HCNPF49/2/2015
ID intern unic:  362023
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 49/2
din  26.08.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului privind pieţele reglementate
şi sistemele
multilaterale de tranzacţionare
Publicat : 04.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 324-329     art Nr : 2294     Data intrarii in vigoare : 04.12.2015
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1077 din 24 noiembrie 2015


    În temeiul art.60 alin.(1) și alin.(4), art.65 alin.(2) lit.a) din Legea nr.171 din 11.07.2012 “Privind piața de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665) și art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare, conform anexei.
    2. Persoanele care cad sub incidența prevederilor Regulamentului privind pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare sunt obligate să se conformeze în termen de 3 luni de la data publicării prezentei hotărîri, cu informarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                             Iurie FILIP

    Nr. 49/2. Chişinău, 26 august 2015.


Anexă
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr.49/2 din 26 august 2015

REGULAMENT
privind pieţele reglementate şi sistemele
multilaterale de tranzacţionare

    Prezentul Regulament transpune parțial:
    Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 145 din 30 aprilie 2004;
    Orientările Autorității Europene pentru Valori Mobilare și Piețe din 24 februarie 2012 privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente, ESMA/2012/122.
CAPITOLUL 1
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul privind pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare (în continuare – Regulament) stabilește reguli și proceduri cu privire la crearea, administrarea și exploatarea piețelor reglementate și a sistemelor multilaterale de tranzacţionare (în continuare – MTF), precum și cu privire la obligațiile membrilor acestora.
    2. Acțiunea prezentului Regulament se extinde asupra operatorilor de piață, operatorilor de sistem și membrilor unei piețe reglementate sau MTF. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pe toată durata de desfășurare a activității persoanelor care cad sub incidența acestuia.
    3. Termenii și expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificația prevăzută în Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital (în continuare – Legea privind piaţa de capital). În sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
    1) Membrii unei pieţe reglementate sau MTF - persoanele care au dreptul de tranzacţionare directă pe o piaţă reglementată sau pe o piață organizată (MTF) şi de compensare şi decontare a tranzacţiilor lor direct prin intermediul sistemelor depozitarului central;
    2) Operator de piață - persoana juridică care administrează și/sau exploatează o piață reglementată;
    3) Operator de sistem - persoana juridică care administrează și/sau exploatează o piață organizată (MTF).
    4. Operatorul de piață și operatorul de sistem sunt responsabili pentru administrarea sigură, prudentă și transparentă a operațiunilor pe piața reglementată și în cadrul MTF, precum și pentru supravegherea respectării de către piața reglementată sau MTF pe care le gestionează a cerințelor stabilite de Legea privind piaţa de capital, prezentul Regulament și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (în continuare – Comisia Națională).
    5. Operatorii de piață și operatorii de sistem sunt obligați:
    1) să identifice circumstanțe care ar putea constitui sau ar putea crea un conflict de interese potențial și să reacționeze la orice conflict de interese care ar putea prejudicia integritatea pieței reglementate și MTF;
    2) să controleze orice risc operațional, care include identificarea oricăror riscuri și punerea în aplicare a măsurilor pentru a le reduce la minimum;
    3) să asigure un sistem informatic adecvat și să aplice măsuri corespunzătoare privind securitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor;
    4) să asigure funcționarea eficientă a sistemelor tehnice, inclusiv să aplice un plan de urgență pentru a reacționa la evenimente neprevăzute care ar putea perturba activitatea;
    5) să asigure o tranzacționare onestă și corectă, precum și o executare eficientă a ordinelor;
    6) să ia măsuri pentru a asigura finalizarea în siguranță a tranzacțiilor;
    7) să dispună de resurse necesare pentru a asigura activitatea ordonată și continuă;
    8) să efectueze auditul situațiilor financiare și a sistemelor informatice;
    9) să creeze condiții de supraveghere și control din partea Comisiei Naționale, cu conectarea la sistemele electronice;
    10) să permită accesul Comisiei Naționale la informația cu privire la oricare instrument financiar, orice tip de tranzacție, orice membru sau orice investitor pe piață;
    11) să asigure integritatea și plenitudinea înregistrărilor și evidențelor, precum și păstrarea acestora cel puțin pe o perioadă de 7 ani.
    6. Operatorul de piaţă și operatorul de sistem stabilesc reguli cu privire la încheierea contractului cu Depozitarul central, în scopul instituirii unor mecanisme adecvate în vederea asigurării clearingului şi decontării tranzacţiilor încheiate pe piaţa reglementată și în cadrul MTF.
CAPITOLUL 2
OPERATORII DE PIAȚĂ ȘI PIEŢELE
REGLEMENTATE

Secțiunea 1-a
Activităţile pieţei reglementate sau
ale operatorului de piaţă
    7. Operatorul de piață este o societate pe acțiuni, legal constituită și înregistrată în Republica Moldova, care creează, administrează și exploatează una sau mai multe piețe reglementate și/sau MTF în conformitate cu Legea privind piața de capital, actele normative ale Comisiei Naționale, statutul și regulile sale.
    8. Prevederile statutului operatorului de piață vor corespunde prevederilor legislației privind piața de capital și legislației privind societățile pe acțiuni.
    9. Operatorul de piață notifică Comisia Națională privind statutul acestuia și orice modificare adoptată la acesta.
    10. Operatorul de piață este obligat să respecte cerințele prevăzute în art.62 din Legea privind piața de capital.
    11. Piaţa reglementată sau operatorul de piaţă sunt în drept să realizeze în temeiul autorizației/licenței eliberate de către Comisia Națională următoarele activități:
    1) elaborarea, implementarea şi aplicarea normelor privind cerințele și condiţiile de obținere, suspendare și retragere a calității de membru al pieței reglementate;
    2) adoptarea și implementarea normelor privind cerințele de admitere, suspendare și retragere a instrumentelor financiare la şi de la tranzacţionare;
    3) stabilirea condiţiilor, procedurilor de tranzacţionare, precum şi a obligaţiilor membrilor şi ale emitenţilor ale căror instrumente financiare au fost admise la tranzacţionare;
    4) elaborarea și implementarea procedurilor privind modul de determinare şi publicare a preţurilor şi a cotaţiilor, tipurile de contracte şi operaţiuni permise, standardele contractuale;
    5) adoptarea măsurilor necesare funcţionării în mod regulat şi ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pieţei reglementate şi verificarea respectării regulilor acesteia;
    6) administrarea şi diseminarea către public a informaţiilor privind emitenţii, tipurile de instrumente financiare tranzacţionate şi serviciile de acces a membrilor pe piaţa reglementată;
    7) elaborarea şi implementarea mecanismelor de securitate şi control al sistemelor informatice, pentru protecţia drepturilor de autor implicate şi a informaţiilor confidenţiale, în condiţiile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate de Guvern;
    8) asigurarea păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi bazelor de date, inclusiv în situaţia unor calamităţi naturale, dezastre şi alte evenimente deosebite.
    Suplimentar, activităţile pieţei reglementate sau operatorului de piaţă includ următoarele:
    1) promovarea şi dezvoltarea pieţei de capital din Republica Moldova;
    2) realizarea, implementarea, dezvoltarea, comercializarea de programe IT și soluții informatice în legătură cu activitățile desfășurate cu privire la instrumentele financiare, emitenții, tranzacțiile și entitățile ce operează pe piața de capital;
    3) servicii de analiză a pieței de capital, a instrumentelor financiare și operațiunilor cu acestea, a comportamentului investitorilor și alte subiecte în legătura cu piața de capital;
    4) servicii de publicitate pentru membrii pieței reglementate și pentru emitenții ale căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, conferințe, simpozioane etc.;
    5) organizarea de instruiri și cursuri de educație financiară, întruniri, seminarii destinate persoanelor implicate în prestarea serviciilor de investiții financiare, publicului larg și altor categorii de persoane, editarea și comercializarea de materiale în domeniul pieței de capital;
    6) administrarea sistemului de arbitraj al operatorului de piață;
    7) constituirea și administrarea de sisteme multilaterale de tranzacționare.
    12. Operatorul de piață informează imediat Comisia Națională despre activitățile pe care intenționează să le desfășoare în conformitate cu pct.11.
    13. Operatorul de piață informează în prealabil Comisia Națională, cu trei zile înainte de luarea deciziei, despre orice intenție de a efectua investiții.
    14. O piaţă reglementată, un operator de piaţă sau persoanele cu funcție de răspundere și angajaţii acestora nu vor oferi consultanță cu privire la cumpărarea şi vînzarea de instrumente financiare sau selecţia unui membru al pieţei reglementate.
Secțiunea a 2-a
Persoanele cu participațiuni calificate
în capitalul social al operatorului de piață
    15. Operatorul unei pieţe reglementate este obligat:
    1) să furnizeze Comisiei Naționale şi să facă publice informaţii privind persoanele care dețin drepturi de proprietate asupra operatorului de piaţă, inclusiv numele, prenumele/denumirea oricărei persoane care deține participațiuni calificate, precum şi mărimea cotei deținute;
    2) să comunice imediat ce ia cunoștință Comisiei Naționale şi să facă public orice transfer de proprietate care dă naştere unei schimbări a identităţii persoanelor cu participațiuni calificate.
    16. Persoanele sau potențialele persoane cu participațiuni calificate în cadrul unui operator de piață se evaluează de către Comisia Națională în conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital și Regulamentului privind licențierea și autorizarea pe piața de capital.
Secțiunea a 3-a
Guvernanţa corporativă
    17. Organele de administrare ale operatorului de piaţă se constituie și au atribuţiile şi responsabilităţile stabilite în statutul societăţii, în conformitate cu prevederile Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, cu respectarea prevederilor Legii privind piața de capital, precum şi ale prezentului Regulament.
    18. Operatorul de piață este în drept să instituie comisii și comitete care pot include și alte persoane decît membrii consiliului societății sau ai organului executiv, cu privire la:
    1) admiterea spre tranzacţionare (listare);
    2) practicile de tranzacţionare;
    3) disciplina de piață;
    4) alte comisii considerate necesare de către consiliul societății.
    19. Membrii consiliului societății şi conducătorii operatorului de piaţă sunt obligați să respecte pe parcursul mandatului acestora cerinţele prevăzute de art.61 alin.(2) şi alin.(3) din Legea privind piața de capital.
    20. Conducerea efectivă a operatorului de piaţă este compusă din două persoane angajate cu contract individual de muncă, care, în conformitate cu actele de constituire și/sau deciziile organelor statutare ale operatorului de piață, sunt împuternicite să coordoneze activitatea zilnică a acestuia și sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea operatorului de piață.
    21. În cadrul conducerii efective a operatorului de piață nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul operatorului de piață sau a sediilor secundare ale acestuia.
    22. Modul de repartizare a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii efective a operatorului de piață se reglementează de normele interne ale operatorului de piață.
    23. Comisia Națională va fi notificată în prealabil cu cel puțin 5 zile lucrătoare cu privire la adunările generale ale acţionarilor și ședințele consiliului societății și ordinea de zi propusă. Comisia Națională poate delega reprezentanți.
    24. Consiliul operatorului de piaţă va fi abilitat să se reunească, fără ca reprezentanţii Comisiei Naționale să fie prezenţi, pentru a decide cu privire la unele propuneri sau alte chestiuni care urmează să fie prezentate către Comisia Națională şi cu privire la aspecte legate de examinare, anchetă şi executare, care pot exista între operatorul de piaţă şi Comisia Națională.
Secțiunea a 4-a
Confirmarea persoanelor cu funcţie
de răspundere ale operatorului de piaţă
    25. Candidații pentru membru al consiliului societății și al organului executiv al operatorului de piață trebuie să aibă o bună reputație, calificare și experiența profesională corespunzătoare pentru desfășurarea activității operatorului de piață și să dețină un comportament prudent caracteristic unui expert în domeniu.
    26. Membrii consiliului societății şi ai organului executiv al operatorului de piaţă încep să îşi exercite atribuţiile numai după confirmarea lor în funcţie de către Comisia Națională.
    27. În vederea confirmării membrilor consiliului societății şi organului executiv a operatorului de piaţă, Comisia Națională evaluează toate circumstanţele şi informaţiile legate de activitatea, reputaţia şi experienţa fiecărei persoane propuse sau care pot avea un impact asupra evaluării candidatului, luînd în considerare documentele prezentate Comisiei Naționale ce vor asigura îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul Regulament, precum și protecția și menținerea încrederii în activitățile operatorului de piață în toate circumstanțele.
    28. O persoană are o bună reputație, calificare și experiență profesională în cazul în care aceasta are studii corespunzătoare și capacitatea de a gestiona activitățile operatorului de piață în conformitate cu cerințele prevederilor art.61 alin.(3) din Legea privind piața de capital și, ca urmare, se poate presupune că, pe baza activităților sale anterioare, persoana va efectua activitățile de membru al consiliului și de conducător al operatorului de piață în mod legal și conștiincios.
    29. Candidații pentru membru al consiliului societății și al organului executiv al operatorului de piață dețin capacitatea de a conduce activitatea operatorului de piață cu prudența unui expert în domeniu dacă aceștia:
    1) dețin autonomie, independență și responsabilitate profesională;
    2) dețin cunoștințe profesionale adecvate;
    3) dețin metode de administrare și cultură organizațională adecvate;
    4) administrează în mod eficient conflictele de interese personale.
    30. Cererea de confirmare a persoanelor cu funcție de răspundere se depune în scris de către operatorul de piață, în forma prevăzută la Anexa nr.1 la prezentul Regulament, fiind completată integral, fără ștersături și corectări, la care se anexează următoarele documente:
    1) copia actelor de identitate sau a permisului de ședere temporară/pașaportului, în cazul în care persoana cu funcție de răspundere propusă nu este un cetățean al Republicii Moldova, care să conțină informații privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa de reşedinţă (ţară, oraş, cod poştal, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament), codul personal (IDNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;
    2) curriculum vitae al persoanei cu funcție de răspundere propuse, ce conține informații detaliate cu privire la educație și experiența de lucru – perioada de timp, descrierea activităților;
    3) copia deciziei organului competent al operatorului de piață de numire în funcție;
    4) cazierul judiciar;
    5) copia actelor de studii finalizate în domeniul economic, financiar-bancar sau al pieței de capital;
    6) copia certificatului de calificare cu dreptul de activitate în domeniul valorilor mobiliare, eliberat de Comisia Națională;
    7) declarația candidatului pe propria răspundere privind îndeplinirea cerințelor stabilite de legislația privind piața de capital;
    8) dovada unei experiențe de lucru de cel puțin cinci ani în domeniul economic, financiar-bancar sau al pieţei de capital (carnetul de muncă, alte documente confirmative);
    9) copia contractului de muncă cu operatorul de piață sau pre-contractul sau declarația de intenție cu privire la poziția pentru care se solicită confirmare, după caz;
    10) lista persoanelor care acţionează în mod concertat, în legături strînse și în relație de familie cu persoana care necesită confirmare, întocmită în conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital;
    11) declaraţia privind deţinerile personale şi ale persoanelor menționate în subpct.10) care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau drepturile de vot ale persoanei juridice;
    12) declarația pe propria răspundere de bună reputație/cu privire la sancțiunile aplicate de către Comisia Națională sau Banca Națională a Moldovei, ori pentru cetățenii străini de către autoritățile similare din țara de origine;
    13) chestionarul completat în conformitate cu Anexa nr.2 la prezentul Regulament;
    14) alte documente prezentate pentru evaluarea condițiilor stabilite în pct.25.
    31. Cererea și documentele prevăzute în pct.30 se prezintă Comisiei Naționale în original, copie legalizată conform legislației în vigoare sau în copie autentificată cu ștampila și semnătura persoanei cu funcție de răspundere.
    32. Documentele se traduc în limba de stat a Republicii Moldova în cazul în care acestea sunt într-o limbă străină.
    33. În procesul de luare a deciziilor privind solicitarea confirmării persoanei cu funcție de răspundere a operatorului de piață, Comisia Națională poate solicita clarificări/explicații privind documentele depuse și va utiliza, de asemenea, orice informație de care dispune.
    34. Comisia Națională decide cu privire la eliberarea confirmării persoanei cu funcție de răspundere în termen de 30 de zile lucrătoare, după ce solicitantul a depus toate documentele prevăzute de prezentul Regulament. În cazul depunerii documentelor cu date incomplete sau neclare, Comisia Națională stabilește un termen limită pentru completarea informațiilor prezentate. Dacă solicitantul nu înlătură obiecțiile prezentate în termenul stabilit, se consideră că solicitantul nu a îndeplinit cerințele stabilite de prezentul Regulament și, respectiv, Comisia Națională nu va confirma persoana în funcția solicitată.
    35. Comisia Națională refuză să confirme membrii consiliului societății sau organului executiv al operatorului de piaţă dacă există motive obiective şi demonstrabile pentru a crede că aceştia nu pot asigura administrarea şi efectuarea operaţiunilor pe piaţa reglementată în condiţii sigure şi prudente și poate aplica măsuri în conformitate cu art.39 alin.(5) din Legea privind piața de capital.
    36. Comisia Națională retrage confirmarea eliberată în cazul în care persoanele confirmate anterior nu respectă cerințele și condițiile care au stat la baza emiterii avizului. Comisia Națională aplică măsurile stabilite conform art.39 alin.(5) din Legea privind piaţa de capital în cazul în care operatorul de piaţă nu întreprinde măsuri de conformare în termenul stabilit de aceasta.
    37. La autorizarea operatorului de piață, cererea de confirmare a persoanelor cu funcție de răspundere poate fi depusă odată cu cererea pentru obținerea licenței.
    38. Imediat după apariţia unei situaţii de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate de exercitare a mandatului sau de vacanţă a postului de membru al consiliului societății sau al organului executiv al operatorului de piaţă, sau după efectuarea unor modificări în componența organelor de conducere ale operatorului de piaţă, operatorul de piață supune confirmării Comisiei Naționale persoana nou-desemnată în conformitate cu statutul societăţii.
    39. Comisia Națională confirmă persoana cu funcție de răspundere a operatorului de piață pentru o perioadă pentru care candidatul este numit în funcția respectivă, în conformitate cu decizia de numire a organului competent al operatorului de piață. Exercitarea mandatului persoanei cu funcție de răspundere a operatorului de piață începe de la data adoptării deciziei de confirmare a Comisiei Naționale.
    40. Efectele deciziei Comisiei Naționale privind confirmarea persoanei cu funcție de răspundere a operatorului de piață încetează din data retragerii confirmării de către Comisia Națională, de la apariţia unei situaţii de incompatibilitate, imposibilitate de exercitare a mandatului de membru al consiliului societății sau de conducător al operatorului de piaţă.
    41. În cazul unor încălcări grave în administrarea pieței reglementate sau operatorului de piață, în scopul protecției investitorilor, Comisia Națională poate retrage confirmarea sa eliberată membrilor consiliului sau conducătorilor operatorului de piață și poate solicita numirea unei alte persoane cu funcție de răspundere pentru confirmare.
Secțiunea a 5-a
Conflictele de interese
    42. Operatorul de piaţă şi persoanele terţe menţionate la pct.43 trebuie să-şi exercite activitatea cu sîrguinţă, loialitate şi imparţialitate, respectînd integritatea pieţei de capital.
    43. În aplicarea cerinţelor art.62 alin.(1) lit.a) din Legea privind piața de capital, operatorul de piaţă instituie şi pune în aplicare politici scrise pentru identificarea şi gestionarea efectelor potențial dăunătoare pentru funcționarea lui sau pentru membrii acestuia ale oricărui conflict de interese care poate apărea între cerințele funcționării corespunzătoare a piețelor reglementate și propriile lor interese sau cele ale acționarilor sau operatorilor lor, între acţionarii operatorului de piaţă şi angajaţii operatorului de piaţă, sau între membrii pieţei reglementate şi clienţii acestora, în special, în cazul în care un astfel de conflict riscă să compromită exercitarea unei funcții stabilite de lege.
    44. Politicile specificate la pct.43 trebuie să includă toate măsurile rezonabile pentru a preveni orice influenţă negativă a conflictelor de interese asupra siguranţei, calităţii, integrităţii şi eficienţei activităţilor şi serviciilor operatorului de piaţă şi ale pieţei reglementate și care vor lua în considerație dimensiunea, modul de organizare şi ansamblul activităţilor operatorului de piață.
    45. Politica de gestionare a conflictelor de interese trebuie:
    1) să identifice, cu referință la activităţile operatorului de piaţă, situaţiile care pot fi suspectate ca avînd loc un conflict de interese ce comportă riscul de a atinge interesele unuia sau mai multor membri;
    2) să definească procedurile de urmat şi măsurile aplicate în vederea gestiunii acestor conflicte.
    46. Operatorul de piaţă menține, în condiţiile legislaţiei cu privire la registre şi celei privind protecţia datelor cu caracter personal, un registru referitor la activităţile pentru care conflictul de interese comportă riscul de a atinge interesul unuia sau mai multor membri pe piaţă, care s-a produs sau, în cazul unei activităţi în derulare, riscă să se producă, precum și nominalizează o persoană responsabilă de ținerea acestuia.
    47. Conducătorii sau angajaţii operatorului de piaţă nu trebuie să fie afiliați unui membru al pieţei reglementate.
    48. Fiecare membru al consiliului societății şi al organului executiv al operatorului de piaţă este obligat să notifice în scris consiliul operatorului de piaţă atunci cînd a cunoscut sau trebuia să cunoască faptul că a fost încheiat sau este în curs de a fi încheiat un contract faţă de care acesta are un interes material sau în situaţia în care pe ordinea de zi se dezbat şi se supun aprobării probleme faţă de care respectiva persoană se află în conflict de interese şi, cel puţin o dată pe an, pînă la 31 martie, natura şi întinderea interesului sau a relaţiilor sale materiale.
    49. Obligaţia de notificare prevăzută la pct.48 intervine dacă persoana respectivă:
    1) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţă; și/sau
    2) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţă; și/sau
    3) se află în legături strînse sau are o relaţie materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piaţă; și/sau
    4) se află în situaţia care ar putea influenţa adoptarea deciziei în cadrul şedinţelor consiliului societății.
    50. Persoanele menţionate în pct.48 au un interes material sau se află în conflict de interese în orice situaţie care se referă la patrimoniul sau interesele personale sau ale soțului/soției, rudelor şi afinilor pînă la gradul al II-lea inclusiv şi care se află în legătură directă sau indirectă cu activitatea operatorului de piaţă.
Secțiunea a 6-a
Personalul operatorului de piață
    51. Operatorul de piaţă se asigură că angajații acestuia sau persoanele care acţionează în numele său păstrează secretul profesional și orice informație confidențială în condiţiile şi sub sancțiunile prevăzute de lege. Aceste persoane nu pot utiliza informaţia confidenţială care o deţin decît numai pentru a-şi îndeplini funcţiile pe care le exercită în cadrul sau din numele operatorului de piaţă.
    52. Operatorul de piaţă aprobă un regulament intern ce cuprinde regulile deontologice aplicabile persoanelor specificate la pct.51. Acest regulament prevede condiţiile în care aceste persoane pot efectua tranzacţii cu instrumente financiare pe cont propriu, precum și faptul că persoanele ce au o funcţie legată de admiterea instrumentelor financiare spre tranzacţionare sau legată de supravegherea pieţei nu pot opera pe contul lor cu instrumentele de care răspund.
    53. Operatorul de piaţă este în drept să numească persoane responsabile de următoarele funcţii:
    1) supravegherea tranzacţiilor;
    2) controlul membrilor pieţei;
    3) controlul deontologic al operatorului de piaţă şi al personalului său.
    54. Persoanele responsabile specificate în pct.53 trebuie să dispună de autonomie în luarea deciziilor, precum şi de resurse umane şi tehnice necesare pentru realizarea funcţiilor lor și să deţină certificatul de calificare cu dreptul de activitate în domeniul valorilor mobiliare eliberat de Comisia Națională. Operatorul de piață informeză Comisia Națională despre identitatea persoanelor responsabile și orice modificare în acest sens.
    55. Operatorul de piaţă menține un dosar pentru fiecare persoană responsabilă în parte ce cuprinde informații ce confirmă buna reputație, calificarea și experiența profesională, studiile absolvite, existența sancțiunilor, funcțiile și participațiunile deținute la persoane juridice.
Secțiunea a 7-a
Cerințele privind dotările tehnice
și resursele necesare
    56. Operatorul de piaţă trebuie să asigure respectarea cerințelor privind dotările tehnice și resursele necesare specifice stabilite în conformitate cu prevederile art.62 alin.(2) și art.69 din Legea privind piața de capital, întru asigurarea unui sistem bine adaptat la activitatea desfășurată prin intermediul acestuia și suficient de solid pentru asigurarea continuității și funcționării ordonate a pieței reglementate.
    57. Sistemul tehnico - informatic folosit de operatorul de piaţă trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele funcţii:
    1) tranzacţionarea automată, sigură şi transparentă a tuturor instrumentelor financiare, permiţînd accesul la distanţă, introducerea în sistem, modificarea, retragerea şi anularea ordinelor individual de către participanţii care îndeplinesc condiţiile de acces stabilite de către operatorul de piaţă, pentru fiecare tip de piaţă reglementată în parte;
    2) furnizarea informaţiilor care să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) identificarea participanţilor în contul cărora s-au introdus ordine de tranzacţionare şi/sau au fost încheiate tranzacţii;
    b) identificarea instrumentelor financiare tranzacţionate, cantitatea, prețul pe unitate;
    c) identificarea tipului de ordin primit;
    d) calificarea ordinului ca fiind de vînzare sau de cumpărare;
    e) preţul la care a fost introdus ordinul;
    f) orice limită/restricţie conţinută de ordin;
    g) durata de valabilitate a ordinului;
    h) orice instrucţiuni de modificare sau anulare a ordinului;
    i) tipul de cont aferent ordinului introdus în sistem;
    j) data, ora, minutul şi secunda introducerii ordinului;
    k) data, ora, minutul şi secunda la care s-au executat ordinul;
    l) preţul la care ordinul a fost executat;
    m) mărimea ordinului executat (cantitatea);
    n) codul/tipul/ numărul fiecărei tranzacţii;
    3) înregistrarea şi ţinerea evidenţei, precum şi arhivarea tuturor detaliilor privind tranzacţiile încheiate;
    4) protecţia adecvată a integrităţii pieţei reglementate prin asigurarea comunicării în timp real prin intermediul sistemului între membri, operatorul de piaţă, depozitarul central şi sistemul de clearing și decontare administrat de acesta;
    5) existența unei capacități suficiente pentru a permite găzduirea volumelor de date necesare;
    6) realizarea accesului intermediarilor prin agenți de bursă atestați de operatorul de piață;
    7) deschiderea conturilor se realizează prin înregistrarea corectă și completă a tuturor elementelor de identificare, care sunt verificate în permanență;
    8) asigurarea accesului la distanță a societăților de investiții și altor participanți;
    9) asigurarea condițiilor de supraveghere în timp real de către Comisia Națională.
    58. Operatorul de piaţă trebuie să se asigure că:
    1) este dotat în mod corespunzător pentru gestionarea riscurilor la care este expus, fiind instituite facilități și sisteme adecvate care să-i permită să identifice toate riscurile semnificative ce pot compromite buna lui funcționare și să aplice măsuri efective de diminuare a riscurilor;
    2) sunt stabilite reglementări şi proceduri transparente şi nediscreţionare care să asigure tranzacţionarea corectă şi ordonată pentru fiecare din pieţele reglementate pe care le administrează şi, totodată, sunt stabilite criterii obiective pentru executarea eficientă a ordinelor, în scopul asigurării protecţiei investitorilor;
    3) dispune de mecanisme eficace de continuitate a activității în legătură cu sistemele electronice de tranzacționare proprii. Aceste mecanisme de continuitate vor garanta reluarea în timp util a tranzacţiilor, inclusiv, dar fără limitare, în cazul defectării sistemului. Procedurile interne în acest sens vor acoperi, după caz, aspecte precum:
    a) dezvoltarea şi punerea în aplicare a mecanismelor de continuitate;
    b) luarea în considerare a unei game adecvate de scenarii posibile în legătură cu operarea sistemelor electronice de tranzacţionare proprii care necesită mecanisme specifice de continuitate;
    c) crearea de copii de rezervă ale datelor critice ale societății care circulă prin sistemele electronice de tranzacţionare ale acestora;
    d) procedurile de trecere şi de operare a sistemului electronic de tranzacţionare de la locaţia de rezervă;
    e) formarea personalului privind funcţionarea mecanismelor şi rolurile persoanelor din cadrul acestora;
    f) un program continuu pentru testarea, evaluarea şi revizuirea mecanismelor, inclusiv a măsurilor de modificare a acestora, avînd în vedere rezultatele programului;
    4) dispune de mecanisme care să faciliteze încheierea, executarea şi înregistrarea eficientă şi la timp a tranzacţiilor executate în cadrul sistemelor sale.
    59. Piețele reglementate sunt obligate să monitorizeze în timp real sistemele electronice de tranzacţionare. Acestea gestionează în mod adecvat problemele identificate în cel mai scurt timp posibil în ordinea priorităţilor. Deciziile privind măsurile necesare pentru gestionarea problemelor apărute la sistemele electronice de tranzacţionare includ norme și măsuri pentru a asigura o desfășurare a activității acestora într-o manieră ordonată.
    60. Piețele reglementate vor evalua şi revizui periodic propriile sisteme electronice de tranzacţionare, iar operatorii de piață vor lua măsuri în urma acestor analize şi evaluări în vederea remedierii deficienţelor.
    61. Cel puţin o dată la doi ani operatorul de piaţă are obligaţia să testeze echipamentele informatice şi programul pentru calculator de tranzacţionare specializat, în special cu privire la măsurile de securitate ale sistemului informatic, precum şi la procedurile de recuperare. Rezultatele auditului tehnic va fi notificat Comisiei Naționale împreună cu măsurile luate sau propuse a se lua de către operatorul de piaţă pentru a elimina disfuncţionalităţile constatate.
    62. Piețele reglementate sunt obligate să păstreze evidenţe în legătură cu sistemele lor electronice de tranzacţionare (informaţii referitoare la principalele decizii, proprietăţile sistemului, metodologiile de testare, rezultatele testelor şi revizuirile periodice), politicile și procedurile interne, cel puţin cu privire la aspectele menţionate în prezentul Regulament.
    63. Operatorul de piață este obligat să informeze imediat Comisia Națională cu privire la orice risc semnificativ care poate afecta buna gestionare a operaţiunilor tehnice ale sistemului, orice risc semnificativ ce ar putea afecta tranzacționarea corectă și ordonată, precum și incidentele majore în cazul materializării acestor riscuri, și măsurile stabilite de către operatorul de piaţă în acest sens.
Secțiunea a 8-a
Comisioanele și taxele pentru servicii
    64. Operatorul de piaţă va publica lista comisioanelor și taxelor percepute pentru toate activităţile şi serviciile sale și ale pieţei reglementate pe pagina sa electronică şi va notifica separat membrii săi şi emitenţii ale căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacţionare cu privire la orice modificări care îi afectează, nu mai tîrziu de 7 zile de la data intrării în vigoare a modificărilor.
    65. La stabilirea comisioanelor și taxelor pentru activităţile şi serviciile sale, operatorul de piaţă se va ghida de următoarele principii:
    1) egalitatea de tratament pentru fiecare categorie de persoane cu poziție similară pentru care sunt prestate servicii;
    2) adoptarea unei structuri a taxelor aplicabilă membrilor şi emitenţilor de instrumente financiare admise la tranzacţionare, care repartizează în mod echitabil taxele între aceste două grupuri;
    3) emiterea de instrumente financiare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată de către Ministerul Finanţelor este în interesul public şi economic al Republicii Moldova şi în acest caz, emitentul nu va fi obligat să plătească taxe operatorului de piaţă.
    66. Comisioanele și taxele operatorului de piaţă, modul de formare și aplicare a acestora, precum și orice modificare efectuată în acest sens, se notifică Comisiei Naționale.
Secțiunea a 9-a
Regulile pieței reglementate
    67. Piața reglementată va elabora și aplica regulile sale de activitate ce vor include măsuri și proceduri interne în conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital și prevederile prezentului Regulament.
    68. Regulile pieţei reglementate, modificările şi completările operate la aceste reguli pot fi aplicate numai după acceptarea lor de către Comisia Națională. Pentru examinarea prevederilor regulilor și modificărilor/completărilor la acestea, operatorul de piață le va prezenta Comisiei Naționale atît în format pe hîrtie, cît și în format electronic, cu anexarea descrierii oportunității modificărilor/completărilor propuse și argumentărilor în acest sens, precum și a eventualului impact al aplicării acestora.
    69. Comisia Națională este în drept să ceară modificarea regulilor pieţei reglementate la momentul depunerii cererii de obţinere a autorizaţiei de piaţă reglementată sau ulterior, dacă regulile nu corespund şi/sau dacă consideră că acestea nu asigură condiţiile specificate de prevederile Legii privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale.
    70. Regulile pieţei reglementate pot atribui conducerii efective a operatorului de piață competențe de stabilire a prevederilor de implementare a acestora.
Secțiunea a 10-a
Accesul pe piața reglementată
    71. Piața reglementată va institui și va menține norme transparente și nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, care reglementează accesul sau aderarea membrilor la această piață, în conformitate cu prevederile art.55 și art.65 din Legea privind piața de capital și prezentul Regulament.
    72. Normele operatorului de piaţă stabilesc procedura de obținere, suspendare şi retragere a calităţii de membru al pieței reglementate, inclusiv drepturile şi obligaţiile acestuia.
    73. Operatorul de piaţă nu poate limita numărul persoanelor cu drept de acces pe piaţa reglementată administrată.
    74. Operatorul de piaţă permite accesul pe o piaţă reglementată persoanelor care:
    1) îndeplinesc cerinţele impuse de Legea privind piața de capital, actele normative ale Comisiei Naționale și regulile pieţei respective;
    2) fac dovada dotării tehnice adecvate;
    3) fac dovada calificării corespunzătoare a agenţilor de bursă;
    4) au o structură organizatorică corespunzătoare.
    75. Operatorul de piaţă notifică Comisia Națională în termen de o zi lucrătoare și publică pe pagina sa electronică informația despre admiterea membrilor săi în cadrul pieţei reglementate.
    76. Operatorul de piaţă este obligat să notifice Comisia Națională cu privire la orice acţiune întreprinsă de către operatorul de piaţă pentru a refuza, suspenda sau retrage calitatea de membru al pieţei reglementate. Această notificare va fi prezentată în termen de o zi lucrătoare de la acţiunea întreprinsă. Un membru afectat de o astfel de acţiune va avea la dispoziţie 30 de zile pentru a contesta decizia operatorului de piaţă la Comisia Națională, iar Comisia Națională va avea la dispoziţie 30 de zile de la primirea contestației pentru a se expune asupra acesteia.
    77. Membrii pieţei reglementate sunt obligaţi să semneze un angajament privind respectarea normelor operatorului de piaţă, inclusiv autoritatea acestuia de a-și pune în aplicare normele şi de a examina registrele şi evidenţele contabile ale membrilor referitoare la activităţile desfăşurate pe piaţa reglementată și de a solicita orice informație necesară realizării funcțiilor sale.
Secțiunea a 11-a
Monitorizarea respectării regulilor şi altor
norme interne ale pieţei reglementate

    78. Pieţele reglementate sunt obligate să stabilească şi să menţină măsuri şi proceduri eficiente pentru monitorizarea permanentă a respectării normelor sale de către membrii pieței reglementate, precum și pentru controlul în mod regulat a respectării condițiilor de admitere a instrumentelor financiare.
    79. Pieţele reglementate monitorizează tranzacţiile efectuate de membrii pieței reglementate în vederea identificării oricărei încălcări a normelor interne sau a comportamentelor care pot implica un abuz pe piaţă sau o încălcare a legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
    80. Măsurile și procedurile menționate la pct.78 includ cel puțin următoarele:
    1) sisteme de monitorizare a ordinelor introduse şi tranzacțiilor efectuate, precum şi a oricărui comportament care ar putea implica abuz pe piaţă sau o încălcare a legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
    2) măsuri de identificare a tranzacţiilor şi raportare către autorităţile competente în legătură cu abuzurile pe piaţă;
    3) analize şi audituri interne periodice ale procedurilor şi măsurilor de prevenire şi identificare a cazurilor de comportament care ar putea implica abuz pe piaţă.
    81. Pieţele reglementate obţin informaţii de la un membru pentru a facilita monitorizarea respectării normelor şi procedurilor pieţei reglementate în legătură cu cerinţele organizatorice şi controalele tranzacţionării instrumentelor financiare.
    82. Operatorul de piaţă supraveghează conduita membrilor și a altor participanţi la piaţă şi întreprinde investigaţii şi audieri în cazul încălcării normelor pieţei reglementate, cu stabilirea sancţiunilor aferente.
    83. Operatorul de piaţă raportează Comisiei Naționale, imediat, orice încălcare semnificativă a normelor sale, orice condiţii care perturbă efectuarea ordonată a tranzacţiilor sau orice comportament care poate sugera un abuz pe piaţă.
    84. Operatorul de piaţă furnizează la solicitarea Comisiei Naționale orice informaţie adecvată şi acordă asistenţă completă în investigarea şi sancţionarea oricărui abuz pe piaţă care poate apărea în cadrul pieţei reglementate.
Secțiunea a 12-a
Regulile de arbitraj ale pieţei reglementate
    85. Litigiile dintre membrii pieței reglementate, agenți de bursă, clienți, emitenții ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe piețele administrate de către operatorul de piață pot fi soluționate prin arbitraj în conformitate cu regulile pieței reglementate care prevăd condițiile examinării și arbitrării acestora (în continuare – reguli de arbitraj).
    86. Regulile de arbitraj trebuie să prevadă inclusiv următoarele:
    1) obligativitatea arbitrării litigiilor între membrii pieței reglementate şi al litigiilor între un membru şi un client;
    2) faptul că un arbitru sau membrii unei comisii de arbitri care audiază litigiile între un membru şi un client:
    - nu poate avea nici o afiliere, asociere sau relaţie cu persoanele cu funcție de răspundere sau angajaţii operatorului de piaţă, ai pieţei reglementate, ai depozitarului central sau ai oricărui membru al pieţei reglementate;
    - se conformează prevederilor pct.25 din prezentul Regulament;
    - deţin certificatul de calificare cu dreptul de activitate în domeniul valorilor mobiliare, eliberat de Comisia Națională;
    - respectă alte cerințe stabilite de către regulile pieței reglementate.
Secțiunea a 13-a
Cerințe de transparență și raportare
    87. Piața reglementată este obligată să asigure cerințele de transparență în conformitate cu prevederile art.71 din Legea privind piața de capital. Informația prevăzută în art.71 alin.(5) din Legea privind piața de capital se dezvăluie pe pagina electronică în limba română și engleză.
    88. Operatorul de piață va menține nivelul de transparență prin publicarea în conformitate cu regulile sale a informațiilor adecvate pentru fiecare instrument financiar:
    1) pînă la tranzacționarea instrumentelor financiare admise spre tranzacționare: preţurile de vînzare şi de cumpărare și mărimea pozițiilor de tranzacționare;
    2) după tranzacționarea instrumentelor financiare: prețul, volumul, ora exactă și tipul tranzacției.
    89. Informaţiile de interes public se dezvăluie publicului larg în mod continuu în cadrul programului normal de tranzacționare și vor fi accesibile cel puţin pe pagina electronică a operatorului de piaţă.
    90. Obligațiile de transparență se consideră îndeplinite dacă informația este publicată de îndată ce devine disponibilă și poate fi accesată în timpul programului de tranzacționare a pieței reglementate și rămîne accesibilă pînă este actualizată.
    91. Operatorii de piață stabilesc și mențin reguli adecvate de transparență pre și post tranzacționare cu privire la instrumentele financiare altele decît acțiunile, luînd în considerare caracteristicile structurale ale pieței, tipul instrumentului tranzacționat, mărimea tranzacției și tipul investitorului, în special în ceea ce privește cota de piață a investitorilor obișnuiți.
    92. La aplicarea art.59 și art.71 alin.(4) din Legea privind piața de capital informația post-tranzacționare va fi facută publică în conformitate cu regulile pieței reglementate.
    93. La publicarea informațiilor pre și post – tranzacționare operatorul de piață:
    1) realizează toate acțiunile necesare pentru a se asigura că informația publicată este sigură și corectă și pentru a monitoriza continuu cu privire la eventualele erori, care urmează a fi corectate imediat ce se detectează;
    2) urmărește facilitarea consolidării informațiilor cu date similare din alte surse;
    3) dezvăluie informațiile în condiții comerciale nediscriminatorii și rezonabile.
    94. Operatorul de piață transmite Comisiei Naționale raportări privind activitatea sa în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale în acest sens.
    95. Operatorul de piaţă publică pe pagina sa electronică informații privind rezultatele sale financiare, precum și alte date aferente activității desfășurate.
Secțiunea a 14-a
Supravegherea pieței reglementate
    96. Comisia Națională supraveghează piețele reglementate în scopul menținerii și promovării echității, eficienței, transparenței și funcționării corespunzătoare a activității de tranzacționare și protejării drepturilor și intereselor investitorilor.
    97. Întru exercitarea prerogativelor sale Comisia Națională numește inspectori care:
    1) urmăresc respectarea reglementărilor în vigoare;
    2) au dreptul să asiste la adunarea generală a acționarilor, la ședințele consiliului societății al operatorului de piață și alte ședințe;
    3) au acces liber în toate incintele, la toate documentele, informațiile și evidențele operatorului de piață;
    4) informează și propun Comisiei Naționale măsuri pentru orice situație constatată.
    98. Operatorul de piaţă notifică imediat Comisia Națională cu privire la următoarele situaţii:
    1) încălcarea regulilor de tranzacționare ale pieţei reglementate de către membri și alți participanţi, precum şi măsurile adoptate;
    2) erorile tehnice şi de altă natură ale sistemelor informatice destinate tranzacţionării;
    3) planificarea activităţilor corespunzătoare obiectivelor operatorului de piaţă;
    4) orice eveniment relevant care ar putea avea consecinţe asupra organizării şi funcţionării pieţei reglementate administrate.
    99. Operatorul de piață prezintă Comisiei Naționale, imediat, orice intenție cu privire la filiale, obiective strategice, împreună cu indicațiile referitor la metodele și termenele de implementare, acord, alianţă sau cooperare specifică obiectului de activitate care ar putea avea un impact asupra organizării și funcționării piețelor administrate.
    100. Operatorul de piaţă are obligaţia să transmită Comisiei Naționale:
    1) documentele ce confirmă convocarea adunării generale a acționarilor sau a ședinței consiliului societății, cu indicarea ordinii de zi și anexarea documentelor necesare, după caz;
    2) copia procesului-verbal al adunării generale a acționarilor sau al ședinței consiliului societății, întocmite în conformitate cu cerințele stabilite de Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni.
    101. Comisia Națională efectuează controlul asupra activităților desfășurate de către piața reglementată și operatorul de piață în corespundere cu reglementările sale în acest sens.
CAPITOLUL 3
OPERATORII DE SISTEM ȘI MTF
Secțiunea 1-a
Prevederi generale
    102. Sistemul multilateral de tranzacționare (MTF) reprezintă o piață organizată constituită în conformitate cu prevederile art.72 și art.73 din Legea privind piața de capital și reglementările Comisiei Naționale.
    103. Pot fi tranzacţionate în cadrul unui MTF instrumentele financiare care:
    1) nu îndeplinesc cerințele de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată sau
    2) sunt admise la tranzacționare pe o piaţa reglementată dintr-un alt stat.
    104. Operatorul de sistem prezintă Comisiei Naționale modul de administrare a sistemului, descrierea completă a caracteristicilor acestuia și regulile de funcționare aferente.
    105. Pct.8 - pct.11 se aplică corespunzător unui MTF.
Secțiunea a 2-a
Regulile de funcționare a MTF
    106. Regulile de funcționare a MTF vor asigura respectarea prevederilor Legii privind piața de capital și ale prezentului Regulament.
    107. Regulile de funcționare a MTF cuprind cel puțin următoarele:
    1) norme care reglementează relația operatorului de sistem cu membrii MTF și emitenții de valori mobiliare;
    2) regulile care guvernează procesul de tranzacţionare, inclusiv tipurile de ordine ce pot fi introduse în sistem, modul de formare a preţului şi de executare a ordinelor, structurile şi modul de funcţionare a sistemului, precum şi regulile de administrare a acestuia;
    3) condiţiile de admitere, suspendare sau retragere de la tranzacţionare a instrumentelor financiare în cadrul MTF;
    4) instrumentele financiare care pot fi tranzacţionate în cadrul MTF şi, după caz, emitenţii acestora;
    5) condiţiile şi procedurile privind accesul şi menţinerea în sistem a membrilor MTF;
    6) procedurile şi termenele limită pentru compensarea şi decontarea tranzacţiilor încheiate în cadrul sistemului;
    7) metodele de supraveghere a respectării regulilor şi măsurile ce se iau în caz de încălcare a acestora;
    8) procedurile de supraveghere pentru asigurarea integrității sistemului și a unei activități continue și ordonate a MTF;
    9) reguli privind respectarea cerinţelor Comisiei Naționale cu privire la prevenirea şi detectarea abuzurilor pe piaţă, prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
    108. MTF-ul este obligat să respecte următoarele cerințe:
    1) să asigure derularea ordonată şi corectă a operaţiunilor și executarea eficientă a ordinelor introduse în sistem;
    2) să asigure membrilor acces nediscriminatoriu la sistemul de tranzacţionare şi un tratament egal acestora;
    3) să garanteze că procedurile aplicabile sistemului sunt în măsură să asigure posibilitatea de a obţine cel mai bun preţ, la un moment dat;
    4) să furnizeze informaţii suficiente cu privire la ordinele date şi tranzacţiile încheiate, care să permită investitorilor să-și formeze o decizie investițională, luînd în considerare natura investitorilor și tipul instrumentelor tranzacționate;
    5) să informeze membrii cu privire la obligațiile lor cu privire la regulile de tranzacționare prin intermediul sistemului respectiv;
    6) să execute imediat orice solicitare emisă de Comisia Națională cu privire la suspendarea sau retragerea instrumentelor financiare de la tranzacționare;
    7) să monitorizeze tranzacțiile executate ale membrilor prin intermediul sistemelor sale pentru identificarea oricărei încălcări ale regulilor sale sau cazurilor de tranzacționare ori conduită nefirească care poate fi clasificată ca abuz pe piață.
    109. Prevederile pct.68 și pct.69 se aplică corespunzător MTF.
Secțiunea a 3-a
Cerințele privind dotările tehnice
și resursele necesare
    110. Accesul membrilor la MTF se efectuează cu aplicarea corespunzătoare a procedurilor prevăzute în Secțiunea a 10-a din Capitolul 2.
    111. Operatorul de sistem trebuie să se asigure că procedurile de acces în sistem sunt respectate în mod corespunzător, astfel încît membrii acestuia să fie protejaţi împotriva accesului neautorizat care poate pune în pericol confidenţialitatea şi integritatea datelor din sistem.
    112. În vederea menţinerii integrităţii sistemului tehnic care asigură înregistrarea, administrarea şi executarea ordinelor, precum şi raportarea tranzacţiilor derulate în cadrul unui MTF, un operator de sistem are următoarele obligaţii:
    1) să efectueze teste periodice pentru a verifica posibilitatea sistemului de a procesa ordinele în timp real şi în mod echitabil şi de a administra variaţiile substanţiale ale volumului tranzacţionat;
    2) să asigure recuperarea datelor pierdute în cazul unor disfuncţionalităţi ale sistemului;
    3) să analizeze vulnerabilitatea sistemelor sale faţă de riscurile interne şi externe, cazurile de forţă majoră şi dezastrele naturale;
    4) să notifice imediat Comisia Națională cu privire la toate modificările produse în sistemele sale.
    113. Prevederile Secțiunii a 7-a din Capitolul 2 se aplică corespunzător MTF.
Secțiunea a 4-a
Monitorizarea respectării normelor unui MTF
    114. Operatorul de sistem trebuie să stabilească şi să menţină măsuri şi proceduri eficiente, relevante pentru MTF, pentru monitorizarea periodică a respectării de către membrii sistemului a normelor sale. Operatorul de sistem trebuie să monitorizeze tranzacţiile efectuate de membri în cadrul sistemelor lor, în vederea identificării oricărei încălcări a normelor, a condiţiilor care perturbă tranzacţiile sau a comportamentelor care pot implica abuz pe piaţă.
    115. Operatorul de sistem trebuie să raporteze Comisiei Naționale, imediat, despre orice încălcare semnificativă a normelor sale, orice situație care perturbă tranzacţiile sau orice comportament care poate sugera un abuz pe piaţă.
    116. Operatorul de sistem furnizează la solicitarea Comisiei Naționale orice informaţie adecvată şi acordă asistenţă completă în investigarea şi sancționarea oricărui abuz pe piaţă care apare în sau prin intermediul MTF.
    117. Operatorul de sistem este în drept să desemneze persoane responsabile pentru următoarele funcţii:
    1) supravegherea tranzacţiilor;
    2) monitorizarea membrilor MTF.
    118. Persoanele responsabile indicate la pct.117 trebuie să dispună de o autonomie adecvată în luarea deciziilor, precum şi de resurse umane şi tehnice necesare pentru realizarea funcţiei lor. Operatorul de sistem informează Comisia Națională despre identitatea persoanelor responsabile și orice modificare în acest sens.
    119. Operatorul de sistem încheie cu fiecare membru un contract de admitere ce conţine:
    1) obligaţia membrilor:
    – de a respecta în permanenţă regulile sistemului;
    – de a prezenta informaţia cerută de operatorul de sistem;
    – de a se supune controalelor acestuia;
    2) angajamentul operatorului de sistem de a lua măsuri în cazul unei execuţii necorespunzătoare sau a neexecuţiei contractului de către membri, de a suspenda sau rezilia contractul.
Secțiunea a 5-a
Cerințe de transparență în cadrul MTF
    120. Prevederile Secțiunii a 13-a din Capitolul 2 se aplică corespunzător MTF.
    121. Operatorul de sistem nu va menţine în cadrul MTF pe care îl administrează instrumente financiare cu care nu s-au efectuat tranzacţii mai mult de cinci ani.
Secțiunea a 6-a
Supravegherea MTF
    122. Prevederile Secțiunii a 14-a din Capitolul 2 se aplică corespunzător MTF.
    123. Operatorul de sistem transmite Comisiei Naționale raportări privind activitatea sa în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale în acest sens.
    124. În scopul asigurării protecţiei investitorilor, operatorul de sistem trebuie să asigure accesul Comisiei Naționale la următoarele:
    1) rapoartele prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale;
    2) notificările făcute de operatorul de sistem către membrii MTF, referitoare la orarul de tranzacţionare, disfuncţionalităţile sistemului, modificările procedurilor de sistem, restricţiile sau limitările privind accesul în cadrul MTF;
    3) procedurile de acces la MTF, precum şi la documentele referitoare la decizia operatorului de sistem de acordare, refuz sau limitare a accesului oricărei persoane la sistem;
    4) orice alte documente întocmite sau primite de operatorul de sistem care justifică operaţiunile din cadrul sistemului.
    125. Operatorul de sistem face publică pe pagina sa electronică lista instrumentelor financiare admise spre tranzacționare și lista membrilor MTF, cu actualizarea imediată în dependență de orice modificare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2