HCNPFC49/3/2015
ID intern unic:  362025
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 49/3
din  26.08.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind serviciile şi activităţile de investiţii
Publicat : 04.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 324-329     art Nr : 2295     Data intrarii in vigoare : 04.12.2015
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1076 din 20 noiembrie 2015

    În temeiul art.34, art.50 alin.(14) lit.b), art.59 alin.(3) din Legea nr.171 din 11.07.2012 „Privind piața de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665) și art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind serviciile şi activităţile de investiţii, conform anexei.
    2. În termen de 3 luni de la publicarea prezentei hotărîri, persoanele care deţin licenţă de societate de investiții sunt obligate să se conformeze prevederilor Regulamentului privind serviciile şi activităţile de investiţii și să-și actua-lizeze regulile şi procedurile interne în vederea respectării cerinţelor organizatorice şi operaționale prevăzute de Regulament, cu informarea ulterioară a Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
    3. Societățile de investiții, în termenul prevăzut la pct.2, vor clasifica clienţii noi şi clienţii existenţi în dependență de încadrarea acestora în categoria de clienţi obișnuiți, clienţi profesioniști sau părţi eligibile în conformitate cu prevederile Regulamentului privind serviciile şi activităţile de investiţii și ale Legii nr.171 din 11.07.2012 „Privind piața de capital”, cu informarea clienților și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare la finalizarea procedurii.
    4. Se abrogă Regulamentul cu privire la activitatea de brokeraj şi de dealer pe piaţa valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.48/7 din 17.12.2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.20-22, art.31).
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                              Iurie FILIP


    Nr. 49/3. Chişinău, 26 august 2015.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr. 49/3 din 26 august 2015

REGULAMENT
privind serviciile şi activităţile de investiţii
    Prezentul Regulament transpune parţial:
    Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 145 din 30 aprilie 2004;
    Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele organizatorice şi condiţiile de funcţionare ale întreprinderilor de investiţii şi termenii definiţi în sensul directivei menţionate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 241 din 2 septembrie 2006;
    Regulamentul (CE) nr.1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind obligaţiile întreprinderilor de investiţii de păstrare a evidenţei şi înregistrărilor, raportarea tranzacţiilor, transparenţa pieţei, admiterea de instrumente financiare în tranzacţii şi definiţia termenilor în sensul Directivei în cauză, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 322 din 2 decembrie 2008;
    Orientările Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 15 iunie 2012 cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind adecvarea, AEVMP/2012/387;
    Recomandările Comitetului Organismelor Europene de Reglementare a Valorilor Mobiliare pentru nivelul 3 din 9 februarie 2007 cu privire la Lista minimă a înregistrărilor în conformitate cu art.51 (3) din Directiva de implementare a MiFID, Ref: CESR/06-552c.
Capitolul I
Dispoziții generale
    1. Regulamentul privind serviciile și activitățile de investiții (în continuare – Regulament) stabilește reguli și proceduri de reglementare a modului de desfășurare a serviciilor și activităților de investiții.
    2. Acțiunea prezentului Regulament se extinde asupra următorilor subiecți:
    1) societăți de investiții;
    2) persoane acceptate, în modul stabilit la art.36 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (în continuare – Legea privind piața de capital), cărora li se vor aplica nediscriminatoriu toate dispozițiile cu privire la societățile de investiții;
    3) filiale ale societății de investiții deschise într-un alt stat, cu condiţia că, în cazul unei contradicţii între dispoziţiile prezentului Regulament şi cadrul normativ din ţara respectivă, cele din urmă vor prevala, cu informarea prealabilă a Comisiei Naționale a Pieței Financiare (în continuare – Comisia Națională) despre acest fapt;
    4) angajații și agenții delegați ai societății de investiții.
    3. Subiecții prezentului Regulament au obligaţia în cadrul desfășurării serviciilor și activităților de investiții de a se conforma în orice moment tuturor cerinţelor legislației privind piața de capital, precum și ale legislației conexe, inclusiv legislația valutară.
    4. Termenii, noțiunile și expresiile utilizate în prezentul Regulament, dar nedefinite, au semnificația prevăzută de Legea privind piața de capital. În sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
    1) Apel în marjă - cererea cu titlu de obligativitate pentru încadrarea în limitele impuse prin contract în cazul contului de marjă;
    2) Contract privind prestarea serviciilor și activităților de investiţii (contract de intermediere) - un contract încheiat în formă scrisă între societatea de investiţii şi clientul profesionist sau clientul obişnuit în vederea prestării de către prima a unui serviciu de investiţii financiare şi a cărui clauze minime sunt stabilite de prezentul Regulament;
    3) Cont de marjă - cont în care se înregistrează tranzacţiile în marjă cu valori mobiliare/instrumente financiare derivate. Contul de marjă pentru valori mobiliare/instrumente financiare derivate funcţionează prin depunerea unei marje iniţiale şi urmărirea menţinerii unui nivel minim obligatoriu al acesteia conform prezentului Regulament;
    4) Cont de mijloace bănești - cont utilizat în scopul gestionării conturilor de instrumente financiare, conturilor de marjă și altor conturi și registre, în special pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și administrarea altor datorii ale societății de investiții față de client sau obligațiuni ale clientului față de societatea de investiții pentru serviciile de investiții prestate de către societatea de investiții în numele clientului;
    5) Informaţii confidenţiale - informaţiile sau datele direct sau indirect legate de clienţii societăţii de investiţii în procesul de desfăşurare a unui serviciu de investiţii, cu excepţia celor care:
    - au fost făcute publice în mod voluntar și manifest de către subiectul datelor cu caracter personal pînă la momentul încheierii contractului de intermediere cu societatea de investiţii;
    - clientul societăţii de investiţii şi-a dat acordul expres privind dezvăluirea informaţiei către o terţă persoană;
    6) Instrucţiune - o dispoziție emisă de către un client unei societăți de investiții pentru a efectua o acțiune specifică legată de furnizarea unei activități sau a unui serviciu de investiții pentru clientul respectiv, inclusiv o instrucțiune de a emite un ordin bazat pe dreptul de reprezentare acordat de către client, care conține indicații în ceea ce privește conținutul unui astfel de ordin, o instrucțiune de a anula un ordin, care va indica data şi ora cînd aceasta a fost transmisă societății de investiții;
    7) Loc de tranzacţionare - o piaţă reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare (MTF);
    8) Marjă - nivelul minim pe care clientul trebuie să îl menţină în contul de marjă deschis la societatea de investiții pentru garantarea tranzacţiilor în marjă. Marja poate fi constituită în mijloace bănești și în valori mobiliare în conformitate cu prezentul Regulament;
    9) Ordin - indicația de a cumpăra sau a vinde instrumente financiare prin intermediul societății de investiții, perfectată în conformitate cu cerințele prezentului Regulament;
    10) Suport durabil - orice instrument care permite clientului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal într-un mod accesibil pentru consultări ulterioare şi care face posibilă reproducerea exactă a informaţiilor stocate;
    11) Tranzacţii în marjă - tranzacţiile efectuate de societatea de investiții în numele clientului său fie cu valori mobiliare, care se pot realiza în baza unui credit acordat acestuia pentru cumpărarea unor valori mobiliare sau în baza unui împrumut de valori mobiliare acordat în scopul efectuării unor vînzări în lipsă, fie cu instrumente financiare derivate;
    12) Vînzare în lipsă – vînzarea valorilor mobiliare pe care vînzătorul nu le deţine în proprietate la momentul vînzării şi pe care acesta le-a împrumutat în prealabil prin încheierea unui contract de împrumut.
Capitolul II
Cerințe operaționale și restricții de desfășurare
a activităților și serviciilor de investiții

Secțiunea 1-a
Cerințe organizatorice și de funcționare
    5. Responsabilitatea în cadrul societății de investiții privind desfășurarea serviciilor şi activităţilor de investiţii cu respectarea cerinţelor prevăzute de Legea privind piața de capital și actele normative ale Comisiei Naționale revine persoanelor care administrează activitatea societății.
    6. Persoanele care administrează activitatea societăţii de investiţii sunt responsabile pentru asigurarea respectării politicilor, procedurilor și dispozițiilor interne, precum și a corectitudinii și a plenitudinii informației din înregistrările și evidențele societății de investiții, puse în aplicare pentru respectarea obligațiilor prevăzute de legislația privind piața de capital şi, respectiv, evaluează și verifică periodic caracterul adecvat al sistemelor de control intern și eficiența politicilor, procedurilor și dispozițiilor interne, cu adoptarea măsurilor adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe.
    7. Persoanele care administrează activitatea societăţii de investiţii primesc periodic rapoarte scrise privind verificarea conformității, gestionarea riscurilor, auditului intern și, respectiv, cu privire la alte norme interne ale societății de investiții, cu precizarea dacă au fost luate măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe.
Secțiunea a 2-a
Conflicte de interese
    8. Societatea de investiții ia toate măsurile în scopul identificării, prevenirii, gestionării și/sau înlăturării cazurilor de conflicte de interese între societatea de investiții, inclusiv persoanele sale relevante, angajați sau agenți delegați sau orice persoană direct sau indirect legată printr-o relație de control de societatea de investiții și clienții societății, sau între clienții societății, cu ocazia prestării oricărui serviciu de investiții și a oricărui serviciu auxiliar sau a unei combinații a acestor servicii, inclusiv măsuri cauzate de primirea de stimulente de la terți sau de remunerarea proprie a societății de investiții și de alte structuri de stimulente.
    9. Societatea de investiții asigură stabilirea, aplicarea și menținerea unei politici interne eficiente privind prevenirea și soluționarea conflictelor de interese, formulată în scris, în conformitate cu prevederile art.46 din Legea privind piața de capital.
    10. Înainte de a încheia un contract de intermediere cu un client, societatea de investiții trebuie să informeze clientul despre eventualele situații de conflict de interese și să stabilească împreună cu clientul principiile de procedură, astfel încît interesele clientului să nu fie afectate. Informarea este efectuată pe un suport durabil și include suficiente detalii, ținînd cont de natura clientului, pentru a-i permite acestuia să ia o decizie documentată cu privire la serviciul în contextul căruia apare conflictul de interese.
    11. În cazul în care identificarea unui potențial conflict de interese nu este posibilă sau nu a fost posibilă la momentul semnării contractului de intermediere între societatea de investiții și client, societatea de investiții va furniza serviciul de investiții numai după obținerea unui acord expres al clientului respectiv.
Secțiunea a 3-a
Custodia activelor clienților
    12. La desfășurarea activității de custodie a activelor clienților, societatea de investiții este obligată să respecte prevederile art.47 din Legea privind piața de capital, inclusiv următoarele cerințe:
    1) să deschidă subconturi individuale pe numele clienţilor şi să asigure evidenţa instrumentelor financiare deţinute de fiecare client separat evidențiate în conturi separate de cele proprii;
    2) să deschidă în contabilitatea proprie un cont analitic distinct în care vor fi evidențiate mijloacele bănești ale clienţilor separat de mijloacele băneşti ale societăţii de investiţii;
    3) să deschidă pe numele societății conturi bancare pentru evidenţa și păstrarea mijloacelor băneşti ale clienţilor la instituțiile financiare şi/sau depozitarul central;
    4) să asigure evidența adecvată a instrumentelor financiare şi a mijloacelor băneşti pe care le ţine în custodie;
    5) să nu facă uz de instrumentele financiare şi mijloacele băneşti pe care le ţine în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea şi să nu transfere aceste instrumente financiare şi mijloace băneşti fără acordul expres al clientului;
    6) să returneze clienţilor, la solicitarea acestora, instrumentele financiare şi mijloacele băneşti încredinţate;
    7) să confrunte cel puţin lunar cu societatea de registru şi /sau depozitarul central balanţa instrumentelor financiare deţinute în custodie;
    8) să confrunte cel puţin lunar cu instituțiile financiare şi depozitarul central balanţa mijloacelor băneşti deţinute în custodie;
    9) să efectueze auditul tehnic al sistemului informaţional care asigură evidenţa instrumentelor financiare ale clienţilor săi cel puţin o dată la doi ani.
    13. Societatea de investiții nu trebuie să acţioneze astfel încît să afecteze sau să inducă o situaţie care poate să prejudicieze clienții cu referire la mijloacele bănești şi/sau instrumentele financiare ale acestora ori piaţa pe care tranzacţionează.
    14. Custodia activelor clienților are loc în baza unui contract de evidență și păstrare în siguranță a activelor clienților, de administrare a acestora și de alte servicii de păstrare a instrumentelor financiare și a mijloacelor bănești sau la cererea clientului, clauzele respective pot fi incluse în contractul de intermediere, fără întocmirea unui contract separat.
    15. Suplimentar, față de termenii și condițiile generale privind contractul de intermediere, clauzele privind custodia activelor clienților trebuie să indice cel puțin următoarele informații:
    1) referitor la activele care sunt obiectul contractului – detalii suficiente privind aceste active cu specificarea dacă clientul este în drept să primească dobînda aferentă activelor deținute în conturile societății de investiții sau alte venituri corespondente;
    2) sarcinile administrative ale societății de investiții acoperite de contract;
    3) utilizarea altor custozi;
    4) referitor la rezilierea contractului – se indică acțiunile ce se vor întreprinde în raport cu activele ce se păstrează după rezilierea contractului.
Secțiunea a 4-a
Confidențialitatea informației
    16. Societatea de investiții este obligată:
    1) să stabilească în mod clar principiile de acces a informațiilor care constituie secret profesional și a informațiilor confidențiale și să autorizeze persoanele care au acces la astfel de informații, precum și să introducă un sistem de supraveghere a fluxului de informații confidențiale și a utilizării acestora;
    2) să implementeze proceduri interne care să asigure securitatea, integritatea, confidențialitatea, precum și prevenirea utilizării abuzive de către angajații societății de investiții sau de către alte persoane a informațiilor cu privire la ordine, solduri și rulajele conturilor clienților, precum și orice alte date referitoare la client, pentru orice scopuri incompatibile cu instrucțiunile unui client.
    17. Societatea de investiții prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu legislația care reglementează domeniul protecției datelor cu caracter personal.
Capitolul III
Cerințe față de ținerea evidențelor și înregistrărilor
Secțiunea 1-a
Prevederi generale
    18. Societatea de investiții are obligaţia păstrării, pe o perioadă de cel puţin 7 ani, a tuturor evidenţelor şi a înregistrărilor referitoare la serviciile de investiţii financiare prestate şi la tranzacţiile efectuate de societatea de investiții din cont propriu sau din contul clienților, inclusiv a documentelor care servesc drept bază pentru efectuarea acestora, astfel încît Comisia Națională să poată supraveghea respectarea prevederilor legislației privind piața de capital şi, în special, respectarea de către societatea de investiții a obligaţiilor faţă de clienţi sau potenţialii clienţi.
    19. Înregistrările, evidenţele societății de investiții se păstrează pe un suport care permite stocarea informațiilor într-un mod accesibil Comisiei Naționale pentru verificări ulterioare şi într-o formă şi de o manieră în care să asigure respectarea următoarelor condiţii:
    1) accesul rapid al informațiilor şi reconstituirea fiecărui element al tranzacţiei;
    2) constatarea facilă a oricărei corectări sau a altor modificări, precum și a conținutului înregistrărilor înainte de corectările și modificările respective;
    3) manipularea sau alterarea înregistrărilor şi evidenţelor nu trebuie să fie posibilă.
    20. Societatea de investiții ține evidențele și înregistrările consemnate în prezentul Regulament ținînd cont de specificul și amploarea serviciilor și activităților sale de investiții, cu respectarea principiilor statuate de legislația cu privire la registre și cea privind protecția datelor cu caracter personal.
    21. În regulile sale interne societatea de investiții indică persoanele responsabile pentru completarea fiecărei categorii în parte a registrelor sau a evidențelor sale, precum și persoanele care le substituie în caz de necesitate.
Secțiunea a 2-a
Înregistrări privind clienții societății de investiții
    22. Societatea de investiții are obligaţia din momentul începerii relației cu un client să păstreze o evidență a următoarelor informații privind clienții săi:
    1) datele de identificare ale clienților:
    a) pentru persoane fizice - numele și prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, seria și numărul actului de identitate sau al pașaportului pentru cetățenii străini, domiciliul și, după caz, reședința (adresa completă – stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraș, raion/regiune, cod poștal, țară);
    b) pentru persoane juridice - denumirea, adresa completă a sediului central sau, după caz, a filialei, telefon, fax, e-mail, adresă pagină web, capital social, număr de înregistrare și data de înregistrare, cod fiscal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca și contul bancar propriu;
    2) informaţii suficiente care să susţină încadrarea clientului în categoria client obișnuit, client profesionist şi/sau parte eligibilă;
    3) contractele încheiate: numărul, data semnării și termenul de valabilitate;
    4) conturile și subconturile individuale: numărul și data deschiderii;
    5) detalii despre client, inclusiv cu privire la procesul de evaluare după caz, informații despre situația financiară, cunoștințele, experiența și obiectivele investiționale ale clientului relevante pentru tipul de produs sau serviciu specific, denumirea şi locul desfăşurării activităţii/ocupaţia, funcţia publică deţinută, identitatea beneficiarului efectiv.
    23. Societatea de investiții menține următoarele tipuri de conturi pe numele clienților:
    1) conturi de instrumente financiare, folosite în special pentru evidența și înregistrarea instrumentelor financiare, decontarea tranzacțiilor și altor operațiuni;
    2) conturi de marjă, utilizate pentru înregistrarea tranzacțiilor în marjă cu instrumente financiare;
    3) conturi de mijloace bănești, folosite pentru obligațiile în ceea ce privește serviciile societății de investiții și înregistrările de mijloace bănești ale clienților;
    4) alte conturi și înregistrări decît cele menționate la subpct.1) – 3), prevăzute de normele interne ale societății de investiții.
    24. Societatea de investiții menține un cont de instrumente financiare în numele clientului dacă aceasta este prevăzut în contractul de intermediere dintre societatea de investiții și client, care se deschide imediat după încheierea contractului.
    25. Înregistrările în contul de instrumente financiare se efectuează imediat după primirea confirmării privind transmiterea instrumentelor financiare în custodia societății de investiții sau primirea confirmării privind încheierea tranzacției la momentul decontării tranzacției de către depozitarul central ori a documentelor justificative corespunzătoare în cazul tranzacțiilor în afara pieței reglementate sau MTF în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale.
    26. Clientul poate retrage mijloacele bănești din contul său de mijloace bănești în baza unei instrucțiuni scrise, care poate fi emisă de client societății de investiții prin fax sau poștă electronică, în cazul în care un astfel de mod este prevăzut în contractul de intermediere. Banii sunt transferați în contul indicat de client în contractul de intermediere.
    27. Contul de marjă poate fi deschis și menținut de către societatea de investiții în baza contractului de intermediere.
    28. Societatea de investiţii ține evidenţa separată a tranzacţiilor în marjă efectuate pentru fiecare client, inclusiv:
    1) evidenţa mărimii obligaţiilor fiecărui client rezultate din efectuarea tranzacţiilor în marjă;
    2) evidenţa apelurilor în marjă emise şi informărilor expediate clientului;
    3) evidenţa tranzacţiilor efectuate cu instrumentele financiare din contul de marjă al clientului, în scopul stingerii obligaţiilor clientului faţă de societatea de investiţii.
    29. Conturile de mijloace bănești se mențin conform legislației în monedă națională și în valută străină.
    30. Societatea de investiții informează, după caz, clientul despre lista valutelor convertibile cu care pot fi efectuate înregistrări în conturile de mijloace bănești și despre cursul valutar în ziua respectivă la care se efectuează operațiunile de schimb valutar.
    31. Societatea de investiții execută instrucțiunile clientului în mijloace bănești numai în măsura în care acestea se referă la furnizarea de servicii de investiții clientului.
Secțiunea a 3-a
Evidenţa ordinelor, deciziilor de
tranzacţionare
şi a tranzacţiilor
    32. O societate de investiţii înregistrează imediat, după recepționarea fiecărui ordin primit de la un client, precum şi în legătură cu orice decizie de tranzacţionare luată în cadrul furnizării serviciului de management al portofoliului, o evidenţă a următoarelor date, în măsura în care acestea sunt aplicabile ordinului sau deciziei de tranzacţionare în cauză:
    1) numărul ordinului;
    2) numele sau altă denumire completă a clientului;
    3) numele sau altă denumire a oricărei persoane care acţionează în numele clientului;
    4) identificarea contului și subcontului individual;
    5) următoarele date despre ordin: indicatorul de cumpărare/vînzare; identificarea instrumentului financiar; preţul unitar; unitatea de preţ; cantitatea; unitatea de măsură;
    6) natura ordinului, în cazul în care este alta decît de cumpărare/vînzare;
    7) tipul ordinului;
    8) orice alte informații, condiţii şi instrucţiuni specifice ale clientului, care specifică modul în care trebuie executat ordinul;
    9) data şi ora exactă a primirii ordinului sau a deciziei de tranzacţionare de către societatea de investiţii;
    10) mărimea unică a comisionului societății de investiții aplicat (ca valoare procentuală de la volumul tranzacției și/sau ca sumă fixă), în limitele indicate de contractul de intermediere;
    11) detalii privind recepționarea și introducerea în sistemul de tranzacționare a ordinului;
    12) informații privind modificarea și anularea ordinului;
    13) perioada de valabilitate a ordinului.
    33. Imediat după executarea unui ordin al clientului ori în cont propriu sau, în cazul societăţilor de investiţii care transmit ordinele unei alte persoane pentru executare, imediat după primirea confirmării că repectivul ordin a fost executat, societăţile de investiţii înregistrează următoarele detalii ale tranzacţiei în cauză:
    1) numărul ordinului;
    2) numele sau altă denumire completă a clientului;
    3) identificarea contului și subcontului individual;
    4) soldul instrumentelor financiare respective și a mijloacelor bănești pe contul de pe care se efectuează decontarea pînă la efectuarea acesteia și la finalizarea ei;
    5) următoarele date: data tranzacţionării; ora tranzacţionării; indicatorul de cumpărare/vînzare; identificarea instrumentului; preţul unitar; unitatea de preţ; cantitatea; unitatea de cantitate; contrapartida (identificarea acesteia poate cuprinde o societate de investiții, o piață reglementată, un MTF sau un client care a efectuat tranzacția); locul de tranzacţionare;
    6) preţul total calculat ca produsul dintre preţul unitar şi cantitate;
    7) natura tranzacţiei, în cazul în care este alta decît de cumpărare/vînzare;
    8) data efectuării decontărilor;
    9) mărimea tuturor comisioanelor și taxelor percepute separat (comisionul societății de investiții, taxele bursiere, taxele depozitarului central, taxele Comisiei Naționale etc.);
    10) persoana fizică care a executat tranzacţia sau care este responsabilă pentru executarea acesteia.
    34. Societăţile de investiţii care transmit ordinele unei alte persoane pentru executare înregistrează imediat după efectuarea transmiterii următoarele detalii:
    1) numele sau denumirea completă a clientului al cărui ordin a fost transmis;
    2) numele sau denumirea completă a persoanei căreia i-a fost transmis ordinul;
    3) termenele ordinului transmis;
    4) data şi ora exactă a transmiterii.
Secțiunea a 4-a
Alte înregistrări și evidențe
    35. Societatea de investiții are obligaţia păstrării cel puţin și a următoarelor evidenţe şi înregistrări:
    1) privind conținutul și momentul transmiterii a orice raport periodic emis clientului de către societatea de investiții pentru serviciile furnizate;
    2) privind instrumentele financiare ale clientului aflate în custodia societății de investiții, precum și mijloacele bănești ale acestuia, evidențiate separat pe fiecare client și de activele proprii;
    3) privind evidența contabilă și jurnalul general de evidență care să reflecte detaliat toate activele și pasivele, veniturile și cheltuielile societății de investiții;
    4) privind instrumentele financiare ale clienților disponibile pentru împrumuturi, ce cuprind detalii despre clientul care a dat instrucțiuni referitor la utilizarea instrumentelor financiare, precum și privind cantitatea de instrumente financiare utilizate;
    5) privind materialele publicitare adresate de către societatea de investiții clienților sau potențialilor clienți;
    6) privind orice cercetare de investiții emisă de societatea de investiții;
    7) privind organizarea internă și activitatea societății de investiții, în conformitate cu prevederile art.41 alin.(1) din Legea privind piața de capital, atunci cînd acestea sunt stabilite sau modificate;
    8) privind politicile și procedurile de control intern, atunci cînd acestea sunt stabilite sau modificate, cu păstrarea tuturor redacțiilor anterioare;
    9) privind serviciile și activitățile de investiții efectuate de societatea de investiții sau în numele societății de investiții ce au condus la conflicte de interese cu risc considerabil de prejudiciere a intereselor unuia sau mai multor clienți;
    10) privind rapoartele de control intern, gestionarea riscurilor și audit intern, din momentul întocmirii acestora, în conformitate cu art.39 alin.(6) lit.c) din Legea privind piața de capital;
    11) privind administrarea reclamațiilor, cu includerea următoarelor informații:
    a) data reclamației;
    b) numele, prenumele clientului/persoanei care transmite reclamația și serviciul prestat la care se referă reclamația;
    c) datele de identificare ale persoanelor din cadrul societății de investiții la adresa cărora s-au formulat reclamațiile sau cărora clientul li s-a adresat pentru prestarea serviciului de investiții financiare;
    d) faptele reclamate;
    e) prejudiciul reclamat de client;
    f) data și modul de soluționare a reclamației;
    12) privind tranzacțiile personale încheiate de către persoanele relevante, cu includerea următoarelor informații:
    a) datele de identificare ale persoanei relevante;
    b) decizia comisiei interne specializate care examinează intenția persoanei relevante;
    c) informații privind respectarea prevederilor art.45 din Legea privind piața de capital;
    d) detalii privind prețul și instrumentele financiare respective;
    13) privind serviciile și activitățile externalizate, cu includerea informațiilor privind respectarea cerințelor prevederilor art.50 din Legea privind piața de capital;
    14) privind înregistrările convorbirilor telefonice sau ale corespondenței electronice cu clienții, cu includerea consimțămîntului clientului pentru înregistrarea și stocarea instrucțiunilor și confirmărilor transmise telefonic sau electronic;
    15) privind fișele angajaților societății de investiții cu mențiunea atribuțiilor, sancțiunilor în legătură cu activitatea de intermediere pe perioada angajării.
    36. Societatea de investiții care exploatează un MTF, la menținerea înregistrărilor și evidențelor necesare, ia în considerație reglementările Comisiei Naționale cu privire la sistemele multilaterale de tranzacționare.
Capitolul IV
Norme de conduită și restricții în cadrul
desfășurării serviciilor și activităților de investiții

    37. Societatea de investiții este obligată să creeze și să îmbunătățească standardele de desfășurare a activităților și a serviciilor de investiții într-un mod transparent, care să sporească securitatea, integritatea și încrederea participanților la piața de capital.
    38. Societatea de investiții este responsabilă pentru conduita şi activitatea persoanelor angajate, în legătură cu realizarea obiectului de activitate și pentru menținerea unor standarde profesionale adecvate a întregului personal al societății de investiții.
    39. Societatea de investiții se conduce necondiționat de următoarele principii în procesul desfășurării activității sale:
    1) să desfășoare activitate comercială cu integritate;
    2) să aibă un comportament competent, prudent şi perseverent;
    3) să asigure organizarea responsabilă şi un control eficient al activităţilor sale comerciale, cu instituirea unor sisteme adecvate de gestionare a riscurilor;
    4) să angajeze personal dotat cu aptitudini, cunoştinţe şi experienţă profesionale necesare îndeplinirii responsabilităţilor atribuite;
    5) să acționeze doar în interesele clienţilor săi şi să-i trateze în mod imparţial și nediscrimatoriu;
    6) să evalueze cerințele fiecărui client pentru a-i oferi servicii la cele mai bune condiții, luînd în considerare profilul de investiții al clientului, nivelul de cunoștințe al clientului în domeniul pieței de capital și cadrul normativ incident, experiența de investiții a clientului, nivelul de risc al investițiilor acceptat de client;
    7) să acorde atenţia cuvenită necesităţilor informaţionale ale clienţilor săi şi să le comunice informaţia într-un mod corect, clar, obiectiv şi care nu induce în eroare;
    8) să soluţioneze conflictele de interese atît între societate şi clienţi, cît şi între clienţi, în mod echitabil;
    9) să ia măsurile cuvenite pentru asigurarea unui caracter adecvat al recomandărilor şi deciziilor discreţionare pentru orice client care este îndreptăţit să se bazeze pe opinia acesteia;
    10) să asigure protecţia corespunzătoare a bunurilor clienţilor, atunci cînd este responsabilă pentru acestea;
    11) să acţioneze în relaţia sa cu autorităţile de reglementare în mod deschis şi cooperant şi să comunice în mod corespunzător acestora despre orice aspect care ţine de societate, despre care autoritatea de reglementare trebuie, în mod rezonabil, să fie informată;
    12) să depună eforturi în activitatea sa pentru a asigura securitatea pieței de capital;
    13) să păstreze secretul profesional, inclusiv să nu abuzeze de informațiile privind ordinele în așteptare ale clienților și adoptînd toate măsurile necesare de prevenire a folosirii informațiilor în mod abuziv de către orice persoană relevantă a societății de investiții.
    40. Angajatul unei societăți de investiții:
    1) îndeplinește obligațiile care îi revin, corect și conștiincios, în cunoștință de cauză și acționează în interesul societății de investiții;
    2) depune eforturi pentru buna reputație a societății de investiții și o reprezintă cu demnitate;
    3) utilizează cunoștințele și calificările sale în interesul societății de investiții și clienților săi.
    41. Societatea de investiții este obligată să instituie un cod de conduită al angajaților acesteia care să precizeze normele interne de etică și comportament, reguli care urmează să respecte principiile de conduită la prestarea serviciilor și activităților de investiții prevăzute la pct.39.
    42. În relațiile reciproce, societățile de investiții respectă regulile de comportament pe piață în condițiile concurenței libere și nu se angajează în nici o activitate care încalcă sau ar putea încălca buna reputație a oricărei alte societăți de investiții.
    43. Fără a încălca propriile lor interese și păstrînd în același timp secretul profesional, societățile de investiții se sprijină reciproc la crearea instituțiilor comune necesare consolidării pieței de capital.
    44. Activitatea de publicitate realizată de o societate de investiții nu utilizează definiții comparative, raționamente și opinii care discreditează alte societăți de investiții sau difuzează informații neverificate.
    45. Societatea de investiții nu este în drept să execute următoarele acțiuni:
    1) să desfășoare alte servicii și activități decît cele specificate în legislația privind piața de capital, cu excepția băncilor;
    2) să execute un ordin în cazul în care dispune de informații despre inițierea de către client a unei tranzacții cu instrumente financiare cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare;
    3) să efectueze operațiuni cu instrumente financiare în cont propriu cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare;
    4) să efectueze operațiuni financiare și tranzacții care contravin legislației în vigoare;
    5) să execute un ordin, obiect al căruia sunt instrumente financiare, cu încălcarea legislației în domeniu;
    6) să încredințeze unui angajat orice sarcini profesionale ale căror acțiuni pot provoca un eventual conflict de interese.
Capitolul V
Serviciile și activitățile de investiții
desfășurate de societatea de investiții

Secțiunea 1-a
Tipuri de servicii şi activităţi de investiţii
    46. Societatea de investiţii este în drept să desfășoare următoarele servicii și activități de investiții:
    1) primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
    2) executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor;
    3) tranzacţionarea în cont propriu;
    4) managementul portofoliului;
    5) consultanţa de investiţii;
    6) intermedierea subscrierii instrumentelor financiare şi/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm;
    7) plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm;
    8) exploatarea unui MTF.
    47. Suplimentar, societatea de investiţii poate presta următoarele servicii auxiliare:
    1) administrarea fiduciară a investițiilor;
    2) acordarea de credit sau împrumut unui client pentru a-i permite efectuarea unei tranzacţii cu unul sau cu mai multe instrumente financiare, în care este implicată societatea de investiţii ce acordă creditul sau împrumutul;
    3) consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de societăţi;
    4) operaţiuni de schimb valutar, în cazul în care aceste operaţiuni sunt legate direct de prestarea serviciilor de investiţii;
    5) cercetări în investiţii şi analiză financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare;
    6) servicii conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor financiare;
    7) servicii şi activităţi de investiţii, precum şi serviciile auxiliare menţionate la pct.46 subpct.1)–6) şi în prezentul punct privind instrumentele derivate, în cazul în care acestea sunt legate de prestarea serviciilor de investiţii sau a serviciilor auxiliare.
    48. Serviciile şi activităţile de investiţii se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital, prezentul Regulament, normele interne ale societății de investiții și contractul de intermediere încheiat cu clientul.
    49. Activitatea de exploatare a unui MTF și de administrare fiduciară a investițiilor se realizează în conformitate cu actele normative aplicabile ale Comisiei Naționale.
Secțiunea a 2-a
Primirea şi transmiterea ordinelor
privind instrumentele financiare
    50. Primire şi transmitere a ordinelor privind instrumentele financiare se consideră toate operațiunile necesare prevăzute de prezentul Regulament pentru recepționarea de către societatea de investiții a ordinelor clienților și remiterea spre executare a acestora.
    51. Societatea de investiții recepționează ordinele clienților în scris, în formatul ce conține toate elementele necesare stabilite la pct.32, pentru a putea fi executate în conformitate cu dispozițiile contractului de intermediere dintre societatea de investiții și client. Dacă contractul de intermediere stipulează acordarea de către client societății de investiții a împuternicirilor de a plasa ordine la instrucțiunile sale, societatea de investiții poate accepta și instrucțiuni plasate prin telefon, fax, internet sau alte dispozitive tehnice. În acest caz, societatea de investiții se asigură de existența unor sisteme organizatorice și tehnice relevante, pentru garantarea siguranței informațiilor transmise.
    52. Clientul furnizează toate datele necesare societății de investiții pentru identificarea clară a acestuia și executarea ordinului. Societatea de investiții poate solicita date suplimentare necesare a fi menționate în ordinul clientului sau care să permită identificarea acestuia.
    53. Societatea de investiții, pînă la acceptarea ordinului de vînzare/cumpărare a instrumentelor financiare, este obligată să verifice drepturile de proprietate a clientului, grevarea cu obligații a acestor instrumente financiare, precum și disponibilul de mijloace bănești pe contul clientului necesare efectuării tranzacțiilor. Societatea de investiții solicită clientului, precum și verifică din orice altă sursă disponibilă, informația cu privire la calitatea sa de persoană relevantă, insider sau persoană care acționează în mod concertat, în raport cu un anumit emitent, ale cărui instrumente financiare intenționează să le tranzacționeze.
    54. Ordinul se semnează de către client și societatea de investiții. În cazul prezentării instrucțiunii prin fax sau o altă formă electronică, ordinul se semnează unilateral de către societatea de investiții cu anexarea documentului confirmativ. Ordinul clientului se consideră acceptat la confirmarea respectivă a societății de investiții.
    55. În cazul în care nu există circumstanțe prevăzute de actele normative în vigoare care împiedică acceptarea ordinului, societatea de investiții este obligată să accepte ordinul.
    56. În cazul primirii instrucțiunii prin intermediul telefonului, societatea de investiții dispune de un echipament corespunzător care asigură înregistrarea și arhivarea imediată pe suport electronic a apelurilor telefonice efectuate de către clientul societății de investiții, astfel încît la prima cerere a clientului şi/sau a organelor abilitate să poată fi prezentate următoarele date:
    1) data şi ora la care a fost înregistrat apelul telefonic;
    2) durata apelului telefonic;
    3) clientul care a efectuat apelul;
    4) convorbirea dintre client şi societatea de investiţii.
    57. Ordinele și instrucțiunile nu pot fi acceptate de către societatea de investiții în caz de dificultăți de a le obține de la clientul care utilizează telefonul sau suportul electronic de acces, care nu sunt imputabile societății de investiții și care nu rezultă din eșecul sistemelor de informare folosit de aceasta, în special, probleme de conectare și alte erori de rețea.
    58. Societatea de investiții refuză să accepte un ordin sau instrucțiune în cazul în care există îndoieli cu privire la identitatea clientului sau respectivul ordin/instrucțiune.
    59. Societatea de investiții transmite spre executare un ordin de cumpărare doar în cazul în care clientul, la momentul emiterii acestuia, are o poziție monetară netă pozitivă pentru o acoperire completă sau parțială a tranzacției, în conformitate cu prezentul Regulament.
    60. La transmiterea spre executare a unui ordin de vînzare, societatea de investiții inițiază procedura de transmitere în custodie a valorilor mobiliare.
    61. În cazul cînd societatea de investiții dispune de împuternicirea de a semna din numele clientului actele de transmitere a valorilor mobiliare şi alte documente aferente transmiterii în custodie şi efectuării tranzacţiilor, societatea de investiții semnează în conformitate cu împuternicirile sale de reprezentant toate documentele respective reieşind din prevederile actelor normative în vigoare, a contractului de intermediere şi a instrucțiunilor primite de la client.
    62. Societatea de investiții este obligată să accepte, în baza instrucțiunilor clientului, retragerea sau modificarea ordinului anterior al clientului pînă la încheierea tranzacţiei, dacă aceasta nu contravine prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare.
Secțiunea a 3-a
Executarea ordinelor privind instrumentele
financiare în numele clienţilor
    63. Executare a ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor se consideră realizarea operațiunilor necesare pentru încheierea tranzacţiilor de vînzare sau de cumpărare a instrumentelor financiare în numele clienţilor.
    64. La executarea ordinelor clienților societatea de investiții este obligată să îndeplinească următoarele condiții:
    1) să respecte cerințele prevăzute de art.51 din Legea privind piața de capital, actele normative ale Comisiei Naționale, regulile pieței reglementate sau MTF și ale depozitarului central, normele sale interne și contractul de intermediere;
    2) să aplice principii exacte la perceperea comisioanelor privind ordinele executate ale clientului;
    3) să se asigure că ordinele executate în numele clienților sunt înregistrate și alocate cu promptitudine și acuratețe;
    4) să execute ordinele comparabile ale clienților succesiv și neîntîrziat, cu excepția situației cînd acest lucru este imposibil din cauza caracteristicilor ordinului respectiv, condițiilor de piață sau în situația cînd interesele clienților necesită o altă modalitate de executare;
    5) să informeze clientul obişnuit cu privire la orice dificultate semnificativă care poate afecta executarea ordinelor, imediat după momentul apariţiei acesteia.
    65. Societatea de investiții responsabilă pentru supravegherea sau decontarea unui ordin executat adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că instrumentele financiare sau fondurile clienților obținute în urma decontării ordinului executat sunt transferate cu promptitudine și corectitudine în contul clientului în cauză.
    66. Se interzice favorizarea ordinelor proprii ale societății de investiții, ale angajaților, proprietarilor sau membrilor conducerii societății de investiții, precum și ale oricărei alte persoane în legături strînse sau care acționează în mod concertat cu societatea de investiții, față de ordinele clienților.
    67. Societatea de investiții poate executa ordinele recepționate în numele clientului:
    1) prin cumpărarea sau vînzarea de instrumente financiare în nume propriu, dar pe contul clientului, direct la locul de tranzacționare;
    2) prin transferul ordinului către o altă societate de investiții care urmează să îl execute la locul de tranzacționare;
    3) în afara unei piețe reglementate sau a unui MTF, în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale.
    68. Ordinele clienților sunt transmise spre executare în conformitate cu ordinea depunerii lor, imediat după primirea instrucțiunii clientului, cu excepția cazului în care se prevede altfel în conținutul acestuia.
    69. Începerea executării ordinului clientului este condiționată de existența în contul clientului a mijloacelor bănești suficiente (în cazul tranzacțiilor de cumpărare de instrumente financiare), a instrumentelor financiare (în cazul tranzacțiilor de vînzare de instrumente financiare), a marjelor stabilite de către societatea de investiții pentru fiecare tip de contract în parte (în cazul instrumentelor financiare derivate).
    70. Societatea de investiții poate iniția executarea ordinului clientului în cazul în care clientul nu deține o acoperire a valorii ordinului sau deține o acoperire parțială a acestuia în suma convenită în contractul de intermediere cu societatea de investiții, cu condiția existenței garanțiilor adecvate în acest sens.
    71. Procedura pentru anularea ordinului de către client pe o piață reglementată sau pe un MTF este următoarea:
    1) clientul înaintează o instrucțiune de anulare;
    2) societatea de investiții acceptă anularea ordinului clientului în cazul în care aceasta n-a început executarea ordinului sau a executat parțial ordinul, respectiv clientul poate anula partea din ordin care a rămas neexecutată.
    72. Procedura de modificare a ordinului clientului pe o piață reglementată sau pe un MTF este următoarea:
    1) clientul înaintează o instrucțiune de modificare a ordinului, în ceea ce privește condiţiile de preţ şi/sau numărul de instrumente financiare care constituie obiectul ordinului neexecutat sau executat parţial de societatea de investiții;
    2) societatea de investiții acceptă modificarea ordinului în cazul în care aceasta este conformă cu prevederile prezentului Regulament.
    73. În cazul tranzacțiilor de cumpărare, la data decontării instrumentele financiare vor intra în proprietatea deplină a clientului, iar mijloacele bănești aferente plății instrumentelor financiare cumpărate și comisioanelor vor fi retrase din contul clientului.
    74. În cazul tranzacțiilor de vînzare, la data decontării instrumentele financiare vor ieși din proprietatea clientului, iar mijloacele bănești aferente instrumentelor financiare vîndute vor credita contul clientului. În același timp, comisioanele și impozitele aferente cîștigurilor realizate vor fi retrase din contul clientului.
    75. Societatea de investiții poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru executarea de către clienţii ei a obligaţiilor contractuale ce reies din ordinele acestora. La rîndul său, societatea de investiții poate cere de la clienţi restituirea prejudiciilor cauzate din executarea neadecvată a obligaţiunilor prevăzute în contractul de intermediere şi actele normative în vigoare.
Secțiunea a 4-a
Politica de executare a ordinelor
    76. Societatea de investiţii care execută ordine ale clienților ia în considerare următoarele criterii pentru a stabili importanța relativă a factorilor menționați la art.51 alin.(1) din Legea privind piața de capital:
    1) caracteristicile clientului, inclusiv clasificarea acestuia în categoriile client obişnuit sau client profesionist;
    2) caracteristicile ordinului clientului;
    3) caracteristicile instrumentelor financiare care fac obiectul ordinului respectiv;
    4) caracteristicile locului de tranzacţionare spre care poate fi direcţionat ordinul respectiv.
    77. Societatea de investiţii îndeplineşte obligaţia prevăzută la art.51 alin.(1) din Legea privind piața de capital de a lua toate măsurile necesare pentru a obţine cel mai bun rezultat posibil pentru client în măsura în care execută un ordin sau un aspect specific al ordinului urmînd instrucţiunile specifice de la client cu privire la ordin sau la aspectul specific al ordinului.
    78. Atunci cînd o societate de investiţii execută un ordin în numele unui client obişnuit, cel mai bun rezultat se stabileşte în funcţie de preţul total, care reprezintă preţul instrumentului financiar şi costurile asociate executării, care includ, la rîndul lor, toate cheltuielile suportate de client şi care sunt direct legate de executarea ordinului, inclusiv taxele locului de tranzacţionare, comisioanele de compensare şi decontare şi alte cheltuieli achitate terţilor implicaţi în executarea ordinului.
    79. În cazul în care există cel puţin două locuri de tranzacţionare concurente pentru executarea unui ordin referitor la un instrument financiar, în vederea asigurării celei mai bune executări şi pentru a putea efectua o evaluare şi a compara rezultatele executării ordinului respectiv în fiecare din locurile de tranzacţionare eligibile indicate în politica societăţii de executare a ordinelor, societatea de investiții ia în considerare comisioanele proprii şi costurile percepute pentru executarea ordinului din ambele locuri de tranzacţionare.
    80. Pentru clienții profesioniști cel mai bun rezultat posibil este determinat în funcție de prețul total, dar totodată, în cazul în care reieșind dintr-un anumit ordin societatea de investiții are motive să creadă sau clientul declară că din cauza naturii ordinului sau a factorilor aferenți clientului, alți factori, cum ar fi probabilitatea și viteza de execuție și de decontare, au o mai mare semnificație, societatea de investiții trebuie să ia în considerare acești factori în execuția ordinului.
    81. Societatea de investiţii evaluează și revizuiește anual politica de executare a ordinelor adoptată în conformitate cu art.51 din Legea privind piața de capital, precum şi dispoziţiile sale privind executarea ordinelor. Revizuirile se efectuează, de asemenea, ori de cîte ori apare o modificare semnificativă care afectează sau poate afecta capacitatea societăţii de a obţine în mod constant cele mai bune rezultate privind executarea ordinelor clienţilor utilizînd locurile de tranzacţionare incluse în politica sa de executare a ordinelor, acestea fiind notificate în timp util clienților.
    82. Societatea de investiţii furnizează clienţilor obişnuiţi, în timp util şi înainte de prestarea serviciilor, pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini electronice, următoarele informaţii privind politica proprie de executare a ordinelor:
    1) o descriere privind importanţa relativă pe care societatea de investiţii o acordă factorilor menționați la art.51 alin.(1) din Legea privind piața de capital, în conformitate cu criteriile menţionate la pct.76 sau metoda pe baza căreia societatea stabileşte importanţa acestor factori;
    2) o listă a locurilor de tranzacţionare cărora societatea de investiții le acordă o încredere semnificativă pentru ca aceasta să îşi poată îndeplini obligaţia de adoptare a tuturor măsurilor necesare pentru a obţine în mod constant cel mai bun rezultat posibil pentru executarea ordinelor clienţilor;
    3) avertismentul clar şi evident că orice instrucţiuni specifice din partea clienţilor pot împiedica societatea de investiții să respecte măsurile stabilite şi incluse în politica sa de executare a ordinelor de a obţine cel mai bun rezultat pentru ordinele clienţilor în ceea ce priveşte elementele care fac obiectul instrucţiunilor respective.
    83. În cazul instrumentelor care au un loc de executare unic, societatea de investiții trimite ordinele referitoare la aceste instrumente către locația respectivă de tranzacționare exclusivă și acest lucru se consideră ca avînd cel mai bun rezultat posibil pentru client.
    84. Obligația societății de investiții de a implementa și aplica politica de executare a ordinelor nu se ia în considerare dacă:
    - societatea de investiții acționează în nume și pe cont propriu;
    - clientul este o parte eligibilă, cu excepția cazului în care societatea de investiții acceptă cererea părții eligibile de a fi tratat ca un client profesionist sau obișnuit.
Secțiunea a 5-a
Agregarea și alocarea ordinelor
    85. Societatea de investiții poate să execute un ordin al unui client sau o tranzacţie în nume propriu în combinaţie cu ordinul altui client numai dacă se respectă următoarele condiţii:
    1) este puţin probabil ca agregarea ordinelor şi tranzacţiilor să fie în dezavantajul oricăruia dintre clienţii ale căror ordine sunt agregate;
    2) fiecare client al cărui ordin urmează a fi agregat este informat că efectul agregării poate fi în dezavantajul său în ceea ce priveşte respectivul ordin;
    3) este stabilită şi aplicată eficient o politică de alocare a ordinelor acceptată de către client, care să asigure în termeni suficient de exacţi alocarea corectă a ordinelor şi tranzacţiilor agregate, inclusiv modul în care volumul şi preţul ordinelor influenţează alocările acestora şi abordarea executărilor parţiale.
    86. Societatea de investiţii care a agregat tranzacţii în nume propriu cu unul sau mai multe ordine ale clienţilor nu alocă tranzacţiile menţionate într-un mod dezavantajos pentru client. Atunci cînd ordinul agregat este parţial executat, societatea de investiții alocă tranzacţiile menţionate cu prioritate clientului faţă de societatea de investiții.
    87. Politica de alocare a ordinelor a societății de investiţii include proceduri de prevenire a realocării dezavantajoase pentru client a tranzacţiilor în nume propriu care sunt executate în combinaţie cu ordinele clienţilor.
    88. În cazul în care societatea de investiții poate demonstra într-o manieră rezonabilă că, în absenţa combinaţiei, nu ar fi fost în măsură să execute ordinul în condiţii atît de avantajoase sau chiar deloc, atunci aceasta poate aloca tranzacţia în nume propriu în mod proporţional, în conformitate cu politica sa de alocare a ordinelor.
Secțiunea a 6-a
Tranzacţionarea în cont propriu
    89. Tranzacţionarea în cont propriu se consideră încheierea de tranzacții cu instrumente financiare prin angajarea propriilor capitaluri ale societății de investiții.
    90. Înainte de a tranzacţiona un anumit instrument financiar în cont propriu sau în contul persoanelor relevante, societatea de investiții trebuie să execute ordinele primite de la clienţi pentru acel instrument financiar, care pot fi executate în condiţiile pieţei. La luarea deciziilor de investiții în cont propriu, societății de investiții îi este interzis să utilizeze orice informație cu privire la solduri, rulaje și ordine ale clienților, precum și alte date referitoare la clienți.
Secțiunea a 7-a
Managementul portofoliului
    91. Management al portofoliului se consideră gestionarea portofoliului clientului, format din unul sau mai multe instrumente financiare, pe o bază discreţionară şi individualizată, în conformitate cu mandatul dat de client.
    92. La gestionarea portofoliului conform instrucțiunilor clientului, societatea de investiții aplică principii exacte și furnizează la fiecare solicitare a unui client sau a reprezentantului acestuia, în limitele mandatului său, informații privind soldul portofoliului clientului și operațiunile efectuate în gestionarea acestuia.
    93. Se interzice:
    1) luarea deciziilor de investiții în contul unui client pe baza sau în legătură cu informații privind investițiile proprii ale societății de investiții,
    2) luarea deciziilor de investiții în contul unui client pe baza sau în legătură cu informații privind conturile și ordinele altor clienți,
    3) luarea deciziilor de investiții în contul unui client pe baza sau în legătură cu informații de natură confidențială.
    94. Gestionarea portofoliului de către societatea de investiții se face în contul clientului, asupra portofoliului acestuia, în funcție de profilul investițional al clientului și riscul asumat de către client, cu respectarea clauzelor și limitelor prevăzute de către client în contractul de intermediere.
    95. În luarea deciziilor privind gestionarea discreționară a portofoliului clientului întru atingerea obiectivului de sporire a valorii portofoliului administrat, societatea de investiții acționează cu bună credință și depune toată diligența necesară, respectînd normele deontologice care guvernează activitatea sa. Societatea de investiții nu oferă niciun fel de garanție referitoare la profitabilitatea gestionării portofoliului clientului sau a instrumentelor financiare deținute în portofoliu.
    96. Societatea de investiții poate include în portofoliul clientului orice tipuri de instrumente financiare și poate efectua toate tipurile de tranzacții cu aceste instrumente financiare în limitele impuse de client.
    97. Societatea de investiții evaluează zilnic portofoliul gestionat și comunică clientului, conform modului prevăzut în contractul de intermediere, orice informații cerute de acesta avînd legatură cu portofoliul gestionat.
Secțiunea a 8-a
Consultanţa de investiţii
    98. În aplicarea noțiunii de “consultanţă de investiţii” o recomandare individuală se consideră o recomandare făcută unei persoane în calitatea acesteia de investitor sau potenţial investitor sau în calitatea acesteia de agent al unui investitor sau potenţial investitor. O recomandare nu este considerată ca fiind individuală în cazul în care este emisă exclusiv prin intermediul canalelor de distribuţie sau este difuzată publicului.
    99. Societatea de investiții prestează servicii de consultanță de investiții în baza unui contract de consultanță încheiat cu clientul.
    100. Atunci cînd societatea de investiții prestează servicii de consultanță de investiții, aceasta:
    1) aplică principii exacte privind accesul la recomandările elaborate de societatea de investiții;
    2) depune toate eforturile profesionale pentru pregătirea recomandărilor și, în special, pentru verificarea corectitudinii datelor publicate în recomandări, luînd în considerare factorii de risc semnificativi existenți și potențiali legați de investițiile recomandate în instrumente financiare.
    101. Se interzice:
    1) recomandarea investițiilor în baza sau în legătură cu informațiile privind investițiile proprii ale unei societăți de investiții;
    2) recomandarea investițiilor în baza sau în legătură cu informații privind conturile și ordinele altor clienți;
    3) recomandarea investițiilor în baza sau în legătură cu informații de natură confidențială;
    4) recomandarea unui client a operațiunilor care măresc numărul sau valoarea tranzacțiilor, în cazul în care scopul unei astfel de recomandări este doar obținerea unui comision mai ridicat și a taxelor pentru societatea de investiții.
    102. Dacă societatea de investiții are un interes propriu cu privire la instrumentele financiare recomandate unui client, care rezultă inclusiv din deținerea acestora pe cont propriu sau din intenția de a cumpăra o cantitate de instrumente financiare recomandate, aceasta informează clientul despre acest fapt în recomandarea respectivă.
    103. Angajatul societății de investiții implicat în desfășurarea serviciilor de consultanță de investiții este obligat să respecte principiile și normele de conduită prevăzute de legislația privind piața de capital, inclusiv să presteze servicii cu profesionalism, să manifeste competenţă şi obiectivitate în rapoartele întocmite şi aprecierile formulate, să menţină un standard ridicat al cunoştinţelor sale profesionale şi să utilizeze surse de informaţii adecvate analizelor şi recomandărilor elaborate, fiind interzisă folosirea unor informaţii nefondate sau eronate în rapoartele sau recomandările sale. Societatea de investiții asigură păstrarea evidenţei materialelor, surselor de informare utilizate și a operațiunilor desfășurate, pentru ca în orice moment să se facă dovada bunei credinţe.
    104. Consultantul de investiţii prezintă clientului trăsăturile generale ale procesului de investire în instrumente financiare, precum şi criteriile care stau la baza creării, analizării şi selectării unui portofoliu de instrumente financiare. Acesta utilizează cel mai potrivit raţionament cu privire la includerea unor factori importanţi în activitatea de analizare a domeniului, în scopul elaborării studiilor şi recomandărilor sale, cu consemnarea distincţiei între faptele şi opiniile personale în rapoartele şi recomandările elaborate, abordînd cu maximă obiectivitate domeniul analizat.
    105. Orice preluare de materiale din studiile elaborate şi publicate de alţi specialişti se indică cu sursa şi autorul respectivului material.
    106. Consultantul de investiţii nu oferă, verbal sau în scris, explicit sau implicit, nici o garanţie asupra calităţii sau profitului investiţiei analizate, ci doar transmite cu acurateţe informaţii, elaborează studii şi analize cu privire la instrumentele financiare respective.
Secțiunea a 9-a
Intermedierea subscrierii şi/sau plasamentul
 instrumentelor financiare cu sau fără

angajament ferm
    107. Intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și serviciile conexe acesteia şi/sau plasamentul instrumentelor financiare include asistenţa acordată de către societatea de investiții emitentului de instrumente financiare la distribuirea acestora investitorilor prin intermediul unei oferte publice în conformitate cu reglementările Comisiei Naționale şi alte servicii conexe, avînd ca temei contractul de intermediere încheiat cu emitentul de instrumente financiare.
    108. Subscrierea instrumentelor financiare are loc la emisiunea acestora de către emitent, iar plasarea este proprie instrumentelor financiare deja emise.
    109. Relaţiile dintre societatea de investiţii şi emitentul de instrumente financiare în ceea ce priveşte intermedierea subscrierii/plasării instrumentelor financiare sunt reglementate prin contractul de intermediere.
    110. Contractul de intermediere între societatea de investiţii şi emitentul de instrumente financiare stabileşte două modalităţi de subscriere/plasare a instrumentelor financiare:
    1) în baza unui angajament ferm, confom căruia societatea de investiţii achiziționează instrumentele financiare emise de emitent cu scopul de a le revinde ulterior altor investitori. Riscul de nesubscriere/neplasare a tuturor instrumentelor financiare, în cazul dat, este asumat de societatea de investiţii;
    2) fără angajament ferm, conform căruia societatea de investiţii va depune toate eforturile posibile la subscrierea/plasarea instrumentelor financiare prin oferirea acestora investitorilor. Riscul de nesubscriere/neplasare a tuturor instrumentelor financiare, în cazul dat, este asumat de însăşi emitentul.
    111. În cazul subscrierii/plasării instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm, societatea de investiţii procură de la emitent instrumentele financiare şi le înscrie pe contul de instrumente financiare al societăţii de investiţii deschis la depozitarul central.
    112. În cazul subscrierii/plasării instrumentelor financiare fără angajament ferm, societatea de investiţii efectuează subscrierea/plasarea instrumentelor financiare de pe contul emitentului.
    113. În cazul subscrierii/plasării instrumentelor financiare se admite încheierea de către emitentul de instrumente financiare a contractelor cu mai multe societăţi de investiţii, cu excepţia contractelor care stabilesc subscrierea/plasarea instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm.
    114. Societatea de investiţii poate antrena în procesul de subscriere/plasare a instrumentelor financiare alte societăţi de investiţii prin încheierea unui acord în formă scrisă cu acestea, în cazul în care clauzele contractuale privind intermedierea subscrierii şi/sau plasamentului instrumentelor financiare nu conțin restricții în acest sens.
Secțiunea a 10-a
Acordarea de credit sau împrumut unui client
    115. Dacă este prevăzut de contractul de intermediere, societatea de investiţii poate efectua, în baza ordinului clientului, tranzacţii de vînzare-cumpărare de instrumente financiare pe piața reglementată sau MTF, decontările asupra cărora se efectuează cu mijloacele băneşti şi instrumentele financiare furnizate de societatea de investiţii, în condiţii de creditare a clientului.
    116. Societatea de investiții, înainte de semnarea contractului de intermediere, solicită clientului informația cu privire la poziția sa financiară și inițiază procedura de evaluare a clientului conform prezentului Regulament.
    117. Contractul de intermediere încheiat între societatea de investiții şi client, pe lîngă clauzele generale stabilite de Regulament, trebuie să prevadă expres:
    1) descrierea instrumentelor financiare care fac obiectul împrumutului;
    2) termenul în care societatea de investiţii transmite clientului instrumentele financiare şi/sau mijloacele băneşti;
    3) condiţiile şi termenul de executare a obligaţiunilor privind restituirea mijloacelor băneşti şi/sau instrumentelor financiare;
    4) principiile de exercitare a drepturilor asupra instrumentelor financiare și mijloacelor bănești date cu împrumut;
    5) răspunderea părţilor şi condiţiile de efectuare a tranzacţiilor în marjă.
    118. Cerințele specificate la pct.117 se aplică și în cazul împrumutului de instrumente financiare și mijloace bănești de către societatea de investiții de la clienții săi sau de la o altă societate de investiții.
    119. Ordinul clientului pentru efectuarea tranzacţiilor în marjă specifică suplimentar informaţiilor prevăzute de Regulament:
    1) cantitatea de instrumente financiare şi/sau mijloace băneşti transmise de către societatea de investiţii clientului pentru efectuarea tranzacţiilor în marjă;
    2) cantitatea de instrumente financiare şi/sau mijloace băneşti transmise de către client în scopul executării obligaţiilor faţă de societatea de investiţii.
    120. La efectuarea tranzacţiilor în marjă societatea de investiţii:
    1) execută ordinul clientului prin transferarea instrumentelor financiare şi/sau a mijloacelor băneşti aparţinînd societăţii de investiţii;
    2) în cazurile prevăzute de Regulament, procură din mijloacele băneşti ale clientului aflate în contul de marjă instrumente financiare în cantitatea necesară pentru executarea obligaţiilor faţă de societatea de investiţii în ceea ce priveşte transmiterea instrumentelor financiare.
    121. Efectuarea tranzacţiilor în marjă, înstrăinarea instrumentelor financiare de către societatea de investiţii în scopul executării obligaţiilor clientului faţă de societatea de investiţii, precum şi procurarea instrumentelor financiare din mijloacele băneşti ale clientului în scopul stingerii obligaţiilor faţă de societatea de investiţii, are loc pe piaţa reglementată sau MTF.
    122. Societatea de investiții are obligaţia de a face publică lista instrumentelor financiare admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau MTF, care pot face obiectul tranzacțiilor în marjă. Pot face obiectul împrumutului oferit de societatea de investiții:
    1) valorile mobiliare aparţinînd societății de investiții înregistrate în cont propriu;
    2) valorile mobiliare luate cu împrumut de societatea de investiții de la o altă societate de investiții;
    3) valorile mobiliare aparţinînd clienţilor societății de investiții, numai cu acordul scris şi expres al acestora, în limitele condițiilor stabilite de client.
    123. La deschiderea contului de marjă clientul este obligat să depună o marjă iniţială - echivalentul a cel puţin 50% din valoarea de piaţă a instrumentelor financiare ce urmează a fi achiziţionate/înstrăinate prin tranzacţii în marjă, sub formă de mijloace bănești sau de instrumente financiare.
    124. În calitate de instrumente financiare depuse în contul de marjă se includ doar valorile mobiliare admise spre tranzacționare pe piaţa reglementată sau MTF.
    125. În scopul administrării eficiente a riscurilor, societatea de investiţii calculează zilnic nivelul marjei, conform normelor sale interne.
    126. Nivelul minim al marjei nu poate fi mai mic decît cel prevăzut la pct.123. În cazul în care nivelul marjei este mai mic decît nivelul minim al marjei sau se poate reduce sub limita nivelului minim al marjei, societatea de investiţii nu poate efectua o tranzacţie în marjă.
    127. În cazul în care nivelul marjei s-a redus sub limita de 50%, societatea de investiţii emite un apel în marjă şi informează clientul cu privire la necesitatea acoperirii deficitului marjei pînă la nivelul minim al acesteia, dacă contractul de intermediere nu prevede altfel. Informarea se efectuează în formă scrisă, prin telefon, fax, sau suport electronic, modalități pe care clientul este obligat să le menționeze în contractul de intermediere.
    128. Clientul este obligat să acopere deficitul în marjă în termen de o zi lucrătoare de la data primirii înştiinţării în acest sens.
    129. Neîndeplinirea obligațiilor clientului privind acoperirea deficitului în marjă şi reducerea nivelului marjei sub limita de 50% duce la autorizarea societății de investiții de utilizare a activelor clientului, inclusiv la înstrăinarea instrumentelor financiare din contul de marjă al clientului în scopul stingerii obligaţiilor clientului faţă de societatea de investiţii.
    130. În perioada existenţei obligaţiilor clientului societatea de investiţii refuză executarea ordinelor clientului privind înstrăinarea instrumentelor financiare şi/sau utilizarea mijloacelor băneşti care constituie acoperire în marjă, cu excepţia cazului cînd aceste măsuri sunt îndreptate spre stingerea obligaţiilor clientului faţă de societatea de investiţii.
    131. În cazul neîndeplinirii de către client a obligațiilor sale, societatea de investiții poate percepe penalități la valoarea sumei restante a obligațiilor, în conformitate cu contractul de intermediere.
Secțiunea a 11-a
Operaţiuni de schimb valutar
    132. Societatea de investiții efectuează operațiuni de schimb valutar în situația în care aceste operaţiuni sunt legate direct de prestarea serviciilor de investiții.
    133. Operațiunile de schimb valutar se efectuează la cursul valutar stabilit de societatea de investiții și clientul acesteia.
    134. Înregistrările în contul de mijloace bănești realizate într-o altă monedă decît cea a contului de mijloace bănești se vor converti la cursul valutar prevăzut la pct.133.
    135. În cazul în care clientul refuză cursul de schimb stabilit, acesta are obligația să depună sumele în moneda de decontare sau, după caz, să accepte plata în moneda în care există disponibilități în contul său.
Secțiunea a 12-a
Cercetări în investiţii şi analiză financiară
sau orice altă formă de recomandare generală privind
tranzacţiile cu instrumente financiare

    136.Cercetarea în investiții sau studiul investițional” reprezintă o cercetare sau altă informaţie care recomandă sau propune o strategie de investiţii, în mod explicit sau implicit, cu privire la unul sau mai multe instrumente financiare sau la emitenţii instrumentelor financiare, inclusiv orice opinie privind valoarea sau preţul actual sau viitor al acestor instrumente, care se adresează canalelor de distribuţie sau publicului, în conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital.
    137. O recomandare referitoare la instrumentele financiare, emisă sau difuzată de către sau în numele unei societăţi de investiţii, care nu corespunde dispoziţiilor art.46 din Legea privind piața de capital, nu reprezintă o “cercetare în investiţii” și este tratată drept material publicitar în sensul Legii privind piața de capital şi al prezentului Regulament şi trebuie să fie clar identificată ca atare de către societatea de investiţii. Orice astfel de recomandare trebuie să conţină o declaraţie clară şi evidentă (sau, în cazul unei recomandări verbale, o declaraţie cu efect echivalent) că nu a fost pregătită în conformitate cu cerinţele legale formulate pentru a promova independenţa cercetării în investiţii şi că nu face obiectul vreunei interdicţii privind difuzarea cercetării în investiţii.
    138. Orice recomandare în sensul prezentei secțiuni trebuie să prezinte în mod clar și vizibil identitatea și funcția persoanei fizice care a elaborat-o și este responsabilă pentru recomandare, precum și numele persoanei juridice responsabile pentru producerea acesteia.
    139. Cercetarea în investiții se bazează pe:
    1) caracteristicile instrumentului financiar selectat;
    2) analiza informațiilor curente cu privire la emitent sau instrumentul financiar, din surse de încredere și cu reputație, în special: presa profesională, știrile de piață, informațiile financiare publicate de către emitenți;
    3) analiza și interpretarea condițiilor de piață;
    4) cunoștințele și experiența angajatului societății de investiții.
    140. La desfășurarea serviciilor de cercetări în investiţii şi analiză financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare societatea de investiții se asigură că:
    1) se aplică principii exacte cu privire la accesul clienților și altor persoane la produsele informative (buletine informative, cărți de referință, servicii de știri etc.), pregătite de către societatea de investiții;
    2) se depun toate eforturile profesionale la pregătirea produselor informative și, în special, prin verificarea corectitudinii informațiilor publicate;
    3) faptele prezentate în recomandări sunt clar separate de interpretări, estimări, opinii proprii și alte tipuri de informații similare;
    4) toate sursele utilizate în elaborarea recomandării sunt credibile și sunt indicate în conținutul acesteia;
    5) toate prognozele, previziunile și obiectivele de preț prezentate în recomandare sunt etichetate în mod clar ca atare. Toate ipotezele semnificative, considerate în producerea sau utilizarea acestor proiecții, previziuni și obiective de preț, sunt indicate;
    6) conținutul recomandărilor poate fi argumentat.
    141. Se interzice:
    1) prezentarea de date în produse informative într-o manieră părtinitoare;
    2) publicarea de zvonuri și informații neverificate;
    3) omiterea elementelor necesare pentru o evaluare a importanței informațiilor sau care pot induce în eroare clienții;
    4) publicarea informațiilor cu caracter confidențial.
    142. Autorul recomandărilor este obligat să prezinte toate circumstanțele care se pot considera, în mod rezonabil, că afectează obiectivitatea recomandării. În special, obiectivitatea recomandării este afectată în cazul în care autorul recomandării are interese financiare semnificative în unul sau mai multe dintre instrumentele financiare care fac obiectul recomandării sau în cazul existenței conflictelor de interese semnificative cu privire la emitentul la care se referă recomandarea.
    143. Societatea de investiții care elaborează sau facilitează elaborarea de cercetări în investiţii destinate sau care ar putea fi diseminate clienţilor societăţii sau publicului se va asigura pe proprie răspundere de implementarea tuturor măsurilor prevăzute în art.46 din Legea privind piața de capital privind conflictele de interese ce pot apărea la realizarea și diseminarea cercetării în investiţii.
    144. Cercetarea în investiții este de natură generală și este furnizată de societatea de investiții în mod gratuit. Aceasta este transmisă clienților fără a se face referire la circumstanțele individuale ale clientului.
Secțiunea a 13-a
Servicii şi activităţi de investiţii, precum şi servicii
auxiliare
privind instrumentele derivate
    145. Societatea de investiții prestează servicii și activități de investiții cu privire la instrumentele financiare derivate în conformitate cu prevederile contractului de intermediere dintre societatea de investiții și client după depunerea de către client a informației privind poziția sa financiară.
    146. Ordinul clientului conține toate elementele necesare pentru a asigura o executare adecvată, în conformitate cu prezentul Regulament, cu includerea detaliilor suplimentare specifice pieței (sistemului) în care ordinul va fi executat, condițiile și cerințele necesare pentru executarea ordinului, informații privind marja constituită. Lipsa oricărui element din ordinul clientului va duce la neacceptarea acestuia de către societatea de investiții.
    147. În vederea efectuării tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate societatea de investiții deschide un cont în marjă pentru instrumente financiare derivate pe numele persoanelor fizice sau juridice pentru care va executa tranzacţii cu astfel de instrumente.
    148. Societatea de investiții determină și informează clienții privind valoarea corespunzătoare a marjei inițiale. Societatea de investiții poate modifica nivelul marjei în funcție de evaluarea poziției financiare a clientului, de lichiditatea pieței, de volatilitatea prețurilor etc. și poate limita dimensiunea pozițiilor ce pot fi deschise de către client, în conformitate cu prezentul Regulament, normele sale interne și contractul de intermediere, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru interesele societății de investiții.
    149. Societatea de investiții nu poate menţine poziţii deschise de cumpărare şi de vînzare pe acelaşi instrument financiar derivat şi aceeaşi scadenţă.
    150. Societatea de investiții poate stabili o limită maximă generală pentru pozițiile clientului deschise pe instrumentele financiare derivate sau defalcate pe tipuri de instrumente. În cazul în care se depășesc limitele stabilite, societatea de investiții refuză să accepte astfel de ordine. Societatea de investiții, în scopul de a reduce riscul, are dreptul de a modifica limitele specificate și în momentul în care clientul are poziții deschise. În acest caz, clientul este obligat să se adapteze noilor cerințe în modul și timpul specificat de societatea de investiții.
    151. Prevederile referitoare la contul de marjă și limitele de marjă din Secțiunea a 10-a a prezentului capitol se aplică corespunzător instrumentelor financiare derivate.
    152. Contractul de intermediere ce presupune şi executarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate cuprinde, suplimentar, cel puţin următoarele:
    1) clauze ce specifică modalitatea de acoperire a necesarului de marjă generat de alte conturi cu excedentul din contul de marjă pentru instrumente financiare derivate;
    2) termenul maxim în care clientul poate acoperi apelul în marjă, în conformitate cu regulile pieţei;
    3) clauza pentru executarea închiderii forţate fără notificare a poziţiilor deschise în cazul nerespectării apelului în marjă;
    4) obligaţia clientului de a notifica imediat societatea de investiții despre încetarea efectuării plăţilor şi, după caz, reorganizarea judiciară sau falimentul.
    153. Societatea de investiții are obligaţia să efectueze cel puţin zilnic marcarea la piaţă pentru contul în marjă al fiecărui client în conformitate cu regulile pieţei. Prin “marcare la piaţă” se înţelege actualizarea conturilor în marjă pe baza preţului de cotare sau al celui de închidere, în timpul şi/sau la sfîrşitul şedinţei de tranzacţionare, cu diferenţele favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea poziţiilor deschise.
    154. În cazul în care disponibilul din cont se situează sub nivelul marjei necesare, societatea de investiții emite un apel în marjă ce va fi explicit înscris în raportul zilnic de tranzacţionare.
    155. În cazul în care deficitul nu a fost acoperit în termenul prevăzut în contract, societatea de investiții este autorizată să închidă poziţiile deţinute de client pînă la acoperirea necesarului de marjă.
    156. În cazul în care în contul de marjă au fost depuse valori mobiliare pentru acoperirea apelurilor în marjă, concomitent cu închiderea poziţiilor deţinute de client, societatea de investiții este autorizată să înstrăineze şi aceste active financiare la preţul de piaţă pînă la acoperirea debitelor clienţilor.
    157. Societatea de investiții nu înregistrează în contul de marjă al clienţilor pentru tranzacţii cu instrumente financiare derivate alte tranzacţii decît cele încheiate în piaţă.
    158. În cazul efectuării unor tranzacţii eronate în contul clientului, societatea de investiții este obligată să execute în piaţă ordine de sens contrar cu aceeaşi cantitate de instrumente financiare derivate, cu suportarea eventualelor pierderi, precum şi a comisioanelor aferente acestor tranzacţii.
Capitolul VI
Clasificarea, informarea și evaluarea
 clienților societății de investiții

Secțiunea 1-a
Clasificarea clienților
    159. Societatea de investiții, înainte de încheierea contractului de intermediere, evaluează clienții și oportunitatea serviciilor și activităților de investiții prestate și încadrează clienții în una dintre următoarele categorii de clienți: client obișnuit, client profesionist sau parte eligibilă, în conformitate cu Legea privind piața de capital și prezentul Regulament, precum și aplică în raport cu aceștia măsurile prevăzute.
    160. Societatea de investiții informează clienții, folosind un suport durabil, despre categoriile de clienți, principiile de tratare și gradul de protecție a clienților pentru încadrare într-o anumită categorie, precum și despre dreptul acestora de a solicita o altă clasificare.
    161. Pe baza informațiilor primite de la client societatea de investiții notifică clienții despre clasificarea acestora în una din categoriile specificate la pct.159.
    162. Societatea de investiții poate, fie din proprie inițiativă, fie la cererea clientului:
    1) să trateze în calitate de client profesionist sau client obișnuit un client care, în altă situație, ar intra în categoria de parte eligibilă în temeiul Legii privind piața de capital;
    2) să trateze în calitate de client obișnuit un client care este considerat client profesionist în conformitate cu Legea privind piața de capital.
    163. Clientul este obligat să informeze societatea de investiții despre orice modificări care afectează încadrarea clientului într-o anumită categorie. Categoria în care a fost încadrat clientul poate fi schimbată pe perioada termenului contractului de intermediere la solicitarea clientului sau la inițiativa societății de investiții, cu înștiiințarea prealabilă a clientului.
Secțiunea a 2-a
Cerințe privind informarea clienților
    164. Societatea de investiţii se asigură că toate informaţiile, inclusiv materialele publicitare aferente serviciilor și activităților de investiții financiare pe care le transmite sau le diseminează într-un mod care ar putea determina recepționarea acestora de către clienţii obişnuiţi sau clienţii obişnuiţi potenţiali, respectă condiţiile prevăzute de prezentul Regulament și prevederile legislației cu privire la publicitate.
    165. Informaţiile furnizate de către societatea de investiții includ denumirea societăţii de investiţii și respectă următoarele cerințe:
    1) sunt exacte şi nu subliniază eventualele avantaje ale unui serviciu sau activitate de investiţii ori instrument financiar fără a indica în mod echitabil şi vizibil eventualele riscuri importante;
    2) nu maschează, minimizează sau tăinuiesc elemente, declaraţii sau avertismente importante ce pot influența decizia clientului;
    3) nu induc în eroare, nu influențează formarea unei opinii eronate în privința instrumentelor financiare;
    4) sunt pertinente şi prezentate în mod echitabil şi echilibrat, în cazul informaţiilor comparative, cu specificarea surselor informaţiilor utilizate pentru comparaţie și a faptelor şi ipotezelor esenţiale utilizate în acest sens;
    5) nu folosesc denumirea niciunei autorităţi competente într-un mod care ar putea indica sau sugera că autoritatea respectivă indică sau aprobă produsele sau serviciile societăţii de investiţii;
    6) se prezintă într-o formă ușor de înțeles, astfel încît să se releve natura şi riscurile specifice serviciilor de investiţii şi serviciilor auxiliare, precum şi a instrumentului financiar respectiv.
    166. Societatea de investiţii furnizează în timp util clientului obişnuit sau clientului obişnuit potenţial informaţiile enumerate în continuare, înainte ca respectivul client sau potenţial client să încheie un contract privind furnizarea de servicii de investiţii sau servicii auxiliare:
    1) termenii respectivului contract de intermediere;
    2) informaţii privind societatea de investiţii, precum şi activitățile și serviciile acesteia.
    167. În aplicarea art.49 alin.(2) din Legea privind piața de capital, societatea de investiţii furnizează în timp util clienţilor obişnuiţi sau clienţilor obişnuiţi potenţiali înainte de furnizarea de servicii și activități de investiţii sau servicii auxiliare informaţii privind societatea de investiţii şi activitățile și serviciile acesteia, informaţii privind instrumentele financiare, informaţii privind păstrarea în siguranţă a activelor clienţilor, precum și informaţii privind plățile şi alte cheltuieli asociate, inclusiv informații privind cerințele stabilite de legislația valutară, în special în ce privește operațiunile valutare.
    168. Societatea de investiţii furnizează în timp util clienților profesioniști înainte de furnizarea serviciului respectiv o descriere generală a serviciilor și activităților de investiții și riscurile tipice implicite, în cazul în care este necesar în raport cu experiența de investiții a acestora, inclusiv, obligatoriu, informaţiile necesare referitoare la păstrarea în siguranţă a activelor clienţilor.
    169. Informaţiile menţionate la pct.166 - 168 se furnizează pe suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet.
    170. Societatea de investiţii notifică în timp util clientului orice modificare semnificativă a informaţiilor furnizate şi care sunt adecvate pentru serviciul pe care societatea îl furnizează clientului respectiv.
    171. Societatea de investiţii furnizează clienţilor obişnuiţi sau clienţilor obişnuiţi potenţiali următoarele informaţii, după caz:
    1) denumirea şi adresa societăţii de investiţii, precum şi datele de contact necesare care permit clienţilor să comunice eficient cu societatea respectivă;
    2) limbile în care clientul poate comunica cu societatea de investiţii şi în care poate primi de la aceasta documente şi alte informaţii;
    3) metodele de comunicare care urmează să fie utilizate între societatea de investiţii şi client, inclusiv, după caz, metodele de transmitere şi recepţionare a ordinelor;
    4) o declaraţie care dovedeşte că societatea de investiţii este licențiată, precum şi denumirea şi adresa de contact a autorității de licențiere;
    5) atunci cînd societatea de investiţii acţionează prin intermediul unui agent delegat, o declaraţie cu privire la autorizarea acestuia;
    6) natura, frecvenţa, precum și perioada rapoartelor privind prestarea serviciilor pe care societatea de investiţii trebuie să le furnizeze clientului;
    7) în cazul în care societatea de investiţii deţine instrumente financiare sau fonduri ale clienţilor, o descriere succintă privind măsurile pe care le adoptă pentru a asigura protecţia acestora, precum şi referitor la responsabilitatea societăţii de investiţii în conformitate cu legislaţia privind piața de capital;
    8) informaţii detaliate privind sistemul de compensare a investitorilor care se aplică societăţii în virtutea activităţilor acesteia;
    9) o descriere a politicii conflictelor de interese urmată de societate;
    10) serviciile și activitățile de investiții și serviciile auxiliare autorizate;
    11) informații cu privire la modul de transmitere a eventualelor reclamații și a persoanei responsabile de aceasta;
    12) informații privind cadrul legal aferent, legislația privind piața capital și legislația conexă, inclusiv cerințele legislației valutare;
    13) informații cu privire la etapele de derulare a tranzacțiilor cu instrumente financiare;
    14) o descriere generală privind natura şi riscurile asociate instrumentelor financiare, precum și strategiile de investiții, luînd în considerare, în special, clasificarea clientului în categoria client obişnuit sau client profesionist, precum și faptul dacă în urma tranzacţiilor cu astfel de instrumente investitorul şi-ar putea asuma angajamente financiare şi alte obligaţii suplimentare, pe lîngă costul de achiziţie a instrumentelor respective;
    15) informaţii privind costurile şi cheltuielile asociate, cu includerea preţului total pe care clientul trebuie să îl plătească pentru instrumentul financiar, serviciul sau activitatea de investiţii sau serviciul auxiliar, inclusiv toate onorariile, comisioanele şi cheltuielile asociate, precum şi toate taxele de plătit prin intermediul societăţii de investiţii.
Secțiunea a 3-a
Evaluarea clienţilor şi a oportunităţii
serviciului de investiţii prestat

    172. Societatea de investiții evaluează dacă serviciile financiare care urmează să fie furnizate sau instrumentul financiar în cadrul contractului care urmează a fi încheiat sunt adecvate pentru client și corespund celui mai bun interes al clientului, luîndu-se în considerare situația individuală, cu informarea despre acest fapt a clienților.
    173. Pentru evaluarea clienţilor şi a oportunităţii serviciului de investiţii prestat societatea de investiții obține informațiile necesare stabilite la art.49 alin.(5) și alin.(6) din Legea privind piața de capital.
    174. Societatea de investiții este absolvită de aplicarea prezentei secțiuni în privința tranzacțiilor ce țin de serviciile și activitățile de investiții încheiate cu clienții profesioniști și părțile eligibile, precum și în cazul prevăzut la art.49 alin.(9) din Legea privind piața de capital.
    175. În cazul în care societatea de investiţii estimează în baza informaţiilor obţinute că produsul şi/sau serviciul solicitat de client nu corespunde cerinţelor sau intereselor acestuia ori clientul nu furnizează informaţiile necesare sau acestea sunt insuficiente, societatea de investiţii aplică prevederile art.49 alin.(7) și alin.(8) din Legea privind piața de capital.
    176. Societatea de investiţii stabilește volumul de informaţii relevante care trebuie colectat de la clienţi, în lumina tuturor caracteristicilor serviciilor de investiții care urmează a fi furnizate clienţilor respectivi.
    177. Informaţii relevante referitoare la evaluarea efectuată în conformitate cu prezenta secțiune se consideră:
    1) informația privind situația financiară;
    2) informația privind obiectivele investiționale ale clientului;
    3) tipurile de servicii, tranzacţii şi instrumente financiare familiare clientului;
    4) natura, volumul şi frecvenţa tranzacţiilor efectuate de client cu instrumente financiare şi perioada de timp în care acestea au fost efectuate;
    5) nivelul de educaţie, profesia actuală sau profesia anterioară relevantă a clientului sau a potenţialului client.
    178. În procesul de evaluare societatea de investiții ia în considerare și informații care pot avea impact asupra situaţiei financiare sau a obiectivelor de investiţii ale clientului, elemente referitoare la client ca: starea civilă, situaţia familială, situaţia profesională, nevoia de lichidităţi pentru anumite investiţii relevante etc.
    179. Atunci cînd clientul este persoană juridică sau un grup de două sau mai multe persoane fizice sau atunci cînd una sau mai multe persoane fizice sunt reprezentate de o altă persoană fizică, pentru a identifica persoana care ar trebui să facă obiectul evaluării societatea de investiţii, în baza politicii sale, va conveni cu persoanele relevante cu privire la persoana care ar trebui să facă obiectul evaluării.
    180. Personalul implicat în procesul de evaluare trebuie să dispună de certificat de calificare eliberat de Comisia Națională și să deţină competenţele necesare pentru a putea evalua nevoile şi situaţia clientului.
    181. Societatea de investiţii este obligată să înregistreze toate informaţiile relevante cu privire la evaluarea adecvării, cum ar fi informaţiile despre client (inclusiv modul în care informaţiile respective sunt utilizate şi interpretate pentru a stabili profilul de risc al clientului) şi informaţiile cu privire la instrumentele financiare recomandate clientului sau achiziţionate în numele clientului.
Capitolul VII
Contractul de intermediere
    182. Societăţile de investiţii furnizează un serviciu de investiţii clientului numai în baza unui contract de intermediere întocmit în formă scrisă, pe suport de hîrtie, și care prevede drepturile şi obligaţiile fundamentale ale societăţii de investiții şi ale clientului.
    183. Contractul de intermediere este confidenţial, dacă conținutul acestuia nu prevede altfel. Confidenţialitatea contractului de intermediere nu scuteşte societatea de investiții de obligaţia de a furniza informaţia solicitată de Comisia Naţională şi alte organe împuternicite în ordinea şi volumul stabilit de legislaţia în vigoare.
    184. La încheierea contractului de intermediere societatea de investiții este obligată să verifice identitatea clientului, capacitatea de exerciţiu a clientului, precum şi corespunderea semnăturii lui celei din documentele de identitate. În cazul în care contractul de intermediere este semnat de reprezentantul clientului, societatea de investiții verifică împuternicirile acestuia.
    185. Societatea de investiții va solicita clientului toate informațiile și documentele necesare pentru încheierea sau executarea contractului sau îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul legii, sub efectul rezilierii contractului sau suspendării furnizării serviciilor de investiții. Documentele prezentate de client într-o altă limbă decît limba de stat a Republicii Moldova urmează a fi traduse și legalizate în conformitate cu legislația în vigoare.
    186. Un contract de intermediere nu poate fi semnat decît dacă termenii și condițiile contractului au fost în mod adecvat explicați clientului sau clientul a avut posibilitatea să se familiarizeze cu acestea.
    187. Societatea de investiții poartă răspundere pentru livrarea instrumentelor financiare şi va garanta că persoana semnatară este posesor real, înregistrat în registrul deținătorilor de valori mobiliare sau reprezentantul acestuia, în capacitate de exerciţiu, are împuternicirile respective, a fost competentă să semneze, semnăturile din actele semnate de aceasta sunt autentice.
    188. Clientul este obligat să furnizeze documente care conțin date veridice și să informeze imediat societatea de investiții cu privire la orice modificări ale datelor din documentele prezentate societății de investiții pentru încheierea contractului.
    189. Conținutul contractului de intermediere include cel puțin următoarele:
    1) datele de identificare ale părților;
    2) serviciile și activitățile de investiţii ce vor fi prestate şi tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacţionate;
    3) informații privind cadrul legal aferent, legislația privind piața capital și legislația conexă, inclusiv cerințele legislației valutare;
    4) durata contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit, modificat şi/sau reziliat;
    5) drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi alte termene în care societatea va furniza clientului servicii și activități de investiţii;
    6) declaraţia clientului prin care menţionează că înţelege termenii şi îşi asumă riscul ce decurge din tranzacţiile cu instrumente financiare;
    7) informațiile care sunt furnizate cu privire la obiectul contractului și, respectiv, modul de comunicare, notificare și raportare dintre părți cu privire la chestiunile legate de contract și cînd se consideră că părțile au primit informația;
    8) informații privind împuternicirea societății de investiții de a întreprinde toate acţiunile legate de preluarea valorilor mobiliare în custodia acesteia sau a unei persoane terţe, dacă aceasta este necesar pentru efectuarea tranzacţiei;
    9) regimul dobînzii aferente sumelor depuse de clienţi în conturile curente;
    10) posibilitatea clientului de a revoca unilateral mandatul dat unei societăți de investiții în baza unui contract de management al portofoliului sau de a-şi retrage, parţial sau integral, în orice moment, mijloacele bănești libere de sarcini, fără ca acest fapt să inducă plata unor despăgubiri;
    11) mențiunea organelor cărora le pot fi furnizate informații referitoare la client în conformitate cu cerințele legislației în vigoare;
    12) lista exactă a tarifelor și comisioanelor percepute de societatea de investiții, inclusiv data scadenței, metodele de plată, restituirile posibile de mijloace bănești la rezilierea contractului și cerințele privind modificarea plăților și taxelor;
    13) clauza de forță majoră care trebuie să vizeze ambele părți;
    14) clauza prin care se aduce la cunoștința clientului că prelucrarea datelor cu caracter personal ce îl vizează va fi efectuată în conformitate cu prevederile legislației privind protecţia datelor cu caracter personal;
    15) semnătura clientului, a persoanei autorizate din partea societății de investiții şi ştampila clientului persoană juridică și a societății de investiții.
    190. La redactarea contractului de intermediere se ia în considerare natura serviciilor de investiții prestate de către societatea de investiții și categoria de client pentru care contractul este destinat, evaluîndu-se care dintre termenii și cerințele minime prevăzute sunt necesari în raport cu serviciile financiare în cauză.
Capitolul VIII
Raportări în relația cu clienții privind prestarea
 serviciilor și activităților de investiții

Secțiunea 1-a
Obligaţii de raportare privind executarea ordinelor,
altele decît pentru managementul
portofoliului
    191. Atunci cînd a executat un ordin în numele clientului, altul decît pentru managementul portofoliului, societatea de investiţii adoptă următoarele măsuri privind ordinul respectiv:
    1) societatea de investiţii furnizează cu promptitudine clientului, pe suport durabil, informaţiile esenţiale privind executarea ordinului respectiv, în cadrul unui formular de confirmare a executării ordinelor;
    2) în cazul unui client obişnuit, societatea de investiţii trimite clientului formularul de confirmare a executării ordinelor pe un suport durabil, prin care îi confirmă executarea ordinului, în cel mai scurt timp posibil, cel tîrziu în prima zi lucrătoare după executarea ordinului sau, în cazul în care societatea de investiţii primeşte confirmarea din partea unui terţ, cel tîrziu în prima zi lucrătoare după primirea confirmării din partea terţului.
    192. Suplimentar cerințelor specificate la pct.191, societatea de investiţii furnizează clientului, la cererea acestuia, informaţii privind situația executării ordinului său.
    193. În cazul ordinelor executate periodic pentru clienţi obişnuiţi privind titluri de participare sau acţiuni într-un organism de plasament colectiv, societatea de investiţii adoptă măsurile menţionate la pct.191 subpct.2) sau furnizează clientului obişnuit, cel puţin o dată la 6 luni, informaţiile indicate la pct.194 privind tranzacţiile respective.
    194. Formularul de confirmare a executării ordinelor, în cazul unui client obişnuit, include informaţiile următoare, în măsura în care sunt aplicabile:
    1) identificarea societăţii care face raportarea;
    2) numele, prenumele sau denumirea clientului;
    3) data tranzacţionării;
    4) ora tranzacţionării;
    5) tipul ordinului;
    6) identificarea locului unde a avut loc tranzacţionarea;
    7) identificarea instrumentului;
    8) indicatorul de cumpărare/vînzare;
    9) natura ordinului, în cazul în care este alta decît de cumpărare/vînzare;
    10) cantitatea;
    11) preţul unitar;
    12) valoarea tranzacției;
    13) suma totală a comisioanelor şi a cheltuielilor facturate, defalcate în funcţie de elemente;
    14) responsabilităţile clientului privind decontarea tranzacţiei, inclusiv termenul-limită de plată sau livrare, precum şi detalii utile privind conturile, în măsura în care aceste informaţii nu au fost deja notificate clientului.
    195. În sensul subpct.11) al pct.194, în cazul în care ordinul este executat în tranşe, societatea de investiţii poate furniza clientului informaţii privind preţul pentru fiecare tranşă sau preţul mediu. Atunci cînd specifică preţul mediu, societatea de investiţii furnizează clientului obişnuit, la cererea acestuia, informaţii privind preţul pentru fiecare tranşă.
Secțiunea a 2-a
Obligaţii de raportare privind
managementul portofoliului
    196. Societăţile de investiţii care furnizează clienţilor un serviciu de management al portofoliului pun periodic la dispoziţia fiecărui client un formular de raportare privind administrarea portofoliului, pe un suport durabil, dacă un astfel de formular nu este furnizat de o altă persoană.
    197. În cazul clienţilor obişnuiţi, formularul de raportare privind administrarea portofoliului menţionat la pct.196, include, după caz, următoarele informaţii:
    1) denumirea societăţii de investiţii;
    2) numele sau alt element de identificare a contului clientului obişnuit;
    3) o descriere privind conţinutul şi valoarea portofoliului, inclusiv detalii privind fiecare instrument financiar deţinut, soldul la începutul şi la sfîrşitul perioadei de raportare, precum şi performanţa portofoliului în cursul perioadei de raportare;
    4) valoarea totală a taxelor şi cheltuielilor suportate pe perioada de raportare, specificînd pe categorii cel puţin taxele totale de administrare şi costurile totale asociate executării ordinului şi indicînd, după caz, că la cerere se poate furniza o defalcare mai detaliată;
    5) o comparaţie a performanţelor obţinute în timpul perioadei de raportare acoperite de declaraţia cu valoarea de referinţă a rentabilităţii investiţiei convenită între societatea de investiţii şi client;
    6) suma totală a dividendelor, dobînzilor şi a altor plăţi primite în cursul perioadei de raportare privind portofoliul clientului;
    7) informaţii privind alte activităţi corporative care conferă drepturi asociate instrumentelor financiare deţinute şi incluse în portofoliu;
    8) pentru fiecare tranzacţie executată în perioada respectivă, informaţiile menţionate la pct.194 subpct.3) – 12), după caz, cu excepţia cazului în care clientul solicită să primească informaţii privind fiecare tranzacţie efectuată în parte, caz în care se aplică pct.199.
    198. În cazul clienţilor obişnuiţi, formularul de raportare privind administrarea portofoliului menţionat la pct.196 se prezintă semestrial, cu excepţia următoarelor situaţii:
    1) la cererea clientului formularul de raportare privind administrarea portofoliului se prezintă trimestrial;
    2) în situaţiile în care se aplică pct.199 formularul de raportare privind administrarea portofoliului se prezintă cel puţin o dată pe an.
    Societatea de investiţii informează clienţii obişnuiţi cu privire la dreptul de a formula solicitări în sensul subpct.1). Excepţia prevăzută la subpct.2) nu se aplică în cazul tranzacţiilor cu instrumente financiare care fac obiectul art.4 alin.(1) lit. d) - g) și alin.(3) lit.c) din Legea privind piața de capital.
    199. În cazul în care clientul solicită să primească informaţii pentru fiecare tranzacţie în parte, societatea de investiţii furnizează cu promptitudine clientului, pe un suport durabil, informaţiile complete privind tranzacţia în momentul executării acesteia de către administratorul de portofoliu.
    200. În cazul în care clientul menționat la pct.199 este un client obişnuit, societatea de investiţii transmite acestuia un aviz de confirmare a tranzacţiei, care conţine informaţiile menţionate la pct.194 și pct.195, în următoarea zi lucrătoare de la efectuarea tranzacţiei sau, în cazul în care societatea de investiţii primeşte confirmarea din partea unui terţ, cel tîrziu în prima zi lucrătoare după primirea confirmării din partea terţului.
Secțiunea a 3-a
Obligaţiile de raportare privind activele clienţilor
    201. Societatea de investiții care deţine instrumente financiare sau mijloace bănești ale clienților transmite fiecărui client, la cererea acestuia sau cel puţin o dată pe an, pe un suport durabil, formularul de raportare privind activele clientului cu privire la instrumentele financiare sau mijloacele bănești aparţinînd clientului, dacă astfel de informaţii nu au fost furnizate prin intermediul altei raportări periodice. Prevederile nu se aplică băncilor licențiate conform legislaţiei în vigoare pentru depozitele deţinute de această instituţie.
    202. Formularul de raportare privind activele clientului include următoarele informaţii:
    1) detalii cu privire la toate instrumentele financiare sau mijloacele bănești deţinute de societatea de investiții pentru client la sfîrşitul perioadei acoperite de formularul de raportare;
    2) măsura în care orice instrumente financiare sau mijloacele bănești ale clientului au făcut obiectul unor tranzacţii de finanţare cu valori mobiliare;
    3) cuantificarea oricărui beneficiu al clientului ca urmare a participării la orice tranzacţie de finanţare cu valori mobiliare.
    203. Societatea de investiții, care deţine instrumente financiare sau mijloace bănești şi care furnizează servicii de management al portofoliului pentru un client, poate să includă formularul de raportare privind activele clientului în formularul de raportare privind administrarea portofoliului pe care îl furnizează acestui client în conformitate cu dispoziţiile pct.196.
    204. Clientul este obligat să verifice conformitatea situațiilor primite cu situația reală și să informeze societatea de investiții imediat, în scris, cu privire la neconformitățile identificate.
Capitolul IX
Modul de prestare a serviciilor
de către agenții delegați
    205. Agenţii delegați pentru prestarea serviciilor de investiţii sunt persoane fizice sau juridice care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în numele unei singure societăți de investiții şi care nu pot presta servicii de investiţii financiare în nume propriu. Agenții delegați sunt autorizați în conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital și actelor normative ale Comisiei Naționale.
    206. Societatea de investiții poate delega unor agenţi delegați activitatea de promovare a serviciilor de investiţii prestate, de preluare şi transmitere a instrucțiunilor sau ordinelor primite de la clienţi sau de la potenţialii clienţi şi de furnizare de informaţii în legătură cu instrumentele financiare şi serviciile de investiţii prestate de către societatea de investiții cu respectarea prevederilor art.52 din Legea privind piața de capital.
    207. Agenții delegați desemnați de societatea de investiții vor fi înscrişi în Registrul agenților delegați, ținut de Comisia Națională. Societatea de investiții nu va angaja serviciile unui agent delegat înainte de a fi înscris în registrul susmenționat.
    208. Societatea de investiții are obligaţia să verifice dacă agenţii delegaţi ce vor acţiona în numele acesteia au o bună reputaţie şi posedă suficiente cunoştinţe profesionale şi comerciale pentru a fi în măsură să comunice cu acurateţe clienţilor sau potenţialilor clienţi toate informaţiile relevante privind serviciile de investiţii propuse.
    209. Agenţii delegaţi nu pot fi implicaţi în operaţiunile de tranzacţionare sau de decontare şi nu pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi de la sau pentru clienţii societății de investiții.
Capitolul X
Externalizarea funcțiilor operaționale importante
și esențiale ale societăților de investiții

    210. În sensul prezentului capitol “externalizarea funcțiilor operaționale importante și esențiale ale societăților de investiții” reprezintă transmiterea de către societatea de investiţii a unor funcţii către o altă persoană, sub forma unui aranjament între o societate de investiţii şi un furnizor de servicii, prin care furnizorul de servicii efectuează un proces, un serviciu sau o activitate care altfel ar fi întreprinsă de către însăşi societatea de investiţii, în scopul atingerii unei eficiențe mai mari a operațiunilor și concentrării asupra operațiunilor și activităților principale ale societății de investiții, rezultînd în prestarea unui serviciu sau produs de calitate superioară clienților.
    211. Prevederile privind externalizarea funcțiilor operaționale se aplică și serviciilor privind tehnologiile informaționale și alte activități care sprijină în mod direct operațiunile principale ale societății de investiții.
    212. Funcțiile operaționale ale societății de investiții care nu sunt considerate importante și esențiale nu se externalizează.
    213. O societate de investiţii adoptă măsuri rezonabile pentru a evita apariţia unor riscuri operaţionale suplimentare, atunci cînd se bazează pe o terţă parte pentru îndeplinirea funcţiilor operaţionale care sunt esenţiale pentru furnizarea de servicii continue şi satisfăcătoare pentru clienţi şi pentru exercitarea de activități de investiții în mod continuu şi satisfăcător, în condițiile stabilite de prevederile Legii privind piața de capital.
    214. Înainte de inițierea procesului de externalizare a funcțiilor sale operaționale, societatea de investiții este obligată să efectueze o analiză pentru identificarea necesității de externalizare a unui serviciu sau unei activități, scopul externalizării și relația acestuia cu operațiunile societății de investiții, precum și riscurile posibile și, respectiv, metodele și măsurile necesare și adecvate pentru acoperirea acestor riscuri, precum și măsura în care condițiile stabilite de legislația privind piața de capital pot fi respectate.
    215. Drepturile şi obligaţiile societăţii de investiţii şi ale furnizorului de servicii trebuie să fie clar şi complet specificate într-un acord în formă scrisă care stabilește cel puțin următoarele:
    1) o delimitare clară a activităților externalizate;
    2) o descriere exactă a cerințelor care trebuie îndeplinite de către furnizorul de servicii și de unde serviciul va fi livrat;
    3) cerințe față de furnizorul de servicii privind desfășurarea activităților externalizate la timp și în conformitate cu condițiile convenite;
    4) cerințe față de furnizorul de servicii privind notificarea imediată a societății de investiții cu privire la evoluțiile care ar putea afecta în mod semnificativ capacitatea curentă sau viitoare a furnizorului de servicii sau posibilitățile de a desfășura activitățile externalizate.
    216. Societatea de investiţii trebuie să pună la dispoziţie și să fie în măsură să dovedească Comisiei Naționale, în orice moment, la cererea acesteia, că societatea de investiții a luat măsurile necesare și adecvate de gestionare a riscurilor, pentru a se asigura conformitatea permanentă cu cerințele stabilite de cadrul legal și, respectiv, să ofere toate informaţiile necesare Comisiei Naționale pentru supravegherea conformității activităţilor externalizate cu cerinţele legislației privind piața de capital.
    217. Întru aplicarea prevederilor art.50 alin.(14) din Legea privind piața de capital, Comisia Națională poate admite externalizarea funcțiilor operaționale și esențiale ale societății de investiții atît timp cît condiţiile specificate mai jos sunt întrunite:
    1) societatea de investiţii şi furnizorul de servicii prezintă în formă scrisă un acord comun, prin care furnizorul de servicii se angajează să se supună legislației naționale, iar societatea de investiţii şi furnizorul de servicii se angajează să prezinte informaţiile solicitate de Comisia Națională pentru a realiza condiția prevăzută de art.50 alin.(10) lit.i) din Legea privind piața de capital.
    2) furnizorul de servicii prezintă Comisiei Naționale o declarație cu privire la valoarea estimată a serviciilor care urmează să fie prestate societăţii de investiţii;
    3) autoritatea de supraveghere din ţara de origine a furnizorului de servicii are încheiat un acord de colaborare cu Comisia Națională;
    4) autoritatea de supraveghere a furnizorului de servicii oferă Comisiei Naționale o confirmare privind respectarea de către acesta a legislaţiei și reglementărilor sale şi neimplicarea în acţiuni care l-ar putea pune în situaţia de a nu fi potrivit şi adecvat pentru prestarea serviciilor în cauză societăţii de investiţii;
    5) în cazul externalizării a oricărui dintre serviciile și activitățile de investiții descrise în art.33 din Legea privind piața de capital, clientul societății de investiții și-a dat consimțămîntul prealabil în scris pentru o astfel de externalizare.