HGO828/2015
ID intern unic:  361910
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 828
din  20.11.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare a organului local de specialitate
în domeniul asistenței
sociale și protecției familiei
și a structurii-tip a acestuia
Publicat : 27.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 317-323     art Nr : 930
    În temeiul Legii asistenței sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei, conform anexei nr. 1;
    Structura-tip a organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei, conform anexei nr. 2.
    2. Se recomandă consiliilor raionale/municipale, Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia să aprobe:
    regulamentul de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei;
    efectivul-limită de personal al organului local de specialitate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei;
    structura organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei, conform structurii-tip, în limitele alocațiilor bugetare.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                    Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecției
    sociale și familiei                                                                Mircea Buga
    Ministrul finanţelor                                                            Anatol Arapu

    Nr. 828. Chişinău, 20 noiembrie 2015.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 828
din 20 noiembrie 2015
REGULAMENT-CADRU
de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate
în domeniul asistenței sociale
și protecției familiei
I. INTRODUCERE
    1. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei (în continuare – organ local de specialitate), precum și modul de organizare şi funcţionare a acestuia.
    2. Organul local de specialitate este o subdiviziune structurală din subordinea autorității reprezentative deliberative de nivelul al doilea (unității teritoriale autonome Găgăuzia) și poate avea statut de direcție generală, direcție, secție sau serviciu, în conformitate cu Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorităţilor publice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011.
    3. Organul local de specialitate este persoană juridică, dispune de cont trezorerial, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa, de alte ştampile şi anteturi, de modelul stabilit.
    4. Organul local de specialitate este organizat şi funcţionează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legile în vigoare, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.
    5. Organul local de specialitate îşi organizează activitatea conform următoarelor principii:
    1) accesibilitate şi disponibilitate;
    2) informare;
    3) transparență;
    4) abordare individualizată și multidisciplinară;
    5) parteneriate și colaborare;
    6) participarea beneficiarilor de asistență socială în procesul de luare a deciziilor;
    7) confidenţialitate;
    8) nondiscriminare și egalitate;
    9) solidaritate socială;
    10) parteneriat social.
    6. Beneficiarii de asistență socială la nivel teritorial sînt:
    1) copiii în situație de risc și copiii separați de părinți;
    2) persoanele cu dizabilități;
    3) persoanele în etate;
    4) victimele violenței în familie;
    5) victimele și potențialele victime ale traficului de ființe umane;
    6) persoanele și familiile defavorizate.
II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ,
ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE ORGANULUI
LOCAL
DE SPECIALITATE
    7. Misiunea organului local de specialitate constă în îmbunătățirea calității vieții persoanelor și familiilor defavorizate, prin acordarea asistenței și suportului în vederea prevenirii, diminuării sau depășirii situaţiei de dificultate și integrarea socială a acestora.
    1. Organul local de specialitate are următoarele funcţii de bază:
    1) implementarea în unitatea administrativ-teritorială respectivă a politicii de stat în domeniul asistenţei sociale și protecției familiei, în funcţie de necesităţile identificate;
    2) acordarea suportului metodologic autorităților administrației publice locale de nivelul întîi, prestatorilor privați și specialiștilor angajați în domeniul asistenței sociale și protecției familiei;
    3) colaborarea cu autoritățile, instituțiile și organizațiile publice și private.
    2. Organul local de specialitate are următoarele atribuţii principale:
    1) în scopul implementării în unitatea administrativ-teritorială respectivă a politicii de stat în domeniul asistenţei sociale și protecției familiei, în funcţie de necesităţile identificate:
    a) identifică problemele sociale în raza administrativ-teritorială;
    b) generalizează şi sistematizează informaţia privind asistenţa socială acordată şi analizează eficienţa acesteia;
    c) elaborează strategii de dezvoltare şi prestare a asistenţei sociale, în conformitate cu politica socială a statului;
    d) organizează şi acordă asistenţă socială în funcţie de necesităţile identificate;
    e) elaborează și prezintă propuneri privind planificarea bugetului, fundamentat pe programe și performanță, precum și pe rezultatele evaluării necesităților în domeniul asistenței sociale și protecției familiei în teritoriul administrat, precum și prezintă rapoarte privind realizarea lui, în modul stabilit;
    f) îndeplinește funcțiile de autoritate tutelară teritorială în domeniul protecției copilului;
    g) coordonează procesul de cooperare intersectorială pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, precum și stabilește parteneriate cu autoritățile, instituțiile de resort în domeniu;
    h) asigură implementarea standardelor generale de prestare a serviciilor;
    i) asigură gestionarea eficientă a alocațiilor bugetare, patrimoniului și resurselor umane pentru dezvoltarea și acordarea asistenței sociale de calitate în teritoriul administrat;
    j) asigură angajarea personalului conform legislației;
    k) efectuează controlul intern al corectitudinii implementării legislației cu privire la prestațiile sociale pe care le stabilește și serviciile sociale pe care le prestează;
    l) completează sistemul informaţional în domeniul asistenţei sociale cu date;
    m) informează populaţia despre situaţia în domeniul asistenţei sociale și protecției familiei, despre modul de acordare a prestaţiilor şi a serviciilor sociale și desfăşoară programe de informare-educare-comunicare şi sensibilizare publică;
    n) asigură supervizarea personalului din sistemul de asistenţă socială;
    o) acordă suport administrativ managerilor serviciilor de asistență socială în scopul asigurării sustenabilității și eficienței serviciilor respective;
    p) prezintă propuneri Consiliului raional/municipal, Adunării Populare privind necesitatea dezvoltării serviciilor de asistenţă socială în conformitate cu necesitățile identificate și cu politica naţională din domeniu;
    q) prezintă informații și date statistice la solicitarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și altor autorități, instituții, organizații și altor entități abilitate;
    r) elaborează rapoarte de activitate, pe care le prezintă Consiliului raional/municipal, Adunării Populare şi le plasează pe pagina web a acestuia;
    2) în scopul acordării suportului metodologic autorităților administrației publice locale de nivelul întîi, prestatorilor privaţi și specialiștilor angajați în domeniul asistenței sociale și protecției familiei:
    a) susţine autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi reprezentanţii societăţii civile în activitatea de elaborare şi implementare a programelor locale de asistenţă socială, precum şi în cea de monitorizare a realizării acestora;
    b) acordă suport metodologic instituţiilor de asistenţă socială din primăriile aflate în raza unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi înaintează propuneri în vederea optimizării activităţii acestora;
    c) oferă asistenţă metodologică prestatorilor de servicii sociale;
    3) în scopul colaborării cu autoritățile, instituțiile și organizațiile publice și private:
    a) studiază experiența internațională și bunele practici în domeniul asistenței sociale și protecției familiei;
    b) identifică parteneri de dezvoltare și cooperează cu aceştia;
    c) dezvoltă și implementează parteneriate cu autoritățile, instituțiile și organizațiile publice și private;
    d) încheie acorduri de cooperare în domeniul asistenței sociale și protecției familiei.
    8. Organul local de specialitate este învestit cu următoarele drepturi generale:
    1) să elaboreze, în limitele competențelor atribuite, instrucțiuni, indicații metodice, precum și alte acte privind domeniul său de activitate;
    2) să solicite de la autorități, instituții și organizații informații necesare pentru activitate;
    3) să dezvolte şi să consolideze asistenţa socială la nivelul unităţii administrativ-teritoriale conform necesităţilor sociale identificate;
    4) să monitorizeze și să evalueze calitatea serviciilor prestate de prestatorii publici și privați din raza administrativ-teritorială în care activează;
    5) să dezvolte parteneriate cu organizații guvernamentale și neguvernamentale în vederea implementării politicilor din domeniul asistenței sociale;
    6) să formuleze recomandări autorităților administrației publice centrale și locale privind eficientizarea asistenței sociale;
    7) să încadreze personalul direcției în programe de formare inițială și continuă;
    8) să înfiinţeze consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative pentru exercitarea atribuţiilor în sfera sa de competenţă;
    9) să solicite, în modul stabilit de cadrul normativ în vigoare, de la alte autorităţi locale, organizaţii şi instituţii date statistice şi informaţii vizînd problemele din sfera sa de competenţă;
    10) să solicite Inspecției Sociale și Consiliului Național pentru Acreditarea Prestatorilor de Servicii Sociale rapoartele de control și evaluare, cu specificarea încălcărilor, neconformităților constatate şi cu recomandări de eficientizare a activităţii.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ORGANULUI
LOCAL DE SPECIALITATE
    9. Fiecare subdiviziune structurală a organului local de specialitate funcţionează în baza unui regulament aprobat de șeful organului local de specialitate.
    10. Organul local de specialitate este condus de șef, numit conform legislației de către Consiliul raional/municipal/Comitetul executiv al unității teritoriale autonome Găgăuzia.
    11. Şeful organului local de specialitate este responsabil de asigurarea calității managementului, în scopul îndeplinirii funcțiilor și atribuțiilor organului central de specialitate.
    12. Şeful organului local de specialitate este şi directorul executiv al Fondului local de susţinere socială a populaţiei, care asigură administrarea eficientă a mijloacelor financiare şi valorilor materiale.
    13. În caz de absenţă temporară motivată, atribuţiile şefului organului local de specialitate sînt exercitate de şeful adjunct sau, după caz, de un alt angajat al organului local de specialitate, desemnat prin ordinul şefului.
    14. Personalul organului local de specialitate este constituit din funcționari publici și personal contractual. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici sînt reglementate de prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, iar a personalului contractual – de cele ale Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003.
    15. Șeful organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei înaintează Consiliului raional/municipal, Adunării Populare a unității teritoriale Găgăuzia propuneri pentru modificarea efectivului-limită de personal, în baza normativelor aprobate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
    16. Finanţarea activităţii organului local de specialitate se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 828
din 20 noiembrie 2015
STRUCTURA-TIP
a organului local de specialitate în domeniul
asistenței sociale și protecției familiei
    Conducerea
    Subdiviziunea monitorizare, evaluare și planificare strategică
    Subdiviziunea protecția persoanelor în etate și cu dizabilități
    Subdiviziunea protecția copilului și familiei
    Subdiviziunea prestații sociale
    Subdiviziunea asistență socială comunitară
    Subdiviziunea economico-financiară
    Subdiviziunea resurse umane
    Subdiviziunea comunicare şi relaţii cu publicul
    Subdiviziunea administrativ-auxiliară