OMJ614/2015
ID intern unic:  362015
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 614
din  26.11.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
înregistrarea birourilor și organizațiilor de mediere
Publicat : 04.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 324-329     art Nr : 2286
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
nr. de înregistrare 1078
din 27 noiembrie 2015
Ministru _____________
Vladimir CEBOTARI

    În temeiul art. 8 lit. g), art. 15 și art.16 din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art.445),
ORDON:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind înregistrarea birourilor și organizațiilor de mediere, conform anexei nr. 1;
    Modelul avizului pentru înregistrarea organizației de mediere, conform anexei nr. 2.
    Modelul certificatului de înregistrare a organizației de mediere, conform anexei nr.3.
    2. Pînă la crearea condițiilor necesare pentru ținerea registrului de stat al persoanelor autorizate, datele cu privire la birourile și organizațiile de mediere vor fi incluse în Registrul de stat al mediatorilor, ținut în formă manuală.
    3. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIȚIEI                                    Vladimir CEBOTARI

    Nr. 614. Chişinău, 26 noiembrie 2015.


Anexa nr. 1
la Ordinul Ministrului Justiției
nr. 614 din 26 noiembrie 2015

REGULAMENT
privind înregistrarea birourilor și organizațiilor de mediere
I. Dispoziții generale
    1. Regulamentul privind înregistrarea birourilor și organizațiilor de mediere (în continuare - Regulament) stabilește condițiile și procedura de înregistrare a sediului biroului de mediere și organizației de mediere, procedura de modificare a datelor acestora, precum și modul de radiere a biroului de mediere și a organizației de mediere din Registrul de stat al mediatorilor.
    2. În sensul prezentului Regulament, înregistrarea sediului biroului de mediere înseamnă înscrierea în Registrul de stat al mediatorilor a informației despre acesta. Înregistrarea organizației de mediere înseamnă înregistrarea acesteia în condițiile Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești, cu introducerea ulterioară a informației despre organizația respectivă în Registrul de stat al mediatorilor.
II. Biroul de mediere
    3. Sediul biroului de mediere se înregistrează în Registrul de stat al mediatorilor la rubrica corespunzătoare fiecărui mediator care face parte din biroul respectiv, în baza unei cereri, la care se anexează:
    a) copia buletinului de identitate al solicitantului;
    b) copia contractului de societate civilă, în cazul unuia sau mai multor mediatori;
    c) copia atestatului de mediator al fiecărui membru asociat;
    d) documentele care confirmă adresa sediului și drepturile asupra acestuia;
    e) informația cu privire la datele de contact ale solicitantului (adresa poștală, adresa electronică, telefon mobil/fix).
    4. Biroul de mediere se individualizează prin denumire specifică, ce cuprinde sintagma „Mediatorul” sau, după caz, „Mediatorii”, urmată de numele unuia sau mai multor mediatori din cadrul acestuia.
    5. Adresa sediului biroului de mediere și drepturile asupra acestuia se confirmă prin actele care atestă dreptul de proprietate sau dreptul de folosință asupra sediului, însoțite de extrase sau certificate din Registrul bunurilor imobile, valabile la ziua depunerii.
    6. Avocații și notarii care desfășoară și activitate de mediator prezintă Consiliului de mediere o cerere privind introducerea în Registrul de stat al mediatorilor a informației cu privire la sediul cabinetului avocatului, biroului asociat de avocați sau, după caz, a biroului notarului în care își vor desfășura activitatea de mediator, precum și alte date de contact (adresa electronică, telefon mobil/fix).
III. Organizația de mediere
    7. Organizația de mediere se înregistrează de către Ministerul Justiției, conform prevederilor Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești, în baza avizului Consiliului de Mediere.
    8. Pentru obținerea avizului, solicitantul depune o cerere, la care se anexează:
    a) copia buletinului de identitate a solicitantului și, după caz, actul care confirmă împuternicirile acestuia;
    b) lista mediatorilor, cu cel puțin 2 mediatori, care întrunesc criteriile de calificare, stabilite de organizația de mediere și care au consimțit înscrierea lor pe listă, semnată de președintele organizației;
    c) regulile privind desfășurarea procesului de mediere, aprobate de organizația de mediere;
    d) regulile privind evaluarea şi controlul calităţii serviciilor prestate de mediatorii organizației de mediere, aprobate de aceasta.
    9. Organizația necomercială, înregistrată în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale, care dorește să devină și organizație de mediere, prezintă Ministerului Justiției avizul Consiliului de mediere, conform pct. 18, pentru înregistrarea modificărilor la statutul acesteia.
    10. Organizația necomercială, înregistrată în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale, în statutul căreia practicarea activității în domeniul medierii a fost inclusă pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere, pentru a primi certificatul de înregistrare în calitate de organizație de mediere prezintă Ministerului Justiției avizul Consiliului de mediere.
    11. După înregistrarea organizației de mediere de către Ministerul Justiției, solicitantul prezintă Consiliului de mediere copia certificatului de înregistrare a organizației de mediere.
    12. Pentru asigurarea accesului publicului la informația privind organizațiile de mediere, Consiliul de mediere poate ține listа organizațiilor de mediere, pe care o publică pe pagina sa web oficială.
IV. Procedura de înregistrare
    13. Cererea de eliberare a avizului pentru înregistrarea organizației de mediere și cererea de înregistrare a sediului biroului de mediere în Registrul de stat al mediatorilor se depune la Consiliul de mediere.
    14. Cererea și actele anexate la aceasta sunt verificate de către secretarul Consiliului de mediere în termen de 3 zile lucrătoare. Dacă setul de acte prezentat este incomplet, secretarul informează solicitantul și îi recomandă prezentarea actelor lipsă sau, în caz de imposibilitate, acestea se restituie la adresa indicată în cerere.
    15. În cazul corespunderii cerințelor legale, cererea și actele anexate la aceasta sunt transmise Consiliului de mediere pentru examinare.
    16. Consiliul de mediere examinează cererile la ședința imediat următoare expirării termenului stabilit la pct. 14. Pentru examinarea cererilor poate fi convocată ședința extraordinară a Consiliului de mediere.
    17. Consiliul de mediere poate respinge cererea, dacă atestă încălcări ale condițiilor stabilite pentru înregistrarea sediului biroului sau eliberarea avizului pentru înregistrarea organizației de mediere, sau dacă actele anexate la cerere nu corespund cerințelor prevăzute de legislație pentru asemenea acte.
    18. Hotărîrea Consiliului de mediere privind înregistrarea sediului biroului de mediere sau privind eliberarea avizului pentru înregistrarea organizației de mediere sau, după caz, privind respingerea cererilor se aduce la cunoștința solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.
    19. Înscrierea sediului biroului de mediere în Registrul de stat al mediatorilor se efectuează de către secretarul Consiliului de mediere în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărîrii Consiliului de mediere.
    20. Pentru înscrierea informației despre organizația de mediere în Registrul de stat al mediatorilor, mediatorul depune o cerere în acest sens la Consiliul de mediere, cu anexarea extrasului eliberat de organizația de mediere, prin care se confirmă includerea mediatorului respectiv în lista mediatorilor ținută de organizație. Secretarul Consiliului de mediere, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea cererii, va efectua înscrierea în Registrul de stat al mediatorilor.
V. Modificarea datelor biroului
sau organizației de mediere
și radierea acestora din Registrul
de stat al mediatorilor
    21. Mediatorii sunt obligați să înștiințeze, în scris, Consiliul de mediere în termen de cel mult 30 de zile despre orice modificare a datelor înscrise în Registrul de stat al mediatorilor. În cazul modificării sediului biroului de mediere, trebuie prezentate documentele prevăzute la pct. 3 lit. d).
    22. Consiliul de mediere modifică informația despre biroul de mediere din Registrul de stat al mediatorilor în termen de 3 zile lucrătoare de la înștiințare.
    23. Dacă la biroul de mediere, creat de un singur mediator, doresc să adere alți mediatori, aceștia urmează să prezinte Consiliului de mediere contractul de societate civilă. În baza contractului respectiv, Consiliul de mediere efectuează înscrierea sediului biroului de mediere în Registrul de stat al mediatorilor.
    24. Modificarea informației privind organizația de mediere se efectuează similar modificării informației despre biroul de mediere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești.
    25. Dacă organizația necomercială care este și organizație de mediere renunță la activitatea din domeniul medierii, informația despre aceasta se radiază doar din Registrul de stat al mediatorilor. În Registrul organizațiilor necomerciale se consemnează modificarea statutului acesteia.
    26. Dacă organizația necomercială care este și organizație de mediere și-a încetat activitatea, fiind radiată din Registrul organizațiilor necomerciale, faptul dat se aduce la cunoștința Consiliului de mediere în termen de 5 zile lucrătoare, care va efectua modificările corespunzătoare în Registrul de stat al mediatorilor.
    27. Radierea din Registrul de stat al mediatorilor a sediului biroului de mediere, în care activează un singur mediator, se efectuează în baza hotărîrii Consiliului de mediere privind încetarea activităţii de mediator, adoptată în condiţiile Legii nr.137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere.
    28. Radierea din Registrul de stat al mediatorilor a sediului biroului de mediere, în care activează mai mulți mediatori în baza contractului de societate civilă, se efectuează în baza cererii mediatorilor respectivi, la care se anexează decizia acestora de radiere a biroului.
    29. Dacă doar unul din mediatorii biroului de mediere își încetează activitatea, iar numele acestuia a fost inclus în denumirea biroului de mediere, informația despre mediatorul vizat se exclude din denumirea biroului respectiv, în baza hotărîrii Consiliului de mediere privind încetarea activităţii de mediator.
    30. Radierea informației despre organizația de mediere se efectuează conform procedurii prevăzute în cap. IV.

    anexa nr.2

    anexa nr.3