OMDRCA139/2015
ID intern unic:  362178
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR
ORDIN Nr. 139
din  01.12.2015
cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții
Amendament NCM G.05.01-2014/A1:2015

„Sisteme de distribuție a gazelor”
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 2397
    Abrogat prin OMDRC69 din 24.05.16, MO151-155/03.06.15 art.990


    În temeiul Regulamentului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10 noiembrie 2009;
    În conformitate cu prevederile NCM A.01.03-96 „Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Modul de elaborare a documentelor normative”;
    Având în vedere procesul verbal nr. 06 din 10 noiembrie 2015 al şedinţei Comitetului Tehnic CT-C 11 „Instalații și rețele de gaze”,
ORDON:
    1. Se aprobă documentul normativ  Amendament NCM G.05.01-2014/A1:2015  “Sisteme de distribuție a gazelor”.
    2. Documentul normativ în construcții Amendament NCM G.05.01-2014/A1:2015  “Sisteme de distribuție a gazelor” se pune în aplicare începând cu data de 01.12.2015.
    3. Direcţia reglementări tehnico-economice va:
    - efectua înregistrarea acestui document normativ în modul stabilit;
    - asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    - amplasa prezentul document normativ pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor: www.ednc.gov.md, la rubrica „Normative în construcții”, iar ordinul pe pagina web www.mdrc.gov.md, la rubrica „Transparența decizională – Documente aprobate”;
    - asigura multiplicarea şi publicarea normativului în modul stabilit.
    4. coordonările emise anterior intrării în vigoare a prezentului normativ de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, pentru documentaţia de proiect ce corespunde prevederilor prezentului normativ, se vor coordona cu S.A. Chişinău-gaz S.R.L.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Anatolie Zolotcov, viceministru.

    MINISTRUL DEZVOLTĂRII
    REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR                     Vasile BÎTCA

    Nr. 139. Chişinău, 1 decembrie 2015.