HGM853/2015
ID intern unic:  362327
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 853
din  14.12.2015
cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor
de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor
pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar
şi postsecundar nonterţiar
Publicat : 18.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 340-346     art Nr : 957
    MODIFICAT
    HG710 din 18.07.18, MO267-275/20.07.18 art.749; în vigoare 20.07.18
   
HG648 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.708
    HG957 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.957
    HG677 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.779
    HG842 din 07.07.16, MO204-205/12.07.16 art.908     În temeiul art. 59 alin. (1) lit. a) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, conform anexei.
    2. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar va fi utilizat în procesul de formare profesională a maiştrilor, tehnicienilor, tehnologilor, personalului medical şi farmaceutic, precum și a altor specialişti în diverse domenii, în conformitate cu nivelurile 4 şi 5 ale Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED).
    21. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va asigura corelarea profilului și a specialităților incluse în Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate, aprobat prin Legea nr. 1070/2000, cu domeniile de formare profesională și specialitățile prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin prezenta hotărîre.
    [Pct.21 introdus prin HG710 din 18.07.18, MO267-275/20.07.18 art.749; în vigoare 20.07.18]
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educației și a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                              Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Mircea Buga
    Ministrul educaţiei                                                      Corina Fusu

    Nr. 853. Chişinău, 14 decembrie 2015.


    nomenclator
    [Nomenclator modificat prin HG648 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.708]
    [Nomenclator modificat prin HG957 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.957]
    [Nomenclator modificat prin HG677 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.779]
    [Nomenclator modificat prin HG842 din 07.07.16, MO204-205/12.07.16 art.908]