HGA834/2015
ID intern unic:  362160
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 834
din  01.12.2015
pentru aprobarea formularului CET15 – Declarația persoanei fizice
cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul
de completare a acesteia
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 941     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    Abrogată prin HG511 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.604

    MODIFICAT
   
HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499

    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului, sintagma „inspectoratul fiscal de stat teritorial” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499
    pe tot parcursul textului, cuvîntul „patron” se substituie cu cuvîntul „angajator”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499    În scopul executării prevederilor art.83 alin.(4) din titlul II al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Formularul CET15 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, conform anexei nr.1;
    Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15), conform anexei nr.2.
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.1398  din 8 decembrie 2008 „Pentru aprobarea formularului declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și modul de completare a acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.1419);
    anexele nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1395  din  8 decembrie 2008 „Privind aprobarea formularelor aferente activității și veniturilor nerezidenților, precum și modului de completare a acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 226-229,  art.1417).
    3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                    Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                           Anatol Arapu

    Nr. 834. Chişinău, 1 decembrie 2015.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.834
din 1 decembrie  2015

REGULAMENT
privind modul de completare a Declarației persoanei fizice
cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET15)
Prevederi generale
    1. Dreptul de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (în continuare – Declarație) îl au toţi contribuabilii.
    2. Declarația se prezintă obligatoriu în două exemplare de către persoanele fizice rezidente (pentru veniturile ce constituie obiect al impunerii în baza legislației fiscale în condițiile prevăzute la art.83 alin.(2) lit.a) şi b) din Codul fiscal) și/sau de către persoanele fizice nerezidente (pentru veniturile obținute de către acestea pe teritoriul Republicii Moldova în baza art.71 din Codul fiscal).
    3. Declarația poate fi completată atît pe suport de hîrtie, cît şi în mod electronic. Declarația prezentată pe suport de hîrtie se completează cu cerneală sau cu pixul, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular. Corectarea informației în Declarație se efectuează prin depunerea unei Declarații corectate, în modul și în termenul prevăzut de art.188 din Codul fiscal. Declarația prezentată în mod electronic se completează utilizînd resursele informaționale disponibile în Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, în modul prevăzut de instrucțiunile întocmite de acesta.
    4. În Declarație se indică sursele de venit impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi ale Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 (în continuare – legislație fiscală).
    5. Suma veniturilor se indică în Declarație în lei şi bani, conform modelului: XXX,YY, unde XXX este partea întreagă (în lei) a valorii, iar YY – partea zecimală (banii pînă la sutimi de unitate).
    6. Perioada fiscală se indică prin codificarea perioadei fiscale pentru care se prezintă Declarația – codul ZZZZ, unde ZZZZ este anul calendaristic pentru care se prezintă Declarația.
    7. Termenul de prezentare a Declarației pentru contribuabilii din categoriile A1, A3 și A5 este cel stabilit la art.83 alin.(4) din Codul fiscal, pentru persoanele din categoria A2 – pînă în ultima zi de lucru ce precedă ziua plecării, iar pentru persoanele din categoria A4 – cel stabilit la art.74 alin.(4) din Codul fiscal.
    8. Declarația se prezintă la orice Serviciul Fiscal de Stat, indiferent de domiciliul contribuabilului.
Secțiunea întîi. Informație generală
Categoria persoanei fizice A
    9. Categoria persoanei fizice se indică prin bifarea căsuței corespunzătoare cu semnul  „V”.
    10. Poziția A1 se bifează de către persoanele fizice care sînt cetățeni ai Republicii Moldova, cu excepția categoriilor specificate la poziția A2.
    11. Poziția A2 se bifează de către cetățenii Republicii Moldova care intenționează să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova  în altă țară.
    12. Poziția A3 se bifează de alte categorii de persoane fizice, cu excepția celor expres prevăzute.
    13. Poziția A4 se bifează de către cetățeanul străin care este stabilit, în scopuri fiscale, ca persoană nerezidentă a Republicii Moldova/apatrid (inclusiv se află la odihnă sau la învățătură, este persoană cu statut diplomatic sau consular ori membru al familiei unei asemenea persoane, colaborator al unei organizații internaționale sau membru al familiei unui asemenea colaborator). În rubrica „Cetățenia (rezidența)” se indică țara specificată în actul de identitate (pașaportul) nerezidentului ori țara unde acesta își are reședința în scopuri fiscale, dacă aceasta este diferită de țara indicată în actul de identitate (pașaport).
    14. Poziția A5 se bifează de cetățeanul străin care se consideră rezident în scopuri fiscale (art.5 pct.5 din Codul fiscal), adică persoana care se află în Republica Moldova cel puțin 183 de zile pe parcursul anului fiscal sau are domiciliul permanent în Republica Moldova (inclusiv dacă se află la tratament, la odihnă, la învățătură sau în deplasare peste hotare, precum și persoana cu funcții de răspundere a Republicii Moldova aflată în exercițiul funcțiunii peste hotare). În rubrica „Cetățenia” se indică țara specificată în actul de identitate (pașaportul) nerezidentului.
Datele de identificare ale contribuabilului B
    15. Numele B1, prenumele B2 și codul fiscal al contribuabilului  B4 se completează în baza datelor indicate în documentul de identitate (buletin de identitate sau, în lipsa acestuia, un alt act care confirmă identitatea persoanei fizice – pașaport, adeverință de naștere etc.).
    Codul fiscal al contribuabilului cetățean al Republicii Moldova reprezintă codul personal indicat pe versoul buletinului de identitate (IDNP). În lipsa buletinului de identitate, drept cod fiscal servește seria şi numărul pașaportului sau adeverinței de naștere a contribuabilului ori numărul de identitate din alte documente de identitate decît buletinul (de exemplu Forma F-9 etc.).
    Codul fiscal al cetățeanului străin, considerat rezident în scopuri fiscale, este identic cu numărul actului eliberat de autoritatea națională care certifică dreptul la ședere sau numărul actului lui de identitate.
    Codul fiscal al contribuabilului cetățean străin reprezintă codul de identitate din pașaportul acestuia, iar în lipsa acestuia – seria și numărul pașaportului.
    16. În poziția B3 se indică domiciliul sau reședința persoanei fizice. Domiciliul indicat la poziția dată trebuie să corespundă cu domiciliul efectiv al contribuabilului ce a bifat categoriile A1-A3, indicat în anexa la buletinul de identitate sau în oricare alt document de identitate ce autentifică domiciliul contribuabilului. Domiciliul persoanei fizice (potrivit art.30 din Codul civil al Republicii Moldova) este locul unde aceasta îşi are locuința permanentă sau principală. Se consideră că persoana îşi păstrează domiciliul atîta timp cît nu şi-a stabilit un alt domiciliu. Reședința persoanei fizice, potrivit art.30 din Codul civil, este locul unde aceasta îşi are locuința temporară sau secundară.  În lipsă de reședință, persoana este considerată că domiciliază la locul unde se găsește. În rubrica dată, persoana specificată la categoriile A4 și A5 va indica locul aflării în Republica Moldova, preluat din permisul de ședere sau din alt act ce atestă identitatea persoanei fizice nerezidente (rezidente în scopuri fiscale) sau apatride.
    17. În cazul în care se utilizează scutirea pentru soţie/soţ şi/sau pentru persoana întreținută, la poziția B5 se indică codul fiscal al soţiei/soţului contribuabilului, iar la poziția B6 – codul fiscal al persoanelor aflate la întreținerea contribuabilului, pe baza datelor indicate în documentul de identitate (buletin de identitate, pașaport, adeverință de naștere sau alte documente ce confirmă identitatea persoanei), în modul stabilit de art.34 şi 35 din Codul fiscal.
    18. Datele de contact înscrise la poziția B7, telefonul şi e-mailul, sînt informații confidențiale şi vor fi utilizate de către Serviciile Fiscale de Stat exclusiv pentru a lua legătura cu contribuabilul în cazul în care apar neclarități referitor la datele înscrise în formularul Declarației (urmînd a fi indicate cele utilizate mai frecvent) și/sau pentru diseminarea informației utile pentru contribuabil (la solicitare).
    Căsuța de la poziția „Diseminarea mesajelor (cu caracter fiscal)” se bifează în cazul în care persoana fizică dorește să se aboneze la mesaje cu caracter fiscal, emise de Serviciul Fiscal de Stat.
    Necompletarea poziției B7 nu generează aplicarea sancțiunilor prevăzute în art.260 alin.(3) din Codul fiscal.
Secțiunea a doua. Calculul obligației fiscale pentru
rezidentul Republicii Moldova

Veniturile personale ale persoanelor fizice rezidente C
    19. La completarea poziţiilor privind venitul brut şi impozitul pe venit reținut la sursa de plată se utilizează informațiile eliberate de plătitorii veniturilor, care conțin date privind veniturile obținute de depunătorul Declarației şi impozitul reținut la achitarea acestora, sau alte documente ce confirmă recepționarea venitului sau reținerea impozitului pe venit. Veniturile impozabile obținute pe parcursul anului fiscal sînt supuse declarării indiferent de faptul dacă acestea sînt sau nu confirmate prin documentele respective.
    20. La poziția C1 se indică suma veniturilor obținute sub formă de salariu şi suma impozitului pe venit reținut din acesta. Pentru persoana străină, stabilită ca rezident în scopuri fiscale, la rubrica dată se indică cuantumul total al veniturilor sub formă de salariu şi al impozitului pe venit reținut pentru întreaga perioadă fiscală de raportare, obținute atît din surse aflate în Republica Moldova, cît și din surse aflate în afara acesteia pentru activitatea desfășurată în Republica Moldova, indiferent de momentul în care aceasta a obținut statutul de rezident în scopuri fiscale, în cazul în care acordurile internaționale încheiate între Republica Moldova şi ţara unde îşi are domiciliul persoana dată nu prevăd altfel.
    21. La poziția C1.1 se înscrie suma ce reprezintă venitul sub formă de plăți salariale neachitate de către angajator în anul precedent și suma impozitului pe venit reținut.
    22. La poziția C1.2 se înscrie suma ce reprezintă venitul impozabil sub formă de salariu şi suma impozitului pe venit reținut al angajatului agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe, care corespunde activităților din anexa nr.1 la Legea pentru punere în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, în limitele prevăzute.
    23. La poziția C2 se indică suma venitului impozabil sub formă de creștere de capital, care se determină în baza compartimentului K „Calculul creșterii sau pierderilor de capital”. În col.3 „Suma venitului brut obținut” se reflectă suma de la poziţia K9, iar în col.4 „Suma impozitului pe venit care a fost reținut la sursa de plată” – suma impozitului reținut din plățile îndreptate în favoarea persoanei fizice rezidente pentru înstrăinarea activului (activelor) de capital.
    [Pct.23 modificat prin HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499]
    24. La poziția „Venitul obținut din surse aflate în afara Republicii Moldova” C3 se indică suma venitului din investiții C3.1, inclusiv suma venitului sub formă de dividende C3.1.1 şi suma venitului financiar C3.2, inclusiv suma venitului sub formă de dobîndă C3.2.1 și suma venitului sub formă de royalty (redevență) C3.2.2. La compartimentul „Impozitul pe venit reținut la sursa de plată” se indică suma impozitului pe venit reținut din veniturile din investiții şi financiare, dar nu mai mult decît suma impozitului ce s-ar fi reținut dacă asupra unui astfel de venit ar fi aplicate cotele de impunere naționale, ținînd cont şi de prevederile acordurilor internaționale încheiate între Republica Moldova şi ţara unde se află sursa venitului (art.82 din Codul fiscal).
    25. La poziția C4 se indică suma altor venituri, calificate ca fiind impozabile în baza legislației fiscale şi pasibile reflectării în Declarație, care nu au fost trecute expres în alte poziții ale compartimentului C, şi impozitul pe venit reținut din plățile îndreptate în favoarea persoanelor fizice care au obținut aceste venituri.
    26. La poziția Total C5 col.3 se indică suma totală a veniturilor obținute, iar la poziția Total C5 col.4 se indică suma totală a impozitului pe venit reținut din veniturile îndreptate în favoarea persoanelor fizice ce au obținut aceste venituri, prin însumarea valorilor din pozițiile C1 + C2 + C3 + C4.  
Scutirile D
    27. Compartimentul D se completează doar de către persoanele fizice rezidente.
    28. La poziția D1 se indică suma scutirii personale la care contribuabilul are dreptul potrivit art.33 alin.(1) din Codul fiscal.
    29. La poziția D2 se indică suma scutirii personale majorate la care contribuabilul are dreptul în cazul în care întrunește condițiile  enumerate în art.33 alin.(2) din Codul fiscal.
    30. La poziția D3 se indică suma scutirii utilizate pentru soţ/soţie, cu condiția că soţul/soţia nu beneficiază de scutire personală (art.34 din Codul fiscal).
    31. La poziția D4 se indică suma scutirilor la care are dreptul contribuabilul pentru fiecare persoană întreținută. Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă cu respectarea cerințelor prevăzute în art.35 alin.(2) din Codul fiscal. În cazul în care la întreținere sînt mai multe persoane, scutirea respectivă se va înmulți la numărul acestora.
    32. La poziția D5 se indică suma scutirii personale nefolosite de către contribuabil în anul fiscal precedent, ca rezultat al neachitării de către angajator a salariului. Suma scutirilor nefolosite se trece în contul scutirilor pentru anul fiscal următor astfel: dacă suma scutirilor nefolosite este mai mare decît suma salariului calculat şi neachitat – în limitele ce nu depășesc cuantumul salariului neachitat; dacă suma scutirilor nefolosite este mai mică decît suma salariului calculat şi neachitat – în limitele sumei totale a scutirilor nefolosite.
    33. La poziția Total scutiri D6 se indică suma totală a scutirilor, prin însumarea valorilor din pozițiile D1 sau D2 + D3 + D4 + D5.
    Deducerile E
    34. La poziția E1 se precizează suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, reflectate în informația privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi privind impozitul pe venit reținut din aceste venituri, eliberată de către angajator sau agentul economic care a efectuat plăți în folosul persoanei fizice, pînă la 1 martie a anului fiscal următor anului de gestiune. În cazul în care persoana fizică achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă în mod individual, la poziția dată se indică valoarea primei achitate în sumă fixă pentru perioada de gestiune.
    35. La poziția E2 se precizează suma contribuției individuale de asigurări sociale, reflectate în informația privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi privind impozitul pe venit reținut din aceste venituri, eliberată de către angajator sau agentul economic care a efectuat plăți în folosul persoanei fizice,  pînă la 1 martie a anului fiscal următor anului de gestiune. În cazul în care persoana fizică achită contribuția de asigurări sociale stabilită în sumă fixă în mod individual, la poziția dată se indică valoarea contribuției achitate în sumă fixă pentru perioada de gestiune.
    36. La poziția E3 se indică alte deduceri decît cele indicate în pozițiile anterioare. De exemplu, la poziția dată se indică suma plătită atît de către persoana fizică, cît şi de către angajator în numele unei persoane fizice pe parcursul anului în fondul nestatal calificat de pensii.
    37. La poziția Total deduceri E4 se indică suma totală a deducerilor prin însumarea valorilor din pozițiile E1 + E2 + E3.
    38. Suma totală a scutirilor și deducerilor poziția DE se determină prin însumarea valorilor din pozițiile D6 + E4.
    Calculul impozitului pe venit F
    39. La poziția F1 se indică venitul impozabil pînă la constatarea sumei donaţiilor mijloacelor băneşti în scopuri fiscale, care se determină prin diminuarea valorii totale a venitului obținut cu suma scutirilor şi deducerilor permise în scopuri fiscale (Total venituri C5 col.3 – Suma totală a scutirilor și deducerilor DE, în limitele stabilite în art.33-36 din Codul fiscal).
    [Pct.39 modificat prin HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499]
    40. La poziția F2 se indică suma veniturilor sub formă de donaţie a mijloacelor băneşti constatate în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obţinută din diferenţa (F2.1- F1).
    [Pct.40 modificat prin HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499]
    41. La poziţia F2.1 se indică suma donaţiei mijloacelor băneşti acordate efectiv.
    [Pct.41 modificat prin HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499]
    [Pct.42 exclus prin HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499]
    43. La poziția F3 se indică suma venitului impozabil, care se determină prin însumarea venitului impozabil pînă la constatarea sumei donaţiilor mijloacelor băneşti în scopuri fiscale F1 cu suma veniturilor constatate sub formă de donaţie a mijloacelor băneşti constatate în scopuri fiscale F2.
    [Pct.41 modificat prin HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499]
    44. La poziția F4 se precizează suma impozitului pe venit conform cotelor în vigoare pe perioada declarată pentru persoanele fizice rezidente, care se determină prin aplicarea la venitul impozabil indicat la poziția F3 a cotelor de impozitare pentru perioada declarată, stabilite în art.15 lit.a) din Codul fiscal.
    45. La poziția F5 se indică suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului F4 – C5 col.4.
    46. La poziția F6 se indică suma impozitului pe venit achitat de sine stătător pe parcursul anului de către persoana fizică.
    [Pct.47 exclus prin HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499]
    48. La poziția F8 se indică suma impozitului pe venit ce urmează a fi achitată la buget, care se apreciază ca diferența pozițiilor F5-F6. Se completează în cazul în care rezultatul diferenței este pozitiv.
    [Pct.48 modificat prin HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499]
    49. La poziția F9 se precizează suma reținută/achitată în plus a impozitului pe venit, care reprezintă rezultatul negativ din diferența pozițiilor F5-F6, dar fără indicarea semnului „-” (minus).
    [Pct.49 modificat prin HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499]
Secțiunea a treia. Calculul obligației fiscale pentru persoana fizică nerezidentă
Veniturile personale ale persoanelor fizice nerezidente H
    50. La estimarea obligațiilor aferente impozitului pe venit obținut de către persoanele fizice nerezidente în scopuri fiscale în Republica Moldova se va ține cont de prevederile art.70 și 71 din Codul fiscal.
    51. La poziția H1 se indică suma venitului sub formă de salariu și/sau facilități acordate de angajator, obținute din activitatea desfășurată conform contractului individual de muncă, altor contacte civile – venituri specificate în art.71 lit.n) și o) din Codul fiscal.  
    52. La poziția H2 se indică suma venitului impozabil obținut din operațiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locațiune sau din uzufructul proprietății aflate în Republica Moldova, prevăzute în art.71 lit.k) din Codul fiscal.
    53. La poziția H3 se indică suma venitului impozabil sub formă de creștere de capital (art.71 lit.c) din Codul fiscal), care se determină în baza compartimentului K „Calculul creșterii sau pierderilor de capital”, La col.3 „Suma venitului brut obţinut” se reflectă suma de la poziţia K9, iar la col.4 „Suma impozitului pe venit reținut la sursa de plată” – suma impozitului reținut din plățile îndreptate în favoarea nerezidentului pentru înstrăinarea activului (activelor) de capital.
    [Pct.53 modificat prin HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499]
    54. La poziția H4 se indică suma venitului sub formă de dobînzi obținut pentru creanțele statului ori ale unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanței permanente (art.71 lit.f) din Codul fiscal) și suma impozitului pe venit reținut din acestea.
    55. La poziția H5 se indică venitul sub formă de royalty obținut de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, dacă acest venit constituie cheltuieli ale reprezentanței permanente (art.71 lit.j) din Codul fiscal) și suma impozitului pe venit reținut din acesta.
    56. La poziția H6 se indică alte venituri obținute de persoana fizică nerezidentă în Republica Moldova, cu excepția venitului obținut din dividende, calificate ca fiind impozabile în baza legislației fiscale şi pasibile reflectării în Declarație, care nu au fost trecute expres în alte poziții ale compartimentului H, şi impozitul pe venit reținut din plățile îndreptate în favoarea persoanelor fizice ce au obținut aceste venituri.
    57. La poziția H7 col.3 se indică suma totală a veniturilor obținute, iar la poziția H7 col.4 se indică suma totală a impozitului pe venit reținut din veniturile îndreptate în favoarea persoanelor fizice ce au obținut aceste venituri, prin însumarea valorilor din pozițiile  H2 + H3 + H4 + H5. La sumarea valorilor în cauză nu se iau în calcul valorile indicate în col.3 și col.4 din pozițiile H1 și H8. În cazul în care s-au aplicat cotele prevăzute în convențiile de evitare a dublei impuneri, veniturile asupra cărora s-au aplicat prevederile convenției se exclud din calculul dat.
    58. La poziția H8 se indică suma venitului sub formă de dividende obținut, inclusiv cele sub formă de acțiuni sau cote-părți plătite de un agent economic rezident (art.71 lit.e) din Codul fiscal) și suma impozitului pe venit reținut din acestea.
Calculul impozitului pe venit al persoanei fizice nerezidente J
    59. La poziția J1 se indică suma impozitului pe venit determinată prin aplicarea cotelor stabilite la art.15 lit.a) din Codul fiscal la suma venitului indicat la poziția H1.  
    60. La poziția J2 se indică suma impozitului pe venit determinată prin aplicarea cotelor stabilite la art.91 alin.(1) pct.1) din Codul fiscal.  
    61. La poziția J3 se indică suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului (J1 – H1 col.4) + (J2 – H7 col.4).
    62. La poziția J4 se indică suma impozitului pe venit achitat de sine stătător în perioada declarată.
    63. La poziția J5 se indică suma impozitului pe venit spre plată (se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este pozitiv J3 – J4.
    64. La poziția J6 se indică suma impozitului pe venit achitată/reținută în plus, care reprezintă rezultatul negativ din diferența pozițiilor J3 – J4, dar fără indicarea semnului „-” (minus).
Secțiunea a patra. Calculul creșterii sau pierderii de capital K
    65. La poziția K1 se indică codul activului de capital, conform codificării prezentate la această poziție.
    66. La poziția K2 se indică codul tipului de înstrăinare a activului de capital, conform codificării prezentate la această poziție.
    67. La poziția K3 se precizează suma încasată ca rezultat al înstrăinării activului de capital sau suma constatată în scopuri fiscale, care se utilizează în cazul înstrăinării activului de capital în baza contractului de donație (art.42 din Codul fiscal) sau moștenire (art.43).
    68. La poziția K4 se indică data efectuării operațiunii.
    69. La poziția K5 se indică suma bazei valorice ajustate (majorată sau micșorată), care se determină conform art.38 din Codul fiscal și include indicatorul de la poziția K5.1.
    70. La poziția K5.1 se indică suma facilităților la vînzarea locuinței de bază, determinată conform prevederilor art.41 alin.(3) din Codul fiscal (mărimea creșterii de capital, supusă impunerii, pentru orice locuință se micșorează cu suma de 10 000 lei pentru fiecare an ce urmează după anul 1997, pe parcursul căruia/cărora contribuabilul a fost proprietarul acestei proprietății şi a folosit-o ca locuință de bază. Această facilitate nu se aplică în cazul locuinței de bază a cărei bază valorică este valoarea estimată în modul stabilit). Locuință de bază a contribuabilului este locuința care s-a aflat în proprietatea lui în decurs de 3 ani, perioadă care expiră la data înstrăinării acestei locuințe, şi care i-a servit pe tot parcursul acestei perioade drept domiciliu de bază.
    71. La poziția K6 se indică suma creșterii de capital, care reprezintă diferența pozitivă dintre valoarea indicată la poziția K3 a oricărui cod de activ de capital şi valoarea K5 corespunzătoare K3 – K5.
    72. La poziția K7 se reflectă suma pierderii de capital, care reprezintă diferența negativă dintre valoarea indicată la poziția K3 a oricărui cod de activ de capital şi valoarea K5 corespunzătoare K3 – K5.
    73. La poziția K8 se reflectă suma pierderilor de capital transferate din perioada fiscală precedentă, cu excepția pierderilor de capital formate ca rezultat al înstrăinării proprietății private nefolosite în activitatea de întreprinzător, care nu pot fi transferate pentru perioadele ulterioare.
    74. La poziția K9 se reflectă suma impozabilă a creșterii de capital, care se determină prin aplicarea coeficientului de 50% la rezultatul obţinut din diferenţa dintre indicatorii K6-K7-K8. Valoarea în cauză urmează a fi transferată în poziția C2 col.3 sau H3 col.3, după caz.
    Secţiunile a cincea și a șasea a Declarației urmează a fi completate în mod facultativ, aceste informaţii urmînd a fi utilizate doar în caz de verificare a persoanei fizice cu aplicarea metodelor indirecte de estimare.
    [Pct.74 modificat prin HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499]
Secțiunea a cincea. Informativă
Veniturile din activități L
    75. Tabelul urmează a fi completat de persoanele fizice care desfășoară activitate profesională sau de întreprinzător, cu indicarea sumelor venitului brut obținut și a sumei impozitului pe venit spre achitare.
Secțiunea a şasea. Facultativă
Desemnarea procentuală M
    76. Tabelul urmează a fi completat de persoanele fizice care doresc să direcționeze anual un cuantum stabilit la art.152 din Codul fiscal din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private înregistrate în Republica Moldova care desfăşoară activităţi de utilitate publică în conformitate cu art.30 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, cu condiţia că acestea îşi desfăşoară activitatea timp de cel puţin un an pînă la solicitarea înregistrării în lista menţionată la alin.(4) şi cultele religioase şi părţile componente ale acestora înregistrate în Republica Moldova care desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate, cu condiţia că acestea îşi desfăşoară activitatea timp de cel puţin un an pînă la solicitarea înregistrării în lista menţionată la alin.(4), dacă nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare.  
    [Pct.76 modificat prin HG1410 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1499]
    77. Contribuabilul semnează declarația şi indică data prezentării acesteia. Primirea declarației se confirmă de organul fiscal prin ștampila cu antet şi prin semnătura funcționarului care a primit declarația.