OMJM648/2015
ID intern unic:  362341
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 648
din  08.12.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind atestarea mediatorilor
Publicat : 18.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 340-346     art Nr : 2527
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. de înregistrare 1086
din 8 decembrie 2015
Ministru_________ Vladimir CEBOTARI


    În temeiul art. 8 lit. c) și art. 12 alin. (1) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art. 445) și pct. 5 sbpct. 7 lit. b) din Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    a) Regulamentul privind atestarea mediatorilor, conform anexei nr. 1;
    b) modelul atestatului de mediator, conform anexei nr. 2.
    2. Se abrogă Ordinul Ministerului Justiției nr. 239 din 10 iunie 2008 cu privire la aprobarea modelului Atestatului pentru desfășurarea activității de mediator.
    3. Prezentul Оrdin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIȚIEI                                               Vladimir CEBOTARI

    Nr. 648. Chişinău, 8 decembrie 2015.

    Anexa nr. 1
la Ordinul ministrului justiției
nr. 648 din 8 decembrie 2015

REGULAMENT
privind atestarea mediatorilor
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabilește procedura de organizare și modul de desfășurare a examenului de atestare a mediatorilor (în continuare – examenul de atestare), crearea și funcționarea Comisiei de atestare a mediatorilor, procedura de contestare a rezultatelor examenului de atestare, modul de eliberare a atestatului de mediator, precum și procedura de recunoaștere a certificatelor și atestatelor eliberate de organele competente ale altor state.
    2. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:
    a) examinator – membru al Comisiei de atestare, care verifică lucrările candidaților;
    b)  candidat – persoana care a absolvit cursul de formare inițială a mediatorilor și solicită includerea sau a fost inclusă în Registrul participanților la examenul de atestare.
    3. În termen de cel mult 10 zile de la finalizarea cursului de formare inițială a mediatorilor, furnizorul serviciilor de formare a mediatorilor prezintă Consiliului de mediere următoarea informație:
    a) raportul privind finalizarea cursului de formare iniţială a mediatorilor în conformitate cu Standardele şi programele pentru pregătirea iniţială a mediatorilor, aprobate de Consiliul de mediere;
    b) lista absolvenţilor cursului de formare iniţială a mediatorilor;
    c) registrul de evidenţă a prezenţei şi a performanţelor zilnice ale absolvenţilor;
    d) setul de materiale de referinţă, care au servit drept suport pentru formarea inițială a mediatorilor.
II. Comisia de atestare a mediatorilor
    4. Comisia de atestare a mediatorilor (în continuare – Comisia de atestare) este formată din:
    a) 3 membri ai Consiliului de mediere, desemnați în baza principiului rotației;
    b) 3 formatori, care au participat la cursurile de formare inițială a mediatorilor, aleși în mod aleatoriu de către Consiliul de mediere, din lista formatorilor și profesorilor desemnați de către instituțiile de învăţămînt care administrează cursurile de formare inițială;
    c) 1 reprezentant al ministerului Justiției, desemnat prin Ordin al ministrului justiției.
    5. Membrul desemnat de Ministerul Justiției este Președintele Comisiei de atestare. Președintele are următoarele atribuții:
    a) preia sub semnătură de la Consiliul de mediere biletele pentru examenul de atestare;
    b) codifică lucrările examenului de atestare și este responsabil de confidențialitatea acestora;
    c) asigură aplicarea corectă a baremelor de verificare a lucrărilor examenului de atestare;
    d) decodifică lucrările examenului de atestare;
    e) transmite sub semnătură Consiliului de mediere rezultatele examenului de atestare;
    f) desemnează unul din membrii Comisiei de atestare pentru efectuarea lucrărilor de secretariat;
    g) asigură condiții de păstrare în deplină securitate a lucrărilor examenului de atestare, a listei de codificare a lucrărilor și altor materiale necesare procesului de evaluare a lucrărilor;
    h) reprezintă Comisia de atestare în raport cu alte persoane fizice și juridice;
    i) monitorizează accesul în sala de examinare.
    6. Comisia de atestare își desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puțin 5 membri.
    7. La examenul de atestare pot asista, ca observatori reprezentanți ai Ministerului Justiției şi alţi membri ai Consiliului de mediere.
    8. Observatorii contribuie la menținerea ordinii în sala de examen și au dreptul de a retrage lucrările de la persoanele care comit fraude în timpul examenului de atestare. Observatorii nu participă la examinarea lucrărilor, nu au acces la documentaţia ce ţine de examenul de atestare, nu au dreptul să pună întrebări candidaților şi să evalueze prestaţia acestora.
III. Candidatul
    9. Pentru a fi inclus în Registrul participanților la examenul de atestare a mediatorilor (în continuare - Registru), solicitantul prezintă Consiliului de mediere cererea privind înregistrarea, care trebuie să conțină acordul privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal. La cerere se anexează:
    a) copia actului de identitate;
    b) copia diplomei de studii superioare de licență sau echivalentul acesteia;
    c) copia certificatului privind finisarea cursului de formare  inițială.
    10. Secretarul Consiliului de mediere verifică documentele candidaților şi înregistrează candidatul în Registru. Fiecărui candidat i se atribuie numărul de ordine din Registru. Candidatul care nu a prezentat toate actele indicate la pct. 9 nu se înscrie în Registru.
    11. Registrul conține următoarele rubrici:
    a) numele și prenumele candidatului;
    b) codul personal, seria și numărul actului de identitate;
    c) data depunerii cererii privind admiterea la examenul de atestare;
    d) denumirea furnizorului serviciilor de formare a mediatorilor, seria, numărul și data, eliberării certificatului privind finisarea cursului de formare  inițială.
    e) mențiuni.
    12. Secretariatul, membrii Consiliului de mediere, membrii Comisiei de atestare, precum și membrii Comisiei de contestare sunt obligați să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal conform Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    13. Candidatul este exclus din Registru în baza cererii scrise a acestuia. Excluderea are loc prin includerea informației respective în rubrica „mențiuni” din Registru.
    14. Dosarul candidatului este format din documentele prevăzute la pct. 9 și pct. 20 și se păstrează la Consiliul de mediere timp de 3 de ani.
IV. Examenul de atestare
    15. Examenul de atestare este format din 2 probe: proba scrisă și proba verbală, care se desfășoară la un interval de cel mult 10 zile.
    16. Examenul de atestare se organizează de două ori pe an:
    a)  în perioada aprilie-mai;
    b) în perioada septembrie-octombrie.
    17. Pentru organizarea desfășurării examenului de atestare, Consiliul de mediere emite o hotărîre, în care se indică următoarea informație:
    a) locul desfășurării, data, ora începerii probei scrise;
    b) locul desfășurării, data şi ora începerii probei verbale;
    c) componenţa Comisiei de atestare;
    d) componența Comisiei de contestare;
    e) lista observatorilor;
    f) lista candidaţilor chemați la examenul de atestare, în ordine alfabetică;
    g) temele şi bibliografia examenului de atestare.
    18. Hotărîrea Consiliului de mediere privind organizarea examenului de atestare se publică cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii examenului pe paginile web oficiale ale Ministerului Justiţiei şi ale Consiliului de mediere.
    19. Candidaţii sunt chemați la examenul de atestare în ordinea înscrierii acestora în Registru.
    20. Pentru admiterea la examenul de atestare, în termen de 15 zile de la publicarea hotărîrii Consiliului de mediere privind organizarea examenului de atestare, candidatul inclus în lista prevăzută la pct. 17 lit. f) trebuie să prezinte:
    a) cazierul judiciar, valabil la data desfășurării examenului de atestare,
    b) certificatul medical (psihiatric și narcologic), valabil la data desfășurării examenului de atestare.
    21. Consiliul de mediere examinează documentele prezentate și emite o hotărîre privind aprobarea listei candidaților admiși și candidaților neadmiși  la examenul de atestare. Hotărîrea se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiției și a Consiliului de mediere cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă.
    22. La examenul de atestare nu se admite candidatul care:
    a) nu corespunde condițiilor de dobîndire a calității de mediator, stabilite în art. 12 din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere;
    b) nu a fost înscris în Registru;
    c) nu a prezentat documentele indicate la pct. 20.
    23. Candidații admiși la examenul de atestare sînt informați suplimentar, prin mijloace de comunicare (telefon, e-mail), referitor la data, ora și locul petrecerii examenului de atestare.
    24. Candidaţii care nu s-au prezentat la examenul de atestare, care nu au promovat examenul de atestare, precum și candidații care nu au fost admiși la examenul de atestare sunt în drept să participe la examenul următor de atestare, în condiţii generale.
    25. Cu cel mult 3 zile lucrătoare înaintea desfășurării examenului de atestare, Consiliul de mediere formulează şi aprobă subiectele şi speţele pentru examenul de atestare în corespundere cu temele şi bibliografia publicată potrivit prezentului Regulament:
    a) cel puțin 20 de subiecte și 10 spețe pentru proba scrisă;
    b) cel puțin 20 de subiecte și 10 spețe pentru proba verbală.
    26. În baza speţelor și subiectelor aprobate potrivit pct. 25, Consiliul de mediere aprobă:
    a)  cel puțin 30 de bilete a cîte minimum 4 întrebări/speţe pentru proba scrisă;
    b)  cel puțin 30 de bilete a cîte minimum 2 întrebări/speţe pentru proba verbală.
    27. Biletele sunt numerotate şi imprimate într-un număr suficient de exemplare, corespunzător numărului de candidați admiși din lista aprobată de Consiliul de mediere conform pct. 21. Pe biletele imprimate se aplică ștampila Consiliului de mediere. Biletele sînt păstrate în plicuri separate, pentru proba scrisă şi pentru proba verbală, sigilate şi semnate de către preşedintele Consiliului de mediere. Preşedintele Consiliului de mediere pune la dispoziţia Comisiei de atestare plicurile sigilate, imediat înainte de începerea fiecărei probe.
    28. Comisia de atestare asigură confidenţialitatea subiectelor şi a biletelor aprobate pentru examenul de atestare. Este interzisă circulaţia şi consultarea subiectelor de examen prin mesaje şi fişiere electronice.
V. Proba scrisă
    29. Accesul candidaţilor în sala de examinare pentru susţinerea probei scrise este permis în baza actului de identitate și a hotărîrii Consiliului de mediere, aprobată conform pct. 21, pînă la ora stabilită în aceasta. Se interzice accesul în sala de examinare a persoanelor terțe și părăsirea sălii de examen pînă în momentul în care candidatul va preda lucrarea.
    30. Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor, în timpul desfăşurării probei scrise surse de informare şi mijloace de comunicare de orice fel. Încălcarea acestor interdicţii constituie temei pentru eliminarea de la examenul de atestare.
    31. Examenul de atestare începe cu desigilarea plicului cu bilete şi extragerea acestora în faţa candidaţilor prezenţi la examenul de atestare, după care fiecare candidat extrage cîte un bilet. Lucrările se scriu doar pe seturile de hîrtii special pregătite de Comisia de atestare. La începutul probei scrise, în colţul din dreapta pe prima filă se înscrie numele şi prenumele candidatului, după care colţul drept se lipeşte, astfel încît datele scrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila Consiliului de mediere. Odată cu depunerea lucrărilor, are loc codificarea acestora. Numărul biletului şi codul lucrării se înscriu în dreptul numelui şi prenumelui fiecărui candidat în tabelul codificărilor, conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    32. Proba scrisă se desfăşoară timp de 2 ore astronomice, care începe din momentul cînd au fost soluţionate toate problemele organizatorice. Proba scrisă are loc cu supravegherea membrilor Comisiei de atestare și a observatorilor. Candidaţii sunt preîntîmpinaţi cu cel puţin 15 minute înainte despre expirarea timpului acordat pentru examenul de atestare.
    33. La finalizarea probei scrise, tabelul codificărilor se transmite Preşedintelui Consiliului de mediere, într-un plic ștampilat şi semnat de către preşedintele Comisiei de atestare.
    34. Preşedintele Comisiei de atestare transmite imediat lucrările scrise examinatorilor. Examinatorii verifică lucrările în decursul a 2 zile. Lucrarea se  notează prin atribuirea punctelor de la 1 la 10 pentru fiecare subiect. Fiecare examinator indică punctele acordate candidatului în tabelul de notare, conform modelului din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    35. Nota pusă de examinator reprezintă media aritmetică a punctelor atribuite pentru fiecare din cele 4 subiecte. Nota finală pentru proba scrisă reprezintă media aritmetică a notelor puse de toți examinatorii, cu rotungire în folosul candidatului. Nota finală se indică pe prima filă a lucrării alături de codul lucrării.
    36. La finalizarea verificării probei scrise, președintele Comisiei de atestare transmite Preşedintelui Consiliului de mediere lucrările scrise într-un plic sigilat, în prezenţa membrilor Comisiei de atestare.
    37. În prezenţa tuturor membrilor Comisiei de atestare, Preşedintele Consiliului de mediere desigilează plicul cu tabelul codificărilor și plicul cu lucrări.
    38. Comisia de atestare efectuează decodificarea lucrărilor scrise. În tabelul codificărilor se înscriu notele atribuite de fiecare examinator, precum și notele finale, obţinute de către fiecare candidat. Nota finală pentru proba scrisă este confirmată în tabelul codificărilor prin semnăturile examinatorilor.
    39. Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie să obţină cel puțin 7 (şapte) puncte. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă se publică nu mai tîrziu de ziua următoare expirării termenului stabilit la pct. 34 pe paginile web oficiale ale Ministerului Justiţiei şi ale Consiliului de mediere.
    40. Rezultatul probei scrise poate fi contestat în modul stabilit de prezentul Regulament.
VI. Proba verbală
    41. La proba verbală sunt admişi candidaţii care au promovat proba scrisă.
    42. Proba verbală începe cu desigilarea plicului cu bilete şi extragerea acestora în faţa Comisiei de atestare şi a tuturor candidaţilor prezenţi la examenul de atestare. Fiecare candidat extrage cîte un bilet, în prezenţa Comisiei de atestare. Numărul biletului se înscrie în dreptul numelui şi prenumelui fiecărui candidat în tabelul de notare.
    43. Fiecare candidat are la dispoziţie cel puţin 15 minute pentru pregătire şi cel mult 10 minute pentru susţinerea verbală a subiectelor prevăzute în biletul extras.
    44. Proba verbală se desfăşoară în faţa Comisiei de atestare şi în prezenţa următorilor 4 candidaţi, care îşi pregătesc susţinerea verbală a subiectelor prevăzute în biletul de examen. Comisia efectuează înregistrarea video și/sau audio a prestației fiecărui candidat.
    45. Examinatorii evaluează şi notează competenţele demonstrate de fiecare candidat. Aprecierea rezultatelor la proba verbală  se face independent, de către fiecare examinator, prin atribuirea punctelor de la 1 la 10, care se indică în tabelul de notare, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament. Nota finală pentru proba verbală reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare examinator.  În tabelul codificărilor se înscriu notele, atribuite de fiecare examinator, precum și notele finale, obţinute de către fiecare candidat.  Nota finală pentru proba verbală  este confirmată în tabelul codificărilor prin semnăturile examinatorilor.
    46. Pentru promovarea probei verbale, candidatul trebuie să obţină minimum 7 (şapte) puncte. Nota finală de la proba verbală poate fi contestată în modul stabilit de prezentul Regulament.
    47. La finalizarea probei verbale, preşedintele Comisiei de atestare transmite tabelele de notare Preşedintelui Consiliului de mediere, într-un plic sigilat.
    48. Rezultatele probei verbale se publică nu mai tîrziu de ziua următoare zilei desfășurării probei verbale pe paginile web oficiale ale Ministerului Justiţiei şi ale Consiliului de mediere.
VII. Procedura de contestare
    49. Contestaţiile la proba scrisă și la proba verbală pot fi depuse la Consiliul de mediere în termen de 2 zile de la publicarea pe paginile web oficiale a rezultatelor probelor respective.
    50.  Comisia de contestare se constituie prin hotărîrea Consiliului de mediere dintr-un membru al Consiliului de mediere, un reprezentant al Ministerului Justiţiei, numit de către Ministrul Justiţiei şi un formator în domeniul medierii, ales de Consiliul de mediere.
    51. Nu pot fi membri ai Comisiei de contestare, persoanele care au fost membri ai Comisiei de atestare.
    52. Comisia de contestare, în 2 zile de la depunerea cererii de contestare, examinează lucrarea candidatului, audiază și/sau revede materialul video din cadrul probei verbale, după care prezintă decizia sa Consiliului de mediere. Hotărîrea Consiliului de mediere este definitivă şi se aduce la cunoștința candidatului imediat, prin orice mijloc de comunicare, care permite probarea recepționării.
VIII. Hotărîrea Consiliul de mediere privind
promovarea examenului de atestare
    53. În termen de cel mult 5 zile de la finalizarea probei verbale, Consiliul de mediere este convocat în şedinţă pentru a decide cu privire la promovarea examenului de atestare, în temeiul materialelor prezentate de Comisia de atestare și, după caz, de Comisia de contestare.
    54. În baza mediei aritmetice simple a notei finale de la proba scrisă și notei finale de la proba verbală, obținute de candidat se calculează nota generală a acestuia, care se rotungește la un număr întreg superior sau inferior, după caz (sub zecimală de X,5 la un număr inferior şi peste X,5 inclusiv la un număr întreg superior). Nota generală este consemnată în tabelul codificărilor şi confirmată prin semnătura Preşedintelui Consiliului de mediere.
    55. Rezultatele examenului de atestare şi Hotărîrea Consiliului de mediere privind promovarea examenului de atestare sunt publicate pe paginile web oficiale ale Ministerului Justiţiei şi ale Consiliului de mediere în ziua în care a avut loc ședința Consiliului de mediere.
    56. În termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare, Hotărîrea Consiliului de mediere privind promovarea examenului de atestare este remisă Ministerului Justiției.
    57. Ministerul Justiţiei eliberează atestatul de mediator, în baza Ordinului, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii, dacă a fost efectuată plata stabilită la  art. 12 alin. (2) din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere.
    58. Plata pentru eliberarea atestatului de mediator se achită în una din băncile din Republica Moldova pe contul Ministerului Justiţiei.
    59. Mediatorii sînt incluşi în Registrul de stat a mediatorilor, ținut de către Ministerul Justiției, în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de mediator, conform modelului din anexa la prezentul Ordin.
    60. Hotărîrea Consiliului de mediere privind promovarea examenului de atestare şi dosarele mediatorilor sunt păstrate permanent. Alte acte și materiale întocmite în procesul examenului de atestare sunt păstrate de către Consiliului de mediere timp de trei ani.
IX. Procedura de recunoaștere a certificatului
sau atestatului eliberat de autoritățile altui stat

    61. În cazul absolvirii cursului de formare inițială sau continuă, organizat de către un furnizor al serviciilor de formare a mediatorilor acreditat într-un alt stat sau atestării de către organul competent al altui stat ori de către o organizație internațională, solicitantul depune la Consiliul de mediere o cerere privind recunoașterea certificatului de formare inițială sau continuă, ori a atestatului de mediator deținut, la care anexează:
    a) certificatul sau atestatul deținut, în original;
    b) o confirmare a valabilității certificatului sau atestatului, eliberat de instituția responsabilă de eliberarea certificatului sau a atestatului;
    c) copia actului de identitate;
    d) date de contact ale solicitantului .
    62. Consiliul de mediere examinează cererea și materialele anexate, la ședința următoare datei depunerii cererii, după care emite o Hotărîre privind recunoașterea certificatului de formare inițială și continuă a mediatorilor sau privind recunoașterea calității de mediator. Hotărîrea privind recunoașterea calităţii de mediator se remite Ministerului Justiției pentru eliberarea atestatului de mediator.
   [Pct.62 modificat prin OMJ756 din 13.07.16, MO217-229/22.07.16 art.1207]
    63. Recunoașterea certificatului de formare inițială, eliberat de către furnizorul serviciilor de formare a mediatorilor acreditat într-un alt stat, permite solicitantului înscrierea la examenul de atestare, desfășurat conform  prezentului Regulament.
    64. Recunoașterea certificatului de formare continuă, eliberat de către furnizorul serviciilor de formare a mediatorilor acreditat într-un alt stat, permite calcularea numărului de ore academice, stabilite de standardele pentru formarea continuă.
    65. Recunoașterea atestatului de mediator sau a echivalentului acestuia, eliberat de organul competent al altui stat ori de către o organizație internațională, oferă titularului dreptul de a practica medierea pe teritoriul Republicii Moldova, în condițiile legii.

    anexa nr.1

    anexa nr.2


    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OMJ756 din 13.07.16, MO217-229/22.07.16 art.1207]