OMJ647/2015
ID intern unic:  362340
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 647
din  07.12.2015
pentru aprobarea Regulamentului privind acreditarea
furnizorilor serviciilor de formare a mediatorilor
Publicat : 18.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 340-346     art Nr : 2526
ÎNREGISTRAT:
Ministerul justiţiei
nr. de înregistrare 1085
din 8 decembrie 2015
Ministru_________ Vladimir CEBOTARI    În scopul executării articolului 8 litera d) din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art. 445),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind acreditarea furnizorilor serviciilor de formare a mediatorilor (se anexează).
    2. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIȚIEI                                               Vladimir CEBOTARI

    Nr. 647. Chişinău, 7 decembrie 2015.

       Anexă
la Ordinul ministrului justiției
nr. 647 din 07.12.2015

REGULAMENT
privind acreditarea furnizorilor serviciilor de formare a mediatorilor
I. Dispoziții generale
    1. Regulamentul privind acreditarea furnizorilor serviciilor de formare a mediatorilor (în continuare -  Regulament) are ca scop stabilirea unor criterii clare, transparente, bazate pe merit și profesionalism pentru acreditarea furnizorilor serviciilor de formare a mediatorilor.
    2. Furnizorii serviciilor de formare a mediatorilor (în continuare - furnizori) sunt acreditați în conformitate cu prezentul Regulament, Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere și alte acte normative din domeniu sau tratate internaționale la care Republica Moldova este parte.
    3. Procedura de acreditare se desfășoară în următoarele etape:
    1) evaluarea solicitanților;
    2) adoptarea hotărîrii asupra acreditării furnizorilor.
II. Condiții pentru acreditare
    4. Persoana juridică care solicită să fie acreditată în calitate de furnizor (în continuare solicitant) trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
    1) să fie înregistrată conform legislației;
    2) să prevadă în actul de constituire scopul de a organiza și desfășura activități de instruire a mediatorilor;
    3) să fie asigurată cu spațiu suficient, utilajul necesar, precum și posibilități financiare pentru desfășurarea activității de instruire a mediatorilor;
    4) să dispună de cel puțin 2 formatori în domeniul medierii;
    5) să accepte standardele de formare inițială și continuă a mediatorilor, aprobate de către Consiliul de mediere.
    5. Formatorul în domeniul medierii trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
    1) să aibă studii superioare și experiență profesională în domeniul instruirii de cel puțin 5 ani;
    2) să dețină calitatea de mediator sau să aibă experiență profesională în domeniul medierii de cel puțin 2 ani.
    6. Organizația de mediere poate fi acreditată ca furnizor al serviciilor de formare inițială sau continuă a mediatorilor în anumite domenii ale medierii, în condițiile prezentului Regulament.
    7. Pentru a fi acreditat, solicitantul prezintă Consiliului de mediere următoarele acte:
    1) cererea de acreditare în calitate de furnizor;
    2) actul de constituire a persoanei juridice;
    3) titlul de proprietate sau contractele ce atestă drepturile asupra imobilului ce servește drept spațiu pentru desfășurarea activității de instruire;
    4) contractele cu cel puțin 2 formatori în domeniul medierii;
    5) datele despre formatori (CV, numărul de telefon, e-mail);
    6) actul ce confirmă acceptarea standardelor de formare inițială și continuă a mediatorilor aprobate de către Consiliul de mediere;
    7) planul de formare a mediatorilor;
    8) declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informației prezentate.
    8. Membrii Consiliului de mediere sunt obligați să nu divulge informația aflată în procesul acreditării și să asigure protecția datelor cu caracter personal conform Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
III. Evaluarea solicitanților
    9. Evaluarea solicitanților se efectuează de către Consiliul de mediere pentru:
    1) aprecierea conformității cu prevederile pct. 4.
    2) aprecierea întrunirii condițiilor stabilite la pct. 7.
    10. Consiliul de mediere evaluează solicitantul în termen de cel mult 45 de zile din data depunerii actelor conform pct. 7.
    11. În cazul în care setul de acte prezentat este incomplet, la solicitarea Consiliului de mediere, solicitantul este obligat, în termen de 10 zile, să prezinte informația sau actele care lipsesc.
    12. Consiliul de mediere examinează veridicitatea informației prezentate de către solicitant.
    13. La aprecierea întrunirii condițiilor stabilite la pct. 4, la necesitate, Consiliul de mediere poate verifica nivelul de dotare cu utilajul necesar, posibilităților financiare al solicitantului necesare pentru desfășurarea activităților de instruire a mediatorilor, standardele de formare, precum și informația ce ține de persoana formatorului în limitele prezentului Regulament.
    14. În cazul în care solicitantul nu întrunește condițiile prevăzute de pct. 4 și pct. 5, la solicitarea Consiliului de mediere, acesta este obligat să se conformeze condițiilor menționate în termen de 15 de zile.
IV. Adoptarea hotărîrii asupra acreditării furnizorilor
    15. În cazul întrunirii tuturor condițiilor prevăzute la pct. 4 și pct. 7, Consiliul de mediere adoptă hotărîrea de acreditare a solicitantului.
    16. Consiliul de mediere adoptă hotărîrea motivată de refuz a acreditării solicitantului:
    1) în cazul neprezentării sau prezentării tardive a actelor sau informației solicitate în conformitate cu pct. 11;
    2) dacă informația prezentată în temeiul pct. 7 nu este veridică;
    3) dacă nu îndeplinește condițiile prevăzute de pct. 4 și pct. 5 în termenul prevăzut la pct. 14.
    17. În cazul în care se constată că informația prezentată în temeiul pct. 7 nu este veridică și fapta întrunește elementele infracțiunii, Consiliul de mediere sesizează organul de urmărire penală.
    18. Hotărîrea Consiliului de mediere se aduce la cunoștință solicitantului în termen de 5 zile de la adoptare.
    19. Adoptarea hotărîrii de refuz nu exclude depunerea repetată a cererii de acreditare în conformitate cu pct. 7.
V. Recunoașterea acreditării străine și
controlul furnizorului acreditat

    20. În cazul în care furnizorul serviciilor de formare a mediatorilor este acreditat într-un stat străin, acesta este în drept să depună la Consiliul de mediere o cerere privind recunoașterea documentului de acreditare deținut, la care anexează:
    1) copia legalizată a documentului de acreditare deținut;
    2) confirmarea valabilității documentului, eliberat de instituția responsabilă de eliberarea acestuia;
    3) copia actului de constituire a furnizorului;
    4) copia actului de identitate a reprezentantului furnizorului;
    5) datele de contact ale furnizorului.
    21. Consiliul de mediere examinează cererea și anexele, după care emite o hotărîre privind recunoașterea documentului de acreditare.
    22. La expirarea termenului de un an de la acreditare sau de la recunoașterea documentului de acreditare eliberat de organul competent a unui alt stat, Consiliul de mediere poate iniția controlul furnizorului serviciilor de formare a mediatorilor în conformitate cu pct. 13 și 14.
    23. În urma controlului inițiat de Consiliul de mediere, dacă furnizorul nu îndeplinește condițiile prevăzute de pct. 4 și pct. 5 în termenul prevăzut la pct. 14, Consiliul de mediere adoptă hotărîrea motivată de retragere a acreditării sau, după caz, retragerea recunoașterii acreditării furnizorului.