinde instrumente financiare în cont propriu, la preţuri stabilite de ea;
    Membru al Sistemului Multilateral de Tranzacţionare sau Membru al M.T.F.– este persoana juridică, autorizată de C.N.P.F. pentru a desfăşura activitate de societate de investiţii, care corespunde cerinţelor de calificare stabilite la art. 7 al prezentelor Reguli;
    Număr arbitrar – este numărul atribuit ordinului de tranzacţionare de către M.T.F.;
    Preţ de piaţă – preţul la care se încheie tranzacţiile respectivelor valori mobiliare pe piaţa interactivă a M.T.F. în cadrul unei şedinţe de tranzacţionare;
    Preţ de referinţă – media, ponderată cu volumul, preţurilor tranzacţiilor efectuate în cursul unei şedinţe de tranzacţionare. Preţul mediu ponderat poate fi calculat de asemenea pentru orice perioadă de referinţă;
    Preţ-limită – preţul minimal, mai jos de care vînzătorul nu doreşte să vîndă, şi preţul maximal, mai mare de care cumpărătorul nu doreşte să cumpere;
    Procedură de cumpărare specială (buy-in special) – este operaţiunea care constă în introducerea de către B.V.M., în ziua următoare zilei de decontare, a ordinelor de cumpărare în cont propriu a valorilor mobiliare, implicate într-o vînzare neasigurată cu valori mobiliare suficiente;
    Procedură de vînzare specială (sale-in special) – este operaţiunea care constă în introducerea de către B.V.M., în ziua următoare zilei de decontare, a ordinelor de vînzare în cont propriu a valorilor mobiliare, implicate într-o cumpărare neachitată cu mijloace băneşti;
    Recipisă depozitară moldovenească (RDM) – valoare mobiliară emisă în baza unei acţiuni sau obligaţiuni emise de un emitent străin, care conferă dreptul de a primi dividende şi orice alte plăţi achitate de emitentul străin în privinţa acestor acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte drepturi conexe;
    Registrul Membrilor Sistemului Multilateral de Tranzacţionare (Registrul Membrilor M.T.F.) – constituie documentul de evidenţă a Membrilor M.T.F., avînd efect constitutiv de drepturi prin înscrierea Membrului M.T.F. în acest Registru şi de încetare a drepturilor din data radierii lui din Registru, ţinut de Departamentul specializat al B.V.M;
    Regulile D.N.V.M./Depozitarului central – Regulile ce reglementează activitatea D.N.V.M./Depozitarului central, elaborate şi aprobate în conformitate cu legislaţia privind piaţa de capital şi/sau actele C.N.P.F. şi/sau altor organe de resort;
    Simbolizarea T – reprezintă data executării tranzacţiei de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare pe M.T.F.;
    Simbolizarea T+… – reprezintă data corespunzătoare numărului de zile lucrătoare de la data executării tranzacţiei pe M.T.F.;
    Sistem multilateral de tranzacţionare (în continuare – M.T.F.) – sistem multilateral, exploatat de B.V.M., care asigură confruntarea, în conformitate cu propriile norme nediscreţionare, a unor ordine multiple de vînzare-cumpărare a instrumentelor financiare primite de la persoane terţe. M.T.F. poate fi accesat de la terminalele (PC) din incinta B.V.M. sau la distanţă, în afara B.V.M.;
    Sistemul de clearing-decontare – reprezintă programul (software) administrat de D.N.V.M./depozitarul central destinat pentru identificarea drepturilor şi obligaţiilor rezultate din tranzacţiile încheiate pe M.T.F. şi acoperirea poziţiilor financiare rezultate din aceste tranzacţii;
    Societate de investiţii – persoană juridică a cărei activitate constă în furnizarea de servicii de investiţii şi/sau în desfăşurarea de activităţi de investiţii cu titlu profesional;
    Tranzacţie de tip "REPO" – tip de tranzacţie bursieră de cumpărare-vînzare a valorilor mobiliare cu condiţii speciale, stipulate în contractul respectiv. Aceste condiţii ţin de efectuarea a două tranzacţii consecvente: vînzarea valorilor mobiliare pe un termen limitat, la un preţ iniţial fixat şi răscumpărarea obligatorie a valorilor mobiliare de către vînzătorul iniţial la expirarea acestui termen, la un alt preţ.
Capitolul II
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Baza legislativă şi obiectivele activităţii
    1.1. Regulile Sistemului Multilateral de Tranzacţionare (în continuare - Regulile M.T.F.) sînt elaborate şi adoptate în conformitate cu Legea privind piaţa de capital, Statutul B.V.M., precum şi în conformitate cu alte acte normative ce reglementează activitatea pe piaţa de capital.
    1.2. Regulile M.T.F. determină şi promovează principii de desfăşurare a activităţii B.V.M. în scopul realizării unei pieţe organizate pentru negocierea valorilor mobiliare şi asigurării publicului, prin activitatea intermediarilor autorizaţi, a unor sisteme, mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuarea continuă, ordonată şi echitabilă a tranzacţiilor cu valori mobiliare.
    1.3. Regulile M.T.F. vor asigura:
    a) crearea infrastructurii asigurînd efectuarea tranzacţiilor cu valorile mobiliare de către participanţii la negocieri în condiţii egale pe M.T.F.;
    b) accesul imparţial al Membrilor M.T.F. la sistemul de tranzacţionare;
    c) garantarea posibilităţii de a obţine prin procedurile operatorului de sistem (B.V.M.) a celui mai bun preţ la momentul respectiv;
    d) acordarea unei informaţii suficiente privind ordinele date şi tranzacţiile încheiate;
    e) respectarea cerinţelor Statutului B.V.M., ale prezentelor Reguli, altor reglementări bursiere de către Membrii M.T.F. şi emitenţii ale căror instrumente financiare sînt admise spre tranzacţionare în cadrul M.T.F.;
    f) respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare referitor la prevenirea şi depistarea abuzurilor pe piaţa de capital, prevenirea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism.
    1.4. B.V.M. îşi desfăşoară activitatea în temeiul licenţei de operator de piaţă şi autorizaţiei de M.T.F., eliberate de C.N.P.F. Fiecare sistem multilateral de tranzacţionare creat, administrat şi exploatat de B.V.M. trebuie să fie autorizat de către C.N.P.F.
    Articolul 2. Adoptarea de reguli şi norme. Competenţe
    2.1. Prezentele Regulile se aprobă/modifică/completează de către Consiliul B.V.M. Regulile, precum şi orice modificări şi completări la acestea trebuie să fie acceptate de către C.N.P.F.
    2.2. Conducerea B.V.M. este competentă să explice prezentele Regulile şi este abilitată să elaboreze, iar după adoptarea de către Consiliul B.V.M., şi să publice proceduri, instrucţiuni şi norme proprii privind aplicarea lor. Aceste proceduri, instrucţiuni şi interpretări vor avea acelaşi efect şi autoritate ca şi Regulile M.T.F.
    2.3. Operatorul de sistem (B.V.M.) este competent să adopte norme şi regulamente aplicabile Membrilor M.T.F. şi Agenţilor de Bursă, stabilind clasificări şi standarde în ceea ce priveşte pregătirea profesională, experienţa, competenţa şi alte asemenea calificări pe care le găseşte necesare, în funcţie de necesităţi şi cu aprobarea C.N.P.F.. De asemenea, B.V.M. are autoritatea de a adopta norme şi regulamente stabilind faţă de Membri standarde de responsabilitate financiară şi de dotare în vederea operării.
    Articolul 3. Domeniul de aplicare
    3.1. Regulile M.T.F. se aplică:
    a) tuturor persoanelor juridice, admise ca Membri ai M.T.F., cît şi persoanelor fizice înregistrate ca Agenţi de Bursă;
    b) tuturor angajaţilor B.V.M. care realizează obiectivul de activitate a ei;
    c) tuturor participanţilor pieţei de capital, implicaţi la procesarea şi finalizarea tranzacţiilor bursiere (depozitare centrale, societăţi de registru şi altele), în partea ce reglementează interacţiunea respectivă;
    d) tuturor emitenţilor, în partea ce reglementează circulaţia în cadrul M.T.F. a valorilor mobiliare emise de către ei.
    3.2. Regulile M.T.F. nu se aplică persoanelor fizice sau juridice, care au doar un interes de a investi în societatea Membrului M.T.F. şi nu sînt implicate în operaţiunile zilnice, în administrarea sau managementul operaţiunilor cu valori mobiliare ale Membrului M.T.F.
    3.3. În cazul în care calitatea unuia dintre Membri ai M.T.F. a încetat sau autorizaţia unui Agent de Bursă a fost anulată sau a expirat, acesta nu va mai beneficia de drepturile şi privilegiile acordate de prezentele Reguli, începînd cu data efectivă a retragerii calităţii, respectiv a anulării autorizaţiei.
    3.4. Un Membru al M.T.F. cu calitatea de Membru suspendată sau un Agent de Bursă cu autorizaţia suspendată nu are dreptul de a beneficia de drepturile şi privilegiile acordate de prezentele Reguli pe toată durata suspendării activităţii. Cu toate acestea, pe întreaga perioadă a suspendării activităţii, Membru al M.T.F. sau Agentul de Bursă respectiv se află încă sub jurisdicţia B.V.M. şi trebuie să respecte Regulile M.T.F.
Capitolul III
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
OPERATORULUI DE SISTEM
    Articolul 4. Organele de conducere ale operatorului de sistem
    4.1. B.V.M., fiind concomitent operator de piaţă şi operator de sistem, are aceleaşi organe de conducere.
    4.2. Prevederile Regulilor pieţei reglementate S.A. “Bursa de Valori a Moldovei” se aplică şi organelor de conducere ale operatorului de sistem M.T.F.
    Articolul 5. Structura organizatorică a operatorului de sistem
    5.1. În vederea realizării obiectivelor de activitate, prevăzute în art. 1, operatorul de sistem organizează direcţia sa executivă în departamente şi servicii specializate în conformitate cu Procedura privind organizarea şi funcţionarea SA ”Bursa de Valori a Moldovei” aprobată de Consiliul Societăţii.
    5.2. Prevederile pct. 5.2 – 5.3. ale Regulilor pieţei reglementate se aplică corespunzător operatorului de sistem.
Capitolul IV
MEMBRII SISTEMULUI MULTILATERAL
DE TRANZACŢIONARE (M.T.F.)
    Articolul 6. Consideraţii generale
    6.1. Membri ai M.T.F. pot fi persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) deţin licenţa C.N.P.F. de societate de investiţii, categoria A/B/C şi desfăşoară cel puţin activităţi cu privire la executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor;
    b) au trecut la B.V.M. procedura de determinare a corespunderii lor cerinţelor de calificare, stabilite la art.7 al prezentelor Reguli.
    6.2. Persoanele care corespund cerinţelor de calificare şi care se obligă să respecte Statutul Societăţii şi prezentele Reguli nu pot fi refuzate de a li se acorda calitatea de Membru al M.T.F.
    6.3. Membrii M.T.F. se bucură de drepturi egale şi au aceleaşi obligaţii, indiferent de momentul obţinerii calităţii de Membru al M.T.F. şi de numărul de acţiuni deţinute.
    6.4. Decizia referitor la admiterea în şi excluderea din Membri se ia de către Consiliul Societăţii. Deciziile respective se iau printr-o majoritate simplă de voturi.
    6.5. Consiliul Societăţii are dreptul să transmită integral sau parţial împuternicirile menţionate la pct.6.4. Preşedintelui B.V.M.
    6.6. Decizia de suspendare a statutului de Membru al M.T.F. se ia de către Preşedintele B.V.M.
    Articolul 7. Cerinţe de calificare faţă de Membrii M.T.F.
    7.1. La data depunerii cererii de admitere în componenţa Membrilor M.T.F., solicitantul trebuie să corespundă, fără a se limita, următoarelor cerinţe de calificare:
    a) să posede licenţă corespunzătoare valabilă, eliberată de C.N.P.F.;
    b) să se conformeze cerinţelor privind capitalul propriu minim şi fondul de compensare a investitorilor, corespunzător normelor impuse de către C.N.P.F.;
    c) să dispună de active financiare disponibile pentru a achita taxele şi cotizaţiile curente stabilite de operatorul de sistem;
    d) să dispună de un birou dotat cu mijloace de operare tehnică şi comunicaţie în vederea recepţionării documentelor necesare desfăşurării activităţii în relaţiile cu operatorul de sistem şi care va pune la dispoziţia acestuia informaţiile solicitate de către acesta şi să aibă îndeplinite cerinţele pentru accesarea la distanţă a sistemului de tranzacţionare;
    e) membrii conducerii şi colaboratorii autorizaţi vor avea studii superioare şi/sau practică profesională în domeniile: economic, financiar - bancar, pieţei de capital sau în cel al administrării activelor (administrare fiduciară) şi vor avea o bună reputaţie pentru a asigura o administrare şi activitate stabilă şi prudentă a societăţii de investiţii;
    f) persoanele care administrează societatea de investiţii vor corespunde art.39 alin. (1) al Legii privind piaţa de capital;
    g) cel puţin doi angajaţi ai solicitantului vor fi certificaţi de către C.N.P.F.;
    h) să dispună de un cont deschis la o bancă comercială licenţiată de B.N.M.;
    i) să nu aibă în componenţa colaboratorilor săi persoane care au fost condamnate printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiuni în legătură cu activitatea desfăşurată sau pentru fapte de corupţie, de spălare de bani, pentru infracţiuni contra patrimoniului, pentru abuz, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sînt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a societăţii de investiţii;
    j) să prezinte, la solicitare, informaţii şi alte documente confirmative privind executarea cerinţelor de calificare specificate la literele a)-i) .
    7.2. Solicitantul de a obţine calitatea de Membru al M.T.F. se va angaja să respecte Statutul, Regulile M.T.F., procedurile şi orice alte reglementări emise de către operatorul de sistem şi C.N.P.F., precum şi să desfăşoare o activitate în cadrul ei în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 8. Obţinerea calităţii de membru
    8.1. Solicitanţii de a obţine calitatea de Membru al M.T.F. vor prezenta spre examinare Conducerii operatorului de sistem următoarele documente şi informaţii referitoare la constituirea, organizarea şi începerea activităţii în cadrul operatorului de sistem:
    a) cererea-tip, conform anexei nr. 1 la prezentele Reguli, pentru a fi admis în Membru al M.T.F., adresată Preşedintelui Consiliului B.V.M.;
    b) Contractul de constituire, Statutul, Certificatul de înregistrare a persoanei juridice şi toate modificările ulterioare la Statut (copii autentificate notarial);
    c) copia licenţei pentru activitate de societate de investiţii, acordată de C.N.P.F. şi autentificată notarial;
    d) bilanţul contabil şi situaţiile financiare aferente pentru anul anterior de activitate, certificate de un auditor independent, precum şi ultimele situaţii financiare trimestriale pentru anul curent, aprobate de comisia de cenzori;
    e) angajamentul de a respecta prevederile Statutului şi a prezentelor Reguli, precum şi a celor ce vor fi adoptate ulterior;
    f) angajamentul de a plăti la timp cotizaţiile, taxele şi alte contribuţii fixate de operatorul de sistem;
    g) dovadă a faptului că solicitantul are deschis un cont de decontare într-o bancă comercială licenţiată de B.N.M., precum şi declaraţia privind prezentarea imediată şi necondiţionată la solicitarea operatorului de sistem a confirmării asigurării mijloacelor băneşti pentru ordinele la cumpărare introduse în M.T.F.;
    h) copia certificatelor de calificare a tuturor persoanelor (cel puţin două) autorizate de C.N.P.F.;
    i) specimenele de semnături pentru toate persoanele împuternicite şi de legătură cu operatorul de sistem;
    j) informaţii privind existenţa biroului de legătură şi capacitatea de operare a solicitantului, inclusiv confirmarea îndeplinirii cerinţelor pentru accesarea la distanţă a sistemului de tranzacţionare;
    k) confirmarea precum că documentele şi informaţia prezentată atît la depunerea cererii, cît şi cele ce vor fi prezentate ulterior corespund realităţii şi nu conţin declaraţii false sau eronate, falsificări sau ascunderea căreiva informaţii semnificative.
    8.2. Pentru fiecare din persoanele fizice autorizate de C.N.P.F. şi/sau operatorul de sistem, care vor fi încadrate în activitatea operaţională a operatorului de sistem, solicitanţii vor trebui de asemenea să prezinte următoarele date şi informaţii în vederea înregistrării acestora ca Agenţi de Bursă:
    a) cererea de înregistrare ca Agent de Bursă, semnată de persoana în cauză;
    b) procura, eliberată specialistului de către candidatul în Membru al M.T.F., pentru a efectua operaţiuni cu valori mobiliare în cadrul operatorului de sistem;
    c) copia documentului privind studiile specialistului;
    d) copia sau extrasul carnetului de muncă, autentificat de către Membru al M.T.F.;
    e) dovadă că a urmat cursuri şi/sau a promovat testele şi examenul profesional pentru a fi autorizat de operatorul de sistem;
    f) un angajament de a se conforma tuturor prevederilor Statutului, Regulilor M.T.F. şi procedurilor operatorului de sistem şi C.N.P.F.;
    g) un angajament de a plăti taxa fixată pentru înregistrarea lui ca Agent de Bursă;
    h) două fotografii de mărimea 3x4 cm, color.
    8.3. Agentul de Bursă poate reprezenta la operatorul de sistem numai un singur Membru al M.T.F. şi este în drept să desfăşoare activităţi remunerate, altele decît cele pe care le desfăşoară în cadrul societăţii Membrului M.T.F., doar în urma acordului dat de către conducerea Membrului M.T.F., cu informarea ulterioară a operatorului de sistem.
    8.4. Conducerea operatorului de sistem, în baza informaţiei şi documentelor specificate la art.8.1. şi 8.2. va examina şi perfecta concluzia cu privire la corespunderea sau necorespunderea solicitantului cerinţelor de calificare, pe care o va prezenta spre aprobare la cea mai apropiată şedinţă a Consiliului operatorului de sistem.
    8.5. Decizia de respingere a cererii solicitantului trebuie să fie motivată.
    8.6. Decizia de admitere intră în vigoare şi respectiv calitatea de Membru al M.T.F. este obţinută la data adoptării deciziei de către Consiliul B.V.M.
    8.7. În baza Deciziei Consiliului Departamentul specializat al operatorului de sistem va opera includerea Membrului M.T.F. în Registrul Membrilor M.T.F. şi va elibera acestuia Certificatul de Membru al M.T.F., întocmit după modelul stabilit.
    8.8. Membrii pieţei reglementate au acces pe M.T.F. în baza unei cereri de acces la sistemul M.T.F., adresată Președintelui Consiliului B.V.M., conform anexei nr. 2 la prezentele Reguli, cu respectarea normelor, stabilite în art. 8.3., 8.5-8.7. ale prezentelor Reguli.
    8.9. Pînă la înscrierea Membrului în Registrul Membrilor M.T.F., acesta este obligat să achite toate cotizaţiile şi taxele fixate pentru admiterea în rîndurile Membrilor M.T.F. şi înregistrării Agenţilor la Bursă. În caz contrar, faţă de Membru al M.T.F. se va aplica o penalitate în mărime de 0,1% de la suma îndatorată, pentru fiecare zi restantă.
    Articolul 9. Suspendarea calităţii de Membru al M.T.F. sau de Agent de Bursă
    9.1. Operatorul de sistem are dreptul să suspendeze temporar statutul de Membru al M.T.F./Agent de Bursă în cazul în care:
    1. a fost suspendată licenţa/certificatul de calificare a Membrului M.T.F./Agentului de Bursă, eliberată de către C.N.P.F.;
    2. operatorul de sistem a primit solicitare în acest sens din partea C.N.P.F. în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    3. D.N.V.M./Depozitarul central a luat decizia referitor la suspendarea calităţii de participant a Membrului la D.N.V.M./Depozitarul central;
    4. Membrul M.T.F./Agentul de Bursă au încălcat dispoziţiile Statutului operatorului de sistem, ale prezentelor Reguli, ale altor reglementări bursiere, astfel precum:
    a) neconformarea vreuneia din cerinţele de calificare şi de menţinere a calităţii de Membru al M.T.F.;
    b) neplata cotizaţiei aferente calităţii de Membru al M.T.F., taxelor şi altor contribuţii fixate de către organele abilitate ale operatorului de sistem;
    c) lipsa biroului de legătură sau nerecepţionarea persoanei de legătură pe parcursul a mai mult de 3 zile consecutiv;
    d) număr insuficient de personal calificat;
    e) prezentarea documentelor şi informaţiilor necesare obţinerii calităţii de Membru al M.T.F. şi reactualizării Registrului Membrilor M.T.F. în alte condiţii decît cele prevăzute la art.8.1.;
    f) ignorarea prezentării demersurilor de informare a operatorului de sistem, inclusiv a celor necesare pentru reactualizarea Registrului Membrilor M.T.F. şi/sau a informaţiilor solicitate de operatorul de sistem;
    g) folosirea materialelor publicitare interzise de către operatorul de sistem sau nerespectarea normelor publicitare;
    h) executarea ordinelor clienţilor în alte condiţii decît cele prevăzute de prezentele Reguli;
    i) executarea prioritară a ordinelor proprii ale Membrilor M.T.F. faţă de ordinele clienţilor;
    j) accesarea M.T.F. de către angajaţii Membrilor M.T.F., precum şi întocmirea, transmiterea şi introducerea ordinelor de tranzacţionare în alte condiţii decît cele prevăzute de prezentele Reguli;
    k) efectuarea de operaţiuni, care afectează în mod artificial preţul de piaţă;
    l) efectuarea oricărei fapte care are un impact negativ asupra evoluţiei preţului de piaţă al valorilor mobiliare admise spre tranzacţionare în cadrul M.T.F., care prejudiciază în orice mod poziţia operatorului de sistem;
    m) transmiterea ordinelor de plată către B.V.M. sau efectuarea decontărilor în alte condiţii decît cele prevăzute de prezentele Reguli;
    n) nealimentarea conturilor de decontare cu un disponibil suficient pentru stingerea obligaţiunilor rezultate în urma tranzacţiilor bursiere;
    o) Membru al M.T.F. a divulgat informaţia confidenţială/privilegiată pe care o deţine cu asemenea titlu în procesul desfăşurării activităţii de intermediere în numele clienţilor săi;
    p) alte încălcări grave ale Statutului, prezentelor Reguli şi ale altor norme stabilite de Operatorul de sistem şi C.N.P.F.
    9.2. Durata suspendării calităţii de Membru al M.T.F./Agent de Bursă va fi indicată în decizia Preşedintelui operatorului de sistem (B.V.M.) şi la stabilirea ei se va ţine seama de circumstanţele reale ale săvîrşirii faptei, conduita făptuitorului şi gradul aferent de responsabilitate, atribuit în conformitate cu clasificările enumerate în procedura specifică de aplicare a penalităţilor.
    9.3. Pentru o încălcare cu un grad mai redus de responsabilitate, durata suspendării nu va depăşi termenul de o lună. Pentru o încălcare cu un grad mai ridicat de responsabilitate, durata maximă de suspendare va fi de 3 luni.
    9.4. În situaţia în care persoana suspendată pentru o încălcare cu un grad mai redus de responsabilitate nu-şi onorează obligaţiile în termenele stabilite, Preşedintele operatorului de sistem (B.V.M.) este în drept să mărească durata suspendării pînă la 3 luni.
    9.5. Dacă, pe tot termenul suspendării, Membru al M.T.F. nu reuşeşte să corecteze situaţia, Conducerea operatorului de sistem va prezenta dosarul Membrului M.T.F. spre examinare la Consiliul operatorului de sistem.
    9.6. Orice decizie de suspendare a calităţii de Membru al M.T.F./Agentul de Bursă poate fi aplicată cumulativ cu sancţiunile pecuniare faţă de Membru al M.T.F., în măsura în care se întrunesc condiţiile specifice aplicării lor şi conform procedurii respective de aplicare a penalităţilor.
    9.7. Membru al M.T.F. sau Agentul de Bursă, în cazul cînd sînt la prima sancţiune administrativă de suspendare şi au înlăturat iregularităţile pentru care au fost sancţionate, pot solicita Preşedintelui operatorului de sistem reanalizarea conduitei lor şi înlăturarea suspendării aplicate.
    9.8. Contestarea deciziei de suspendare se face la Consiliul operatorului de sistem sau C.N.P.F. în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării. Înaintarea unei cereri de contestare a deciziei nu suspendă acţiunea şi executarea acesteia.
    Articolul 10. Cazuri de retragere a calităţii de Membru al M.T.F.
    10.1. Calitatea de Membru al M.T.F. încetează, producînd efecte la data primirii deciziilor de către organele abilitate referitoare la:
    a) satisfacerea cererii privind retragerea benevolă a Membrului M.T.F.;
    b) retragerea licenţei de societate de investiţii de către C.N.P.F.;
    c) retragerea calităţii de Membru al M.T.F., în cazul necorespunderii cerinţelor de calificare sau admiterii de încălcări grave ale prezentelor Reguli;
    d) solicitarea C.N.P.F. în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    e) lichidarea B.V.M.
    10.2. Încetarea calităţii de Membru al M.T.F. este condiţionată de lichidarea tuturor îndatoririlor faţă de operatorul de sistem.
    10.3. Operarea retragerii calităţii de Membru al M.T.F. se va efectua de către Departamentul specializat al operatorului de sistem prin radierea acestuia din Registrul Membrilor M.T.F. şi înştiinţarea atît al Membrului M.T.F. exclus, cît şi a celorlalţi Membri ai M.T.F., C.N.P.F. despre efectul produs.
    Articolul 11. Retragerea benevolă a Membrilor M.T.F.
    11.1. În vederea ieşirii benevole din Membri ai M.T.F., acesta va înainta o cerere de retragere, în care se vor menţiona motivele retragerii şi care va fi însoţită de ultimele situaţii financiare.
    11.2. Din documentele prezentate la p.11.1. va rezulta că Membru al M.T.F. are active lichide suficiente pentru acoperirea datoriilor sale, rezultate în urma desfăşurării activităţii pe M.T.F.
    11.3. Membru al M.T.F. ce doreşte retragerea va depune şi un raport al unui audit independent sau al comisiei de cenzori, din care să reiasă că conturile de numerar şi de valori mobiliare ale clienţilor acestuia sînt ţinute în bune condiţii.
    11.4. Imediat după primirea cererii de retragere, operatorul de sistem va informa despre respectiva cerere pe toţi Membrii M.T.F., precum şi C.N.P.F.
    11.5. Membrii M.T.F. şi C.N.P.F. îşi pot exprima punctul de vedere cu privire la respectiva cerere în termen de 15 zile de la data informării de către operatorul de sistem.
    11.6. Cererea de retragere va fi supusă spre aprobare Consiliului B.V.M. (sau Preşedintelui B.V.M. în cazul delegării împuternicirii respective).
    11.7. Membrii M.T.F., care doresc retragerea, vor plăti cotizaţia aferentă anului de activitate, precum şi toate celelalte obligaţiuni băneşti pe care le au faţă de operatorul de sistem şi Membrii M.T.F.
    11.8. Retragerea benevolă a calităţii de Membru al M.T.F. este finalizată dacă sînt îndeplinite prevederile p.11.2. şi p.11.7.
    Articolul 12. Retragerea calităţii de Membru al M.T.F.
    12.1. Consiliul operatorului de sistem este în drept să primească decizii referitoare la retragerea calităţii de Membru al M.T.F. în cazul în care:
    a) Membrului M.T.F. i s-a retras licenţa de către C.N.P.F.;
    b) în adresa operatorului de sistem a parvenit solicitarea C.N.P.F. prin care se cere retragerea calităţii de Membru al M.T.F.;
    c) s-a produs situaţia prevăzută la art.9.5.;
    d) Membru al M.T.F. a săvîrşit o faptă ilicită, prevăzută la art. 9.1.4., cu un grad superior de responsabilitate;
    e) Membru al M.T.F. a săvîrşit concomitent cîteva sau a admis repetat aceeaşi sau o altă faptă ilicită prevăzută la art. 9.1.4.;
    f) Membru al M.T.F. a falimentat, se reorganizează sau se dizolvă.
    12.2. Societăţile de investiţii cărora li s-a retras calitatea de Membru al M.T.F. sînt obligate să-şi onoreze toate restanţele băneşti pe care le au faţă de operatorul de sistem, inclusiv cotizaţia aferentă anului de activitate.
    12.3. Societatea de investiţii exclusă este în drept să contesteze decizia de retragere a calităţii de Membru al M.T.F. la C.N.P.F. în termen de cel mult 15 zile de la data adoptării ei. Înaintarea unei cereri de contestare a deciziei nu suspendă acţiunea şi executarea acesteia.
    12.4. Retragerea de către C.N.P.F. a licenţei de societate de investiţii a Membrului M.T.F. sau retragearea calităţii de Membru al M.T.F. urmare a solicitării C.N.P.F. determină încetarea incontestabilă a calităţii lui de Membru al M.T.F.
    12.5. Persoanele excluse din Membrii M.T.F. sînt în drept să înainteze o cerere de admitere doar la expirarea a doi ani de la retragerea calităţii de Membru al M.T.F.
    Articolul 13. Consideraţii generale referitor la conduita/normele profesionale ale Membrilor M.T.F. în afaceri
    13.1. În afacerile cu instrumentele financiare comportamentul fiecărui Membru al M.T.F. sau Agent de Bursă se va conforma unor înalte standarde de conduită comercială onestă şi unor principii de tranzacţionare echitabile şi juste.
    13.2. În desfăşurarea activităţii lor Membrii M.T.F. vor respecta strict principiile referitoare la: corectitudine, respectarea reglementărilor specifice pieţei, capacitate profesională şi responsabilitate financiară, informaţia confidenţială/privilegiată, cunoaşterea clientului şi informarea corespunzătoare a acestuia.
    13.3. Membrii M.T.F. vor tranzacţiona în cadrul M.T.F., ţinînd cont de importanţa realizării celor două obiective majore ale activităţii de intermediere a instrumentelor financiare pe M.T.F.: protecţia investitorilor şi transparenţa operaţiunilor pe piaţa de capital.
    13.4. Membrii M.T.F. vor acţiona pentru funcţionarea corectă a mecanismului de formare a preţurilor pe piaţă.
    13.5. Membrii M.T.F. nu se vor angaja în tranzacţii cu instrumente financiare prin mijloace necinstite, prin manipulare sau prin practici frauduloase.
    13.6. Membrii M.T.F. nu vor răspîndi informaţii false sau fără temei despre societăţile, valorile mobiliare cărora sînt admise la tranzacţionare în cadrul M.T.F.
    13.7. Membrii M.T.F. nu desfăşoară activităţi care să influenţeze negativ opinia publică despre operatorul de sistem/M.T.F. şi situaţia reală a pieţei.
    Articolul 14. Conduita Membrilor M.T.F. în relaţiile cu clienţii
    14.1. Prevederile privind conduita Membrilor pieţei reglementate stabilite în Regulile pieţei reglementate se aplică în mod corespunzător Membrilor M.T.F.
    Articolul 15. Conduita Membrilor M.T.F. în relaţiile cu Operatorul de sistem
    15.1. Membrii M.T.F. îşi vor desfăşura activitatea pe M.T.F. doar prin Agenţi de Bursă, care au un comportament responsabil şi nu recurg la practici frauduloase.
    15.2. Fiecare Membru va desemna o persoană împuternicită care va reprezenta, vota şi lua hotărîri pentru Membru al M.T.F., în toate problemele M.T.F./operatorului de sistem.
    15.3. Membrii M.T.F. asigură o pregătire corespunzătoare angajaţilor proprii şi poartă responsabilitate deplină pentru comportarea şi activitatea Agenţilor de Bursă în cadrul operatorului de sistem/pe M.T.F.
    15.4. Nici un candidat, care solicită dobîndirea calităţii de Membru al M.T.F. sau autorizarea de Agent de Bursă, nu este în drept să facă declaraţii false sau să omită careva informaţii importante în cererea înaintată sau în cadrul oricăror examinări sau investigări făcute de către operatorul de sistem.
    15.5. Personalul Membrilor M.T.F. nu va solicita sau accepta de la un angajat al operatorului de sistem în interes propriu sau al oricărei alte persoane un împrumut, o recompensă, un favor sau alte avantaje.
    15.6. Fiecare Membru al M.T.F. este responsabil de plata fără întîrziere a taxelor, cotizaţiilor sau amenzilor impuse de către operatorul de sistem, precum şi de prezentarea în termenele indicate a rapoartelor privind situaţiile financiare, alte informaţii conform prezentelor reglementări.
    Articolul 16. Fluxul de informaţie către Operatorul de sistem. Prezentarea dărilor de seamă
    16.1. Prevederile privind fluxul de informaţii şi prezentarea dărilor de seamă stabilite în Regulile pieţei reglementate se aplică în mod corespunzător şi pe M.T.F.
    Articolul 17. Norme de publicitate în activitatea Membrilor M.T.F.
    17.1. Normele de publicitate în activitatea Membrilor M.T.F. se aplică corespunzător prevederilor Regulilor pieţei reglementate.
    Articolul 18. Evidenţe şi înregistrări. Cerinţe faţă de ţinerea documentaţiei
    18.1.Prevederile privind evidenţe şi înregistrările stabilite în Regulile pieţei reglementate se aplică în mod corespunzător şi pe M.T.F.
    Articolul 19. Supravegherea activităţii Membrilor M.T.F.
    19.1. Membrii M.T.F. îşi dezvoltă un sistem propriu de autocontrol al activităţii, asigurîndu-se că acesta este în conformitate cu reglementările în vigoare.
    19.2. Deosebit de sistemul propriu de autocontrol al Membrilor, operatorul de sistem este în drept să efectueze periodic controlul activităţii Membrului în vederea:
    a) verificării corespunderii acestora cu cerinţele legislaţiei privind piaţa de capital;
    b) verificării respectării de către aceştia a regulilor şi a altor norme interne ale MTF;
    c) monitorizării condiţiilor de efectuare a unor operaţiuni şi/sau activităţi de manipulare, de abuz de piaţă sau de altă natură ce pot afecta stabilitatea pieţei.
    19.3. Controalele activităţii Membrilor M.T.F. pot fi coordonate anterior cu Membru al M.T.F. sau efectuate fără înştiinţarea prealabilă.
    19.4. Controalele se efectuează de către colaboratorii operatorului de sistem şi/sau reprezentanţii ei împuterniciţi, la care pot fi antrenaţi şi specialiştii D.N.V.M./depozitarului central, consultanţi străini sau locali în domeniul pieţei de capital etc.
    19.5. Controlul se va efectua în baza unei ordonanţe semnată de Preşedintele B.V.M., în care se va indica componenţa comisiei de control. În plus, fiecărui controlor i se va elibera un mandat semnat de Preşedintele B.V.M.
    19.6. Membru al M.T.F. controlat (verificat) va asigura accesul controlorilor la toate documentele şi registrele referitoare la tranzacţiile executate de către el pe M.T.F., inclusiv cele ţinute pe purtători electronici.
    19.7. În cazul în care grupul de control va depista încălcări cu un grad superior de responsabilitate, acesta este împuternicit să suspende imediat calitatea de Membru al M.T.F.
    19.8. Rezultatele controlului se vor indica în actul de control, perfectat în 3 exemplare (unul dintre care se expediază C.N.P.F.), şi semnat de toţi membrii comisiei de control, precum şi de persoana împuternicită a Membrului M.T.F. controlat (verificat).
    19.9. În cazul în care operatorul de sistem, în rezultatul controlului, va constata încălcări grave în desfăşurarea activităţii Membrului M.T.F., acesta va elabora un raport în care va menţiona neregulile constatate şi-l va transmite spre examinare Comisiei disciplinare şi/sau Consiliului B.V.M. şi C.N.P.F.
    Articolul 20. Responsabilitatea Membrilor M.T.F.
    20.1. Orice încălcare comisă de Membru al M.T.F. a dispoziţiilor Statutului B.V.M., prezentelor Reguli, regulamentelor, instrucţiunilor şi interpretărilor la Reguli M.T.F., adoptate de operatorul de sistem şi C.N.P.F., va fi considerată drept o faptă ilicită la regimul juridic bursier (dacă, potrivit condiţiilor în care au fost săvîrşite, nu sînt prevăzute de lege ca infracţiuni sau contravenţii administrative) şi va produce efecte cu titlu de sancţiuni pecuniare sau administrative, conform prevederilor prezentelor Reguli şi procedurii specifice de aplicare a penalităţilor.
    20.2. Investigarea şi soluţionarea încălcărilor reglementărilor operatorului de sistem şi a reclamaţiilor privind desfăşurarea activităţii Membrilor M.T.F. şi operatorul de sistem se vor realiza de către o Comisie Disciplinară, desemnată de către Consiliul B.V.M.
    20.3. Comisia Disciplinară va funcţiona în baza Regulamentului de procedură aprobat de Consiliul B.V.M.
    Articolul 21. Cotizaţii şi comisioane
    21.1. Cuantumul cotizaţiei aferente obţinerii calităţii de Membru al M.T.F. se stabileşte de către Adunarea Generală a Acţionarilor a B.V.M., iar în cazul necesităţii de a acoperi cheltuielile curente ale operatorului de sistem, şi cuantumul cotizaţiei pentru anul respectiv de activitate, precum şi cuantumul penalizărilor pentru neplata la timp a acesteia.
    21.2. Competenţa de a modifica cuantumul cotizaţiei aparţine doar Adunării Generale a Acţionarilor a B.V.M.
    21.3. Odată fiind stabilită, cotizaţia este datorată integral, indiferent de obţinerea sau încetarea calităţii de Membru al M.T.F..
    21.4. Încetarea calităţii de Membru al M.T.F. prin retragerea benevolă a Membrului M.T.F. sau retragerea calităţii de Membru al M.T.F. nu-l scuteşte pe acesta de îndeplinirea obligaţiei de plată a cotizaţiei datorate.
    21.5. Consiliul B.V.M. stabileşte mărimea comisioanelor ce urmează a fi achitate de către Membrii M.T.F. şi de către persoanele din iniţiativa cărora valorile mobiliare urmează a fi admise spre tranzacţionare în cadrul M.T.F. ca urmare a desfăşurării activităţilor prevăzute în regulamentele operatorului de sistem, precum şi penalizările pentru neplata la timp a comisioanelor. Comisioanele şi taxele vor fi făcute publice prin afişarea lor pe pagina web a operatorului de sistem.
    21.6. Consiliul B.V.M. poate modifica comisioanele practicate de către operatorul de sistem de cîte ori consideră necesar. Orice modificare va fi adusă la cunoştinţa C.N.P.F.
    Articolul 22. Confidenţialitatea informaţiei. Măsuri de securitate
    22.1. Operatorul de sistem va asigura confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine cu acest titlu, acestea fiind o normă obligatorie şi pentru Membrii Consiliului B.V.M.
    22.2. În scopul prezentelor Reguli, confidenţială se consideră următoarea informaţie:
    a) informaţia despre clienţii Membrului M.T.F.;
    b) informaţia despre starea contului clienţilor Membrului M.T.F.;
    c) informaţia despre operaţiunile efectuate la conturile clienţilor Membrului M.T.F.;
    d) dezvăluirea Membrului M.T.F. în numele căruia s-au introdus ordinele de vînzare-cumpărare pe M.T.F. şi/sau au fost înregistrate cererile de vînzare a pachetului unic de valori mobiliare;
    e) informaţia despre emitenţi, dacă fiind transmisă operatorului de sistem s-a dat indicaţie în scris, în baze legale, referitor la confidenţialitatea ei;
    f) altă informaţie, care fiind transmisă operatorului de sistem s-a indicat în scris, în baze legale, referitor la confidenţialitatea acesteia.
    22.3. În cadrul procesării tranzacţiilor înregistrate pe M.T.F., Membru al M.T.F. primeşte informaţia referitor doar la acele poziţii, asupra cărora se răspîndesc nemijlocit împuternicirile lui.
    22.4. Modul de prezentare a informaţiei confidenţiale organelor fiscale, de drept şi judecătoreşti, precum şi C.N.P.F. se stabilesc de legislaţia Republicii Moldova.
    22.5. Operatorul de sistem şi Membrii M.T.F. sînt obligaţi să ia măsuri corespunzătoare de securitate în scop de a preîntîmpina accesul, schimbarea, lichidarea sau divulgarea nesancţionată a informaţiei, precum şi pierderea sau lichidarea întîmplătoare a informaţiei, datelor şi documentelor care se referă nemijlocit la tranzacţiile bursiere, precum şi la activitatea Membrilor M.T.F. şi operatorului de sistem.
    22.6. Măsurile de securitate menţionate trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei şi actelor normative ale C.N.P.F.
    Articolul 23. Arbitrajul
    23.1. Diferendele dintre Membrii M.T.F., dintre Agenţii de Bursă, dintre Agenţi de Bursă şi Membri ai M.T.F., precum şi dintre clienţi şi Membri ai M.T.F. şi/sau Agenţi de Bursă sînt supuse, în mod prioritar, spre soluţionare la Arbitrajul B.V.M., care va fi organizat şi va funcţiona conform Regulamentului de procedură al Arbitrajului, aprobat de Consiliul B.V.M.
    23.2. Fiecare Membru al M.T.F. trebuie să plătească cu promptitudine sancţiunile aplicate şi/sau să se supună deciziilor pronunţate de către Arbitrajul B.V.M.
    23.3. Părţile implicate în acţiunea de investigaţie la Arbitrajul B.V.M. sînt în drept să contesteze deciziile acesteia la C.N.P.F. Înaintarea unei cereri de contestare a deciziei Arbitrajului nu suspendă acţiunea şi executarea acesteia.
Capitolul V
ADMITEREA ŞI CIRCULAŢIA INSTRUMENTELOR
FINANCIARE ÎN CADRUL MTF

    Articolul 24. Consideraţii generale privind obiectul tranzacţiilor în cadrul M.T.F.
    24.1. În vederea punerii în aplicare a prevederilor articolelor 75-78 ale Legii "privind piaţa de capital", operatorul de sistem elaborează prezentele reglementări ale M.T.F. privind modul de admitere a instrumentelor financiare spre tranzacţionare în cadrul M.T.F.
    24.2. Spre circulaţie (tranzacţionare) în cadrul M.T.F. pot fi admise în liste separate următoarele instrumente financiare:
    a) valori mobiliare corporative emise de persoane juridice naţionale şi străine;
    b) valori mobiliare emise de Ministerul Finanţelor, de Banca Naţională a Moldovei, de autorităţile administraţiei publice locale şi de organismele internaţionale cu caracter public;
    c) opţiuni la valorile mobiliare şi alte contracte la termen;
    d) alte valori mobiliare şi instrumente financiare, circulaţia cărora nu este interzisă de legislaţia în vigoare.
    24.3. Instrumentele financiare pot fi admise spre tranzacţionare în cadrul M.T.F. la iniţiativa:
    a) emitentului instrumentelor financiare;
    b) societăţilor de investiţii.
    24.4. Instrumentele financiare care nu sînt incluse în lista celor admise spre tranzacţionare în cadrul M.T.F. nu pot constitui obiectul tranzacţiilor pe M.T.F.
    Articolul 25. Competenţe şi garanţii
    25.1. Deciziile cu privire la admiterea spre tranzacţionare în cadrul M.T.F., suspendarea sau retragerea instrumentelor financiare din lista celor admise spre tranzacţionare în cadrul M.T.F. se aprobă de către Preşedintele B.V.M., în baza unei note de recomandare, aferente procedurilor de înregistrare perfectate de către Departamentul specializat al B.V.M., abilitat cu funcţiile respective.
    25.2. B.V.M. garantează deplina confidenţialitate asupra datelor şi informaţiilor despre emitent, deţinută cu asemenea titlu în procesul de admitere a instrumentelor financiare spre tranzacţionare în cadrul M.T.F.
    Articolul 26. Condiţii pentru admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul M.T.F.
    26.1. Pentru admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul M.T.F. este necesar a îndeplini următoarele cerinţe:
    a) referitor la valori mobiliare:
    i. sînt achitate integral;
    ii. pot fi liber tranzacţionate, conform actelor de constituire ale emitentului;
    b) referitor la emitenţi:
    i. ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului este efectuată în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    ii. emitentul să nu fie în procedura de reorganizare sau dizolvare (lichidarea/faliment);
    c) referitor la persoana care cere admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul M.T.F.:
    i. să prezinte toate documentele solicitate de operatorul de sistem;
    ii. să plătească taxele şi comisioanele stabilite de operatorul de sistem aferente şi să nu aibă datorii faţă de acesta.
    26.2. La emisiunea valorilor mobiliare prin ofertă publică admiterea spre tranzacţionare a acestor valori mobiliare corporative poate avea loc doar după încheierea perioadei de subscriere la aceste valori mobiliare, cu excepţia cazurilor de emisiune în mod continuu a valorilor mobiliare de creanţă.
    26.3. În cazul emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare corporative ale unei clase admise anterior spre tranzacţionare, operatorul de sistem admite automat spre tranzacţionare valorile mobiliare din emisiunea suplimentară.
    Articolul 27. Procedura de admitere a valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul M.T.F.
    27.1. În vederea înscrierii şi admiterii valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul M.T.F., emitentul sau alta persoana la iniţiativa cărei valorile mobiliare ale emitentului urmează a fi admise spre tranzacţionare, va înainta Departamentului specializat al operatorului de sistem cererea-tip conform anexei nr. 3 a prezentelor Reguli, la care se vor anexa următoarele documente:
    a) acordul emitentului privind admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul M.T.F., exprimat prin decizia consiliului sau adunării generale a acţionarilor emitentului;
    b) documentul de prezentare al emitentului, după forma stabilită, prezentat în formă electronică şi pe suport de hîrtie;
    c) copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    d) copii ale certificatelor de înregistrare a fiecărei emisii de valori mobiliare la C.N.P.F.;
    e) situaţia financiar-contabilă pentru ultimul an de activitate, prezentat în formă electronică şi pe suport de hîrtie;
    f) confirmarea privind numărul total de acţionari şi lista persoanelor ce deţin mai mult de 5%;
    g) dovada plăţii comisionului de procesare;
    h) confirmarea precum că documentele şi informaţia prezentată, atît la depunerea cererii, cît şi cele ce vor fi prezentate ulterior, corespund realităţii şi nu conţin declaraţii false sau eronate, falsificări sau ascunderea căreiva informaţii semnificative;
    i) alte documente pe care operatorul de sistem le va considera necesare.
    27.2. Formatul documentelor transmise electronic va fi stabilit de către operatorul de sistem.
    27.3. Pentru înscrierea şi admiterea spre tranzacţionare în cadrul M.T.F. a valorilor mobiliare străine, toate documentele de identificare şi constituire a emitentului din ţara de origine trebuie să fie legalizate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi traduse în limba de stat în formă autentică.
    27.4. Suplimentar la documentele indicate la art. 27.1., pentru înscrierea şi admiterea spre tranzacţionare în cadrul M.T.F. a valorilor mobiliare străine, emitentul de RDM trebuie să prezinte documentele proprii de identificare, constituire şi înregistrare a emisiei RDM.
    27.5. Departamentul specializat al operatorului de sistem va examina toate documentele necesare admiterii spre tranzacţionare.
    27.6. Eventualele nereguli, constatate la examinarea documentelor, vor fi comunicate imediat emitentului/altor persoane şi se va acorda un termen pentru soluţionarea lor. Nerespectarea termenului dat va duce la întreruperea examinării cererii. Reluarea procedurii de admitere spre tranzacţionare va fi condiţionată de depunerea unei noi cereri şi de plată a comisionului de procesare.
    27.7. Departamentul specializat al operatorului de sistem, după ce s-a asigurat că cerinţele de admitere sînt îndeplinite integral, va perfecta o notă de recomandare şi o va înainta Preşedintelui B.V.M. pentru primirea deciziei corespunzătoare.
    27.8. Termenul pentru examinarea documentelor şi primirea deciziei de admitere nu va depăşi, din ziua recepţionării cererii, 7 zile lucrătoare pentru emitenţii autohtoni şi 20 zile lucrătoare pentru cei străini.
    27.9. Decizia operatorului de sistem privind admiterea valorilor mobiliare spre tranzacţionare în cadrul M.T.F. va fi publicată pe pagina web a B.V.M. în termen de o zi lucrătoare din data luării.
    27.10. Indiferent de decizia luată de operatorul de sistem, documentele aferente procedurii de admitere nu se restituie.
    27.11. Procedura de admitere se va finaliza cu eliberarea emitentului a unui Certificat de admitere spre tranzacţionare pe M.T.F.
    27.12. Valorile mobiliare, care nu sînt admise pe piaţa reglamentată administrată de către B.V.M. sau au fost retrase de pe piaţa reglementată pot fi admise spre tranzacţionare în cadrul M.T.F. în baza cererii depuse de către emitent/altă peroană cu condiţia respectării cerinţelor prezentului articol al Regulilor.
    27.13. După admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul M.T.F., emitenţii valorilor mobiliare trebuie să prezente B.V.M.:
    a) anual: raportele financiare anuale şi anchetele societăţilor pe acţiuni actualizate, în formă electronică şi pe suport de hîrtie, în termen de 30 de zile calendaristice după prezentarea raportelor financiare anuale organelor corespunzătoare;
    b) periodic, în termen de 7 zile calendaristice după producerea evenimentului:
    - informaţia despre modificările operate în denumirea, numărul înregistrării de stat al valorilor mobliare (codul ISIN), capitalul social şi adresa juridică a emitentului;
    - deciziile privind reorganizarea emitentului sau iniţierea procesului de lichidare/falimentare, precum şi alte informaţii importante care pot influenţa semnificativ activitatea economico-financiară a Societăţii.
    Articolul 28. Condiţii pentru admiterea spre tranzacţionare în cadrul M.T.F. a valorilor mobiliare emise de Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei, autorităţile administraţiei publice locale şi organismele internaţionale cu caracter public, precum şi de către persoane juridice străine
    28.1. Valorile mobiliare emise de Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei, autorităţile administraţiei publice locale şi organismele internaţionale cu caracter public pot fi admise spre tranzacţionare în cadrul M.T.F. doar la iniţiativa acestor autorităţi, în conformitate cu prevederile art. 77 al Legii „privind piaţa de capital” şi actelor normative în vigoare.
    28.2. Valorile mobiliare emise de către persoane juridice străine se admit spre tranzacţionare în cadrul M.T.F. în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi trebuie să întrunească aceleaşi condiţii ca şi emitenţii autohtoni.
    Articolul 29. Cazurile de suspendare/retragere a valorilor mobiliare corporative de pe M.T.F.
    29.1. Operatorul de sistem poate suspenda/retrage de pe M.T.F. valorile mobiliare corporative ale oricărui emitent în cazul în care:
    a) consiliul sau adunarea generală a acţionarilor emitentului a luat decizia privind suspendarea /retragerea valorilor mobiliare de pe M.T.F.;
    b) emitentul nu se mai conformă condiţiilor de admitere şi, în opinia operatorului de sistem, nu mai poate fi restabilită o piaţă ordonată a respectivelor valori mobiliare;
    c) are loc reorganizarea sau dizolvarea (lichidarea/faliment) emitentului;
    d) decizia privind suspendarea/retragerea valorilor mobiliare de pe M.T.F. a fost luată de către C.N.P.F.;
    e) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.
    29.2. Pe perioada suspendării tranzacţionării valorilor mobiliare în cadrul M.T.F., emitentul/altă persoană la iniţiativa cărui valorile mobiliare ale emitentului au fost admise spre tranzacţionare în cadrul M.T.F. nu este eliberată de necesitatea îndeplinirii obligaţiunilor prevăzute de Reguli M.T.F.
    29.3. Decizia de restabilire a tranzacţionării valorilor mobiliare în cadrul M.T.F. este condiţionată de îndeplinirea de către emitent/altă persoană la iniţiativa cărui valorile mobiliare ale emitentului au fost admise spre tranzacţionare în cadrul M.T.F. a tuturor cerinţelor care au servit drept temei pentru aplicarea suspendării. În caz contrar, operatorul de sistem poate să decidă privind retragerea acestora de pe M.T.F.
Capitolul VI
REGULILE DE OPERARE A SISTEMULUI MULTILATERAL
DE TRANZACŢIONARE ŞI DE NEGOCIERI PE M.T.F.

    Articolul 30. Consideraţii generale referitoare la Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (M.T.F.)
    30.1. Pentru efectuarea tranzacţiilor, operatorul de sistem utilizează un program asistat de calculator numit Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (M.T.F.). Prezentul capitol al Regulilor M.T.F. reglementează regulile de negocieri pe M.T.F., accesul şi utilizarea acestuia de către persoanele autorizate în acest sens.
    30.2. Orarul de funcţionare al M.T.F. este de la ora 10.00 pînă la ora 13.30 de luni pînă vineri inclusiv, cu excepţia zilelor declarate ca sărbători legale.
    30.3. Preşedintele B.V.M. este în drept să modifice acest orar în cazurile necesare pentru buna desfăşurare a tranzacţiilor pe M.T.F. Orice modificare a programului şedinţelor de tranzacţionare se anunţă Membrilor M.T.F. în prealabil cu cel puţin o zi lucrătoare şi se aduce la cunoştinţă C.N.P.F.
    30.4. Conducerea executivă a operatorului de sistem este, de asemenea, în drept să decidă suspendarea, reducerea, extinderea sau orice modificare a programului şi duratei şedinţei de tranzacţionare în cazurile unor situaţii excepţionale, cum ar fi catastrofe naturale, căderea sistemului naţional de telecomunicaţii sau al celui de furnizare şi/sau transmitere a energiei electrice, sau căderea infra-structurii de susţinere a M.T.F.-lui.
    30.5. În situaţii excepţionale, în care operatorul de sistem nu este în stare să asigure înregistrarea tranzacţiilor sau să emită raportul final de tranzacţionare din ziua respectivă, datorită unor incidente apărute în funcţionarea M.T.F.-ului, conducerea executivă a operatorului de sistem poate decide anularea tuturor tranzacţiilor din ziua respectivă sau a unei părţi a acestora cu acordul C.N.P.F.
    30.6. În ceea ce priveşte autorizarea cotării în M.T.F. a unei valori mobiliare, conducerea executivă a operatorului de sistem sau C.N.P.F. poate ordona o suspendare temporară a cotaţiilor acesteia, dacă apreciază că această măsură este necesară pentru a proteja investorii sau pentru a menţine încrederea publicului în integritatea pieţei bursiere de valori mobiliare.
    Articolul 31. Reglementarea accesului direct şi la distanţă la M.T.F.
    31.1. Prevederile privind accesul direct şi la distanţă la Sistemul de tranzacţionare al Pieţei reglementate stabilit în Regulile pieţei reglementate se aplică în mod corespunzător şi pentru M.T.F.
    Articolul 32. Şedinţa de tranzacţionare
    32.1. Pentru fiecare tip de valori mobiliare admise spre tranzacţionare în cadrul M.T.F., conducerea executivă a acesteia va stabili şedinţe de tranzacţionare separate.
    32.2. Preşedintele B.V.M. va desemna, dintre angajaţi, Preşedintele şedinţei de tranzacţionare, care va exercita, totodată, şi atribuţiile de funcţie ale Administratorului M.T.F.-ului.
    32.3. Operarea în sistem şi anunţarea deschiderii şi închiderii şedinţei de tranzacţionare este competenţa exclusivă a Preşedintelui şedinţei. În mod corespunzător se vor afişa mesaje pe fiecare terminal conectat sau se vor utiliza alte modalităţi de anunţare stabilite de operatorul de sistem.
    32.4. De asemenea, de competenţa Preşedintelui şedinţei este supravegherea respectării normelor de ordine şi disciplină în timpul şedinţei de tranzacţionare şi dispune de dreptul de a exclude din sala de tranzacţionare persoanele, care au o conduită neadecvată standardelor impuse de operatorul de sistem.
    32.5. În timpul desfăşurării şedinţelor, în sala de tranzacţionare sînt strict interzise fumatul şi consumul băuturilor tari.
    Articolul 33. Reguli generale de tranzacţionare pe M.T.F. Ordinele de tranzacţionare
    33.1. Tranzacţia bursieră se efectuează pe baza ordinului introdus în M.T.F. de către un Agent de Bursă în numele societăţii de investiţii Membră a M.T.F. (denumit în continuare – ordin de tranzacţionare).
    33.2. Ordinul de tranzacţionare reprezintă instrucţiunea privind oferta de cumpărare sau de vînzare a valorilor mobiliare tranzacţionate în cadrul M.T.F. şi se transmite fie în numele şi pe contul Membrului M.T.F., fie în numele Membrului M.T.F. şi pe contul clientului.
    33.3. Fiecare ordin recepţionat de la client trebuie să fie înregistrat imediat în registrele interne ale Membrului M.T.F., în care se vor face cel puţin următoarele înscrieri:
    a) numele societăţii pe acţiuni şi codul ISIN al valorilor mobiliare emise de către societate (atribuit de către C.N.P.F.);
    b) simbolul şi descrierea valorilor mobiliare;
    c) data şi ora la care a fost primit ordinul de tranzacţionare;
    d) tipul ordinului (Vînzare sau Cumpărare);
    e) cantitatea;
    f) preţul limită sau de piaţă;
    g) perioada pentru care este valabil ordinul;
    h) numărul ordinului în evidenţa internă a Membrului M.T.F.;
    i) contul pentru care se execută ordinul, informaţii referitoare la conturile de tranzacţionare ale clientului;
    j) identificarea Membrului M.T.F. şi Agentului de Bursă din numele căruia se introduce ordinul;
    k) fixarea timpului introducerii ordinului în M.T.F. şi numărul de ordine atribuit de către acesta;
    l) orice modificare a ordinului clientului;
    m) înscrieri referitor la executarea, neexecutarea, retragerea sau anularea ordinului.
    33.4. Ordinele vor fi preluate şi transmise spre executare în cadrul M.T.F. cu respectarea de către Membri ai M.T.F. a următoarelor condiţii:
    a) pentru ordinele de cumpărare pe contul clienţilor trebuie să fie asigurată existenţa disponibilului bănesc în contul Membrului M.T.F., necesar acoperirii valorii tranzacţiei sau existenţa marjei de acoperire în contul D.N.V.M./depozitarului central – pentru tranzacţiile cu valori mobiliare, admise la D.N.V.M./depozitarului central. Regula dată nu se răsfrînge asupra tranzacţiilor:
    - cu participarea agentului de decontare în cadrul D.N.V.M./depozitarului central;
    - de schimb;
    - în alte cazuri specificate de Regulamente speciale instituite de B.V.M. şi coordonate cu C.N.P.F.;
    b) pentru ordinele de vînzare Membru al M.T.F. trebuie să se asigure referitor la existenţa valorilor mobiliare pe contul clientului, precum şi să se convingă că valorile mobiliare sînt libere de careva restricţii (gaj, blocare etc.);
    c) pentru ordinele directe trebuie să fie respectate cerinţe speciale, stabilite în articolul 39 al Regulilor M.T.F.;
    d) ordinele clientului trebuie transmise imediat spre executare la B.V.M. sub forma şi în ordinea în care au fost recepţionate de la clienţi;
    e) ordinele clienţilor se execută prioritar în raport cu propriile ordine ale Membrului M.T.F.;
    f) în cazul anulării sau revocării ordinului de tranzacţionare, mijloacele băneşti/valorile mobiliare vor fi rambursate clientului integral în modul stabilit de actele normative în vigoare şi condiţiile contractului.
    33.5. În ordinele de tranzacţionare preţul valorilor mobiliare pentru o singură unitate vor fi exprimate în unităţi întregi (lei), cu două semne zecimale (bani).
    Articolul 34. Clasificarea ordinelor de tranzacţionare
    34.1. În funcţie de modul de afişare şi executare a ordinelor în M.T.F. se deosebesc următoarele 2 tipuri de ordine de tranzacţionare:
    a) executate în mod automatizat;
    b) executate în mod direct.
    34.2. La rîndul său, ordinele spre executare automatizată, în funcţie de perioada în care în cadrul unei şedinţe de tranzacţionare pot fi recepţionate de M.T.F., se clasifică în:
    a) ordine-limită;
    b) ordine de piaţă.
    34.3. Ordinele executate în mod direct de asemenea se divizează în 2 categorii:
    a) ordine directe;
    b) ordine condiţionate.
    34.4. "Ordinul-limită" reprezintă un ordin de tranzacţionare, care permite Agentului de Bursă anumite limite de manevră în vederea executării tranzacţiei în condiţiile celui mai bun preţ oferit de piaţă. În ordinul-limită la vînzare se va stabili preţul minimal, mai jos de care vînzătorul nu doreşte să vîndă, iar cel de cumpărare – preţul maximal, mai mare de care cumpărătorul nu doreşte să cumpere. "Ordinu- limită" poate fi introdus în M.T.F. numai în "Perioada preţului deschis" în următoarea succesiune: ordinul-limită la vînzare pe parcursul doar a primei ore de la deschiderea şedinţei de tranzacţionare, iar ordinele-limită la cumpărare sînt eligibile pentru introducerea în M.T.F. pe parcursul întregii perioade a "preţului deschis".
    34.5. "Ordinul de piaţă" este un ordin, care poate fi introdus în M.T.F. doar în "Perioada preţului de piaţă" şi care poate fi executat doar la "preţul de deschidere a pieţei".
    34.6. "Preţul de deschidere a pieţei" este preţul calculat în urma citaţionării ordinelor-limită introduse în cadrul perioadei de predeschidere şi reprezintă preţul tuturor tranzacţiilor, identificate de M.T.F. ca fiind posibile de executat la momentul în care se deschide piaţa. Calculul se efectuează de către M.T.F. separat, pentru fiecare valoare mobiliară, conform unui algoritm de fixing (licitaţie), care identifică preţul la care cea mai mare cantitate de valori mobiliare va putea fi tranzacţionată în baza ordinelor de tranzacţionare introduse în M.T.F.
    34.7. "Ordinul direct" reprezintă un ordin, conform căruia Agentul de Bursă execută în M.T.F. tranzacţia la un preţ şi în volum bine determinat, fixat în prealabil de către vînzător şi cumpărător, ca urmare a unor negocieri duse în afara M.T.F..
    34.8. "Ordinul condiţionat" este o ofertă de vînzare sau cumpărare a valorilor mobiliare, executarea căruia este condiţionată conform principiului "cumpăr/vînd toată cantitatea sau nimic".
    34.9. Ordinele directe şi cele condiţionate pot fi introduse pe tot parcursul programului de funcţionare al M.T.F.-ului în cadrul unei şedinţe de tranzacţionare.
    34.10. În funcţie de modul de afişare şi executare a ordinelor de tranzacţionare, valorile mobiliare admise spre circulaţie în cadrul M.T.F. pot fi negociate prin mecanismele unei pieţe interactive, organizată în Secţia de bază a M.T.F. sau unei pieţe directe, organizate în Secţia tranzacţiilor directe.
    Articolul 35. Reguli de tranzacţionare în Secţia de bază. Mecanismele pieţei interactive
    35.1. Secţia de bază a M.T.F. este predestinată pentru organizarea şi desfăşurarea unei pieţe interactive de tranzacţionare a valorilor mobiliare. Unicele ordine eligibile pentru Secţia de bază sînt ordinele-limită şi ordinele de piaţă.
    35.2. În înţelesul prezentului articol, executarea ordinelor condiţionate nu se referă la piaţa interactivă şi mecanismul lor de tranzacţionare este reglementat de un Regulament aparte.
    35.3. În cazul tranzacţionării valorilor mobiliare pe piaţa interactivă, şedinţa de tranzacţionare va fi alcătuită din 2 perioade:
    1. perioada "preţului deschis", care include 2 etape:
    a) de predeschidere a pieţei, în care are loc introducerea ordinelor-limită în M.T.F.;
    b) de deschidere a pieţei, în care în baza ordinelor-limite se produce identificarea de către M.T.F. a tuturor tranzacţiilor posibile (citaţionate); se calculează şi afişează preţurile de piaţă pentru fiecare valoare mobiliară. Pe toată durata acestei etape, M.T.F. nu recepţionează ordine de tranzacţionare, altele decît directe sau condiţionate;
    2. perioada "preţului de piaţă", în care toate tranzacţiile pentru o valoare mobiliară se efectuează doar în baza ordinelor de piaţă, la unul şi acelaşi preţ – preţul de piaţă calculat în perioada de deschidere a zilei în care se efectuează tranzacţia pentru respectiva valoare mobiliară. Ordinele de piaţă pot fi introduse în M.T.F. doar cu condiţia, ca preţul de piaţă să fie format de la 0,05% din volumul emisiunii valorilor mobiliare tranzacţionate.
    35.4. Atît durata perioadei "preţului deschis", cît şi a perioadei "preţului de piaţă" va fi stabilită din timp de către conducerea executivă a operatorului de sistem, în limitele orarului de funcţionare al M.T.F.-ului. Orice modificare a duratei perioadelor în cauză se va efectua conform reglementărilor stabilite pentru modificarea programului de funcţionare al M.T.F.-ului după coordonarea cu Preşedintele C.N.P.F.
    35.5. M.T.F. va forma registrul ordinelor recepţionate, atribuindu-i fiecărui ordin un număr de înregistrare, conform perioadei de timp în care a fost recepţionat şi un număr arbitrar ales de către M.T.F. în momentul înregistrării.
    35.6. Un ordin introdus în M.T.F. în Secţia de bază poate fi modificat sau revocat în următoarea ordine:
    a) ordinul-limită poate fi modificat sau revocat numai la etapa de predeschidere a pieţei, adică pînă în momentul determinării preţului de piaţă, cu excepţia ordinelor-limită la vînzare, care pot fi modificate sau anulate în termenul stabilit în art.34.4. al Regulilor M.T.F. Modificarea ordinelor-limită se referă la preţul şi cantitatea valorilor mobiliare, orice alte modificări nu pot fi introduse;
    b) ordinul de piaţă poate fi modificat sau revocat numai în decursul perioadei preţului de piaţă. Modificarea ordinelor de piaţă se referă la cantitatea valorilor mobiliare, orice alte modificări nu pot fi introduse.
    35.7. Ordinul de tranzacţionare, odată introdus în M.T.F., rămîne valabil şi se supune regulilor M.T.F. pînă cînd: expiră, este retras, este executat, este anulat de către operatorul de sistem. Ordinele-limită pot fi introduse pe un termen maxim de 365 de zile.
    35.8. Toate ordinele-limită necitaţionate, inclusiv cele parţial necitaţionate, la sfîrşitul perioadei preţului deschis pot fi anulate sau vor fi transferate pentru şedinţele următoare pînă la executarea, retragerea sau anularea lor. Ordinele limită necitaţionate vor fi transferate ca ordine-limită, iar ordinele de piaţă necitaţionate vor fi convertite în ordine-limită.
    35.9. Negocierile se consideră finalizate, atunci cînd M.T.F. începe procedura de identificare a tuturor tranzacţiilor posibile (citaţionarea ordinelor) şi de calculare a preţului de deschidere a pieţei.
    Articolul 36. Calcularea preţului de piaţă
    36.1. Preţul valorilor mobiliare se calculează pentru fiecare valoare mobiliară în parte prin algoritmul de fixing, care identifică preţul la care cea mai mare cantitate de valori mobiliare ale unui emitent (de o anumită clasă) va putea fi tranzacţionată în baza ordinelor de tranzacţionare introduse în M.T.F.
    36.2. În anumite circumstanţe, acest algoritm va da mai multe preţuri sau nu va da preţul de deschidere a pieţei. În asemenea cazuri se aplică următoarele reguli:
    1. În cazul în care un volum maxim de tranzacţii s-ar putea efectua la mai multe preţuri, preţul de piaţă va fi cel, la care numărul cumulativ de valori mobiliare din ordinele posibile la vînzare va fi egal cu numărul de valori mobiliare posibile la cumpărare. Dacă această cerinţă este satisfăcută de mai multe preţuri, atunci se alege preţul vînzătorului.
    2. Dacă numărul cumulativ de valori mobiliare din ordinele posibile la vînzare şi cumpărare, care pot fi citaţionate, nu sînt egale la orice preţ posibil de deschidere, atunci va fi ales preţul, la care numărul cumulativ de ordine la vînzare va fi mai mare decît numărul cumulativ de ordine la cumpărare. Dacă această cerinţă este satisfăcută de mai multe preţuri, atunci se alege preţul vînzătorului.
    3. În cazul în care primele două reguli nu oferă preţul de deschidere a pieţei, atunci se va alege preţul la care diferenţa dintre numerele cumulative de ordine la vînzare şi cumpărare este mai aproape de zero. Dacă această cerinţă este satisfăcută de mai multe preţuri, atunci se alege preţul vînzătorului.
    36.3. Dacă formula aplicată nu va da preţul de deschidere a pieţei, atunci se va calcula mărimea medie ponderată a cel puţin 10 ordine de sens opus, care va servi drept preţ de deschidere a pieţei. Dacă în registrul de ordine al M.T.F.-ului sînt mai puţin de 10 ordine de sens opus pentru o singură valoare mobiliară, atunci preţul de piaţă nu poate fi calculat şi ordinele de tranzacţionare pentru respectivele valori mobiliare vor fi transferate pentru şedinţa următoare de tranzacţionare.
    Articolul 37. Executarea ordinelor de către M.T.F. la etapa de deschidere a pieţei
    37.1. Toate ordinele de cumpărare cu preţul mai mare (mai bun) decît preţul de piaţă şi toate ordinele de vînzare cu preţul mai mic (mai bun) decît preţul de piaţă se vor executa integral, în măsura în care cantitatea de valori mobiliare este suficientă.
    37.2. După alocarea ordinelor cu preţuri mai bune, ordinele cu preţul egal cu preţul de piaţă sînt executate în ordinea crescătoare a numărului arbitrar.
    37.3. Dacă este necesară o alocare în cazul a două sau mai multe ordine cu preţul egal cu preţul de piaţă şi la care numerele arbitrare sînt egale, se utilizează principiul precedentei şi alocarea are loc în ordinea cronologică introducerii ordinului în M.T.F.
    37.4. În momentul stabilirii preţului de piaţă, M.T.F. va face imediat public preţul de piaţă, precum şi tranzacţiile executate la acest preţ, şi toate tranzacţiile ulterioare pentru o valoare mobiliară, în cadrul şedinţei curente de tranzacţionare, se vor efectua la acelaşi preţ – preţul de piaţă.
    Articolul 38. Reguli de tranzacţionare în Secţia tranzacţiilor directe. Mecanismele pieţei directe
    38.1. Secţia de tranzacţionare directă a M.T.F. este predestinată în exclusivitate pentru:
    a) organizarea tranzacţiilor de vînzare/cumpărare specială, iniţiate de operatorul de sistem sau D.N.V.M./depozitarul central în cazul, în care Membru al M.T.F. nu şi-a onorat obligaţiunile de decontare în cadrul tranzacţiilor executate pe M.T.F. (cu excepţia tranzacţiilor cu marjă de acoperire);
    b) executarea de către Membrii M.T.F. a ordinelor directe ale clienţilor săi, în cazurile şi condiţiile stabilite la prezentul articol.
    38.2. Unicele ordine eligibile pentru Secţia Tranzacţiilor Directe sînt ordinele directe, care pot fi introduse în M.T.F. pe parcursul întregului program de funcţionare a M.T.F.-ului.
    38.3. Preţurile fixate la executarea tranzacţiilor directe nu pot fi tratate ca preţuri de piaţă şi vor fi raportate publicului distinct de cel de piaţă.
    38.4. Un Membru al M.T.F. este în drept să execute tranzacţii directe în cadrul M.T.F. doar în cazurile în care se întruneşte una din următoarele condiţii:
    a) execută o tranzacţie de vînzare–cumpărare, schimb sau de REPO – în conformitate cu condiţiile speciale, stabilite în art. 39 al prezentelor Reguli, pentru Secţia Tranzacţiilor Directe;
    b) execută un ordin al cărui obiect de tranzacţionare sînt valorile mobiliare pentru care se realizează condiţiile ofertei publice;
    c) execută ordinul clientului privind realizarea dreptului său la valorile mobiliare gajate;
    d) execută o tranzacţie de răscumpărare în conformitate cu Legea privind societăţile pe acţiuni;
    e) execută tranzacţii speciale;
    f) execută tranzacţii rezultate în urma negocierilor cu pachete unice de valori mobiliare.
    38.5. Orice abatere de la normele prezentului articol se va considera ca încălcare a regimului bursier cu un grad ridicat de responsabilitate, cu aplicarea măsurilor disciplinare corespunzătoare.
    Articolul 39. Condiţii speciale pentru tranzacţiile de vînzare-cumpărare, schimb şi REPO, executate în Secţia Tranzacţiilor Directe
    39.1. Tranzacţii de vînzare-cumpărare şi schimb în Secţia Tranzacţiilor Directe pot fi efectuate cu respectarea următoarelor condiţii speciale, fără a se omite vreuna:
    a) se permite oscilaţia de preţ de la preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni, după cum urmează: limita maximă – fără limită; limita minimă – -25%;
    b) preţul mediu ponderat de tranzacţionare se va considera preţul înregistrat în cadrul tranzacţiilor derulate în regim de licitaţie (tranzacţii de vînzare-cumpărare înre-gistrate în secţia de bază, tranzacţii de vînzare-cumpărare a pachetelor unice, tranzacţii efectuate în urma desfăşurării a licitaţiilor organizate de către autorităţile publice, precum şi orice alte tranzacţii efectuate în urma desfăşurării licitaţiilor în cadrul M.T.F.) format din următoarele volume:
    1) în cazul tranzacţionării acţiunilor unui emitent cu un capital social de pînă la 5 milioane de lei inclusiv, se va lua în calcul preţul la a cărui formare au participat cel puţin 5% din numărul acţiunilor emise de clasa dată;
    2) în cazul tranzacţionării acţiunilor unui emitent cu un capital social de la 5 la 10 milioane de lei inclusiv, se va lua în calcul preţul la a cărui formare au participat cel puţin 3% din numărul acţiunilor emise de clasa dată;
    3) în cazul tranzacţionării acţiunilor unui emitent cu un capital social de la 10 la 25 milioane de lei inclusiv, se va lua în calcul preţul la a cărui formare a participat cel puţin 1% din numărul acţiunilor emise de clasa dată;
    4) în cazul tranzacţionării acţiunilor unui emitent cu un capital social de la 25 la 50 milioane de lei inclusiv, se va lua în calcul preţul la a cărui formare au participat cel puţin 0,5% din numărul acţiunilor emise de clasa dată;
    5) în cazul tranzacţionării acţiunilor unui emitent cu un capital social mai mare de 50 milioane de lei, se va lua în calcul preţul la a cărui formare a participat cel puţin 0,1% din numărul acţiunilor emise de clasa dată;
    c) preţul mediu ponderat urmează să fie certificat de către operatorul de sistem.
    39.2. M.T.F. nu va accepta ordinele de tranzacţionare, introduse în Secţia Tranzacţiilor Directe, care nu corespund condiţiei speciale.
    39.3. Pentru tranzacţiile REPO, executate în Secţia Tranzacţiilor Directe, se stabilesc următoarele condiţii speciale, fără a se omite vreo una:
    1. Tranzacţiile REPO pot fi executate numai cu valorile mobiliare ale emitenţilor care întrunesc următoarele condiţii:
    a) valoarea capitalului social al emitentului este mai mare de 1 milion de lei;
    b) emitentul desfăşoară activitate timp de cel puţin 3 ani şi, în ultimii 2 ani, a obţinut profit net.
    2. Contractul REPO trebuie să prevadă că, în cazul în care vînzătorul iniţial al tranzacţiei REPO nu a răscumpărat valorile mobiliare în termenul prevăzut de contract, cumpărătorul iniţial este obligat, nu mai tîrziu de 5 zile lucrătoare din data expirării termenului de răscumpărare, să expună valorile mobiliare spre vînzare ca pachet unic în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachete unice de valori mobiliare şi cu pct.3 şi pct.4 din prezentul articol.
    3. Cererea de vînzare a valorilor mobiliare prin pachet unic se depune pe un termen de 10 zile lucrătoare, cu preţul răscumpărării, stipulat în contract.
    4. În cazul în care valorile mobiliare nu au fost vîndute în termenul indicat, acestea rămîn în proprietatea cumpărătorului iniţial, iar tranzacţia REPO se consideră finalizată.
    Articolul 40. Alte tipuri de tranzacţii înregistrate pe M.T.F.
    40.1. Prezentul articol dă noţiunea tranzacţiei de tip "cross", stabileşte reguli şi mecanisme pentru tranzacţionarea pachetelor unice (indivizibile) de valori mobiliare şi tranzacţiile speciale.
    40.2. O tranzacţie de tip "cross" este tranzacţia efectuată pe M.T.F., la care participă ca intermediar atît pentru cumpărător, cît şi pentru vînzător acelaşi Membru al M.T.F.
    40.3. Tranzacţionarea unui pachet unic (indivizibil) de valori mobiliare are loc în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachete unice de valori mobiliare în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare (M.T.F.) al Bursei de Valori a Moldovei.
    40.4. Următoarele tranzacţii sînt considerate a fi speciale:
    a) tranzacţii rezultate în urma desfăşurării licitaţiilor organizate de către organele autorităţii de stat;
    b) tranzacţii rezultate din hotărîri judecătoreşti rămase definitive sau alte executări silite;
    c) tranzacţii de vînzare-cumpărare cu păstrarea gajului;
    d) alte tranzacţii speciale coordonate cu C.N.P.F.
    40.5. Organizarea şi executarea tranzacţiilor speciale pe M.T.F. se va efectua conform unor instrucţiuni şi regulamente aparte, elaborate cu concursul tuturor părţilor implicate şi aprobate cu C.N.P.F.
    Articolul 41. Anularea tranzacţiilor. Suspendarea dreptului Membrilor M.T.F. de a participa la tranzacţiile în cadrul M.T.F.
    41.1. Preşedintele B.V.M. sau Consiliul B.V.M. poate anula orice tranzacţie sau poate suspenda calitatea de Membru al M.T.F./Agent de Bursă, dacă dispune de probe documentare, precum că s-au încălcat regulile de tranzacţionare sau de decontare, au avut loc fraude, manipulări sau excrocherii.
    41.2. În cazul neîndeplinirii de către Membru al M.T.F. a obligaţiunilor de plată în tranzacţiile cu marjă de acoperire, tranzacţia urmează a fi anulată, dar va fi retrasă marja, ce va servi ca recompensă:
    - în favoarea operatorului de sistem, în mărime de 4% din valoarea valorilor mobiliare;
    - în favoarea altor participanţi ai tranzacţiei – în ordinea, stabilită de către D.N.V.M./depozitarul central.
    41.3. În cazul, în care suspendarea calităţii de Membru al M.T.F./Agent de Bursă este efectuată la iniţiativa C.N.P.F., atunci retragerea suspendării calităţii de Membru al M.T.F. sau Agent de Bursă se va executa de Preşedintele B.V.M. doar la indicaţia scrisă a C.N.P.F.
    41.4. Tranzacţiile înregistrate în cadrul M.T.F. pot fi anulate de operatorul de sistem doar pînă la executarea decontărilor finale şi numai în cazuri excepţionale stabilite de legislaţia civilă sau în cazuri de introducere în M.T.F. a ordinelor de tranzacţionare cu greşeli tehnice comise de către membri, cu condiţia că ambele părţi ale tranzacţiei (Membrii M.T.F.) au solicitat anularea ei, prezentînd aferent în adresa B.V.M. cererea (acordul) clienţilor Membrilor privind anularea tranzacţiei cu indicarea motivelor şi circumstanţelor, care a devenit drept temei pentru anulare. Anularea tranzacţiilor din iniţiativa operatorului sau C.N.P.F. nu necesită acordul unei persoane terţe sau a părţilor pe tranzacţiile respective.
    41.5. Anularea tranzacţiilor, suspendarea sau restabilirea calităţii de Membru al M.T.F./Agent de Bursă poate fi contestată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Înaintarea unei cereri de contestare a deciziei nu suspendă acţiunea şi executarea acesteia.
    41.6. Suspendarea calităţii de Membru al M.T.F./Agent de Bursă poate avea loc în orice timp, inclusiv şi în decursul desfăşurării şedinţei de tranzacţionare. Dacă suspendarea a avut loc la etapa de predeschidere a pieţei, ordinele, introduse de către persoana în cauză, urmează a fi imediat anulate de către Administratorul M.T.F.
    41.7. Dacă suspendarea a avut loc la etapa de deschidere a pieţei sau în perioada de piaţă, la decizia Preşedintelui B.V.M. sau C.N.P.F. (în cazul în care acţiunea de suspendare a fost iniţiată de aceasta), tranzacţiile executate vor urma a fi ori procesate, ori anulate. Restul ordinelor necitaţionate urmează a fi imediat anulate de către Administratorul M.T.F.
    41.8. În cazul tranzacţiilor directe, este de asemenea la atitudinea Preşedintelui B.V.M. sau respectiv a C.N.P.F. de a ordona procesarea sau anularea tranzacţiei.
    Articolul 42. Închiderea şedinţei şi comisionul de tranzacţionare
    42.1. Închiderea şedinţei de tranzacţionare se va efectua conform programului de funcţionare al M.T.F.-ului. După închiderea şedinţei, operatorul de sistem va transmite Membrilor M.T.F. rapoartele referitoare la tranzacţionare, decontare şi comision.
    42.2. Pentru efectuarea tranzacţiilor B.V.M. va percepe un comision de tranzacţionare, atît la vînzarea, cît şi la cumpărarea de valori mobiliare, stabilit prin decizia Consiliului B.V.M.
    42.3. Comisionul este datorat B.V.M. în momentul confirmării de către Membrul al M.T.F. a raportului de tranzacţionare (avizul de contract) şi va fi achitat B.V.M. în ziua decontării. În caz contrar, faţă de Membru al M.T.F. vor fi aplicate penalităţi conform procedurii corespunzătoare a operatorului de sistem.
    42.4. În cazul anulării tranzacţiilor în conformitate cu prevederile art. 41, Membru al M.T.F. nu este exonerat de obligaţiunea de a achita comisionul de tranzacţionare. Comisionul de tranzacţionare nu se restituie.
    Articolul 43. Modul de dezvăluire a informaţiei publicului larg
    43.1. Toate informaţiile legate de tranzacţionare, cotaţii, preţuri etc. constituie proprietatea exclusivă a operatorului de sistem.
    43.2. Pînă la tranzacţionarea instrumentelor financiare admise spre tranzacţionare pe M.T.F., operatorul de sistem face publice informaţiile privind preţurile de vînzare şi de cumpărare conform ordinelor plasate de membrii M.T.F.:
    a) prin intermediul M.T.F.-lui şi/sau prin plasarea acestora pe pagina web a operatorului de sistem şi/sau în sala de trazacţionare a B.V.M. etc.;
    b) în alte modalităţi Membrilor M.T.F. şi/sau persoanelor interesate, conform relaţiilor contractuale şi în condiţii comerciale rezonabile.
    43.3. Zilnic, după închiderea şedinţei de tranzacţionare (tranzacţionarea instrumentelor financiare), operatorul de sistem comunică Membrilor M.T.F. şi publicului larg informaţiile privind preţul, volumul şi ora tranzacţionării acestora în ziua respectivă:
    a) prin intermediul M.T.F.-lui – Membrilor M.T.F.;
    b) prin intermediul plasării acesteia pe pagina WEB – publicului larg;
    c) în alte modalităţi, conform relaţiilor contractuale, în condiţii comerciale rezonabile.
    43.4. B.V.M. publică în buletinul bursier sau în alte organe de presă şi difuzate pe întreg teritoriul ţării, precum şi pe pagina sa oficială web, următoarea informaţie:
    a) regulile M.T.F.;
    b) lista Membrilor M.T.F. – cel puţin o dată pe lună;
    c) lista persoanelor cu participaţiuni calificate ale operatorului de sistem;
    d) lista instrumentelor financiare admise spre tranzacţionare pe M.T.F. – cel puţin o dată pe lună;
    e) despre tranzacţiile înregistrate pe M.T.F. – săptămînal pentru luna anterioară, şi lunar pentru ultimii doi ani calendaristici.
    43.5. Actualizarea informaţiei plasate pe pagina oficială web a B.V.M. va fi efectuată după cum urmează:
    a) redacţii noi/modificări/completări în Regulile M.T.F. – în termen de pînă la 3 zile lucrătoare din momentul intrării în vigoare a acestora;
    b) modificări/completări în lista Membrilor M.T.F. - în termen de pînă la 3 zile lucrătoare din momentul intrării în vigoare a deciziei corespunzătoare;
    c) modificări/completări în lista persoanelor cu participaţiuni calificate ale operatorului de sistem - în termen de pînă la 3 zile lucrătoare din momentul înştiinţării B.V.M. privind producerea evenimentului corespunzător;
    d) modificări/completări în lista instrumentelor financiare admise spre tranzacţionare pe M.T.F. - în termen de pînă la 3 zile lucrătoare din momentul intrării în vigoare a deciziei corespunzătoare.
    43.6. Operatorul de sistem poate oferi informaţiile relevante sau poate asigura accesul la sistemele intern de informare al M.T.F. societăţilor de investiţii care sînt obligate să dezvăluie preţul acţiunilor, în conformitate cu art. 59 al Legii “privind piaţa de capital”, în condiţii comerciale rezonabile şi nediscriminatorii.
    43.7. Operatorul de sistem prezintă C.N.P.F. rapoarte privind tranzacţiile efectuate în cadrul M.T.F. nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care s-a efectuat tranzacţia, în modul stabilit de actele normative ale C.N.P.F., precum şi asigură condiţii de supraveghere în timp real a M.T.F. de către C.N.P.F.
Capitolul VII
REGULI PRIVIND COMPENSAREA (CLEARINGUL)
ŞI DECONTAREA TRANZACŢIILOR ÎNCHEIATE ÎN
CADRUL M.T.F.

    Articolul 44. Dispoziţii generale
    44.1. Prezentul capitol stabileşte reguli şi proceduri privind efectuarea clearing-ului şi decontărilor pe tranzacţiile încheiate pe M.T.F..
    44.2. Regulile şi procedurile de clearing şi decontare, stabilite la prezentul capitol, sînt valabile pentru toate tipurile de tranzacţii executate în cadrul M.T.F. Însă, în cazul în care Membru al M.T.F. nu-şi va onora obligaţiunile pentru o tranzacţie executată în mod direct, operatorul de sistem nu-şi va asuma obligaţiunile de asigurare a decontărilor finale, iar părţile tranzacţiei vor fi singurele responsabile (conform contractului semnat în afara M.T.F.), pentru nelivrarea sau neachitarea tranzacţiei.
    44.3.Este strict interzis transferul dreptului de proprietate între clienţii unui Membru al M.T.F. (custode), altfel decît prin executarea unei tranzacţii bursiere, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    44.4.Clearingul şi decontările în cadrul tranzacţiilor încheiate pe M.T.F. se efectuează doar prin intermediul sistemelor de clearing şi decontare ale D.N.V.M./depozitarului central, în conformitate cu Regulile şi procedurile D.N.V.M./depozitarului central.
    Articolul 45. Interacţiunea M.T.F. cu D.N.V.M./depozitarul central
    45.1. Sistemele depozitare, de clearing şi de decontare ale D.N.V.M./depozitarului central reprezintă continuarea sistemului de tranzacţionare a operatorului de sistem şi respectiv este integrat cu M.T.F. pentru a asigura posibilitatea schimbului automatizat de date între D.N.V.M./depozitarul central şi M.T.F.
    45.2. Înainte de deschiderea şedinţei de tranzacţionare a M.T.F., sistemul D.N.V.M./depozitarului central informează automat M.T.F. referitor la cantitatea valorilor mobiliare la conturile depozitare, care sînt accesibile pentru vînzare pe parcursul sesiunilor de tranzacţionare pe M.T.F. în cadrul şedinţei de tranzacţionare din ziua respectivă.
    45.3. În cazul în care Membru al M.T.F. introduce în M.T.F. ordinul de vînzare a valorilor mobiliare (cu excepţia ordinelor, decontarea cărora trebuie să fie efectuată de către agentul de decontare al părţii terţe), M.T.F.-ul asigură verificarea existenţei la contul depozitar indicat în ordin a cantităţii suficiente de valori mobiliare accesibile pentru vînzare.
    45.4. În cazul în care cantitatea valorilor mobiliare este suficientă, M.T.F.-ul confirmă automat ordinul de vînzare şi îl acceptă; iar în cazul în care cantitatea valorilor mobiliare este insuficientă, M.T.F.-ul nu confirmă ordinul de vînzare şi îl respinge.
    45.5. În cazurile neonorării obligaţiunilor de decontare în cadrul tranzacţiilor efectuate prin sistemul de clearing şi decontare, D.N.V.M./depozitarului central transmite operatorului de sistem ordine de cumpărare sau vînzare a valorilor mobiliare, pentru acoperirea datoriei Membrului M.T.F.–participant al D.N.V.M./depozitarului central, care nu şi-a onorat obligaţiunile de livrare sau achitare în cadrul tranzacţiei, decontările căreia se efectuează prin D.N.V.M./depozitarului central.
    45.6. În tranzacţiile de vînzare şi cumpărare specificate la p. 45.5. vînzător sau cumpărător este D.N.V.M./depozitarul central.
    45.7. Din numele D.N.V.M./depozitarului central ordinele de cumpărare şi vînzare se introduc în sistemul de negocieri de persoana împuternicită a operatorului de sistem.
    Articolul 46. Documente şi rapoarte, aferente decontărilor la M.T.F.
    46.1. Îndată, după executarea tranzacţiei în cadrul M.T.F., M.T.F.-ul va genera separat pentru Membru al M.T.F.-Vînzător şi Membru al M.T.F.-Cumpărător cîte un Aviz de Contract, în care vor fi indicate condiţiile contractului încheiat în procesul negocierilor.
    46.2. Avizul de contract reprezintă documentul, standardizat de B.V.M., care certifică încheierea şi detaliile tranzacţiei, executate de către Membru pe M.T.F. şi serveşte drept bază pentru a confirma oficial clientului său despre executarea ordinului de tranzacţionare. Termenul maxim pentru expedierea confirmării clientului, precum că tranzacţia a fost încheiată, reprezintă momentul T+1.
    46.3. Avizul de contract cuprinde, cel puţin, următoarea informaţie:
    a) numărul (avizului de contract), atribuit de M.T.F.;
    b) data încheierii tranzacţiei şi data decontărilor finale;
    c) părţile tranzacţiei - Vînzătorul şi Cumpărătorul (identificarea Membrului M.T.F., Agentului de Bursă, care a executat tranzacţia, precum şi codul de identificare a Agentului de Bursă);
    d) denumirea emitentului şi numărul de înregistrare a valorilor mobiliare (codul ISIN), atribuit de C.N.P.F.;
    e) numărul de valori mobiliare (acţiuni) tranzacţionate, preţul pentru o unitate şi valoarea totală a contractului;
    f) date cu privire la comisionul datorat B.V.M., alte plăţi şi impozite;
    g) valoarea totală spre plată.
    46.4. După închiderea şedinţei de tranzacţionare M.T.F. de asemenea va genera, după forma şi modelul stabilit în respectivele proceduri, următoarele rapoarte:
    a) Raportul general, care conţine date şi informaţii generalizatoare privind tranzacţiile executate cu instrumentele financiare ale fiecărui emitent;
    b) Registrul de vînzare-cumpărare, care reprezintă înscrieri separate referitoare la toate tranzacţiile încheiate în cadrul unei şedinţe de tranzacţionare, structurate pe fiecare Membru al M.T.F.;
    c) Raportul poziţiilor deschise, care reprezintă lista tuturor ordinelor de tranzacţionare neexecutate, expuse spre tranzacţionare în Secţia de bază a M.T.F. (total şi separat pentru fiecare Membru al M.T.F.) şi lista valorilor mobiliare expuse la licitaţie ca pachete unice.
    46.5. Emiterea rapoartelor va începe îndată după închiderea şedinţei de tranzacţionare şi este obligaţiunea fiecărui Membru al M.T.F. de a recepţiona Avizele de contract dintr-un loc anumit, indicat de operatorul de sistem şi/sau va fi remise în forma electronică.
    46.6. Rapoartele indicate la pct. 46.4. vor fi expediate C.N.P.F. în termenul maximal admisibil T+1, ora 12.00, sau în termenul stabilit în actele normative ale C.N.P.F.
    46.7. Membrii M.T.F. îndată, după recepţionarea Avizelor de contract, vor efectua verificarea datelor şi, în cazul în care vor depista careva neconcordanţe, vor comunica în scris B.V.M. şi vor întreprinde măsuri ca acestea să fie elucidate pînă la momentul T+1, ora 12.00.
    46.8. Dacă, către timpul indicat la art.46.7 Membru al M.T.F. nu prezintă operatorului de sistem în scris obiecţii faţă de datele din Avizul de contract, atunci acestea se consideră a fi confirmate de către Membru al M.T.F. şi, respectiv, dînsul îşi asumă toate obligaţiunile de decontare, conform datelor din documentele indicate.
    Articolul 47. Neonorarea obligaţiunilor de livrare a valorilor mobiliare. Proceduri de executare a operaţiunii de cumpărare specială (buy-in special)
    47.1. În cazul, în care Membru al M.T.F. nu şi-a onorat obligaţiunile de livrare a valorilor mobiliare, operatorul de sistem (B.V.M.), în scopul acoperirii datoriei lui, va iniţia procedura de cumpărare specială (buy-in special), independent de faptul dacă aceasta a depus o cerere de răscumpărare sau nu.
    47.2. În cadrul M.T.F. procedura buy-in-special se aplică conform Regulilor Pieţei reglementate.
    Articolul 48. Neonorarea obligaţiunilor de decontare a mijloacelor băneşti. Proceduri de executare a operaţiunii de vînzare specială (sale-in special)
    48.1. În cazul, în care Membru al M.T.F. nu şi-a onorat obligaţiunile de decontare a mijloacelor băneşti, operatorul de sistem (B.V.M.), în scopul acoperirii datoriei lui, va recurge la utilizarea Fondului de garanţie şi/sau va iniţia procedura de vînzare specială (sale-in special), independent de faptul dacă acesta a depus o cerere de vînzare sau nu.
    48.2. În cadrul M.T.F. procedura sale-in-special se aplică conform Regulilor Pieţei reglementate.
    Articolul 49. Privind formarea şi alimentarea fondului de garanţie
    49.1. B.V.M. formează un Fond de garanţie, valoarea minimal admisibilă al căruia va corespunde unui raport de 30% din valoarea capitalului social.
    49.2. Sursa de bază pentru formarea Fondului de garanţie va servi virările în contul acestui Fond din profitul anual net al B.V.M. Virările în contul Fondului de garanţie pot înceta doar în cazul în care s-a atins mărimea minimal admisibilă stabilită.
    49.3. Drept surse adăugătoare de formare a Fondului de garanţie al B.V.M. vor servi toate încasările operatorului de sistem urmate din aplicarea sancţiunilor pecuniare faţă de Membri.
    49.4. Fondul de garanţie al B.V.M. se utilizează pentru amortizarea datoriilor între Membri, rezultate din neonorarea obligaţiunilor lor de decontare în cadrul tranzacţiilor executate în cadrul M.T.F., astfel precum e prevăzut la art.47 şi 48 ale prezentelor Reguli.
    49.5. Mijloacele Fondului de garanţie, în partea ce depăşesc mărimea lui minimal admisibilă, pot fi utilizate doar în scopuri de renovare tehnică şi dezvoltare a B.V.M.
    49.6. Fondul de garanţie, utilizat în vederea amortizării datoriilor între Membri, rezultate din neonorarea obligaţiunilor lor de decontare în cadrul M.T.F., urmează a fi întregit de către Membrul vinovat în cel mult două zile lucrătoare. În caz contrar, faţă de Membrul dat se vor aplica suplimentar penalităţi în mărime de 0,1% de la suma îndatorată, pentru fiecare zi restantă.

    anexa nr.1

    anexa nr.1.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3